• Virtuálna anatomická učebňa - VAU

      • Škola má zriadenú virtuálnu anatomickú učebňu (VAU) pre výučbu anatómie a fyziológie formou 3D virtuálnej reality. Sprostredkováva žiakom zážitkovou formou výučbu o ľudskom tele. Poskytuje žiakom nový náhľad na moderné vzdelávanie, využívajúce informačno-komunikačné technológie a ich zobrazovacie techniky. Žiaci rôznych typov škôl majú priestor k zoznámeniu sa s ľudským telom formou prezentácie, ktorá je kompatibilná s obsahom učiva biológia. VAUčebňou sa škola prezentuje počas Dní otvorených dverí a na iných aktivitách organizovaných školou pre odbornú pospolitosť a laickú verejnosť. Nazrieť do VAUčebne majú možnosť žiaci každej školy s učiteľom po skontaktovaní sa prostredníctvom szs@szsba.sk.