• Prezentácia našej školy v novinách

      Prezentácia študijných odborov a učebného odboru našej školy bola uverejnená v Seneckom Echu,  Pezinskom Echu, Záhoráckom Echu a Trnavskom Echu dňa. 1.12.2023 . Široká verejnosť sa môže oboznámiť so študijnými odbormi a učebným odborom - termínmi prijímacieho konania v dennej i externej-večernej forme štúdia a ponúkanými školskými bonitami. Veríme, že tieto médiá oslovia práve tých, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole a pomôžu im v rozhodovacom procese v smerovaní na prípravu ich budúceho povolania.

     • Vianočná zbierka na našej škole

      Tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, vďaka ktorému máme možnosť spoločne spájať generácie ľudí a vychovávať uvedomelú mládež – žiakov našej školy. Dnešným dňom vyhlasujeme vianočnú zbierku na našej škole za ukončenú. Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, žiakom a triednym učiteľom tried I.SAN, I.A PS, I.D PS , I.PS 2 r. a jednotlivcom z ostatných tried , ktorí spoločne naplnili krabičky plné lásky pre neznámeho seniora niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, zábavným a vložili tam aj kus zo svojho srdca. Okrem rodičov a žiakov prispela aj naša pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD , škola zakúpila krabice, baliaci papier a rôzne darčeky pre seniorov. Ďakujeme aj koordinátorke Oľge Čelinskej , ktorá krabičky dnes prevzala a poteší tieto Vianoce seniorov darčekom za našu školu, ktorý zahreje pri srdci nás aj ich. Ďakujeme s úctou koordinátor projektu za našu školu PhDr. Gabriela Pénzesová.

     • Olympiáda z anglického jazyka

      Posledný novembrový deň štvrtok 30. 11. 2023 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda z anglického jazyka, na ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov denného štúdia – výber žiakov zo všetkých študijných odborov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do okresného kola postúpili Lenka Gabajová z II. B PS a Valentína Čaklošová z III. MAS. Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme k úspešnému riešeniu olympiády a víťazkám držíme palce v okresnom kole.

     • Paliatívna a hospicová starostlivosť

               Dňa 28.11.2023 sa žiaci 3. ročníka študijného odboru praktická sestra a III. DVS trieda mali možnosť zúčastniť odbornej prednášky, ktorú viedla pani    Mgr. Silvia Kurucová – sestrička z ambulancie paliatívnej starostlivosti  Národného onkologického ústavu v Bratislave (NOÚ). Prednáška bola zameraná na paliatívnu a hospicovú starostlivosť. To znamená na starostlivosť, ktorá sa poskytuje onkologickým pacientom, a tiež chorým s inou nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom alebo terminálnom štádiu ochorenia. Našim cieľom pri týchto pacientoch je nielen zmierniť ich bolesť, ale aj vyliečiť ich duševné útrapy, ktoré ich sprevádzajú, byť im oporou a pomôcť im splniť si aj ich posledné sny a priania... tieto slová nám mnohým znejú ešte aj dnes. Špecifiká komunikácie s nevyliečiteľne chorými a ich rodinou sú neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou ošetrovania ťažko chorých. O tejto starostlivosti sa veľa nehovorí, pretože končí veľmi smutne, no práve to je dôvod, prečo netreba zabúdať na dôležitosť tohto odboru. S obrovskou láskou, empatiou, citom a úprimnosťou nám pani sestrička Silvia rozprávala svoje osobné skúsenosti s pacientami.  Neraz sme mali zatajený dych, ale niektoré situácie nám aj vyčarili úsmev na tvári. A práve toto je posolstvo povolania sestry. Nielen ošetriť a utešiť, ale aj sa vcítiť do prežívania pacientov a premeniť aj tie smutné a ťažké chvíle na niečo krásne, čo im vyčarí úsmev na tvári.

      Pani sestrička Silvia má obrovské srdce plné lásky, ktorú rozdáva všetkým vôkol seba,  týmito slovami ukončila prednášku odborná učiteľka PhDr. Ivana Mráziková, ktorej poďakovala sestrička Silvia za to,  že prišla so skvelou myšlienkou rozšíriť povedomie o tejto problematike a obohatiť študentov aj o takéto náročné témy.

      Terka Beňušková, žiačka III.C PS

     • Expert geniality show

      V utorok 28. 11. 2023 sa konala celoslovenská súťaž „Expert geniality show“. Naša škola sa po minuloročnom úspešnom kole už po druhýkrát zúčastnila tejto súťaže. Súťažili sme v dvoch kategóriách. 1. a 2. ročníky v kategórii O12 s počtom 33 a v kategórii O34 žiaci 3. a 4. ročníkov s počtom žiakov 30. Dúfame, že aj tento ročník súťaže bude pre našich žiakov úspešný. Výsledky budú zverejnené 25. 01. 2024. Garantom súťaže je RNDr. Alica Kubošková, ktorá aktívne usmerňuje žiakov v matematickej gramotnosti a podnecuje ich k súťaživosti. Uvedenú vedomostnú súťaž podporila riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá prišla žiakov podporiť v ich prezentačných aktivitách.

     • KOŽaZ

      Tohtoročný KOŽaZ, ktorý prebehol v dňoch 21.-22.11. a 27.11., bol pre nás  tretiakov poučný a zaujímavý. Celý kurz bol zameraný hlavne na nezmyselnosť akejkoľvek vojny, pripomenutie si histórie z 1. a 2. svetovej vojny, vzdanie úcty padlým vojakom z tých období a za mier vo svete.

      Prvý deň sme absolvovali turistickú vychádzku po hrádzi cez Pečniansky les smer rakúsky Berg k MPO bunker B-S4 Lány, kde sme si vypočuli zaujímavú prednášku o obrannom vale v Petržalke, o 2. svetovej vojne na tomto území,  všedný deň a  fungovanie v bunkri. Množstvo autentických historických predmetov a zbraní navodzovali atmosféru rozhodujúcich historických čias a života v tomto bunkri. Všetci sme cítili, aké hrdinstvo vykonali mladí aj starší ľudia v období, keď bránili mier nielen pre seba, ale hlavne pre budúce generácie. Nachvíľu nás to stíšilo a vzdávame im veľkú vďaku.

      Druhý deň nám hradná stráž prezidentky SR predviedla na pôde SZŠ Strečnianska na jednotlivých stanovištiach svoju prácu, základy sebaobrany, záchrana a vynášanie zranených z nebezpečného prostredia a ukážky z topografie a orientácie v neznámom prostredí a priestore.

      Tretí deň sme išli smerom k Petržalskému vojenskému cintorínu a bunkru Hřbitov. Prednáška z obdobia 2. svetovej vojny a fotogafie z toho obdobia, nás opäť stíšili a navodili v našich srdciach nesmiernu vďaku a úctu ku všetkým, ktorí položili svoje mladé životy za slobodu, ktorú prežívame aj vďaka ich obetiam.

      Dozvedeli sme sa, že aj  naša SZŠ prispela pred mnohými rokmi k upraveniu okolia tohto bunkra. PhDr. Adriana Aschenschwandtnerová /vtedajšia riaditeľka/

      Pripravila a zdokumentovala Mgr. Anna repková

     • Maturitný ovocný sad

      V poobedňajších hodinách vo štvrtok 23. 11. 2023 sadili žiaci maturitných ročníkov v areáli školy svoje ovocné stromy a založili tak tradíciu Maturitného ovocného sadu. Pod každý strom bude umiestnená pamätná tehlička s označením triedy, ktorá strom sadila a školský rok. Projekt uviedla do života riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ako jeden z mála projektov podporujúcich environmentálne osvieženie okolia. Budúci maturanti si budú môcť priniesť plody maturitných stromov na maturitný stôl. Sadiť im pomáhali ich triedne učiteľky, ktoré danú aktivitu úspešne podporili. Projekt prispeje k očiste nášho ovzdušia a súčasne poteší unavenú myseľ našich maturantov kráčajúcich k zelenému stolu.

     • Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie

      24.októbra 2023 sa žiaci III.DVS triedy zúčastnili exkurzie na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinove. Pani vrchná a pani staničná nás zoznámili s históriou vzniku pracoviska, dozvedeli sme sa, že na Slovensku okrem tohto pracoviska, je len jedno ďalšie pracovisko v Košiciach. Zameriavajú sa na liečbu popálenín, poranení a defektov kože a mäkkých tkanív, či už vrodených alebo získaných, akútnych alebo chronických. Súčasťou kliniky je aj jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Videli sme jej špeciálne vybavenie a špeciálnu  „pieskovú“ posteľ pre pacienta, ktorá má osobitnú obsluhu a vybavenie. Tiež je súčasťou  kliniky centrálna tkanivová banka, ktorá zabezpečuje odbery, spracovanie, uchovávanie a distribúciu tkanív a buniek pre účely transplantácie. Pripravujú transplantáty ľudskej aj zvieracej kože, kostí, šliach, ciev a srdcových chlopní. Naši študenti získali informácie o činnosti ďalšieho špecializovaného pracoviska.    PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

     • Praktické vyučovanie v NÚSCHu

      Odbornú klinickú prax vykonávajú žiaci v študijnom odbore praktická sestra (PS) od 3. ročníka v zdravotníckych zariadeniach v Bratislave. Študenti III.C PS triedy ,,praxujú,, v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, (NÚSCH) Pod Krásnou Hôrkou v Bratislave. Pod vedením interných učiteľov a externých učiteľov, pracovníkov tohoto zariadenia realizujú ošetrovateľské výkony v rámci svojich kompetencií. Žiaci pristupujú k praxi veľmi zodpovedne a s rešpektom. Dôležitý je aj ich prístup k pacientovi, pracujú v tíme pod drobnohľadom svojich učiteľov. Ich záujem, empatia a pomoc pacientom je takmer každodenne ocenená zo strany pacientov i personálu. Keďže v NÚSCHu pracujú aj tzv. edukačné sestry a majú tu špeciálnu výučbovú miestnosť, štandardnú prax sme v uplynulých dňoch obohatili aj o odborný seminár a prednášku pani PhDr. Šuttovej Gabriely, ktorá je v NÚSCHu námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť. Jej odborné vedomosti, dlhoročné skúsenosti a zručnosti obohatili našich študentov o nové poznatky. Naši žiaci sa aktívne zapojili do jednotlivých činností, a taktiež mali možnosť si vyskúšať špeciálne ošetrovateľské výkony na trenažéroch a figurínach. Mnohé názorné ukážky a špeciálne postupy pri odborných výkonoch prinášame vo fotogalérii. PhDr. Ivana Mráziková, odborný učiteľ                         

     • Mikuláš na SZŠ - 6.12.2023

      Už sa nám pomalinky blíži ten čas vianočný a my sa opäť pripravujeme na akciu Mikuláš. Mikuláš sa už tradične uskutoční 6.12.2023 v priestoroch našej školy a veríme, že si ho poriadne spolu užijeme, oddýchneme si pri príjemnej hudbe, dobrom jedle a teplom nealko punči :) Každá trieda si vyberie 3 ľudí, ktorí budú za triedu vyrábať adventné vence. O 11:00 bude vyhodnotenie - Najkrajší veniec. Zároveň budú prebiehať ,,Vianočné trhy" v dolnom vestibule školy. Bude pre Vás všetkých pripravený fotokútik, kde si s rekvizitami budete môcť spraviť vianočné fotky. V hornom vestibule bude  pripravený nealko punč a hudba. Novinkou bude tento rok aj Vianočná pošta, ktorá bude pre Vás pripravená od pondelka 27.11.2023- do 6.12.2023. Vo Vianočnej pošte môžete poslať niekomu prianie, odkaz alebo milú správu. Pošta sa bude rozdávať od 7.12.2023- 15.12.2023. Už sa veľmi tešíme Váš ŽŠP.

     • Stužková IV. AV/MAS

      Piatkový večer – 24. november 2023. Pre mnohých obyčajný deň, pre žiakov IV. AV/MAS triedy bude výnimočným. Do ich pamätí sa navždy zapíše stužková, jedna z najvýznamnejších a najdôležitejších udalostí ich života. Dnešným večerom vstúpia do sveta dospelých a vzdiali sa im brána najkrajšieho obdobia života - detstva. Dnes dostanú od triednej učiteľky Mgr. Zlatici Tongelovej zelenú stužku, symbol nádeje, aby úspešne zvládli maturitnú skúšku. Prajeme im, aby ich spoločný večer bol nerušený a súčasne bol pre nich, ich rodičov a učiteľov ten najkrajší.

     • Exkurzia s prednáškou na klinike úrazovej chirurgie UNB Kramáre

      Dňa 23.11. 2023 sa naša trieda III. B PS zúčastnila prednášky na úrazovej chirurgii. Prednáška sa skladala z dvoch prezentácii a referovali nám ju lekári z celého Slovenska. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o úrazoch a aj videli sme rôzne fotografie. Videli sme tiež rôzne snímky RTG a naučili nás z nich rozpoznať zlomeniny. Ukázali nám najčastejšie úrazy, poranenia na tomto oddelení a vysvetlili nám ako ich správne ošetrovať. Počas ich výkladu nám dali možnosť vyjadriť sa ako by sme riešili jednotlivé situácie a úrazy. Rozprávali nám ako sa dajú jednotlivé rany operovať a koľko trvá hojenie. Taktiež nám ukazovali rôzne obrázky z ich vlastnej praxe a mali sme možnosť sa pýtať na otázky, ktoré nás zaujímali. Stretávajú sa s rôznymi úrazmi ale najčastejšie sú to poranenia hlavy, krku, panvy, hrudníka, brucha, horných a dolných končatín a mnoho ďalších. Najčastejšie ako vznikajú úrazy sú autonehody, práca s ostrými predmetmi, nebezpečné športy a neopatrnosť mladých ľudí. Bola to jedna z najzaujímavejších prednášok akú sme doposiaľ mali a veľa sme sa naučili. Klára Kožuchová , Júlia Mládková  III.B PS

     • „Diabetes z pohľadu viacerých študijných odborov a pre viaceré generácia“

      Prvýkrát v histórii školy sa všetky študijné odbory dennej formy spojili a prezentovali svoje vedomosti a zručnosti na seminári, ktorý sa konal 22. novembra 2023. Seminár otvorila riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. ktorá svojim vstupom umocnila pozitívnu klímu a atmosféru, ktorý bol venovaný problematike cukrovky. Toto časté ochorenie priblížili diplomované  všeobecné sestry. Maséri sa venovali fyzikálnej terapii nielen po teoretickej stránke, ale aj praktickou ukážkou masáži. Asistenti výživy   navarili zdravé jedlá pre diabetikov a pripravili chutné nátierky a nápoje. Prvú pomoc pri hyper a hypoglykémii prezentovala učiteľka odborných predmetov Mgr. Eva Kabinová. Program doplnili hostia – Mgr. Anton Zelený z firmy A IMPORT.SK spol. s.r.o, ktorý názorne predviedol najnovšie možnosti monitorovania glykémie a podávania inzulínu pumpou. Program doplnila Mgr. Judita Horváthová – zdravotná sestra, ktorá sa venuje  medicinálnej  pedikúre. Celé podujatie odborne zastrešili  učiteľky odborných predmetov.  Semináru sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov denného štúdia a pozvaní seniori z denných klubov v Petržalke. Akcia sa im veľmi páčila a radi by prišli aj na ďalšie. Založíme tradíciu seminárov, ktorú pripravia všetky študijné odbory  a vzájomne sa budú edukovať ? Privítame návrhy na ďalšie témy.  PhDr. Oľga Füleová

     • Pink Október na SZŠ

      Prevencia a včasná diagnóza sú jedným z kľúčových faktorov pri liečbe rakovinových ochorení. Vďaka spolupráci pri organizácií Dňa narcisov nás oslovila Liga proti rakovine s ponukou prednášok v rámci prevencie rakoviny prsníkov a semenníkov. Prednášky sa zúčastnili maturitné triedy 4 A PS a 4 BPS, ktorí si mohli vyskúšať vyšetrenie prsníkov aj na figurínach za asistencie medika a odborného školiteľa z ligy. Pre žiakov bol, okrem odbornej prednášky, pripravený aj kvíz v rámci ktorého sa mohli anonymne dozvedieť aj veci, ktoré ich zaujímali no hanbili sa ich opýtať. Liga proti rakovina nám pripravila aj množstvo prospektov a stránok, ktoré boli sprístupnené aj žiakom z nižších ročníkov. Veľmi si vážime, že aj takýmto spôsobom vieme spestriť  vzdelávanie pre našich študentov a poskytnúť im informácie, ktoré budú potrebovať aj v svojej budúcej praxi.

     • Preventívny program proti konzumácii alkoholu

      Študenti prvého a druhého ročníka sa v pondelok 20.11.2023 zúčastnili   preventívneho programu proti konzumácii alkoholu počas tehotenstva  určeného pre stredoškolákov. Už druhý rok ho lektorsky viedli pracovníčky organizácie Fascicinujúce deti –Mgr. Petra Šteineker a Mgr. Zuzana Petrincová, ktoré sa venujú problematike FASD / Fetal Alcohol Spectrum Disorders /- termín pre spektrum vývinivých porúch vyskytujúci sa u detí, ktorých matky počas tehotnosti užívali alkohol. Deti sa rodia s menším vzrastom a hmotnosťou, majú dysmorfické črty tváre napr. užšiu hornú pero, vyhladenú naso labiálnu ryhu, oči sú viac vzdialené od seba. Po nástupe do školy sa začnú prejavovať dysfunkcie CNS, poruchy správania a učenia a zmyslového vnímania. Ako sa takéto deti asi cítia v škole si študenti vyskúšali so zapchatými ušami, zakrytými očami, kedy sa snažili rozlišovať predmety vkladané do rúk, pokúšali sa koncentrovať napriek rušivým vplyvom ktoré vytvárali lektorky. Po aktivite bol priestor na diskusiu. Dôležité je uvedomiť si že deti  s FASD majú celoživotné, nezvratné, avšak stopercentne preventabilné poškodenie.  Jedinou prevenciou je nekonzumovať alkohol v tehotnosti. PhDr. Oľga Fuleová 

      Aktivitu podporili aj riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a zástupkyňa riaditeľky školy PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH.

     • Stop dekubitom

      16.novembra 2023 sa žiaci našej školy , už tradične, zúčastnili akcie zorganizovanej pracovníkmi NÚSCH v Bratislave. Boli sme, už opakovane, pozvaní na túto akciu. Na jednotlivých stanoviskách sme sa dozvedeli informácie o stupňoch dekubitov, príčinách ich vzniku, o spôsoboch liečby, ale hlavne o prevencii. Videli sme rôzne antidekubitárne pomôcky, ktoré boli prispôsobené nielen dospelému ale aj detskému pacientovi.Naši žiaci získali informácie, ktoré rozšíria ich teoretické vedomosti a mali možnosť si vyskúšať aj manipuláciu s nimi.  PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

      Manažment školy, ktorý sa tiež zúčastnil, chce poďakovať organizátorom a prezentujúcim za ich odborné prednášky a prezentácie, ktoré zdravotníkov i žiakov posúvajú v oblasti ošetrovania dekubitov o vyššiu úroveň.

     • Inscenácia Kocúrkovo v SND

      Kroky našich tretiakov smerovali 16.novembra 2023 do Slovenského národného divadla na inscenáciu Kocúrkovo - klasiku v neklasickom štýle. Ikonickú satiricko-kritickú hru Jána Chalupku autori obohatili o ďalšie dve hry autora: Trinásta hodina alebo Veď sa nahľadíme, kto bude hlásnikom v Kocúrkove a Trasorítka. Prínosom pre študentov tak bolo oboznámenie sa s Chalupkovou tvorbou zo širšieho pohľadu.

      Vidieť a zažiť hodinu literatúry v divadle nemajú možnosť absolvovať žiaci každý deň. A moderné spracovanie tejto klasiky s ambíciou „nielen otvárať priestor na myslenie, ale priam k mysleniu provokovať“, im tak okrem estetického a kultúrneho zážitku ponúkol aj bohatú škálu emócií. Čo nám teda príbehy z Kocúrkova môžu povedať? Týka sa nás fenomén Kocúrkova aj dnes alebo od pokriveného zrkadla satirickej kritiky radšej odvrátime tvár?

      Mgr. Jarmila Franková

     • DOD 15.11.2023

      Brány našej školy boli 15.11.2023 otvorené pre všetkých záujemcov o štúdium na našej škole. Ďakujeme všetkým čo nás navštívili na tohtoročnom novembrovom Dni otvorených dverí. Veríme, že sa im u nás v škole páčilo a od septembra 2024 budeme mať z nich budúcich žiakov.

     • Super masér 2023

      Naši žiaci zo študijného odboru masér dnes odcestovali do Levoče na 1. ročník Celoslovenskej súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl – Super masér 2023, ktorá sa bude konať 15. novembra 2023 v SZŠ Štefana Klubert v Levoči. Našu školu reprezentujú žiaci III. MAS triedy Sarah Jurovtová, Sofia Šemeláková a Vilim Lampart v sprievode s triednou učiteľkou Mgr. Natáliou Huťanovou.Veríme, že našim žiakom sa bude v súťaži dariť, držíme im palce a čakáme na ich návrat.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie