• Novinky

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      „Láskavosť je jazyk, ktorý nepočujúci počujú a nevidiaci vidia.“​​​​​​​

      Koľkokrát ráno cestujeme bez toho aby sme si všímali veci okolo nás. Videli slnko, ktoré vychádza, ľudí nastupujúcich do autobusu, dieťa držiace sa svojej mamy.....Veci bežné, prosté každodenné

      Niekomu však nebolo dopriate ani to. V čase pandémie sme zistili, ako veľa ľudí okolo nás ostalo odrazu osamelých, bez možnosti informácií, bez akéhokoľvek kontaktu.

     • Duševné zdravie je dôležité

      Práca zdravotníka je ťažká nie len po fyzickej, ale najmä psychickej stránke. Vo svojej práci sa stretávame s rôznymi situáciami, osudmi a trápeniami. Preto si, ako škola, ktorá pripravuje mladých ľudí na prácu v zdravotníctve, uvedomujeme dôležitosť psychického zdravia a psycho-hygieny.

      Ako škola sme sa stali súčasťou Koalície škôl za duševné zdravie, kde sa školy navzájom podporujú a spolupracujú pri riešení problémov u svojich študentov a pedagógov pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Veríme, že aj takto pomôžeme našim študentom pracovať na sebe a nájsť v sebe silu posúvať sa ďalej a pomáhať ostatným.

     • Dôležitý oznam - školská jedáleň v rekonštrukcii !!!

      od 05.09.2022 do 23.09.2022

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si od 05.09.2022 do 23.09.2022 zabezpečili stravu, nakoľko naša školská jedáleň je ešte v rekonštrukcii a nie sme schopní zabezpečiť Vám obedy. Sme si vedomí komplikácií, ktoré sme Vám možno spôsobili, ale robíme to pre zlepšenie a skvalitnenie prostredia, v ktorom sa budeme denne stretávať. Veríme, že našu snahu oceníte a budete sa v novej jedálni cítiť príjemne. Ďakujem za pochopenie

    • Nástup žiakov externého štúdia
     • Nástup žiakov externého štúdia

      v školskom roku 2022/2023

      Nástup žiakov prvých ročníkov externého štúdia v študijnom odbore Praktická sestra, Zdravotnícky záchranár a v učebnom odbore Sanitár sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 v čase od 08.00 hod. do ukončenia.

      Žiaci prvých ročníkov externého štúdia nastúpia do školy nasledovne:

      • P
     • Prvý deň školského roku 2022/2023

      Nevieme, kto sa viac tešil na tento deň – či učitelia, alebo žiaci ... . Už to nebudeme zisťovať, pretože dôležité je to, že sme sa po krásnom lete dňa 05. septembra 2022 opäť spolu stretli v našej Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave.

      Nový školský rok 2022/2023 otvorila pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. o 09.00 h pred budovou školy svojim príhovorom, v ktorom privítala žiakov prvých ročníkov a ich rodičov. Následne navštívila každú prvú triedu a priblížila žiakom študijný odbor, ktorý si zvolili ako svoje budúce zdravotnícke povolanie. Upútala ich pozornosť aktivitami, ktoré škola organizuje pre žiakov v rámci aktívneho relaxu a voľnočasových aktivít.

    • Príhovor riaditeľky na začiatok školského roka
     • Príhovor riaditeľky na začiatok školského roka

      Každý koniec je začiatkom niečoho iného

      Vážení kolegovia a rodičia, milí žiaci,

      v úvode som použila citát neznámeho autora, ktorým nadviažem na realitu: prázdniny skončili - ich koniec je zároveň začiatkom nového školského roka. Aký bude zatiaľ nevieme, no najskôr bude taký, aký si ho urobíme my sami – všetci, ktorí ním budeme žiť - učitelia, rodičia a samozrejme vy – žiaci.

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

      Pre žiakov prvých ročníkov denného štúdia v študijných odboroch Asistent výživy, Masér a Praktická sestra bude realizované priamym vstupom riaditeľky školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. do jednotlivých tried dňa 05.09.2022 v čase od 09. 00 hod. do 10. 00 hod..

      Žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov denného štúdia privíta riaditeľka školy v jednotlivých triedach od 10. 00 hod. do 11. 00 hod, vrátane žiakov vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, druhý ročník. Žiaci sa sústredia pred budovou školy, odkiaľ spolu s triednymi učiteľkami odídu do tried.

     • „Zelená otvoreným školám“,

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) na základe rozhodnutia ministra zo dňa 15.8.2022 číslo 2022/19036:1-A1810. Vyhlásenie o bezpríznakovosti môže zákonný zástupca predložiť cez EDUPAGE alebo v papierovej forme 24230.pdf .

     • Oznam - ISIC preukazy

      Dnes nám na školu prišli Vaše študentské ISIC preukazy. Prosím o vyzdvihnutie v termíne júl od 11.07.2022 - 21.07.2022 v čase od 8.00 do 13.00, alebo v auguste od 15.08.2022 - 18.08.2022 v čase od 8.00 do 13.00. Nezabudnúť si priniesť fotku o rozmere 25x25mm. Ak by boli otázky ohľadom ISIC preukazu, prosím kontaktovať prostredníctvom e-mailu: hutanova@szsba.sk .
      Z dôvodu práceneschopnosti p.Huťanovej od 22.08.2022, bude možné si ISIC vyzdvihnúť až od 05.09.2022. Ďakujeme za pochopenie.

     • Teambuilding

      Po zatvorení brány našej školy pre žiakov na konci tohto školského roka, my učitelia, ale i nepedagogickí zamestnanci ešte neoddychujeme. Skôr, ako odídeme na dovolenku, aby sme načerpali nové a svieže sily do ďalšieho školského roka, musíme ešte dokončiť množstvo písomnej aj elektronickej agendy. Ale, tentokrát sme si dovolili ešte jeden deň povinností odložiť a v piatok sme zažili na vlastnej koži, aké to je budovať kolektív alebo tím. Angličania tomu hovoria „teambuilding“. 😊 Teambuildingové aktivity pre nás pripravil Ing. Roman Kurnický so svojimi dvomi asistentkami. Hoci, počasie bolo veľmi horúce a dusné, po prvých slovách Romana som vedela, že na konci dňa si poviem: „Malo to zmysel!“ (aspoň pre mňa). Môže sa zdať, že aktivity v rámci teambuildingu sú iba hry prinášajúce bezprostrednú zábavu. Opak je pravdou. Každá aktivita, každá hra mi priniesla nielen zábavu, ale aj poznanie

     • „ Krásne leto“.😉

      Dnes žiaci prežili jeden zo svojich najobľúbenejších dní v školskom roku. Čas letných prázdnin a slnkom prežiarené leto je tu. Oddych po namáhavom školskom roku uvítajú žiaci a všetci zamestnanci školy. Želáme všetkým príjemne prežité prázdninové obdobie, aby k septembru načerpali nové sily pred zasadnutím do školských lavíc a za katedry.

     • Oceňovanie najúspešnejších študentov

      Oceňovanie najúspešnejších študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022 sa dotýkal aj našej školy. Ocenená bola žiačka tretieho ročníka študijného odboru masér Barbora Kapičáková za svoje dosiahnuté národné a medzinárodné ocenenia v oblasti ženského hokeju. Z rúk predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja si osobne prevzala ocenenie.

     • Druhé kolo prijímacieho konania (externá forma štúdia)

      ​​​​​​pre školský rok 2022/2023

      Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 z dôvodu nenaplneného počtu miest žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka sa bude konať dňa 24. augusta 2022 o 8.00 h v budove školy
      pre uvedené odbory:

      • denná forma štúdia – vyššie odborné štúdium
     • Záver školského roka.....

      Posledné dni školského roka trieda I.C PS strávila veľmi aktívne. Dňa 28.6.2022 navštívili Botanickú záhradu v Bratislave, ktorá v tomto období hýri farbami a vôňami, najmä ruží a levandule. Krása prírody, pohoda a kľud priniesli potešenie nielen pre oko a dušu, ale aj príjemné schladenie sa pred horúcim slniečkom týchto dní.
      Predposledný deň školského roka I.C PS navštívila Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH). Žiaci absolvovali odbornú exkurziu na Klinike cievnej chirurgie a na transplantačnom oddelení. Vedúci zdravotnícki pracovníci oboznámili žiakov so zameraním jednotlivých pracovísk, špeciálnym materiálnym vybavením a technickým zariadením. Pracoviská sú na špičkovej odbornej úrovni, o čom svedčí aj profesionálny prístup, odbornosť, a tiež komunikácia jednotlivých zdravotníckych pracovníkov. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo osobné stretnutie sa s chorými

     • Sloboda zvierat

      Sloboda zvierat pozitívne ohodnotila a verejne sa poďakovala študentom a pedagógom našej školy za aktivitu počas celého školského roka a odprezentovala nás na svojej stránke:
      https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk.

      Citujeme Slobodu zvierat:
      "Veľké ďakujem patrí študentom a pedagógom zo Strednej zdravotníckej školy zo Strenčianskej v Bratislave, ktorí boli počas tohto školského roka 3 x vyvenčiť psíkov. Zároveň, postupne, po triedach absolvovali vzdelávanie starostlivosti o spoločenské zvieratá. Na naše veľké prekvapenie, keď pedagógovia videli, ako sa zodpovedne o zvieratá v núdzi staráme a že pomáhame aj zvieratám z Ukrajiny, urobili nám zbierku a darovali 240 €. Píše nám to pani profesorka Suchánková v liste - pozrite foto. Vážime si to!"

     • Záverečné skúšky

      Za žiakmi učebného odboru sanitár sa zatvorili brány našej školy po absolvovaní záverečnej skúšky v UNB Ružinov na chirurgickom a internom oddelení. Pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorila predsedníčka PhDr. Anita Szolnokiová zo SZŠ Dunajská Streda, podpredsedníčka PhDr. Eva Veselská, MPH, triedna učiteľka PhDr. Gabriela Pénzesová a učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Oľga Füleová odpovedali z praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky. Úspešní absolventi získali vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list, ako doklad o vzdelaní.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 9. 2022
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 829004
  •  

   Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“

   Baruch Spinoza

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/