• Novinky

     • Prázdninová odborná prax študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra

      Leto je už nenávratne za nami. Čas oddychu, čas dovoleniek, more, turistika, čas strávený s rodinou, kamarátmi a našimi najbližšími. Čas oddychu sa pre väčšinu žiakov začína 1. júla. Pre žiakov študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra sa prázdniny začínajú až o 2 týždne neskôr. Po mesačnej odbornej praxi musia absolvovať povinnú prázdninovú odbornú prax. Splnenie tejto praxe je podmienkou pre nástup do ďalšieho ročníka. O tom, kde túto prax vykonávajú sa môžu rozhodnúť sami, no podmienkou je, že si nemôžu vybrať ambulancie, ale odbornú prax musia absolvovať na lôžkovom oddelení.

     • #ErasmusDays - 14.10.2022 na našej škole

      Zapojíme sa do šiesteho ročníka #ErasmusDays. Staneme sa súčasťou Erasmus+ komunity a dňa 14. októbra 2022 (piatok) si pripravíme prezentáciu programu Erasmus+ a projektu s názvom EuroMobilita - cesta k úspechu III. Erasmus+ príbehy našich žiakov, ktorí sa zúčastnili odbornej stáže v Českej republike. V prednáškovej miestnosti školy sa bude konať k odbornej stáži prednáška a diskusia, ktorej sa zúčastnia žiaci druhých ročníkov denného štúdia.

     • DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL

      7.10.2022 v Bory Mall

      Zriaďovateľ BSK každoročne napomáha školám k náborovaniu žiakov svojou aktivitou DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava pripravuje žiakov k získaniu odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

      Ak chcete vedieť o nás viac, zastavte sa pri stánku našej školy.

     • Seminár žiakov II. DVS

      Celoživotné vzdelávanie je súčasťou života a kariéry každej sestry. Bez sústavného vzdelávania by bol akýkoľvek pokrok v ošetrovateľstve a zdravotníctve nemožný. Sestry sa vzdelávajú počas svojej celoživotnej praxe. Jednou z možností vzdelávania je účasť na konferenciách a seminároch, za ktoré dostávajú kredity. Žiaci II. DVS triedy si mali možnosť vyskúšať ako to na takomto seminári prebieha. V sobotu 10. 9. 2022 sa zúčastnili spolu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou odborného seminára v Národnom Onkologickom Ústave na Klenovej ulici v Bratislave. Absolvovali 13 odborných prednášok. Naučili sa starostlivosť o pacienta pri ERCP, ako sa správne starať o rany, čo je to paliatívna medicína, ako funguje mobilný hospic v NOÚ, aké dôležité sú posudzovacie škály v ošetrovateľstve a mnoho iných zaujímavých informácií.

     • Návšteva z Čiech

      Minulý týždeň u nás hosťovali české kolegyne – odborné učiteľky z VOŠ a SZŠ Hradec Králové. Celý týždeň sa niesol v inšpiratívnom duchu. Vzájomne sme si odovzdávali skúsenosti a poznatky z výchovno-vzdelávacieho procesu. Zistili sme, že máme veľa spoločného. VOŠ a SZŠ Hradec Králové je zdravotnícka škola, ktorá už 70 rokov vzdeláva budúcich zdravotníckych pracovníkov. Je to škola, ktorá svoj vzdelávací proces neustále prispôsobuje meniacim sa požiadavkám nielen odborným, ale aj spoločenským. Pracujú s najnovšími technologickými a vedeckými poznatkami vo všetkých odboroch. VOŠ a SZŠ Hradec Králové má dve línie štúdia, a to štúdium strednej zdravotníckej škole (asistent zubného technika, praktická sestra, laboratórny asistent a zdravotnícke lýceum) a štúdium na vyššej odbornej škole (diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná detská sestra, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zu

     • Projekt e-petržalka

      Piatok 14.10. 2022 organizujeme brigádu na vytvorenie Komunitnej záhrady pre dve generácie

      Vážení rodičia, milí študenti,

      naša škola resp. naše Občianske združenie Vzdelanie a zdravie, získalo vďaka projektu e-petržalka (projekt mestskej časti) finančné prostriedky vo výške 4820 eur, ktoré budú použité na vytvorenie Komunitnej záhrady pre dve generácie. Projekt je prioritne určený pre našich študentov, ktorí na jeho tvorbe partcipovali. Sekundárne budú využívať jeho možnosti aj seniori z neďalekého Kubu dôchodcov na Strečnianskej ulici č. 18. Výsledkom projektu budú dve zóny – zóna oddychu a relaxácie, v ktorej budú vysadené záhony s bylinkami, kvetmi a drevinami a zóna aktívneho využitia voľného času pri rôznych hrách (basketbal, stolný tenis, twister...). Zároveň sa žiaci budú nenásilnou formou viesť k separovaniu odpadu, kompostovaniu, zberu dažďovej vody a iným ekologickým a

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      „Láskavosť je jazyk, ktorý nepočujúci počujú a nevidiaci vidia.“​​​​​​​

      Koľkokrát ráno cestujeme bez toho aby sme si všímali veci okolo nás. Videli slnko, ktoré vychádza, ľudí nastupujúcich do autobusu, dieťa držiace sa svojej mamy.....Veci bežné, prosté každodenné

      Niekomu však nebolo dopriate ani to. V čase pandémie sme zistili, ako veľa ľudí okolo nás ostalo odrazu osamelých, bez možnosti informácií, bez akéhokoľvek kontaktu.

     • Duševné zdravie je dôležité

      Práca zdravotníka je ťažká nie len po fyzickej, ale najmä psychickej stránke. Vo svojej práci sa stretávame s rôznymi situáciami, osudmi a trápeniami. Preto si, ako škola, ktorá pripravuje mladých ľudí na prácu v zdravotníctve, uvedomujeme dôležitosť psychického zdravia a psycho-hygieny.

      Ako škola sme sa stali súčasťou Koalície škôl za duševné zdravie, kde sa školy navzájom podporujú a spolupracujú pri riešení problémov u svojich študentov a pedagógov pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Veríme, že aj takto pomôžeme našim študentom pracovať na sebe a nájsť v sebe silu posúvať sa ďalej a pomáhať ostatným.

     • Dôležitý oznam - školská jedáleň v rekonštrukcii !!!

      od 05.09.2022 do 23.09.2022

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si od 05.09.2022 do 23.09.2022 zabezpečili stravu, nakoľko naša školská jedáleň je ešte v rekonštrukcii a nie sme schopní zabezpečiť Vám obedy. Sme si vedomí komplikácií, ktoré sme Vám možno spôsobili, ale robíme to pre zlepšenie a skvalitnenie prostredia, v ktorom sa budeme denne stretávať. Veríme, že našu snahu oceníte a budete sa v novej jedálni cítiť príjemne. Ďakujem za pochopenie

    • Nástup žiakov externého štúdia
     • Nástup žiakov externého štúdia

      v školskom roku 2022/2023

      Nástup žiakov prvých ročníkov externého štúdia v študijnom odbore Praktická sestra, Zdravotnícky záchranár a v učebnom odbore Sanitár sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 v čase od 08.00 hod. do ukončenia.

      Žiaci prvých ročníkov externého štúdia nastúpia do školy nasledovne:

      • P
     • Prvý deň školského roku 2022/2023

      Nevieme, kto sa viac tešil na tento deň – či učitelia, alebo žiaci ... . Už to nebudeme zisťovať, pretože dôležité je to, že sme sa po krásnom lete dňa 05. septembra 2022 opäť spolu stretli v našej Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave.

      Nový školský rok 2022/2023 otvorila pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. o 09.00 h pred budovou školy svojim príhovorom, v ktorom privítala žiakov prvých ročníkov a ich rodičov. Následne navštívila každú prvú triedu a priblížila žiakom študijný odbor, ktorý si zvolili ako svoje budúce zdravotnícke povolanie. Upútala ich pozornosť aktivitami, ktoré škola organizuje pre žiakov v rámci aktívneho relaxu a voľnočasových aktivít.

    • Príhovor riaditeľky na začiatok školského roka
     • Príhovor riaditeľky na začiatok školského roka

      Každý koniec je začiatkom niečoho iného

      Vážení kolegovia a rodičia, milí žiaci,

      v úvode som použila citát neznámeho autora, ktorým nadviažem na realitu: prázdniny skončili - ich koniec je zároveň začiatkom nového školského roka. Aký bude zatiaľ nevieme, no najskôr bude taký, aký si ho urobíme my sami – všetci, ktorí ním budeme žiť - učitelia, rodičia a samozrejme vy – žiaci.

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

      Pre žiakov prvých ročníkov denného štúdia v študijných odboroch Asistent výživy, Masér a Praktická sestra bude realizované priamym vstupom riaditeľky školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. do jednotlivých tried dňa 05.09.2022 v čase od 09. 00 hod. do 10. 00 hod..

      Žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov denného štúdia privíta riaditeľka školy v jednotlivých triedach od 10. 00 hod. do 11. 00 hod, vrátane žiakov vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, druhý ročník. Žiaci sa sústredia pred budovou školy, odkiaľ spolu s triednymi učiteľkami odídu do tried.

     • „Zelená otvoreným školám“,

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) na základe rozhodnutia ministra zo dňa 15.8.2022 číslo 2022/19036:1-A1810. Vyhlásenie o bezpríznakovosti môže zákonný zástupca predložiť cez EDUPAGE alebo v papierovej forme 24230.pdf .

     • Oznam - ISIC preukazy

      Dnes nám na školu prišli Vaše študentské ISIC preukazy. Prosím o vyzdvihnutie v termíne júl od 11.07.2022 - 21.07.2022 v čase od 8.00 do 13.00, alebo v auguste od 15.08.2022 - 18.08.2022 v čase od 8.00 do 13.00. Nezabudnúť si priniesť fotku o rozmere 25x25mm. Ak by boli otázky ohľadom ISIC preukazu, prosím kontaktovať prostredníctvom e-mailu: hutanova@szsba.sk .
      Z dôvodu práceneschopnosti p.Huťanovej od 22.08.2022, bude možné si ISIC vyzdvihnúť až od 05.09.2022. Ďakujeme za pochopenie.

     • Teambuilding

      Po zatvorení brány našej školy pre žiakov na konci tohto školského roka, my učitelia, ale i nepedagogickí zamestnanci ešte neoddychujeme. Skôr, ako odídeme na dovolenku, aby sme načerpali nové a svieže sily do ďalšieho školského roka, musíme ešte dokončiť množstvo písomnej aj elektronickej agendy. Ale, tentokrát sme si dovolili ešte jeden deň povinností odložiť a v piatok sme zažili na vlastnej koži, aké to je budovať kolektív alebo tím. Angličania tomu hovoria „teambuilding“. 😊 Teambuildingové aktivity pre nás pripravil Ing. Roman Kurnický so svojimi dvomi asistentkami. Hoci, počasie bolo veľmi horúce a dusné, po prvých slovách Romana som vedela, že na konci dňa si poviem: „Malo to zmysel!“ (aspoň pre mňa). Môže sa zdať, že aktivity v rámci teambuildingu sú iba hry prinášajúce bezprostrednú zábavu. Opak je pravdou. Každá aktivita, každá hra mi priniesla nielen zábavu, ale aj poznanie

  • Partneri

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 29. 3. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1306906