• SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+
  • Novinky

     • Olympiáda z Klinickej propedeutiky

      Žiačky z II. A PS vycestovali za novými skúsenosťami. Vo štvrtok 27.04.2023 sa zúčastnia 8. ročníka Olympiády z Klinickej propedeutiky, ktorú organizuje SZŠ a VOŠZ Šumperk. Držíme im palce :-)

     • Hodina s budúcim zamestnávateľom

      Pre žiakov končiacich ročníkov denného štúdia v študijných odboroch: asistent výživy, masér, praktická sestra sa dňa 21. apríla 2023 v priestoroch školy konal prvý cyklus prezentácii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod názvom: Hodina s budúcim zamestnávateľom – moja pracovná príležitosť. Prezentácie sa zúčastnilo 5 Bratislavských nemocníc: Univerzitná nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Nemocnica Bory a Národný onkologický ústav, Klenová. Každý jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ponúkol žiakom prehľad pracovných príležitostí, svoje benefity a priestor na diskusiu v ich pracovnom smerovaní. Záleží už len od každého budúce absolventa, kam sa po skončení školy rozhodne rozbehnúť, za svojim budúcim zamestnaním, prípadne iným smerovaním. Projektová aktivita bola uvedená do reálneho priestoru prvýkrát na naše

     • DEŇ NARCISOV - 20.04.2023

      Na Slovensku sa každoročne zrealizuje veľa zbierok, pomôžu ľuďom v ťažkej životnej situácii. Pre ľudí s onkologickým ochorením je zbierka narcisov tá najvzácnejšia.
      Deň narcisov je dnes 20. apríla. Liga proti rakovine v tomto čase už 27-ty krát organizuje verejnoprospešnú zbierku na pomoc pacientom s týmto ochorením. Aj naša škola sa pripája k tejto dobrovoľnej zbierke. Žiaci, učitelia, zamestnanci a priatelia školy si v tento deň žltý narcis pripnú na svoje oblečenie a tým vyjadria podporu onkologicky chorým pacientov. Do zbierky Ligy proti rakovine môžete od 17.04.2023 až do 28.04.2023 prispieť 3,-€ zaslaním SMS na číslo 848.
      Viac o zbierke: https://www.dennarcisov.sk/ . ĎAKUJEME.

     • XX. Celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov

      Všetci určite vieme, že neustále vzdelávanie je v zdravotníctve veľmi dôležité. K tomu sa snažíme viesť nielen našich študentov, no aj my učitelia by sme mali byť ich príkladom. Vzdelávať sa je potrebné nielen vo svojom odbore, ale vo všetkom čo súvisí s našou prácou. Preto sme neváhali a prijali sme možnosť aktívne sa zúčastniť XX. Celoštátnej odbornej konferencie medicínsko-technických pracovníkov. Našu školu reprezentovali nielen vyučujúce, ale aj žiaci. Svojími prednáškami obohatili zaujímavý program konferencie. Masérov reprezentovali Mgr. Natália Huťanová a Laura Pauhofová žiačka IV.AV/MAS, ktoré mali prednášku na tému “Využitie wellness aktivít v neinvazívnej medicíne“, kde sa venovali oboznámeniu sa zúčastnených s novými metódami wellness. Ďalšiu prednášku mal Tomáš Kasala žiak IV.AV/MAS, ktorý sa venoval problematike obezity v prednáška s názvom „Manažment obezity prostredníct

     • Milá návšteva z Českej republiky

      Na pôde našej školy sme privítali milú návštevu z Českej republiky. V rámci týždňovej stáže v UNB Ružinov nás navštívili učiteľky odborných zdravotníckych predmetov zo Strednej zdravotníckej školy a Vyššej odbornej školy zdravotníckej v Zlíne. S veľkým záujmom si prezreli odborné učebne jednotlivých študijných odborov. Diskusiu o vyučovacom procese, ale aj o aktivitách, ktoré organizujú obe školy pre žiakov viedla PhDr. Janka Gabaľová, PhD, riaditeľka našej školy. Škola tak pokračuje v rozširovaní spolupráce s inými zdravotníckymi školami, najmä v Českej republike.

     • Odborná exkurzia na psychiatrickom oddelení

      Viete, kde by ste v nemocnici našli Strom úprimnosti, či miestnosť, kde majú pacienti dovolené fajčiť?

      Odpovede sme našli počas odbornej exkurzie na psychiatrickom oddelení v Univerzitnej nemocnici sv Cyrila a Metoda v Bratislave. Sprevádzala nás vedúca sestra Mgr. Denisa Dobiszová, ktorá nám ukázala súčasti tohto pracoviska a objasnila špecifiká práce. Psychiatrické oddelenie je súčasťou nemocnice od jej otvorenia v roku 1997.

     • Trenažovaná výučba modernými simulátormi

      Študijný odbor zdravotnícky záchranár (3-ročná večerná forma štúdia) je na našej škole etablovaný už niekoľko rokov. K naplneniu cieľov vzdelávacieho štandardu prispievajú nielen interní, ale najmä externí pedagogickí zamestnanci – lekári, záchranári. Ich úsilie vo výchovno-vzdelávacom procese smeruje k prepojeniu teórie s praxou, k využitiu nadobudnutých teoretických vedomostí a praktických zručností priamo v teréne pri riešení život ohrozujúcich stavov. Simulácia reálnych situácií je v laboratórnych podmienkach veľmi náročná. Pridelenie finančných prostriedkov od nášho zriaďovateľa – Bratislavského samosprávneho kraja a konzultácie s odborníkmi na urgentnú medicínu pomohli riaditeľke školy PhDr. Janke Gabaľovej, PhD. rozhodnúť o využití finančných prostriedkov na zakúpenie figuríny pre realizáciu rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie, ako jediného simulačného modelu, v čom drží

     • Stužková - IV.A PS

      Ako už je zvykom, a teda tradíciou, že najstarší žiaci na škole majú stužkovú slávnosť, rozhodli sme sa my, žiaci IV.A PS, že budeme mať stužkovú tiež. Stužková slávnosť je jedna z najkrajších udalostí, ktoré človek v živote môže zažiť. Je to príležitosť, pri ktorej môžeme osláviť svoje štúdium, rozlúčiť sa so spolužiakmi a vzdať vďaku učiteľom a našim najbližším. Keďže posledné roky sa stužkové nemohli organizovať kvôli ochoreniu Covid 19, boli sme po dlhej dobe prvá trieda, ktorá organizovala stužkovú. Nebudeme si klamať, bola to naozaj makačka. Chcelo to naozaj veľa energie, času a námahy. My sme ale našťastie trieda plná šikovných, milých a múdrych ľudí, a tak sme spojili hlavy a vznikla z toho naozaj krásna spomienka. Samozrejme, že sme sa pri prípravách aj pohádali, je to celkom normálne a ani tá najlepšia, najdokonalejšia trieda by sa niečomu takému nevedela vyhnúť. Napriek hád

     • Soľná jaskyňa

      Po rokoch práce, zdokonaľovania sa v oblasti zdravia a kvality života sme nastúpili na cestu nachádzania nových metód, ktoré prispievajú k vyššej účinnosti liečby respiračných a kožných ochorení. Pribúdajú nové druhy alergií, často sa opakujú respiračné ochorenia, kožné ekzémy a revitalizáciu, to všetko viedlo k vytvoreniu soľnej jaskyne aj u nás v Bratislave. Naši žiaci IV. MAS si vyskúšali na vlastnej koži túto procedúru, kde zistili priaznivé účinky tejto procedúry. Soľná jaskyňa je kombináciou dvoch druhov solí – himalájskej a morskej soli z Mŕtveho mora. Odborníci vravia, že 45 minútový pobyt v soľnej jaskyni sa vyrovná dvojdňovému pobytu pri mori.

     • Ocenenie pedagogických zamestnancov

      Bratislavský samosprávny kraj, pri príležitosti Dňa učiteľov 2023, nominoval na ocenenie pedagogických zamestnancov, ktorým Mgr. Juraj Droba, MBA, MA predseda BSK odovzdal čestné uznanie za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Z našej školy bola ocenená PaedDr. Mária Mihálechová, PhD. za mimoriadne pracovné výsledky. Menovaná je pedagógom, ktorý vytvára optimálne podmienky pre žiakov a kolegov s citlivým prístupom k pracovným povinnostiam v štandardných a neštandardných situáciách. Je autorkou mnohých pracovných listov a pomocných výučbových textov pre žiakov, ktorými im napomáha zvládnuť náročné učivo z odborných zdravotníckych predmetov. Svoje prirodzené pedagogické majstrovstvo a takt nadobúdala aj pôsobením v pracovnej pozícii pedagóga na vysokej škole v určitej fáze svojho životného cyklu. Súčasne sa popri práci venuje dobrovoľníctvu a aktivitám so seniormi, ku ktor

     • Kryokomora

      Naši žiaci študijného odboru masér III. a IV. ročník si aktívne vyskúšali na vlastnej koži kryokomoru. Hoci je táto forma terapie „mrazom“ známa po celé tisícročia, v posledných rokoch si získava čoraz viac priaznivcov – predovšetkým spomedzi športovcov a mladých ľudí, ktorí chcú žiť zdravo a vyzerať čo najlepšie. Mnohé svetové i slovenské celebrity používajú lokálne pôsobenie chladu na organizmus s cieľom urýchliť svoju regeneráciu po náročných vystúpeniach. O otužovaní sme už zväčša počuli a poznáme jeho pozitívne účinky, kryoterapia je však „nadstavba“. Pôsobenie chladu, ktorý dosahuje extrémne nízke hodnoty -120 až - 130st. C. Ľudský organizmus sa dostane do stavu kedy sa zvýši cirkulácia krvi a aktivujú sa protizápalové procesy v tele. Do tela sa uvoľňujú hormóny, ktoré prispievajú k celkovému zlepšeniu kondície a pocitu šťastia.

     • Pomoc pre Matejka

      https://www.ludialudom.sk/profil/detail/60271

      Profesia zdravotníka v akejkoľvek pozícii predstavuje človeka, ktorý je pripravený pomáhať. Aj naši učitelia, žiaci a nepedagogickí zamestnanci na podnet školského časopisu Kyslík a Žiackej školskej rady sa zapojili do pomoci mamičke, ktorej sa narodil syn Matejko s ortopedickou vadou a potreboval operáciu a po nej nasleduje náročná rehabilitácia.

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

      Naši maturanti s učiteľkou anglického jazyka Mgr. Margarétou Ondrejkovou sa zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré bolo v anglickom jazyku Animal Farm. Teší nás, že si maturanti mohli vychutnať tuto kultúrnu udalosť, vďaka ktorej si opäť mali možnosť zdokonaliť komunikáciu v anglickom jazyku. Hercami boli členovia TNT Teatre Britain. Žiakom ponúkli nielen skvelý vizuálny a umelecký zážitok, ale mohli sa aj započúvať do krásy a pestrosti pravých britských prízvukov. Nakoľko bolo divadelné predstavenie podľa knihy britského spisovateľa Georga Orwella, žiakom určite pomôže pri odpovedi na ústnej maturitnej skúške v témach ako "Knihy a literatúra " či "Kultúra a umenie".

     • Deň vody

      Dňa 22.3. 2023 sme si so žiakmi na našej škole opäť pripomenuli deň vody, ktorý pripravili žiaci I. PS a II. PS večerného štúdia študijného odboru praktická sestra s odbornými učiteľkami Mgr. Monikou Gelenekyovou a Mgr. Evou Horkovičovou. Tento rok sa nesie v znamení témy „O urýchlení zmien k vyriešeniu krízy vody a hygieny“. O tom, že vodík nie je iba súčasťou vody, ale sa dá využiť aj pri testovaní vodíkovým výdychovým testom sme sa presvedčili aj my. Testom je možné stanoviť syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve/SIBO-SMALL INTESTINAL BAKTERIAL OVERGROWTH/. Dozvedeli sme sa, že je charakterizovaný zvýšeným počtom alebo aj abnormálnym zložením baktérií, v tenkom čreve. Možnosť testovania využili aj niektorí žiaci a zamestnanci školy. Žiaci a učitelia vypĺňali dotazník „Mám rád vodu“ a vyplnený posielali na Úrad verejného zdravotníctva. Ochutnávali a porovnávali vodu z vodo

     • Odborná prax na Neurológii

      Súčasť odbornej praxe v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra je oddelenie Neurológie. V tomto školskom roku žiaci absolvujú praktické vyučovanie v UNB Antolská. V rámci praxe im vrchná Mgr. Kramárová, ponúkla možnosť otestovať sa na Tetániu (tetanický syndróm Tetánia je syndróm spôsobený najčastejšie reakciou tela na stres, kedy telu chýba hlavne horčík. Prejavuje sa veľa rôznymi príznakmi. U každého sa môže prejaviť inak. Keďže to je “stresové” ochorenie, tak ním v dnešnej dobe trpí mnoho ľudí v produktívnom veku. Vyšetrenie sa robí pomocou EMG, no nejde o klasické EMG vyšetrenie, pri ktorom sa používajú elektrické impulzy. Pri tomto druhu EMG sa meria aktivita svalu počas jeho nedokrvenia (ischémie) a počas hyperventilácie. Manžetou sa stiahne rameno, vtedy je sval v ischémii a elektródy zaznamenávajú jeho aktivitu, po nejakom čase sa manžeta uvoľní a pacient je na chvíľu v kľ

     • Exkurzia na Patologicko-anatomickom oddelení

      Patológia patrí k najdôležitejším odborom v zdravotníctve, ktoré sa podieľajú na tvorbe klinickej diagnostiky. Dlhodobá stáž českej žiačky Kláry Peškovej (š. o. diplomovaná všeobecná sestra) bola obohatená spolu so žiačkami študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra odbornou exkurziou na Patologicko-anatomickom oddelení v nemocnici UNB Antolská, kde ich privítal a vysvetlil chod oddelenia primár MUDr. Peter Martanovič. Následne doktorka z oddelenia im vysvetlila, ako realizujú obhliadku tela, čo na každom ľudskom orgáne hľadajú a ako vyzerajú dané orgány. Žiačky si všimli, ako humánne a s úctou pracovníci oddelenia zaobchádzajú so zosnulými. Z exkurzie si odnášajú veľa zážitkov a sú vďačné primárovi a lekárom oddelenia, že im umožnili zúčastniť sa zážitkového vzdelávania, v ktorom mŕtvi učia živých.

     • Krajské kolo v hádzanej

      Výber žiačok, ktoré sa zúčastnili dňa 21. 03. 2023 Krajského kola v hádzanej v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave, musíme pochváliť. Bojovali a nevzdávali sa napriek výškovej prevahe a hráčskej skúsenosti súperiek. Umiestnili sa z ôsmych mužstiev na 5. mieste. Gratulujeme :-)

     • Odborná exkurzia v Centre sociálnych služieb prof. Karola Matulaya

      V piatok 17.3.2023 sme so spolužiačkami, spolužiakom a s našou pani profesorkou triednou absolvovali veľmi zaujímavú exkurziu. Navštívili sme Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Dúbravke na Lipského ulici. Privítala nás samotná pani riaditeľka Mgr. Jana Čajágiová a po úvodnom slove nás spolu so svojimi kolegyňami sprevádzala po jednotlivých častiach centra. Centrum je pomenované po profesorovi Karolovi Matulayovi, nestorovi slovenskej psychiatrie a neurológie. História centra siaha až do roku 1982, kedy bolo založené. Bolo prvým zariadením denného typu pre deti s mentálnym postihnutím na Slovensku. Odvtedy svoje služby značne rozšírilo a v súčasnosti poskytuje širokú škálu sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra, zariadenie podporovaného bývania, podpora samostatného bývania, r

     • Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy - 2. a 3. deň

      Ciele 3-dňového povinného Kurzu pohybových aktivít zameraných na zimné športy boli splnené. Obsahovú náplň kurzu naprojektovali Ing. Daniel Vadkerti – zástupca riaditeľky školy, PaedDr. Mária Suchánková – učiteľka telesnej a športovej výchovy a riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá sa osobne zapojila do jednotlivých disciplín.Biatlon, lukostreľba, golf, joga, 5. boj v areáli školy, túra, plávanie rozvíjali kondičné a koordinačné schopnosti, overili si svoje pohybové schopnosti, súťažili v zmysle fair – play, prekonávali prekážky, vedeli sa správať a orientovať v prírode, pobytom na čerstvom vzduchu podporili zdravie a imunitu, získali mnohé informácie, osvojili si zručnosti a v neposlednom rade sa aj dobre zabavili.

     • Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy - 1. deň

      Žiaci prvých ročníkov majú jarné prázdniny (sladké nič nerobenie) predĺžené, nakoľko v termíne od 27. februára – 3. marca 2023 sú na lyžiarskom kurze Hotel Zarrenpach, Látky. Žiaci ktorí sa nezúčastnili lyžiarskeho kurzu majú inú aktivitu 3-dňový povinný Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy. Prvý deň bol dňom hier a zábavy. Žiaci si vyskúšali golf vďaka Školskému športovému klubu Birdie. V telocvični školy predvádzali svoje umenie lukostrelci z 1. slovenského školského lukostreleckého klubu pod vedením pána Ing. arch. Branislava Kružela. V učebniach súťažili žiaci vo vedomostnom kvíze, zahrali sa na dobrodruhov prostredníctvom hry Kinect Adventures a predviedli svoj spevácky talent v karaoke. Na školskom dvore mali pripravené stanovištia s kreatívnymi úlohami, na ktorých sa spoločne výborne zabávali.

  • Partneri

   • Aktívna škola
   • Aktívna škola
  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Aktuálne pracovné ponuky

   “Spolupracujeme s https://www.worki.sk/, spoľahlivým zdrojom pracovných ponúk.“

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 2. 2024
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2222072
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie