• PhDr. Eva Veselská, MPH

    

   Konzultačné hodiny: PIATOK 09.00 – 11.00 hod.
   Miestnosť: Kabinet výchovného poradcu blok B-3,2. poschodie, miestnosť č.55

    

    

   Výchovný poradca poskytuje služby žiakom, rodičom a učiteľom v nasledovných oblastiach:
   • spolupracuje s poradenskou psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hrobákova 3 v Bratislave, špeciálnymi pedagógmi, vedením školy a učiteľmi
   • venuje sa problematike dodržiavania a posilňovania legitímnych práv dieťaťa v škole a v školských zariadeniach
   • zabezpečuje prednášky, diskusie a iné produkty prevencie na elimináciu sociálno-patologických javov a nežiaducich foriem správania sa žiakov
   • organizuje prednášky zo Slovenského inštitútu vzdelávania venované kurzom prípravy na prijímacie skúšky na VŠ pre žiakov štvrtých ročníkov
   • spolupracuje pri realizácii prednášok organizovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, súvisiacich s problematikou trhu práce zameraných na výber zamestnania a zamestnávateľa ako aj o možnostiach a podmienkach účasti na aktívnych opatreniach trhu práce vrátane ďalšieho vzdelávania (pre štvrté ročníky)
   • rieši výchovné problémy žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi a zabezpečuje poradenskú činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov
   • identifikuje problémy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, (integrácia, segregácia, ...)
   • ponúka poradenské produkty žiakom v oblasti profesionálnej orientácie a odborného rastu

                                                   ... prioritou výchovného poradcu je pomáhať žiakom napredovať ...

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie