• SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+
  • Novinky

     • Exkurzia na KAIM

      Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny v UNB Ružinov je vysoko špecializovaným zdravotníckym pracoviskom, ktorú tvoria tri oddelenia; oddelenie anestéziológie, manažujúce starostlivosť o pacienta pred, počas a po operácii, oddelenie intenzívnej medicíny II – hrudníková chirurgia, poskytujúce starostlivosť o pacientov s ochorením pľúc a napokon oddelenie intenzívnej medicíny I. Práve s týmto oddelením sa počas exkurzie oboznámili žiaci IV. A PS triedy pod vedením Mgr. Aleny Sušilovej.

     • Národná transfúzna služba 🩸🩸🩸

      Žiaci učebného odboru SANITÁR v rámci témy organizácie práce na jednotlivých úsekoch zdravotnej starostlivosti, navštívili Národnú transfúznu službu v Ružinove. Vedúca lekárka MUDr. Katarína Kusendová, PhD. ich previedla úsekom transfúznej služby. Žiaci sa oboznámili s úlohou darcovstva krvi a pracovným zaradením sanitára v danom úseku práce. Dozvedeli sa v čom spočívajú pracovné činnosti sanitára, mali možnosť byť súčasťou celého procesu od registrácie až po samotný odber. Exkurzný vstup ich zaujal natoľko, že sa dvaja žiaci rozhodli pre dobrovoľné darovanie krvi. Učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Gabriela Pénzesová, PhDr. Katarína Chandogová, MBA, Mgr. Katarína Adamová ich sprevádzali na odbornej exkurzií a tak tiež získali reálny pohľad na transfúziológiu a jej služby.

     • Exkurzia v CINRE ❤

      Exkurziami na špičkových zdravotníckych pracoviskách dávame praktickému vyučovaniu atraktívnejší rozmer. Tak tomu bolo aj pri návšteve Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, známe pod skratkou CINRE. Po jednotlivých lôžkových oddeleniach nás sprevádzala námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Barbara Kovariková, ktorá nám ukázala zanietenosť a srdečnosť jednotlivých členov zdravotníckeho tímu od lekárov, sestier, praktických sestier, rádiologických laborantov až po sanitárov. Dostali sme sa aj na rádiologické pracovisko, kde sa vykonáva rádiologická intervenčná liečba pri akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody, koronárna angioplastika a stenting po infarkte myokardu, ošetrenie krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, endovaskulárna liečba akútnej či chronickej končatinovej ischémie a veľa ďalších zákrokov. Zaujímavé bolo tiež vidieť stavebné usporia

     • Okresné kolo SŠ vo volejbale mix, Bratislava 5

      28. februára sa naši študenti zúčastnili OKRESNÉHO KOLA SŠ vo volejbale mix, BA. Podľa pravidiel turnaja sa mohli zúčastniť spolu chlapci a dievčatá v jednom družstve. Desať stredných škôl z bratislavskej Petržalky si zmeralo svoje sily v troch skupinách: A, B, C. V „B“ skupine sme súperili s SPSE Hálova , Bil. gymnázium C.S.Lewisa, a Ev. lýceum z Vranovskej. Do finále postúpili dievčatá a chlapci z Ev. lýcea z Vranovskej. Tímy umiestnené na prvom mieste vo svojich skupinách postúpili do finálovej skupiny.

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      Dňa 28. 2. 2023 sa naša žiačka Tamara Šišoláková z III. APS triedy, zúčastnila 69. okresného kola celoslovenskej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy vo V-klube na Nám. SNP v Bratislave. Táto žiačka bola víťazkou školského kola tejto súťaže. Dnešný deň súťažili v tejto súťaži žiaci stredných škôl a dospelí z okresov Bratislava III., Bratislava V., Malacky a Pezinok. Podujatie sa konalo v čase od 9,00 do 16,30 hod. Naša žiačka si vybrala báseň od indicko-kanadskej autorky Rupi Kaur, ktorú prebásnila Mirka Ábelová pod názvom „Výkonnostná úzkosť“. Báseň rezonuje svojou aktuálnou témou dnešných dní, kedy mnoho ľudí zápasí s časom, všetko chcú stihnúť a pritom im niekedy unikajú podstatné veci v živote. Žiačka podala veľmi dobrý výkon. V dôsledku veľmi silnej konkurencie síce nezískala umiestnenie, ktoré by jej umožnilo postúpiť do ďalšieho ko

     • Vyhodnotenie súťaže EXPERT geniality show

      Naši žiaci sa po prvýkrát zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show a dosiahli krásne výsledky. Garantom súťaže bola učiteľka matematiky a fyziky RNDr. Alica Kubošková, ktorá obdŕžala diplomy a ceny pre účastníkov. S pani riaditeľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. odovzdala žiakom ocenenia v priestoroch školy a poďakovala im za vzornú reprezentáciu. Každý zúčastnený žiak bol ocenený, extra ocenení boli „Expert v téme“, čo znamená, že žiak sa umiestnil medzi 25% najlepších žiakov na Slovensku a „Top Expert“ 25% najlepších na Slovensku celkom po vyhodnotení všetkých tém. Teší nás, že 13 žiakov bolo „Expert v téme“ a 7 žiakov „Top expert“. Gratulujeme.

     • EKO HACKATHON 2023 s UNICEF Slovensko

      9. február 2023 sa na SZŠ niesol v znamení EKO HACKATHONU 2023 pod záštitou riaditeľky školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. a odborným vedením 10 mladých spíkrov a mentorov UNICEF Slovensko. Zúčastnili sa ho žiaci dvoch škôl sídliacich v jednej budove na Strečnianskej 20, 50 žiakov SZŠ a 24 žiakov SOŠP.

     • ZÁŽITKOVÉ UČENIE

      Dňa 9. februára 2023 sa trieda II.C PS zúčastnila odbornej exkurzie v UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Odborné učiteľky PhDr. Ivana Mráziková a PhDr. Veronika Bebjaková sprevádzali žiakov na IV. internej klinike a gastroenterologickom oddelení. Žiaci si prezreli OJ - ošetrovacie jednotky, mali možnosť si vyskúšať manipuláciu s lôžkom pacienta pri jeho vertikalizácii, priamo komunikovali s pacientami na izbách ohľadom ich terajšej zdravotnej situácie a prezreli si dokumentáciu pacienta. Vo vyšetrovni sa oboznámili s uložením jednotlivých druhov liekov na oddelení a špecifikami aplikácie opiátov. V prirodzených podmienkach – v zdravotníckom zariadení, mali žiaci možnosť overiť si svoje vedomosti z predmetov: Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľské techniky a Administratíva a zdravotnícka dokumentácia. PhDr. Ivana Mráziková

     • Ako sme pripravovali liečivé čaje a masti - zážitkové učenie

      Na ošetrovateľských technikách si žiačky z II. APS v rámci témy podávania liekov pripravili liečivé čaje a masti. Triedna učiteľka PhDr. Oľga Füleová aj žiačky priniesli rôzne bylinky - nadchovník, rozmarín, harmanček, levanduľu. Úlohou žiačok bolo naštudovať si postup prípravy domácich čajov (lat. species) a mastí (lat. unguenta) a opísať ich účinky na organizmus. Väčšina pripravila čaj, ktorý sme, samozrejme, ochutnali. Ale niektoré odvážnejšie pripravili liečivú masť s chilli papričkami, ktorej základ tvorila bravčová masť. Strávili sme dve hodiny plné pracovného nasadenia a zážitkového učenia. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., PhDr. Oľga Füleová, Mgr. Eva Horkovičová

     • Prezentácia našej školy v Novom Čase aj denníku SME

      Prezentácia študijných odborov a učebného odboru našej školy je nielen na dopravných prostriedkoch MHD Bratislava ako mobilná reklama, ale aj v denníkoch Nový Čas a SME, ktoré priamo oslovujú čitateľov. Široká verejnosť sa môže oboznámiť so študijnými odbormi a učebným odborom - termínmi prijímacieho konania v dennej i externej-večernej forme štúdia a ponúkanými školskými bonitami. Veríme, že tieto médiá oslovia práve tých, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole a pomôžu im v rozhodovacom procese v smerovaní na prípravu ich budúceho povolania.

     • Víťazná trieda II. DVS

      Žiaci z II. DVS triedy – víťazí súťaže o najväčší počet darcov krvi prebrali z rúk pani riaditeľky PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. darčeky ktoré venovala VH cosmetics s.r.o. Drieňová 1, 821 01 Bratislava. Ďakujeme spoločnosti za to, že podporila takúto humánnu aktivitu, ktorá vedie k záchrane života.

     • Mobilný odber krvi

      Naša škola v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – mobilná jednotka z UNB Ružinov zorganizovali mobilný odber krvi. Najcennejšiu a nenahraditeľnú tekutinu pre tých, ktorí ju potrebujú, sa rozhodli darovať viacerí žiaci a ich kamaráti. Medzi darcami mali zastúpenie aj rodičia a priatelia školy. Aktivita mala charakter súťaže. Triedy súťažili medzi sebou, kto získa najväčší počet darcov. Celkovo sa prihlásilo 79 darcov. Pri prvom vstupe u lekára neuspeli 20-ti darcovia, ich zdravotný profil nespĺňal kritériá darcu. Zaevidovaní 18-ti darcovia boli v druhom vstupe lekára vyradení vzhľadom na ich zdravotný stav. Odindikovaných bolo 41 darcov krvi. Teší nás, že medzi darcami krvi bola pani riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a z Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Jana Zápalová riaditeľka odboru školstva v sprievode svojich kolegov. Obe dámy splnili podmienky a i

     • Meranie kvality ovzdušia na našej škole

      KAŽDÝ NÁDYCH DIEŤAŤA JE OHROZENÝ, pomôžme to zmeniť.

      Vďaka úspešnej účasti žiakov našej školy na EKOHACKATHONE 2022 bola naša škola vybraná do pilotného projektu Kvalita ovzdušia a eko-vzdelávanie ako implementácia nápadov mladých ľudí z tohto podujatia v spolupráci so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO Europe. Ciele projektu spočívajú v zbere dát a ich zobrazovaní, prepojení vzdelávania s praxou – viesť mladých ľudí k praktickým riešeniam, zameraným na zlepšenie kvality ovzdušia, umožniť študentom kreatívne pracovať na kampani o téme, ktorá nie je až taká populárna, analyzovať získané dáta z meraní a dopĺňať ich dátami z oblasti zdravotníctva, prezentovať výstupy zo študentských aktivít cez monitor aj širokej verejnosti na podujatiach „Populair“. Spolupráca školy so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO Europe spočíva v umiestnení meracieho zariadenia na streche školy, ktoré zbi

     • Návšteva Nemocnice BORY

      Na Svätého Valentína dňa 14. 02. 2023 navštívili žiaci III. B PS v doprovode odborných učiteliek PhDr. Renáty Puškárovej, PhDr. Gabriely Pénzesovej a Mgr. Eriky Černej najmodernejšiu Nemocnicu BORY na Slovensku. Nemocničná manažérka zmeny PhDr. Renáta Šiňanská, MBA ich previedla jednotlivými pracoviskami. Žiaci sa oboznámili ako bude vyzerať práca praktickej sestry. Dozvedeli sa, v čom bude ošetrovateľská starostlivosť inovatívna a čím bude práca v nemocnici zaujímavejšia, než na aké sme na Slovensku zvyknutí. Veľmi ich zaujali priestory novej budovy, vybavenie najmodernejšími technológiami princípy nemocnice orientované na pacienta, prístup, prostredie aj izby pre pacientov. Po prehliadke, by si radi prácu praktickej sestry v rámci praxe na jednotlivých úsekoch radi vyskúšali, aby získali skúsenosť nového konceptu v praxi ošetrovateľskej starostlivosti.

     • Mobilný odber krvi 2. februára 2023 na našej škole

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku VIANOCE. Každý z nás pre svojich blízkych kupuje darčeky, ale ten najväčší darček pre človeka sa kúpiť nedá a to je zdravie. Po pandemickej prestávke obnovujeme dlhoročnú tradíciu na našej škole - dobrovoľné darovanie krvi. Pridajte sa k nám a darujte niekomu zdravie. Mobilný odber krvi sa bude konať dňa 2. februára 2023. Darovať krv môže každý, kto do tohto dátumu dosiahne 18 rokov a je zdravý. Mobilný odber bude súťažný o najväčší počet darcov krvi za triedu či už z radov žiakov, rodičov, kamarátov a známych. Trieda s najväčším počtom darcov bude odmenená. Podporte svoju triedu a získajte darcu, ktorý dňa 2. februára 2023 príde darovať krv.

     • Prezentácia školy

      Dnes 1. februára 2023 v čase od 9. 00 – 15. 00 h naša škola prezentovala Deň otvorených dverí pre každého, kto mal záujem si prezrieť priestory školy, porozprávať sa so žiakmi, učiteľmi aj manažmentom školy o svojom študijnom zámere v zdravotníckych povolaniach.

     • Deň otvorených dverí na našej škole 01.02.2023

      Dňa 01. februára 2023 budú brány našej školy otvorené pre každého, kto má záujem o štúdium na našej škole v dennej a externej forme štúdia.Na pôde našej školy privítame budúcich žiakov, ktorí budú mať možnosť získať bližšie informácie o štúdiu, úspechoch školy i mimoškolských aktivitách.

  • Partneri

   • Aktívna škola
   • Aktívna škola
  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Aktuálne pracovné ponuky

   “Spolupracujeme s https://www.worki.sk/, spoľahlivým zdrojom pracovných ponúk.“

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 2. 2024
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2221901
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie