•  

     Školský psychológ na našej škole bude pôsobiť od školského roka 2022/2023. V prípade potreby ju nájdete v suteréne v Bloku B3 číslo miestnosti 43a. 

     Mgr. Marianna Lukáčová - lukacova@szsba.sk

     Služby školskej psychologičky sú určené pre: žiakov, rodičov a zákonných zástupcov a zamestnancov školy. Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho,  skupinového  alebo  hromadného  psychologického  poradenstva,  psychoterapie,  prevencie  a  intervencie  k  deťom  a  žiakom  s  osobitným  zreteľom  na  proces  výchovy  a  vzdelávania  v  stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti.

    • Konkrétnou náplňou jeho práce je činnosť:

     Poradenská  poskytuje konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom. Poradenstvo sa týka rôznych oblastí, napr. voľba povolania, výchova, správanie. Pomáha žiakom a rodičom v rôznych oblastiach, ktoré majú dopad na výchovno-vzdelávací proces. Úzko spolupracuje s výchovným poradcom (voľba povolania a vysokej školy).

     Preventívna – pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov. Realizuje rôzne programy, ktorých cieľom je predchádzať vzniku rôznych problémov, napr. prevencia kyberšikany, rozvoj emocionálnej inteligencie atď.

     Intervenčná – v spolupráci so zainteresovaným stranami (žiak, rodič, učiteľ, výchovný poradca) sa snaží eliminovať negatívne prejavy správania u žiaka a posilniť jeho pozitívne stránky. Tiež pomáha rodičom, aj učiteľom pri spracovaní ich postojov a prežívania, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s nežiaducim správaním ich dieťaťa/žiaka. Pracuje tiež s triednymi kolektívmi, aby doviedol žiakov k akceptácii „inakosti“ a pochopeniu toho, že každý z nás je dobrý v niečom inom. Snaží sa posilniť pozitívny vzťah žiakov ku škole a školskému učivu.

     Diagnostická – pomocou psychodiagnostických metód poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, záujmy. Aj tie mu pomáhajú pri práci so žiakom. Následne môže posilňovať pozitívne správanie a vlastnosti a redukovať tie negatívne.

   • zatiaľ žiadne údaje