• Prosba o pomoc

     • Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 v Bratislave v letných mesiacoch realizuje rekonštrukčné práce, ktoré sú finančne náročné. Dovoľujeme si preto osloviť verejnosť a obrátiť sa na ňu s prosbou o pomoc pri zabezpečovaní plávajúcej podlahy prípadne iných podlahových krytín formu daru, ktorými by sa sanoval interiér školy. V prípade ak by ste mohli škole pomôcť kontaktujte nás na email: szs@szsba.sk. Napomôžete tým k vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, ktorých potrebujeme do systému súčasného zdravotníctva pre skvalitnenie starostlivosti o zdravie každého z nás. Ďakujeme za každú možnú pomoc.

     • Oznam - ISIC preukazy

     • Dnes nám na školu prišli Vaše študentské ISIC preukazy.
      Prosím o vyzdvihnutie v termíne júl od 11.07.2022 - 21.07.2022 v čase od 8.00 do 13.00
      alebo v auguste od 15.08.2022 - 18.08.2022 v čase od 8.00 do 13.00 a od 22.8.2022 - 31.08.2022 v čase od 13:30 do 15:30.
      Nezabudnúť si priniesť fotku o rozmere 25x25mm.
      Ak by boli otázky ohľadom ISIC preukazu, prosím kontaktovať prostredníctvom e-mailu: hutanova@szsba.sk .

     • Druhé kolo prijímacieho konania (externá forma štúdia)

     • ​​​​​​pre školský rok 2022/2023

      Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 z dôvodu nenaplneného počtu miest žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka sa bude konať dňa 24. augusta 2022  o 8.00 h v budove školy  
      pre uvedené odbory:

      • denná forma štúdia –  vyššie odborné štúdium – diplomovaná všeobecná sestra (3 r.) – uchádzač priloží overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a životopis, - počet voľných miest 17.
      • večerná forma štúdia  – učebný odbor – sanitár (1r.)  –  uchádzač priloží overenú fotokópiu vysvedčenia o záverečnej skúške (prípadne výučný list) alebo maturitného vysvedčenia a životopis. - počet voľných miest 4. 

       Prihlášky na štúdium s požadovanými prílohami je potrebné doručiť v printovej forme prostredníctvo poštového styku na adresu školy najneskôr do  31. júla 2022.

      Prihlášky na stiahnutie: 
      5325_Q_diplomovana_vseobecna_sestra(1)(1).pdf
      5371_H_sanitar(2).pdf

      Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 
      5325_Q_diplomovana_vseobecna_sestra_-_kriteria_.pdf
      5371_H_sanitar_-_kriteria_.pdf 

      Pre druhé kolo prijímacieho konania platia tie isté kritéria ako pre prvé kolo.     
       

      Pre študijné odbory zdravotnícky záchranár a praktická sestra (večerné štúdium) - druhý termín prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 sa NEKONÁ – z dôvodu naplnenia počtu žiakov do jednotlivých tried.               

       

     • Teambuilding

     • Po zatvorení brány našej školy pre žiakov na konci tohto školského roka, my učitelia, ale i nepedagogickí zamestnanci ešte neoddychujeme. Skôr, ako odídeme na dovolenku, aby sme načerpali nové a svieže sily do ďalšieho školského roka, musíme ešte dokončiť množstvo písomnej aj elektronickej agendy. Ale, tentokrát sme si dovolili ešte jeden deň povinností odložiť a v piatok sme zažili na vlastnej koži, aké to je budovať kolektív alebo tím. Angličania tomu hovoria „teambuilding“. 😊 Teambuildingové aktivity pre nás pripravil Ing. Roman Kurnický so svojimi dvomi asistentkami. Hoci, počasie bolo veľmi horúce a dusné, po prvých slovách Romana som vedela, že na konci dňa si poviem: „Malo to zmysel!“ (aspoň pre mňa). Môže sa zdať, že aktivity v rámci teambuildingu sú iba hry prinášajúce bezprostrednú zábavu. Opak je pravdou. Každá aktivita, každá hra mi priniesla nielen zábavu, ale aj poznanie, ako fungujeme ako kolektív. Naučila som sa, že základom je budovať vzájomnú dôveru a dať priestor druhému, aby sa vyjadril. A hlavne, aby sme jeden druhého dokázali počúvať. Iba tak budeme dosahovať náš spoločný cieľ – fungujúcu školu s úspešnými absolventami a dobrú klímu na pracovisku. Tvoríme jeden kolektív, v ktorom má každý z nás svoje nezastupiteľné miesto. A len ako tím budeme výkonnejší a úspešnejší.

      Prvá aktivita – hviezda a zrkadlo bola zameraná na obkresľovanie hviezdy. Zdá sa to jednoduché. Jedinú informáciu, ktorú sme mali, že sa nesmieme pozerať na svoju ruku. Hviezdu a svoju ruku sme videli iba v zrkadle. A, nájsť zrkadlovo správny smer obkresľovania je fakt náročné. Cieľom bolo, aby ma druhý kolega navigoval a pomáhal mi s obkresľovaním.

      Druhá aktivita bola „intelektuálna“. Mali sme doplniť tzv. Lencioniho pyramídu. Je iná ako Maslowova pyramída potrieb. 😊

      Tretiu aktivitu sme realizovali vonku na našom školskom dvore v tieni stromov. Išlo o to, aby sme vytvorili kruh, držali sa za ruky a medzi sebou sme mali prevliekať veľkú a malú dušu (z bicykla). Cieľom bolo nepustiť sa a súčasne nájsť spôsob, ako si pomôcť s prevliekaním.

      Počas štvrtej aktivity sme vytvárali dva sústredné štvorce z dvoch lán – jedno dlhšie a jedno kratšie. Zádrhel bol v tom, že sme mali zaviazané oči a nič sme nevideli. Preto bolo potrebné, aby sme sa počúvali a koordinovali.

      Piata aktivita sa volala sabotéri. Všetci v skupine sme mali za úlohu držať kruh iba položený na dvoch prstoch a cieľom bolo položiť kruh na zem. Predtým sme, však, dostali informáciu, že medzi nami bude sabotér, ktorý chce prekaziť spoločné položenie kruhu na zem. Samozrejme, nikto taký medzi nami nebol. Ale len zmienka o tom, že by tam mohol byť sabotér nás viedla k tomu, že sme sa navzájom začali tak označovať.

      Poslednou šiestou aktivitou bola aktivita nazvaná zoom. Cieľom bolo sa skoordinovať a zoradiť obrázky, ktoré sme každý dostal v logickom poradí, hoci vôbec logikou neoplývali. Nakoniec sme prišli na to, že obrázkový príbeh má svoj začiatok, vývoj a koniec a že tvorí jeden celok.

      Jednotlivé aktivity odrážali náš život a fungovanie v škole. A cez tieto zážitkové hry sme zistili, čo vieme ako tím robiť dobre a na čom máme ešte popracovať. Aktivity sme nakoniec zvládli. Niektorú lepšie, inú horšie.

      Teambuilding bol realizovaný vďaka riaditeľke školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD., ktorá absolvovala na Akadémii pre riaditeľov, podporovanej portálmi www.profesia.skwww.edujobs.sk, vzdelávanie zamerané na kvalitnú starostlivosť o ľudské zdroje školy, a tiež, na zlepšenie vzťahov medzi riaditeľmi a zamestnancami. Akadémia prostredníctvom anonymných dotazníkov mapovala v januári 2022 potreby a priority zamestnancov našej školy. Prieskum ukázal, že jednou z priorít pre učiteľov je posilnenie vzájomnej spolupráce. A o tom teambuilding bol.

      PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

     • „ Krásne leto“.😉

     • Dnes žiaci prežili jeden zo svojich najobľúbenejších dní v školskom roku. Čas letných prázdnin a slnkom prežiarené leto je tu. Oddych po namáhavom školskom roku uvítajú žiaci a všetci zamestnanci školy. Želáme všetkým príjemne prežité prázdninové obdobie, aby k septembru načerpali nové sily pred zasadnutím do školských lavíc a za katedry.

     • Oceňovanie najúspešnejších študentov

     • Oceňovanie najúspešnejších študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022 sa dotýkal aj našej školy. Ocenená bola žiačka tretieho  ročníka študijného odboru masér Barbora Kapičáková za svoje dosiahnuté národné a medzinárodné ocenenia v oblasti ženského hokeju. Z rúk predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja si osobne prevzala ocenenie.

     • Záver školského roka.....

     • Posledné dni školského roka trieda I.C PS strávila veľmi aktívne. Dňa 28.6.2022 navštívili Botanickú záhradu v Bratislave, ktorá v tomto období hýri farbami a vôňami, najmä ruží a levandule. Krása prírody, pohoda a kľud priniesli potešenie nielen pre oko a dušu, ale aj príjemné schladenie sa pred horúcim slniečkom týchto dní.
      Predposledný deň školského roka I.C PS navštívila Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH). Žiaci absolvovali odbornú exkurziu na Klinike cievnej chirurgie a na transplantačnom oddelení. Vedúci zdravotnícki pracovníci oboznámili žiakov so zameraním jednotlivých pracovísk, špeciálnym materiálnym vybavením a technickým zariadením. Pracoviská sú na špičkovej odbornej úrovni, o čom svedčí aj profesionálny prístup, odbornosť, a tiež komunikácia jednotlivých zdravotníckych pracovníkov. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo osobné stretnutie sa s chorými priamo na izbe pacientov. Žiaci prváci, nielen že počuli, ale aj na vlastné oči sa mohli presvedčiť, že práca v zdravotníctve je nenahraditeľná pre človeka, ktorý sa nachádza v neľahkej životnej situácii.
      Žiaci plný dojmov na záver exkurzie skonštatovali: ,,Toto bola super bodka za 1. ročníkom,,.
      PhDr. Ivana Mráziková, tr. učiteľka

     • Sloboda zvierat

     • Sloboda zvierat pozitívne ohodnotila a verejne sa poďakovala študentom a pedagógom našej školy za aktivitu počas celého školského roka a odprezentovala nás na svojej stránke:
       https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk.

      Citujeme Slobodu zvierat:
      "Veľké ďakujem patrí študentom a pedagógom zo Strednej zdravotníckej školy zo Strenčianskej v Bratislave, ktorí boli počas tohto školského roka 3 x vyvenčiť psíkov. Zároveň, postupne, po triedach absolvovali vzdelávanie starostlivosti o spoločenské zvieratá. Na naše veľké prekvapenie, keď pedagógovia videli, ako sa zodpovedne o zvieratá v núdzi staráme a že pomáhame aj zvieratám z Ukrajiny, urobili nám zbierku a darovali 240 €. Píše nám to pani profesorka Suchánková v liste - pozrite foto. Vážime si to!"

      A čo dodať na záver ?
      Milí moji : p. riaditeľka, p. zástupkyne, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, študenti
      V E Ľ K É   Ď A K U J E M , že ste sa zapojili do finančnej zbierky a prispeli tak na dobrú vec.
      Pomáhať a chrániť je to čo nás spoločne spája.
      Najlepšou časťou života dobrého človeka sú jeho malé, nemenované, nezaťažené skutky lásky a dobroty.  Wordsworth
      A MY  SME  TEN  DOBRÝ  SKUTOK  UČINILI.......
      PRAJEM   VÁM   KRÁSNE   LETO   PLNÉ   LÁSKY   A   POHODY

     • Záverečné skúšky

     • Za žiakmi učebného odboru sanitár sa zatvorili brány našej školy po absolvovaní záverečnej skúšky v UNB Ružinov na chirurgickom a internom oddelení. Pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorila predsedníčka PhDr. Anita Szolnokiová zo SZŠ Dunajská Streda, podpredsedníčka PhDr. Eva Veselská, MPH, triedna učiteľka PhDr. Gabriela Pénzesová a učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Oľga Füleová odpovedali z praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky. Úspešní absolventi získali vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list, ako doklad o vzdelaní.

     • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

     • pre školský rok 2022/2023

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor zdravotnícky asistent : Vysledky_Zdravotnicky_asistent.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor zdravotnícky záchranár : Vysledky_Zdravotnicky_zachranar.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra : Vysledky_DVS.pdf

      Prosíme prijatých uchádzačov, aby vyplnili a obratom emailom zaslali na szs@szsba.sk vyplnené 
      "Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na externé / vyššie denné štúdium": potvrdenie_o_nastupe-_ext.pdf

      Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie.
      Odvolanie je možné podať: 
      - osobne (doručiť na sekretariát školy v čase od 08:00 - 15:00 h),
      v printovej forme prostredníctvom poštového styku.

     • Prijímacie konanie

     • Záujemcovia o zvýšenie si kvalifikácie a vzdelania si sadli opäť do školských lavíc, kde ich v triedach osobne privítala pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. spolu s asistentkou riaditeľky PhDr. Katarínou Chandogovou, MBA a zaželali im veľa šťastia pri prijímacom konaní. Mali sme možnosť si pozrieť aj športové výkony našich uchádzačov o študijný odbor zdravotnícky záchranár, ktorí museli absolvovať testy fyzickej zdatnosti ako jednu z častí prijímacej skúšky. Veríme, že previerka fyzickej zdatnosti a teoretických vedomostí sa im podarila a prijatí uchádzači sa budú tešiť z výsledkov a rozhodnutia o prijatí na štúdium v našej škole. Štúdium popri zamestnaní nie je jednoduchou formou štúdia. Kto sa k štúdiu stavia zodpovedne a berie ho vážne, popri tom chodí do práce a má nočné služby, no v prvom rade rodinu, musí si tri roky veľa odriekať. S prijatými uchádzačmi o štúdium sa vidíme v septembri - želáme im veľa šťastia pri návrate do školských lavíc.

    • Erasmus+
     • Erasmus+

     • Naši desiati žiaci z tretích ročníkov denného štúdia už druhý týždeň (od 6. júna do 17. júna 2022) stážujú v Českej republike vo Fakultnej nemocnici Brno. Počas odbornej stáže spoznávajú kliniky a oddelenia, naberajú vedomosti a zručnosti v druhom najväčšom zdravotníckom zariadení. Pracujú na Internej, hematoonkologickej klinike, Neurochirurgickej klinike, Oddelení liečebnej výživy a Rehabilitačnom oddelení. Zúčastnili sa exkurzie v Detskej nemocnici, kde "stretli" azda tých najzraniteľnejších pacientov - predčasne narodených novorodencov. Na Klinike detskej onkológie si na modeli vyskúšali zavedenie Huberovej ihly do intravenózneho portu, cez ktorý detskí pacienti dostávajú protinádorovú liečbu.
      Veríme, že z odbornej stáže si žiaci prinesú nielen mnoho nových vedomostí a praktických zručností, ale že prídu aj obohatení o množstvo krásnych zážitkov a spomienok. Prajeme im šťastný návrat domov.

     • 30. a 31. mája – Účelové cvičenie 1. 2. ročníkov

     • Cieľom bolo plnenie športových stanovíšť, zvýšenie úrovne pohybových schopností, upevnenie zdravia, pobyt na čerstvom vzduchu, zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti, pohybové hry a aktivity,  orientácia a ochrana prírody. 
      Svoje schopnosti a zručnosti si overovali na stanovištiach:
      Hod granátom na cieľ 3 pokusy, volejbal vo dvojiciach – spočítavanie prihrávok bez prerušenia, nosenie zraneného na čas okolo méty 20 m, beh vo dvojici s priviazanou nohou – 20 m na čas, skok z miesta – jeden za druhým.
       V areáli školy na ihrisku žiaci plnili jednotlivé úlohy za podpory svojich spolužiakov. Zažili aj úsmevné chvíle dobre sa pobavili hlavne pri behu vo dvojiciach s priviazanou nohou pokiaľ si zvolili vhodnú taktiku. Po splnení úloh sa žiaci presunuli na Veľký Draždiak, kde sa počas prestávky  občerstvili v miestnych bufetoch.
      Veľký aj Malý Draždiak sú veľmi navštevované miestnym obyvateľstvom za účelom rekreácie, oddychu, športu aj loveniu rýb. Prechádzka okolo Draždiaka bola nenáročná, žiaci sa oboznamovali s faunou a flórou, pozorovali prírodu.  K pohode prispelo aj krásne slnečné počasie.
      Po vyhodnotení športových disciplín sa žiaci  s dobrým pocitom, plní dojmov  rozišli domov.

      Umiestnenie :
      1. ročníky : 1.m MAS, 2.m 1CPS, 3.m 1.AV, 4.m 1.APS, 5.m 1.BPS
      2. ročníky :  1.m 2 AV/MAS, 2.m 2.APS, 3.m 2.BPS
      Účelové cvičenie splnilo svoj cieľ, žiaci si zasúťažili, porovnávali, ale hlavne zvládli všetky disciplíny, čím si overili svoje pohybové schopnosti a zručnosti, prispeli k zvýšeniu telesnej zdatnosti a výkonnosti. Navzájom sa podporovali, rozvíjali spolupatričnosť, súťažili v duchu far-play. Pobytom na čerstvom vzduchu si podporili zdravie a imunitu, vedeli sa orientovať.  PaedDr. Mária Suchánková

     • Projekt je zmena – Botanická záhrada

     • Biodiverzita je všade okolo nás a my sme jej súčasťou. Vďaka biodiverzite – rozmanitosti života na Zemi, je naša planéta obývateľná a krásna. Mnohí z nás v prírode vyhľadávajú pookriatie, inšpiráciu alebo oddych. Napriek jej jedinečnosti často berieme prírodu ako samozrejmosť. Strata biodiverzity, ako tento fenomén zvykneme nazývať, je pričastá.
      Na ochrane biodiverzity sa výrazným spôsobom podieľajú aj botanické záhrady na celom svete, ktorých poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín. Inak tomu nie je ani v našej bratislavskej. Bola založená v roku 1942 s rozlohou 6,6 ha. Prostredníctvom Indexu seminum si vymieňa semená s 530 botanickými záhradami sveta čím prispieva k zachovaniu druhovej rozmanitosti.
      O jej jedinečnosti sa mali možnosť presvedčiť žiaci 1. AV a 1. A PS. Tieto triedy sú najaktívnejšie pri realizácii projektu PROJEKT JE ZMENA.  Počas prechádzky nádherne rozkvitnutou záhradou objavovali krásy prírody nielen vlastnými zmyslami, ale aj digitálnou technikou. Ich úlohou bolo vytvoriť  malé botanické projekty a dokumentácia príjemného doobedia pomocou fotografií i krátkych videí. Či sa im to podarilo, posúďte sami. Projekt je realizovaný v rámci grantovej výzvy VÝNIMOČNÉ ŠKOLY s finančnou podporou Nadácie ZSE.
      RNDr. Magdaléna Hessková

      Videá: https://drive.google.com/file/d/13SW5oZcU3bY73ECbmggkmXsV6f_exQXI/view

     • Škola škole – Asistenti výživy o zdravom stravovaní

     • Zdravý životný štýl je v súčasnosti častou témou u všetkých vekových kategórii. Žiaľ často sa na verejnosť dostávajú dezinformácie alebo neúplné informácie, ktoré môžu urobiť viac škody ako osohu. Preto je dôležité dostať sa do správneho obrazu. Žiaci odboru asistent výživy, ktorí naozaj do podrobností študujú všetko, čo sa týka výživy, si pripravili prednášku a ochutnávku pre žiakov Strednej odbornej školy podnikania. V prednáške im bol predstavený odbor asistent výživy a boli im vysvetlené základy výživy, čo je správne a čomu by sa mali vyhnúť. Čím si zdravie môžu poškodiť a naopak, čím si svoje zdravie upevnia.
      Žiaci I.AV si pre žiakov pripravili zdravé alternatívy šalátov a nátierok. Ochutnávka pozostávala z ovocného šalátu, šalátu z červenej repy, nátierky z avokáda a nátierky z červenej repy.
      Verím, že všetkým veľmi chutilo a z prednášky si odniesli všetko podstatné, čo im pomôže zlepšiť si zdravie správnym stravovaním. Ing. Janka Trebulová

     • Súvislá odborná prax

     • Od 23.mája do 17.júna 2022 študenti 1. ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra vykonávajú súvislú odbornú prax v UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Pracujú v dopoludňajších a popoludňajších službách na internom, chirurgickom, ortopedickom oddelení a oddelení dlhodobo chorých. Súvislá odborná prax má prehĺbiť a zdokonaliť hlavne praktické zručnosti, komunikačné zručnosti s pacientom aj s personálom, naučiť sa pracovať v tíme, naučiť sa  plánovať a organizovať pracovné činnosti, vykonávať ich v rámci svojich kompetencií a niesť za ne aj zodpovednosť. Na uvedených pracoviskách boli s našimi študentmi spokojní aj pacienti aj personál.
      Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu seba a aj našej školy. PhDr. V. Bebjaková, tr.učiteľka

     • Exkurzia - EKOTOPFILM

     • Dňa 1. 6. 2022 žiaci 1. AV a 1. MAS triedy sa zúčastnili prehliadky Ekotopfilmu v Senci. Hneď na začiatku a konci exkurzie mali „prekvapko“ vodiči autobusu, koľko nastupuje cestujúcich. Na začiatku exkurzie boli žiaci informovaní o histórii mesta, turistike /jazerá/, raste počtu obyvateľstva, ovocinárstve, vinohradníctve v rámci Malokarpatskej oblasti a spomenutý bol aj Ján Popluhár /futbalista storočia SR/ rodák z Bernolákova. Premietané filmy boli zamerané na  aktuálne ekologické témy.  Napríklad: a/ podiel človeka na znečisťovaní životného prostredia, b/ nevhodná likvidácia odpadu, c/ pozitívna úloha CO2 vo fotosyntéze, ale aj „všetkého veľa škodí“ – tvorba smogu. Žiaci pri odchode z kina Mier dostali od organizátora malý darček k MDD /sladkosť a tzv. slangovo nazývaný  „debilníček“ s perom, na zapisovanie si školských úloh a povinností. A celkom na záver: bol aj krásny slnečný deň. /Moravčíková/

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakov večerného štúdia II A PS 2.r.

     • Maturitná skúška sa dňa 31. mája 2022 skončila pre žiakov externého, večerného štúdia. Skončil im čas, ktorý im odoberal veľa priestoru pre aktivity v rodine, v súkromnom živote, čas, kedy sedeli v školských laviciach, aby si mohli rozšíriť vzdelanie. Vybrali ste si veľmi náročné povolanie, skôr poslanie a preto nikdy nezabudnite na to, že pomáhate chorému človeku, ktorý je odkázaný na Vašu pomoc, napĺňať jeho potreby. . Niekedy pohladenie, milé slovo a úsmev, pomôže viac ako všetky „lieky“ sveta.