• Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, Krakow

      Udalosti posledných rokov nám ukazujú, že ľudia zabúdajú a vytesňujú nepríjemne udalosti zo svojho života. Dochádza dokonca k tendenciám popierať hrôzy, ktorým boli vystavení ľudia v minulom storočí. Ako škola si uvedomujeme dôležitosť vychovať zodpovedných občanov, ktorí si uvedomujú hodnotu ľudského života. Zároveň sami dobre vieme, že niekedy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.  A práve preto sme sa rozhodli pre zážitkový výlet do vyhladzovacieho tábora Auschwitz- Birkenau v Osvienčime. Výlet zorganizovala pani profesorka Mgr. Zuzana Szeberényiová, Žiaci mali možnosť vidieť fotografie detí, žien a mužov, ktorí prežili v tábore niečo, čo si moderná spoločnosť dodnes nevie predstaviť. Mali možnosť vidieť ich osobné veci, fotografie a ubytovanie. Následne žiaci prešli aj plynovými komorami, ktoré boli pre všetkých veľmi silným zážitkom. Spolu s výkladom našich sprievodcov a pani delegátky mali možnosť spoznať chod tábora a život, ktorý čakal na ľudí dovozených aj z našej malej krajiny. Na ďalší deň mali žiaci možnosť si pozrieť aj krásy mesta Krakow.

     • DETSKÝ PACIENT V NEMOCNICI

      Počas odbornej klinickej praxe  sa žiaci III.C PS mali možnosť zúčastniť prednášky vedúcej sestry Mgr. Jany Sedliakovej z Detského kardiocentra v NÚSCH v Bratislave. Témou bola:  Komunikácia zdravotníckych pracovníkov s detskými pacientami a ich rodičmi.

      Komu sa dieťa zdôveruje v nemocnici? Odpoveď na túto otázku je: Ten kto sa pýta. Je to naozaj tak. Dieťa vám samé od seba nikdy nič nepovie. A preto treba udržiavať komunikáciu a získavať si jeho dôveru. Nikdy neklamte dieťaťu pri žiadnom odbornom výkone, nemôžete mu povedať, že ho bolestivý výkon nebude bolieť, pretože stratíte jeho dôveru. Dieťa bude odmietať výkony, prípadne personál, pretože sa stretol s negatívnym zážitkom.

      Jednou z aktuálnych tém bol deficit informácií pre rodičov. Napríklad dieťa je hospitalizované samé bez rodičov v nemocnici, a lekár, či sestra, by mali poskytovať dostatočné množstvo informácií rodičom, aby oni vedeli, aký je jeho zdravotný stav, ako sa cíti, aké má výsledky a aké vyšetrenia ho ešte čakajú. Poskytnuté informácie ich trošku ukľudnia, keď rodičia nemôžu byť so svojím dieťaťom v nemocnici. Ďalšou súčasťou tejto prednášky bola prezentácia, zameraná na konkrétne modelové situácie, napríklad: Aký vplyv má na dieťa hospitalizácia? Aké by malo byť vhodné nemocničné prostredie pre detských pacientov? Ako minimalizujeme stres u detí? Komu sa deti zdôverujú v nemocnici? Počúvame deti? Komunikácia s detským pacientom je oveľa náročnejšia ako s dospelým pacientom. Pani Sedliaková touto prednáškou chcela dosiahnuť , aby žiaci vyjadrili svoj názor k danej problematike, a aby sa vcítili do role pacienta a zistili, aký by mal byť správny prístup zdravotníckych pracovníkov k pacientom, ale aj vedieť aký by nemal byť.  Táto interaktívna prednáška nás motivovala k vyjadrovaniu našich myšlienok, názorov a aj vedomostí a vlastných skúseností z praxe v DKC v Bratislave.

      Za túto prednášku sme veľmi vďační našej pani učiteľke triednej PhDr. Ivane Mrázikovej, a taktiež ďakujeme vedúcej sestre Mgr. Jane Sedliakovej, ktorá nám objasnila túto rozsiahlu problematiku. Dodalo nám to motiváciu k tomu, aby sme sa neobávali komunikovať s detskými pacientami. Správnou komunikáciou nikdy nič nepokazíte, ale naopak, zlepšite pacientov pocit pri pobyte v nemocnici.  

      Keď je pacient spokojný a šťastný, a vyčarí na vás úsmev vždy, keď prídete za ním na izbu, ste a vždy budete aj vy šťastní.

      Lucia Masarovičová, III.C PS

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      Po postupe do krajského kola olympiády v nemeckom jazyku dňa 15. 2. 2024, žiak Matej Búřil (III. B PS) získal bronzové 3. miesto, vďaka ovládaniu rečových zručností a jazykových schopností nad rámec učebných osnov. Aktívne ovládanie cudzieho jazyka otvára mnohé dvere. Víťazovi želáme, aby si vybral tie správne, ktoré mu umožnia splniť si svoje sny. Gratulujeme a tešíme sa z úspešnej reprezentácie školy. Poďakovanie vyslovila nielen riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ale aj učiteľka Mgr. Patrícia Danišová, ktorá vyučuje nemecký jazyk na škole.

     • Exkurzia v Slovenskom plynárenskom múzeu

      Žiaci 2. AV triedy absolvovali, v rámci predmetu CHE, 21. 2. 2024 exkurziu v Múzeu SPP. Z rozprávania lektorov/ bývalých zamestnancov SPP/ sa dozvedeli o histórii svietiplynu, jeho výrobe od 19. 3. 1856 na dnešnom Kollárovom námestí ako hlavného zdroja osvetlenia v meste. V polovici minulého storočia bol svietiplyn nahradený zemným plynom, ktorého zásoby v malom množstve, boli aj na území Slovenska. Od 70. rokov jeho hlavným zdrojom aj napriek momentálnej zlej politickej situácie je naďalej ropovod z Ruska. Predstaviť si život v dnešnej dobe bez zemného plynu je pomerne veľmi ťažké, nakoľko má mnohoraké použitie. RNDr. Silvia Moravčíková. 

     • DOD 14.02.2024

      Streda 14. február 2024 patril na našej škole Dňu otvorených dverí. Uchádzači o štúdium sa oboznámili s podmienkami prijímacieho konania a mali príležitosť nahliadnuť do interiéru školy v sprievode našich žiakov a vypočuť si konzultácie učiteľov k jednotlivým odborom. Žiaci v rámci sprevádzania po škole im ukázali výučbové priestory a oddychové zóny. Prizvaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti im sprostredkovali informácie a benefity k pracovným príležitostiam po ukončení štúdia. K priaznivej atmosfére Dňa otvorených dverí na našej škole prispeli aj zamestnanci Zriaďovateľa našej školy BSK z odboru školstva.

     • „Valentínska kvapka krvi“

      Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave dnes, 14. februára 2024 žila aktivitou „Valentínska kvapka krvi“ – odberom krvi dobrovoľných darcov a prvodarcov.  Precízne zorganizovaná a propagovaná humánna aktivita priviedla na odber krvi do priestorov školy 81 darcov najmä z radov mladých ľudí. Národná transfúzna služba SR – jej mobilná jednotka z UNB Ružinov zrealizovala prostredníctvom svojich pracovníkov 54 odberov, tie boli indikované na základe stanovených kritérií.  Za progresívny nárast aktivity ďakujeme všetkým darcom i prvodarcom, zamestnancom NTS – mobilnej odberovej jednotky z UNB Ružinov. Osobitné poďakovanie patrí OZ Vzdelávanie a zdravie, Strečnianska 20 za finančnú podporu a Igorovi Spiegelovi – SPIEGEL Strečnianska 20 za sponzorskú podporu. Dovoľujeme si vysloviť úprimné poďakovanie najmä riaditeľke školy PhDr. Janke Gabaľovej, PhD., ktorá túto humánnu aktivitu podporuje. Nie v menšej miere ďakujeme tiež organizátorom – zamestnancom školy Mgr. Zlatici Tongelovej a Eve Zemanovičovej, žiakom III. DVS a II. B PS, ako aj zriaďovateľskému subjektu školy Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorí svojou účasťou zabezpečili zdarný priebeh aktivity.

     • Exkurzia v B - Braun

      Žiaci III.DVS triedy sa 8.februára 2024 zúčastnili exkurzie v ďalšom špecializovanom pracovisku. Tento krát sme navštívili dialyzačné centrum v Bratislave. Pani primárka a pán vedúci dialyzačného centra nás informovali o podstate hemodialýzy a peritoneálnej dialýzy, postupe pri prijímaní pacientov  a ich napájaní na dialyzačný prístroj. Dozvedeli sme sa informácie o starostlivosti o arteriovenózne vstupy, o sledovaní pacientov počas dialýzy, o dodržiavaní vhodnej diéty počas liečby a tiež informácie o zaradení pacientov do transplantačného programu. Exkurzie majú rozšíriť vedomosti a informovanosť  žiakov zo špecializovaných  pracovísk.   PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

     • Akreditácia na Erasmus+

      SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+ 

     • Lyžiarsky kurz

      Tento školský rok sme v dňoch 8.1.-12.1. a 15.1.-19.1. boli na  LK pre 1. ročníky. LK splnil svoju úlohu, žiaci sa naučili a zdokonalili v lyžovaní. Okrem toho sa zregenerovali na čerstvom vzduchu, otužili a zlepšili si svoju kondíciu a zdravie. Kolektívy sa utužili a vzájomne lepšie spoznali.
      LK 1. turnus: I.A PS, I.B PS a I.MAS od 8.1.do12.1.2024 spolu 37 žiakov a 3 učitelia: Mgr. Anna Repková, Mgr. Norbert Jochman, Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová.
      LK 2. turnus: I.AV, I.C PS a I.D PS od 15.1. do 19.1. 2024 spolu 31 žiakov a 3 učitelia: Mgr. Anna Repková, Mgr. Norbert Jochman, Mgr. Štefan Víg.
      Počas výcviku bolo slnečno, mrazivo, hmlisto aj daždivo. Napadol aj čerstvý sneh, svah bol upravovaný, lyžovalo sa výborne. Žiaci sa zapájali do večerných aktivít a kvízov. Správanie bolo v rámci normy, bez žiadnych problémov.
      Všetci sa vrátili v poriadku a spokojní. Pár záberov na fotografiách nám pripomínajú tieto nezabudnuteľné chvíle.
      Zapísala Anna Repková

     • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Vo štvrtok 1. februára 2024 sa v Centre voľného času Klokan v Dúbravke uskutočnilo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Spolu s ďalšími šesťdesiatimi súťažiacimi si naše žiačky Kristína Šuchová z III. C PS v kategórii A a Lucia Thinschmidtová  z I. C PS v kategórii B „merali svoje sily“  v didaktickom teste, tvorbe vlastného textu a jeho transformácii, v ktorej mali preukázať schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality. Ústna časť zadaní bola zameraná na prípravu rečníckeho prejavu na zadanú tému a na jeho prednesenie spamäti.  I keď postupové miesta súťažiace nezískali, v početnej konkurencii so cťou obhájili status úspešného riešiteľa  OSJL.

      Tešíme sa, že sa v našej škole po viacročnej odmlke podarilo oživiť záujem o dobrovoľnú záujmovú činnosť žiakov.  Zapájaním žiakov do OSJL podporujeme  a prehlbujeme aj ich snahu o sebavzdelávanie a vlastnú tvorivú činnosť, čím prispievame aj k ich účelnému využívaniu voľného času.

      Mgr. Jarmila Franková, učiteľka SJL

     • Odborná exkurzia v Anatomickom ústave LF UK v Bratislave

      Dňa 25. januára 2024 žiaci externého večerného štúdia „Sanitár“, absolvovali odbornú exkurziu v Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

                  Odborná exkurzia bola zameraná na riešenie problematiky hygienicko – protiepidemiologickej ochrany pracovníkov vykonávajúcich špecifické hygienické činnosti vo vysoko náročných podmienkach práce.

                  Zároveň boli prakticky oboznámení so systémom hygienicko - epidemiologického režimu, ktorý musí byť vypracovaný na každom zdravotníckom pracovisku v ambulantnej ale najmä v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

      Žiakom boli poskytnuté odborné informácie prostredníctvom doc. et doc. MUDr. Elišky Kubíkovej, PhD., MPH ktorá žiakov sprevádzala spolu s odborným výkladom.

      V prezentácii  zdôraznila, že i na pitevniach musia byť mimoriadne dodržiavané nielen pracovné požiadavky na správne používanie ochranných pracovných pomôcok, ochrany študentov, ale najmä na morálne a etické zásady, s ktorými musia byť všetci pracovníci pitevne, ale aj študenti medicíny vysporiadaní v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti

                  V diskusii žiaci mali veľa otázok, ktoré pani docentka veľmi rada zodpovedala. Vykonaná odborná exkurzia bola v súlade s učebnou osnovou pre odborné predmety „Zdravoveda a Sanitárstvo.“ . Veľká vďaka patrí PhDr. Dušanovi Syslovi, PhD. MPH, ktorý odbornú exkurziu zrealizoval . PhDr. Gabriela Pénzesová - učiteľka odborných predmetov. 

     • Súvislá odborná prax III.DVS triedy

      Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra v januári 2024 absolvovali 2-týždňovú súvislú odbornú prax. Tento krát ju realizovali v Univerzitnej nemocnici Bratislava, v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na internom, chirurgickom a hematologickom oddelení. Pracovali v dopoludňajších a popoludňajších službách a mali jednu nočnú službu. Dopĺňali si teoretické vedomosti pri starostlivosti o pacientov na uvedených oddeleniach, ale hlavne praktické zručnosti. Je to ich posledná súvislá odborná prax pred ukončením štúdia a absolventskými skúškami.  Zamestnancami uvedených pracovísk boli všetci  hodnotení pozitívne, ďakujú im za prácu a dúfajú, že o pár mesiacov rozšíria rady zdravotníckych pracovníkov. PhDr. Veronika Bebjaková, triedna učiteľka

     • Rozsiahla rekonštrukcia sociálnych zariadení

      Po vianočných prázdninách časť priestorov školy bola odetá do nového šatu. Ukončila sa rozsiahla rekonštrukcia sociálnych zariadení v bloku B3 našej školy, čím bol dosiahnutý naprojektovaný cieľ.  Žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci väčšinu času z dňa pôsobia na pôde školy a potrebujú mať vytvorené optimálne podmienky pre svoj pracovný výkon. Toto sa úspešne podarilo zvládnuť riaditeľke školy PhDr. Janke Gabaľovej, PhD., ktorá intenzívne dbá na modernizáciu školy a optimalizáciu pracovaných podmienok pre žiakov a zamestnancov školy.

     • Kurz pohybových aktivít so zameraním na zimné športy

      1. ročníky 17. - 19.1. 2024 ​​​​​​​​​​​​​

      Ciele 3 – dňového Kurzu pohybových aktivít zameraných na zimné športy boli splnené.

      1. deň bol dňom  športových hier a zábavy. Konal sa v telocvični a v  učebniach. V telocvični sa súťažilo vo volejbale kde zvíťazila 1 DPS, druhá bola  1AV a tretia 1CPS. V učebniach sa zahrali  na dobrodruhov prostredníctvom hry Kinect Adventures a predviedli svoj spevácky talent v karaoke.

      2. deň vo veľkej telocvični školy predvádzali svoje umenie lukostrelci z 1. slovenského školského lukostreleckého klubu pod vedením pána Ing. arch. Branislava Kružela. V malej telocvični si žiaci vyskúšali golf vďaka Školskému klubu Birdie, pod vedením RNDr. Tibora Kráľa. Pre mnohých to bola prvá  skúsenosť, nakoľko golf a lukostreľba sú atraktívne športy. Vyžadujú bystré oko, jasnú myseľ, trpezlivosť, presnosť a neustále sebazdokonaľovanie. Trénujú koncentráciu, sebadisciplínu, sebavedomie a relaxáciu. V učebni č. 43 si žiaci v interiéri vyskúšali okrem ostatných aktivít aj pretláčanie ,, armwrestling „ . Tu pri pretláčaní rukou bola vyžadovaná energia, sila, ale predovšetkým zdravé rameno zápasníka. V ďalšej  aktivite si žiaci trénovali postreh s reakčnou loptičkou. Táto aktivita je veľmi populárna a tento tréning si isto našiel množstvo nadšencov. Naoko jednoduchá aktivita hod loptičkou na cieľ dala zabrať aj expertom s presnou muškou. Túto zábavu riadil  pán zástupca Ing. Daniel Vadkerti.

       V rámci tanca si osvojili základy rôznych tanečných štýlov, s dôrazom na správne držanie tela, melódiu a rytmus čo rozvíjali v rytme valčíka, valca, karičky, najmä čardáša či modernej hudby. Ukážky z rozcvičenia, valčíka a čardáša ponúkame formou  krátkych vídeí. Výuka tancov bola obohatená výukovými videami profesionálnych tanečníkov, ako aj tanečnými vystúpeniami učit. Márii Suchánkovej.

      3. deň počas turistickej vychádzky sa žiaci oboznámili s okresmi Bratislavy. Trasa viedla z Petržalky cez  Starý most do centra mesta kde spoznávali krásne zákutia, významné inštitúcie, nábrežie Dunaja a získali prehľad o našom hlavnom meste.

                 PaedDr. Mária Suchánková, učiteľka TSV,  pán zástupca Ing. Daniel Vadkerti

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Jazykovo talentovaní žiaci Sofia Šemeláková (III. MAS) a Matej Búřil (III.B PS) reprezentovali našu školu v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku (18.1.2024, Gymnázium Mercury, Petržalka). Po úspešnom obsadení 1. miesta postupuje do krajského kola Matej Búřil (15.2.2024, Gymnázium Bilíkova, Dúbravka). Gratulujeme, držíme palce pri krajskom kole a želáme veľa dobrých študijných výsledkov.

     • Zbierka pre Nocľaháreň a Útulok Vincenta de Paul

      Na sociálnych sieťach sa objavila informácia s prosbou, že v Nocľahárni a Útulku sv. Vincenta de Paul na Ivanskej ceste 32 v Bratislave chýbajú deky. V zariadení v zimných mesiacoch prespáva až 220 bezdomovcov. Nakoľko v našom sklade odborných pomôcok sa nachádzali nepoužívané deky a posteľná bielizeň so súhlasom manažmentu školy sme sa rozhodli venovať ho zariadeniu. K darcovstvu sa pridala aj žiačka III. A PS Hassová Sofia, ktorá priniesla z domu deky a spolu so spolužiačkami a triednou učiteľkou PhDr. Oľgou Füleovou ich naložili do taxíka a doručili do zariadenia. V zariadení sa nášmu daru potešili a veríme, že ťažko životom skúšaným obyvateľom sme uľahčili život. V zariadení vypomáhajú dobrovoľníci rôznymi aktivitami aj z radov žiakov nad 18. rokov. Jednou z aktivít je aj príprava raňajok - poďme im spoločne pomôcť. Motto: „Ulica nie je domov“.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie