• Masér

    Chrateristika (profil) absolventa

    V študijnom odbore masér sa pripravujú zdravotnícki pracovníci, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapi v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach v prírodných liečebných kúpeľov, špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, wellnes a iných.

    Rozsah praxe

    Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

    § 4ce
    Rozsah praxe maséra
    • Masér s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
     • pracuje s výpočtovou technikou v zdravotníctve v rozsahu nevyhnutnom pre pracovnú pozíciu masér,
     • poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
     • zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore masér a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
     • podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore masér,
     • dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska.
    • Masér s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 na základe indikácie lekára samostatne
     • vykonáva všetky druhy masáže a akupresúru,
     • aplikuje manuálnu lymfodrenáž a prístrojovú lymfodrenáž,
     • aplikuje svetloliečbu s využitím infračerveného a polarizovaného svetla,
     • pripravuje a vykonáva jednotlivé procedúry negatívnej a pozitívnej termoterapie a lokálnej a celkovej termoterapie,
     • vykonáva vodoliečebné procedúry s masážnym účinkom, podvodovú masáž, Vichy masáž, škótske streky a všetky druhy prísadových kúpeľov,
     • pripravuje a vykonáva vonkajšie balneoterapeuticé procedúry a inhalácie bez pridávania liekov,
     • sleduje reakcie osoby počas aplikácie procedúry, v prípade nepriaznivej reakcie preruší aplikáciu a informuje vedúceho pracovníka.
    • Masér s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 v rozsahu klasickej masáže.
    Absolvent študijného odboru je pripravený:
    • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž,
    • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára reflexnú masáž,
    • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára manuálnu lymfodrenáž,
    • samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo a balneoterapie,
    • samostatne vykonávať športovú masáž,
    • samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
    • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
    • poskytovať odbornú prvú pomoc.

    Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

    Denné štúdium

    5370 M masér

    Ukončenie štúdia

    Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.