• Mikuláš 06.12.2022

      Naša škola dnes žila odkazmi Svätého Mikuláša. Mikulášska tradícia sa uplatňuje s veľkou húževnatosťou už niekoľko storočí až dodnes. V súvislosti s týmto sviatkom sa dňa 6. decembra konala na našej škole Mikulášska párty. Žiaci zhotovovali adventné vence, priniesli upečené koláčiky, ktoré boli vyhodnotené a boli sladkým darom pre všetkých. Medzi žiakmi boli aj seniori s Denného centra pre seniorov na Strečnianskej ul. 18, ktorí ponúkali svoje vianočné produkty. Žiaci pripravili pre deti z NÚDCH Limbová 1, BA z chirurgického oddelenia Mikulášske balíčky, ktoré žiaci II. DVS triedy s pani riaditeľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. odnesú, aby potešili malých pacientov. Súčasne žiaci I. PS 2r. s triednou učiteľkou Mgr. Monikou Gelenekyovou spríjemnili mikulášsky deň seniorom z SSS Vavilovova a Mlynarovičova.

     • Odborná prax žiakov I. PS 2. r (večerné štúdium)

      Odborná prax žiakov I. PS 2. r (večerné štúdium) v SSS Vavilovova dňa 6. 12. 2022 na Mikuláša, bola trocha iná, ako po iné dni. Po prebudení klientov a raňajkách im žiaci a učitelia pripravili Mikulášske posedenie s balíčkami, ktoré im vlastnoručne pripravili. Klientov navštívil Mikuláš, anjel a čert s množstvom dobrôt, edukačných príhovorov a vianočných kolied. Vianočnú atmosféru priniesli aj ležiacim klientom na izbách. Následne sa s nimi porozprávali o ich životných príbehoch. Dúfame, že žiaci večerného štúdia, ktorí sa vrátili do detských liet, klientom takouto formou spríjemnili deň a priniesli radosť a pokoj do duše nielen im, ale aj sebe. Z ich láskavých pohľadov a zo silných stiskov ich rúk si myslíme, že sa nám podarilo naplniť naše snaženie. Tešíme sa, že sme niekomu tak krehkému a láskyplnému mohli aj my svojou prítomnosťou spríjemniť deň.

     • Teória v praxi

      "Prevencia nozokomiálnych nákaz sa začína na Oddelení centrálnej sterilizácie", hovorí Mgr. Alžbeta Malinová vedúca laborantka Oddelenia centrálnej sterilizácie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda UNB. O tom, že je to tak, sa boli presvedčiť žiaci I. C PS. So záujmom si prezreli jednotlivé úseky centrálnej sterilizácie. Videli to, čo im v škole nedokážeme sprostredkovať - dezinfekčné prístroje, sterilizačné prístroje, obalový materiál. Pani magistra im vysvetlila, akou cestou musí prejsť zdravotnícka pomôcka, aby sa stala sterilnou. Na záver exkurzie žiaci boli na centrálnej úprave postelí. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. a PhDr. Gabriela Pénzesová 

     • Projekt „Zdravá  škola“ alebo „Škola podporujúca zdravie“ 

      Projekt „Zdravá  škola“ alebo „Škola podporujúca zdravie“  je rámcovým programom WHO, ktorého podstatou je vytvorenie zdravého prostredia v školách a výchova žiakov ku zdravým životným návykom a zdraviu prospešnému správaniu. V rámci tohto projektu naša škola každoročne realizuje ukážku správneho poskytnutia laickej prvej pomoci žiakom Strednej elektrotechnickej školy v Bratislave na Zochovej ulici. Tento rok sme,  s rovnakým zámerom (ukážka správneho poskytnutia laickej prvej pomoci) navštívili  súkromnú Strednú odbornú školu veterinárnu v Bratislave Pod Brehmi. Prezentácia ukážok správne poskytnutej laickej prvej pomoci vyvolala u žiakov veľký záujem. Budúci „veterinári“ mali možnosť vyskúšať si kardio-pulmonálnu resuscitáciu (KPR) pod odborným dohľadom záchranárky Mgr. Michaely Černajovej. Okrem KPR si mohli žiaci osvojiť základné zručnosti pri poskytovaní laickej prvej pomoci  formou „rovesníckeho vyučovania“. V tomto smere oceňujeme edukačné aktivity žiakov Verony Kľúčárovej, Karolíny Bratovej a Oskara Molnára. Všetci traja prezentovali našu školu (a študijný odbor praktická sestra) v celom spektre ukážok poskytovania laickej prvej pomoci na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni. Vďaka 3D aplikácii anatomyka mohli žiaci súkromnej strednej veterinárnej školy  nahliadnuť do sveta virtuálnej anatómie ľudského tela. Postupným „odkrývaním“ jednotlivých častí ľudského kostro-svalového systému, žiaci oboch škôl (so štipkou pomoci PhDr. Ivety Valentovej. PhD.) našli musculus gracilis či biceps femoris nielen na ľudskom, ale aj na zvieracom  organizme, čo všetkých pobavilo. Celú aktivitu zastrešili riaditeľky oboch škôl – Mgr. Erika Melichová a PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

     • Návšteva Nemocnice Bory

      Dňa 29.11 sme - žiaci IV.B triedy, odbor praktická sestra navštívili novopostavenú najmodernejšiu Nemocnicu Bory v Bratislave, ktorá sa plánuje otvoriť v marci 2023. Úvodnú prezentáciu a prehliadku nemocnice nám sprostredkovala manažérka vzdelávania pre zdravotnícke profesie PhDr. Lucia Lieskovská. Dozvedeli sme sa nové a zaujímavé informácie, o ktorých sme zatiaľ nemali šancu počuť. V Nemocnici Bory budú pracovať erudovaní odborníci nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Nemocnica bude pozostávať z takmer 1500 pracovníkov, ktorí sa budú naplno venovať pacientom. Taktiež sme sa dozvedeli 7 princípov Nemocnice Bory(nižšie fotka). Ošetrovateľskému personálu budú v práci pomáhať nové technológie a inovácie. Žiaci aj odborní pedagógovia boli oboznámený s tzv. systémom plávajúcich lôžok. Zaujalo nás pracovisko urgentného príjmu, ktoré zahŕňa nový systém triáže pacientov, tento proces zahŕňa sestru ktorá triedi pacientov do farebných kategórii podľa závažnosti stavu pacienta. Jedna z ďalších zaujímavostí Nemocnice Bory je ,že  jej súčasťou je centrálna prípravovňa liekov ktorá ušetrí sestrám čas. Dôraz bude kladený na vysoko profesionálnu komunikáciu s pacientami ale aj medzi zamestnancami. V konečnom dôsledku hlavne pacient je ten, ktorý ocení a posúdi kvalitu poskytovanej starostlivosti.     Mullerová Darina, Baloghová Ema

     • Rovesnícke vzdelávanie

      Dňa 23. 11. sa trieda IV.B PS spolu s triedou IV.AV podieľali na akcii s názvom Rovesnícke vzdelávanie. Spoločná hodina sa uskutočnila v priestoroch učebne oddelenia liečebnej výživy v UNB sv. Cyrila a Metoda na Antolskej. Diskutovali sme a rozprávali  sa  o  kardiovaskulárnych chorobách ako je Hypertenzia a Infarkt myokardu. My, budúce praktické sestry sme  si pripravili  vysvetlenie  problematiky týchto civilizačných ochorení, ich príčin, najmä ovplyvniteľných rizikových faktorov. Ďalej sme  vysvetlili ich  diagnostiku a terapiu. Zamerali sme sa  na  poskytovanie  ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s týmito ochoreniami. Naše spolužiačky zo IV. AV triedy  na nás nadviazali  a podrobnejšie oboznámili prítomných o diétnych postupoch. Prezentovali vhodné a nevhodné jedlá  a nápoje pre pacientov, ktorí sa liečia na hypertenziu a sú po IM. Priblížili nám aj problematiku stravovania pacientov s civilizačným ochorením - Obezita, ktoré je v dnešnej dobe veľmi rozšírené. Pani profesorky nám vzájomne podrobne objasnili charakteristiku našich odborov a ich špecifiká. Ďalej nasledovala vzájomná diskusia s otázkami a odpoveďami. Pre nás žiakov , to bola veľmi zaujímavá forma vzdelávania pri ktorej sme sa v rámci odborov lepšie spoznali a môžeme povedať, že lepšie chápeme významu asistentov výživy v dietoterapii pacientov.

     • Odborná klinická prax II. DVS

      Žiaci vyššieho odborného štúdia študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra absolvujú odbornú klinickú prax na predpísaných školiacich pracoviskách, ktoré dávajú žiakom reálny pohľad na výkon ich budúceho povolania. V týchto dňoch II. DVS trieda vykonáva odbornú prax na Gastroenterologickej klinike SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul. Okrem práce na lôžkovom oddelení žiaci chodia aj na oddelenie gastrointestinálnej endoskopie, kde majú možnosť vidieť a asistovať pri endoskopických vyšetreniach. Asistujú pri bežných výkonoch ako je gastroskopia, kolonoskopia a rektoskopia, ale aj pri náročnejších a špecifickejších výkonoch ako je ERCP. ERCP je špecifické hlavne tým, že sa pri ňom využíva RTG, preto ženy prítomné pri vyšetrení nesmú byť tehotné a všetok personál sa pri vyšetrení musí chrániť ochrannými vestami.  Ďakujeme personálu za možnosť absolvovania takejto praxe, z ktorej si odnášame veľa nových vedomostí a skúseností.

     • Odborná exkurzia v dialyzačnom stredisku B. Braun

      Študenti študijného odboru II. PS 2 r. spolu s odbornými učiteľkami absolvovali odbornú exkurziu v Dialyzačnom stredisku B. Braun vo Vrakuni.  Vedúca sestra strediska Mgr. Iveta Kobrtková predstavila študentom prostredníctvom prezentácie dialyzačné stredisko, priblížila funkciu obličiek, možnosti liečby ochorenia obličiek, druhy dialýzy (hemodialýza, peritoneálna dialýza), frekvenciu a dĺžku trvania dialýzy, diétne odporúčania pri zlyhávaní obličiek ,komplexnú dialyzačnú starostlivosť o pacientov. Následne sa študenti oboznámili s priestorovým a materiálno-technickým vybavením strediska B Braun, ako i so samotnou dialyzačnou terapiou pacientov v praxi. Súčasťou dialyzačného strediska je nefrologická ambulancia zameraná na prevenciu, poradenstvo, stanovenie diagnózy a na terapiu ochorení obličiek. V ambulancii venujú pozornosť aj pacientom zaradeným do transplantačného programu. Dialyzačné stredisko B. Braun poskytuje  prvotriednu odbornú starostlivosť, kvalitnú dialyzačnú starostlivosť s cieľom zvýšiť a udržať kvalitu života pacientov s chronickým ochorením obličiek. Viete, že každoročne si druhý marcový štvrtok pripomíname Svetový deň obličiek? Budúci rok Svetový deň obličiek pripadá na 9. marec 2023. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o význame zdravých obličiek. Pri príležitosti tohto dňa nefrologické pracovisko B. Braun každoročne realizuje bezplatné vyšetrenie obličiek zamerané na vyšetrenie krvného tlaku, glykémie a moču. Obličky majú vplyv na celý organizmus, pretože nie sú len centrom vylučovania, ale aj  orgánom, ktorý riadi vodný a minerálny metabolizmus. Prevenciou a elimináciou rizikových faktorov môžeme ochoreniam obličiek predísť a žiť plnohodnotný a kvalitný život. Ďakujeme vedúcej lekárke MUDr. Eva Hirnerovej, Ph.D. že nám umožnila zrealizovať exkurziu na ich pracovisku a vedúcej sestre Mgr. Ivete Kobrtkovej ,ktorá nás ochotne a erudovane oboznámila s danou problematikou , s prácou  v Dialyzačnom stredisku B.Braun.

     • II.DVS na odbornej exkurzii na pracovisku hemodialýzy

      Dňa 1.12. 2022 absolvovala trieda II.DVS spolu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou odbornú exkurziu na pracovisku hemodialýzy v UNB Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Skúsené a milé sestry im ukázali celý priebeh dialýzy, videli rôzne druhy špecifických cievnych vstupov, ktoré sa pri dialýze využívajú. Samotní pacienti im vyrozprávali život pacienta odkázaného na dialýzu. Ďakujeme celému personálu hemodialyzačného pracoviska a MUDr. Jozefovi Kalužayovi, PhD. zo IV. internej kliniky LFUK a UNB za milý prístup, odborný výklad a za možnosť absolvovať takúto odbornú exkurziu.

     • Celoslovenská súťaž - EXPERT geniality show aj na našej škole

      Do celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show, kto sa prihlásil, mal šancu ukázať svoje kvality, niečo nové sa naučiť a získať titul EXPERT. Naša škola sa zúčastnila tejto súťaže po prvýkrát s 35 žiakmi, ktorých prihlásila. Garantom aktivity bola učiteľka matematiky a fyziky RNDr. Alica Kubošková. Súťaž EXPERT spočívala vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém. Súťažiaci odpovedali na 40 otázok (20 v každej téme). V každej otázke vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu mal každý súťažiaci 60 minút. Okrem vyznačenia správnej odpovede mohol (ale nemusel) súťažiaci pri každej otázke vyznačiť aj voľbu „Som si istý(á)“. Ak vyznačil istotu pri správnej odpovedi, získal body navyše. Ak však vyznačil istotu pri nesprávnej odpovedi, body stratil. Súťažiacich prišla podporiť aj riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorej nie sú ľahostajné prezentačné aktivity žiakov školy. Výsledky budú zverejnené v decembri 2022.

     • Svetový deň boja proti AIDS/HIV

      Každoročne 1.decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS/HIV. Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS/HIV sa stala červená stužka. Červenou stužkou pripnutou na odeve sa symbolicky zapojte do tohto boja, vyjadrite podporu ľuďom žijúcim s AIDS/HIV, uctite si obete tejto prenosnej choroby. 1.decembra 2023 vo vstupnej hale našej školy majú žiaci možnosť vyplniť vedomostný kvíz týkajúci sa danej problematiky, ktorý po vyplnení vhodia do krabičky s označením AIDS/HIV. Kto sa zapojí do kvízu podpíše, uvedie si triedu, ktorú v tomto školskom roku navštevuje, bude vylosovaný a odmenený. Do výzdoby školy sa zapojili aj klienti Strediska sociálnych na Vavilovovej ulici v Bratislave a počas odbornej klinickej praxe so žiakmi večerného štúdia triedy I. PS 2r. vytvorili červené mašličky.

     • Nemocnica Bory

      Nemocnica Bory bude najmodernejšou nemocnicou na Slovensku a bude poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť plne hradenú z verejného zdravotného poistenia. Odborní učitelia zo študijných odborov praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra prijali pozvanie a boli navštíviť tieto priestory ešte pred dňom otvorených dverí v Nemocnici Bory. Srdečne ich privítali riaditeľka ošetrovateľstva Alena Kendrick a manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície Lucia Lieskovská. Z prezentácie sa okrem iného dozvedeli aj o 7 princípoch, ktoré budú kľúčom k efektívnej, bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientovi. Prezentácia bola doplnená o prehliadku nemocničných priestorov jednotlivých úsekov. So záujmom si pozreli úseky s „plávajúcimi“ lôžkami. Ide o nový systém poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacienta u nás, kedy bude každé lôžko efektívne využité a zdieľané v rámci všeobecnej aj špecializovanej starostlivosti. Nemôže sa tak stať, že lôžka ostanú neobsadené pacientom. Na záver prezentácie ich bol pozdraviť generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

     • Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín

      Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo sa uskutočnilo v našej škole dňa 23.11.2022. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Našich recitátorov prišli povzbudiť spolužiaci a pán školník Branko Toman, ktorý zarecitoval báseň Branko od Sama Chalupku. Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Ľubomíra Petrová zabezpečila fotografovanie, a zároveň nám predniesla báseň svojej sestry.

      Prvé miesto získala žiačka Tamara Šišoláková (III. A PS) a postúpila na okresné kolo súťaže. Druhé miesto získala Skarleta Čičolová (I.AV), na treťom mieste sa umiestnila Tamara Krajčovičová (II. A PS). Za organizačné zabezpečenie ďakujeme organizátorom: Mgr. Miriam Beláňovej, Mgr. Lenke Bordjuhovej, Mgr. Zuzane Szeberényiovej a Mgr. Matejovi Kimličkovi ktorý pripravil výhercom diplomy. Porota mala skutočne ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže. Pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. odmenila víťazov. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne, všetci sme z nich mali krásne dojmy a pocity.

     • Odborná prax II. DVS

      Žiačky v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra II. DVS triedy sa počas svojej odbornej praxe na otorinolaryngologickom oddelení v NÚDCH na Kramároch zúčastňujú aj operácií, kde dodržiavajú prísne zásady asepsy a antisepsy. Na tejto operačnej sále mali možnosť vidieť adenotómie, tonzilektómie, bronchoskopie, rhinoplastiku a ďalšie zaujímavé operácie, ktorým sa ORL venuje. Ujala sa ich okrem chirurgov aj pani doktorka - anesteziologička, vysvetlila im fázy operácie a ukázala proces intubácie dieťaťa. Celému operačnému tímu, najmä pani prednostke kliniky ďakujeme za ochotu a pedagogický prístup.

     • Úspech našej žiačky

      Mnohí naši žiaci sú aktívni športovci a reprezentanti na rôznych športových úrovniach. Študentka I.A.PS Klaudia Šandorová sa stala Majsterkou Slovenska v taekewondo. Klaudi želáme veľa športových úspechov a čo najmenej zranení. Mgr. Zuzana Szeberényiová triedna učiteľka

     • Deň otvorených dverí na našej škole 16.11.2022

      Prvý Deň otvorených dverí v priestoroch našej školy máme za sebou. Naši noví potencionálni žiaci si mohli prezrieť priestory školy, porozprávať sa so žiakmi, učiteľmi aj manažmentom školy o svojom študijnom zámere. Chceme sa týmto poďakovať nielen žiakom, ktorí prišli, ale aj rodičom, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich detí a záleží im na správnom výbere povolania. Tí, ktorí nestihli prísť na Deň otvorených dverí, majú možnosť nás navštíviť dňa 01. február 2023, kedy sa bude konať druhý Deň otvorených dverí na našej škole.