• 5304 M asistent výživy

    • Denné štúdium

     5304 M asistent výživy

     Chrateristika (profil) absolventa

     Študijný odbor asistent výživy pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí poskytovať služby v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích zariadeniach rôzneho typu a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a ďalších zariadeniach.

     Rozsah praxe

     Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

     § 4cc Rozsah praxe asistenta výživy
     • Asistent výživy s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, sanatóriách, zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v denných stacionároch
     • stavuje stravovacie plány podľa zásad fyziologickej výživy, odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo a aktuálnych poznatkov v dietetike,
     • zaoberá sa požiadavkami fyziologickej výživy zdravého človeka v priebehu ontogenézy, zisťovaním stavu výživy populácie a diferencovanou výživou skupín populácie,
     • zostavuje jedálne lístky s ohľadom na požadovanú výživovú hodnotu a pestrosť a vytvára receptúry nových jedál, pričom pri úprave jedálnych lístkov zohľadňuje skladové zásoby a trvanlivosť potravín,
     • zostavuje podklady pre objednávky, prípadne mimoriadny výdaj potravín podľa jedálneho lístka,
     • určuje technologické postupy pri príprave jedla v súlade so systémom správnej výrobnej praxe,
     • sleduje energetickú a biologickú hodnotu podávaného jedla a podľa zistení upravuje štruktúru jedálnych lístkov,
     • kontroluje kvalitu potravín používaných na prípravu jedál a navrhuje prípadné nápravné opatrenia, navrhuje dodávateľov potravín pre špeciálne diétne režimy,
     • vykonáva odborný dozor nad prípravou jedla a nad dodržiavaním podmienok podľa osobitného predpisu 5) a špeciálneho hygienicko-epidemiologického režimu stravovacej prevádzky vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz,
     • degustuje hotové jedlá pred výdajom a podľa potreby vydáva pokyny na ich konečnú úpravu,
     • kontroluje a eviduje teplotu vydávaných jedál, nariaďuje nápravné opatrenia a vedie o tom záznam,
     • kontroluje distribúciu jedál zo stravovacej prevádzky, servírovanie jedla pri tabletovom systéme výdaja jedál a servírovanie jedla na lôžkových oddeleniach,
     • kontroluje úroveň stravovania, zisťuje názory stravníkov na kvalitu jedla a o zistených skutočnostiach informuje vedúceho asistenta výživy a stravovaciu komisiu,
     • pracuje s informačno-komunikačnými technológiami a s informačnými programami pre stravovacie prevádzky,
     • zúčastňuje sa lekárskych vizít na lôžkových oddeleniach,
     • poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
     • zabezpečuje vzdelávanie jednotlivcov a rodín v oblasti prevencie porúch výživy, fyziologickej výživy a liečebnej výživy,
     • zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore asistent výživy a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
     • podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore asistent výživy.
     • Asistent výživy s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a špecializované pracovné činnosti v špecializačných odboroch podľa osobitného predpisu.1a)
     • Asistent výživy s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a samostatne
     • spracúva nutričné anamnézy jednotlivcov a vykonáva vyšetrenia na zistenie stavu výživy jednotlivcov, je členom nutričného tímu zdravotníckeho zariadenia,
     • navrhuje zmeny v starostlivosti o nutričný stav osoby, zaisťuje nutričné požiadavky osôb so závažnými poruchami výživy a metabolizmu,
     • zabezpečuje vzdelávanie jednotlivcov, rodín a skupín vo všetkých oblastiach fyziologickej a liečebnej výživy,
     • koordinuje komplexnú dietetickú starostlivosť o osobu,
     • podieľa sa na koordinácii podávania orálnej, enterálnej a parenterálnej výživy, spolupracuje v multidisciplinárnom tíme oddelenia alebo kliniky,
     • navrhuje zmeny v naordinovanej diéte alebo v spôsobe prijímania stravy,
     • zapája sa do odbornej spolupráce na všetkých úrovniach prevencie a nutričnej terapie,
     • sleduje vývoj poznatkov v dietetike a výsledky vedeckých výskumov aplikuje v praxi,
     • podieľa sa na výskume v oblasti výživy,
     • vykonáva odbornú, vedeckú a pedagogickú činnosť súvisiacu s výživou,
     • vykonáva odborné hodnotenia nového sortimentu v oblasti stravovania.
     • Asistent výživy spolupracuje s ústavným dietológom, ošetrujúcim lekárom a nutričným tímom pri
     • nariadení, príprave a podávaní individuálnych diét,
     • nariadení a príprave tekutej výživy,
     • nariadení, príprave a podávaní špeciálnych diét,
     • nariadení, príprave a podávaní vysoko sterilnej stravy pre transplantačnú jednotku.
     Absolvent študijného odboru je pripravený:
     • kvalifikovane a kompetentne pôsobiť na všetkých úsekoch činností súvisiacich so stravovaním a výživou obyvateľstva,
     • edukovať a ovplyvňovať výživový stav nielen pacientov, klientov v zdravotníckych zariadeniach, ale aj širšiu verejnosť,
     • poskytovať odborné služby, sprístupňovať a obhajovať odborné informácie nepodliehajúce komercionalizmu v oblasti výživy pre plnenie národných programov,
     • starostlivosti o výživu ľudu v prevencii civilizačných chorôb a nefarmakologických postupov,
     • zabezpečovať odborné činnosti v oblasti liečebnej výživy pri základných a špecifických skupinách chorôb v rámci celkovej liečby,
     • spolupracovať s lekárom v oblasti dietoterapie v liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, uspokojovať potreby pacientov pri stravovaní,
     • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu spojenú so stravovaním a výživou,
     • poskytovať odbornú prvú pomoc.
       

     Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

      

     Ukončenie štúdia

     Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

    • 5304 M - Asistent výživy

     Výživa a zdravý životný štýl je veľmi významný pre naše zdravie. Aj súčasné vedecké štúdie potvrdzujú, že zdravá strava je dokonalý liek. V prípade výskytu rôznych civilizačných alebo metabolických ochorení, veľmi dôležitú úlohu pri liečbe týchto ochorení zohráva liečebná výživa. Pôsobí preventívne, ale má aj liečebné účinky proti civilizačným ochoreniam ako sú diabetes mellitus, obezita, srdcovo-cievne ochorenia a mnohé iné. Profesia asistenta výživy je nielen dôležitou súčasťou
     liečebno-preventívnej starostlivosti, ale pri súčasnom sa zvyšujúcom záujme o zdravý životný štýl získava stále viac na svojej atraktivite. Teoretické vedomosti sú základom v našej profesii. No nemenej dôležité sú aj praktické zručnosti, ktoré získavame v našej novej odbornej učebni. Získané vedomosti si overujeme v praxi a to predovšetkým v nemocnici, v liečebných domoch, metabolických ambulanciách a poradniach. Svoje uplatnenie môžu nájsť aj v stravovacích prevádzkach ako sú školské jedálne, sociálne zariadenia a reštaurácie.

                               

   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie