• 5371 H sanitár

   • EXTERNÉ ŠTÚDIUM:

    5371 H sanitár

    Pri externom štúdiu vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín dvakrát týždenne v doobedňajších aj poobedňajších hodinách.

    CHARAKTERISTIKA (PROFIL) ABSOLVENTA

    V učebnom odbor sanitár sa pripravujú zdravotnícki pracovníci, ktorí budú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a úradoch verejného zdravotníctva.

    ROZSAH PRAXE

    Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

    § 4cg
    Rozsah praxe sanitára

    • Sanitár s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností na úsekoch zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, na patologicko-anatomických oddeleniach, na oddeleniach centrálnej sterilizácie, na operačných oddeleniach, v detských zariadeniach, v sadrovni, v dopravnej zdravotnej službe a v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných zariadeniach samostatne

     • vykonáva základnú dezinfekciu a starostlivosť o pomôcky a prostredie, hygienickú starostlivosť o rehabilitačné pomôcky a pripravuje zdravotnícke pomôcky na sterilizáciu,

     • vykonáva starostlivosť o posteľ osoby a o posteľnú a osobnú bielizeň osoby,

     • transportuje biologický materiál do príslušných laboratórií,

     • transportuje osobu na vyšetrenia a operačné zákroky,

     • vykonáva starostlivosť a údržbu prístrojov, pomôcok a zariadení používaných na pracovisku,

     • transportuje stravu na oddelenie, pomáha osobám, ktoré vyžadujú asistenciu pri stravovaní, a pripravuje a podáva čaje,

     • uplatňuje hospodárnosť pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,

     • dodržiava normy a parametre kvality poskytovaných služieb,

     • vykonáva základný hygienický filter u dospelej osoby,

     • podieľa sa na starostlivosti o vyprázdňovanie osoby,

     • uskladňuje zdravotnícky materiál, vykonáva prípravu, umývanie, dezinfekciu a sterilizáciu laboratórnych nástrojov, prístrojov, fliaš a liekoviek,

     • pripravuje čisté obaly pre individuálne pripravované lieky a hromadne pripravované lieky, zabezpečuje prípravu čistenej vody,

     • pripravuje jednotlivé druhy obväzov a dláh,

     • asistuje pri pitnej liečbe prírodnou liečivou vodou,

     • vykonáva dezinfekciu na pracovisku teploliečby, vodoliečby, balneoterapie a inhalácií podľa schváleného hygienického plánu,

     • vykonáva likvidáciu infekčného a kontaminovaného materiálu,

     • poskytuje prvú pomoc podľa svojich odborných vedomostí a privoláva ďalšiu odbornú pomoc,

     • spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,

     • dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska.

     • sanitár s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 v spolupráci so sestrou alebo zdravotníckym asistentom asistuje pripodávaní jedla dospelým osobám,vykonávaní hygienickej starostlivosti o osobu,manipulácii a polohovaní osôb,starostlivosti o mŕtve telo.

     •  

    Absolvent učebného odboru je pripravený:

    • samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál a prostredie pacienta

    • ovládať príslušnú techniku, prístroje a zariadenia, vrátane adekvátnych pracovných postupov

    • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, pitevniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, sadrovniach a na oddeleniach úradov verejného zdravotníctva
      

    EXTERNÉ ŠTÚDIUM: 5371 H sanitár

    UKONČENIE ŠTÚDIA

    Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Obsah a formu záverečnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii - výučný list.

     

    Sanitár je pomocný zdravotnícky pracovník, ktorý je spôsobilý vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb. Sanitár je riadnym členom ošetrovateľského tímu.