• Základné informácie na stravovanie

    Dodávateľ: Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, 814 84 Bratislava
    Vedúca jedálne: Nikolett Holoscy
    Telefónne číslo: 02/529 255 25, 0948 998 023
    Mail: sjdunajska@gmail.com
    Web: www.strava.cz
    Jedáleň: 90 442
    VS: heslo na stránku www.strava.cz
    Číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0049 6706
    Cena na 1 obed: 1,81 eur  (1,41€-potvaviny+0,40cent-réžia/)

    KS:                     0308

    Do poznámky Vás poprosíme napísať: MENO DIEŤAŤA / STRAVNÍKA, ŠKOLU,TRIEDU.

    Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty.Cena čipu/karty je 5 €, slovom päť EUR , ktorý treba uhradiť.
     

    Zápisný lístok pre školský rok 2022/2023 na stiahnutie: 

    ZaPISNY_LISTOK_-_na_skolsky_rok_2022-2023.pdf

    ZaPISNY_LISTOK_-_na_skolsky_rok_2022-2023_-_zamestnanci_.pdf

    Zápisný lístok pre školský rok 2021/2022 na stiahnutie : 

    Zapisny_listok_SZS-_2021-2022_.pdf
     

    Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci, formou: trvalý príkaz, internetbanking, poštová poukážka (napr.: platba na október musí byť zrealizovaná do 15.09.2022). V prípade neúhrady nebude možné vydať obed pre stravníka.
    Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 25. (augusta) dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.

     Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 15.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie(napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 14.00 hod,. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
     

    Možnosti odhlasovania zo stravovania:

    - on-line na web - stránke školy: www. Strava.cz

    - telefonicky na tel. č.: +421-2-5292-55-25,0948 998 023

    - mailom na adrese sjdunajska@gmail.com

    - osobne v ŠJ pri ZŠ a Gymnázium s VJM, Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská ul. č. 13, 814 84 Bratislava