• SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+
  • Novinky

     • Súťaž - Florence roka 2023

      Žiačky 3.ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra sa zaregistrovali do súťaže „Florence roka 2023“. Viete, kto bola Florence Nightingale? Ak odpovedáte nie, tak je to zlá správa, nakoľko ste žiaci zdravotníckej školy.

      Ak idete po schodoch smerom k riaditeľstvu, dívate sa na jej portrét (žena v čepci). Florence Nightingale bola na svoju dobu, kedy žila (1820 – 1910) veľmi pokroková a vzdelaná, napriek tomu, že bola žena. Pochádzala z bohatej a vzdelanej šľachtickej rodiny. Rodičia ju chceli „dobre“ vydať. Ona však nedbala na zaužívané spoločenské a iné zvyklosti. Vybrala sa vlastnou cestou – študovala ošetrovateľstvo v Nemecku, starala sa o chorých v Nemecku a vo Francúzsku, chodila po bojiskách, okrem iného aj v Krymskej vojne sa starala o ranených vojakov (poznáme ju ako „dámu s lampou“). Zriadila ženskú poľnú zdravotnú službu, v lazaretoch presadzovala hygienu, vybudoval

     • Chuť žiť

      Šíriť prevenciu v oblasti porúch príjmu potravy je veľmi dôležité. A práve Chuť žiť si pre školy pripravilo workshop vo forme zážitkov. Tejto zaujímavej akcie sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka odboru asistent výživy. Workshop viedli traja školení lektori a každý sa venoval jednej z tém - vlastná skúsenosť, psychológia a výživa. Zamerali sa na osobný príbeh PPP a následne uzdravenie, na podporu pozitívneho vzťahu k sebe samému a kritické myslenie na sociálnych sieťach a tiež sa zamerali na racionálnu výživu a riziká diét. So žiakmi pracovali interaktívne, využívali skupinové cvičenia a zapájali ich do porozumenia problematiky PPP. Cieľom workschopu bolo najmä zvýrazniť rizikové faktory vzniku PPP čo sa naozaj podarilo. No tiež sa snažili zdôrazniť a posilniť v žiakoch, ako sa týmto faktorom vy hnúť a ako pomôcť tým, ktorí trpia PPP. Verime, že aj takouto osvetou medzi mladými sa bude

     • Veľtrh práce v zdravotníctve

      10.októbra sa žiaci triedy IV.AV/MAS a triedy III.DVS zúčastnili v hoteli Saffron veľtrhu práce v zdravotníctve. Po zaregistrovaní na recepcii sme postupovali na 1.poschodie, kde zástupcovia nemocníc zo Slovenskej a Českej republiky predstavovali svoje pracoviská, ponúkali benefity svojim budúcim potenciálnym pracovníkom. Na ďalšom poschodí sme si mohli vyskúšať šitie operačnej rany, laparoskopické simulátory, či vedenie pôrodu a pôrodný trenažér. Naši študenti získali prehľad a informácie, aby o niekoľko mesiacov po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky a komplexnej teoreticko – praktickej absolventskej skúšky sa správne rozhodli. PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

     • Okresné kolo SŠ vo futsale

      Dňa 5.októbra sa naši študenti zúčastnili okresného kola SŠ vo futsale. Súťaž sa konala v športovej hale – Vlčie hrdlo za účastí až 15 stredných škôl. Naša škola bola vyžrebovaná do skupiny C, v ktorej si naši študenti zmerali sily s OA Dudová s výsledkom 0:1 v neprospech našich chlapcov. Druhý a zároveň aj posledný zápas skupiny proti Súkr.ŠUP – Vlastenecké nám. sme vyhrali výsledkom 4:0. Na postup to žiaľ nestačilo a naši študenti sa umiestnili na peknom druhom mieste v skupine C.

     • Odborná prednáška s pánom Doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD.

      Mnohí z nás považujú stravu za palivo, ktoré nám pomôže prežiť ďalší deň. Často si však neuvedomujeme, že nesprávne stravovanie nám môže ublížiť. Presvedčil nás o tom pán Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., ktorý mal na našej škole prednášku pre žiakov všetkých ročníkov odboru asistent výživy. Vysvetlil nám, že správne stravovanie už v mladom veku nám môže predĺžiť zdravie. Poukázal na chyby v stravovaní, s ktorými sa stretáva a tiež dal návod na ich riešenie. Zdôraznil dôležitosť zeleniny a ovocia, upozornil na kvalitu potravín a hlavne na správne zloženie “denného zdravého taniera”. Nezabudol pripomenúť, za správne fungovanie tráviaceho traktu je dôležité. A to dosiahneme správnou skladbou jadálnička, ktorá podporuje náš črevný mikrobióm. Vysvetlil nám podstatu správnej skladby črevnej mikroflóry a jej význam pri imunite a vzniku rôznych ochorení. Prednáška bola plná užitočných informá

     • Slovenská pedagogická knižnica

      Žiačky študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou navštívili pedagogickú knižnicu na Hálovej ul. v Bratislave. Knižnica je jedným z oddelení Národného Inštitútu vzdelávania a mládeže SR (NIVAM). Mali možnosť si vypočuť čo je rešerš, aké knihy a časopisy možno dostať, ale aj ako funguje výpožičný systém v rámci knižnice a medzi knižnicami. Návšteva uvedenej knižnice bola užitočná a súčasne bola prvým krokom a pomôckou na cestu, ktorá žiakov III.DVS čaká pri písaní absolventských prác. Témy absolventských prác majú žiačky k absolventskej skúške schválené riaditeľkou školy a postupne začínajú na nich pracovať pod odbornou gesciou svojich konzultantov.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Dňa 26. 9. 2023 žiaci prvých ročníkov pod vedením učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov spoločne oslavovali Európsky deň jazykov. Počas dvoch hodín im bola v skratke priblížená história jazykov vo vybraných európskych krajinách, pôvod jednotlivých jazykov a ich používanie či už v rámci bežnej komunikácie, alebo na medzinárodnej politickej úrovni. Okrem využívania jazyka sa diskutovalo aj o kultúre jednotlivých národov, o ich zvykoch a histórii. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí o osobnostiach, národných jedlách, hospodárstve či štátnych zriadeniach. Žiaci sa mali možnosť pomocou zvukových nahrávok zoznámiť a foneticky rozlíšiť jednotlivé hovorené dialógy bežných prirodzených používateľov jazyka. Svoje vedomosti zúročili v kvízoch, kde prideľovali k jednotlivým národom pozdravy v im prislúchajúcom jazyku. Nakoniec spoločne vytvorili jazykový strom s jazykovými rodinami. Myšlie

     • Župný športový deň

      Na Župnom športovom dni pre stredné školy, ktorý organizovalo BSK 21.9. v športovom areáli Mladá garda, našu školu reprezentovali študenti v atletike, v plážovom volejbale - chlapci a vo futbale – dievčatá.

      V silnej konkurencii sme získali 2. miesto vo futbale družstvo dievčat: I.AV: Csicsayová Cyara, Manáková Viktória, I.D PS: Kollárová Sabína, Riečická Lenka, II.C PS: Ševčíková Eva, III.MAS: Šemeláková Sofia, IV.AV/MAS: Ambrová Lea, Bednárová Daniela, Jurášová Laura.

     • Prázdninová odborná prax

      Leto už máme za sebou a jesenné dni nám pomaly klopú na dvere. Žiaci vyššieho odborného štúdia Diplomovaná všeobecná sestra - III. DVS sa vracajú v spomienkach na Prázdninovú odbornú prax, ktorá zahŕňa 80 hodín v ľubovoľnom zdravotníckom alebo zariadení sociálnych služieb. Žiaci uvedenú prax absolvovali v mesiaci júl od 3. do 14. júla 2023. Niektorí sa vrátili na známe oddelenia, iní sa rozhodli vyskúšať niečo nové. Z tejto praxe si všetci odnášajú nové poznatky, vedomosti a praktické zručnosti, ktoré budú využívať aj v ďalšom štúdiu a pri praktickom vyučovaní. Žiaci si na začiatku tretieho ročníka vyberajú témy písomných absolventských prác, ktoré koncom školského roka 2023/2024 budú obhajovať ako súčasť komplexnej teoreticko-praktickej absolventskej skúšky.

     • Zbierka - Biela pastelka

      ,,Dobré vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné"

      Dnes, dňa 22.9.2023 prebieha verejná zbierka Biela pastelka, do ktorej sme sa rozhodli zapojiť aj my.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.Veríme, že aj vďaka našim študentom druhého ročníka, dokážeme aj takouto formou pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

     • Svetový deň prvej pomoci

      Druhá septembrová sobota – Svetový deň prvej pomoci – World First Aid Day. Je to deň, ktorý sa stal tradíciu a s úctou si ho pripomíname aj my. Vznikol na podnet Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS). Sme škola v ktorej sa žiaci pripravujú na svoje budúce povolanie a prvá pomoc ako vyučovací predmet je pre nich dôležitá nielen z hľadiska ľudského no aj z hľadiska profesijného. V škole robíme okrem vyučovania tohto predmetu aj mimoškolské aktivity zamerané na povedomie obyvateľov o prvej pomoci a začíname už u tých najmenších a to sú deti v materských školách. Žiaci našej školy sa v uplynulom školskom roku zúčastnili súťaží prvej pomoci a umiestnili sa na popredných miestach. V týchto aktivitách plánujeme pokračovať za plnej podpory riaditeľky školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. aj naďalej.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      Septembrom končí leto, čas prázdnin, dovoleniek – sladkého nič nerobenia. Začína opäť školský rok plný nových povinností. Po dvojmesačnej prestávke sa oddýchnutí žiaci vracajú naspäť do školských lavíc. Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa konalo pre žiakov denného štúdia v Dome kultúry Zrkadlový háj. Riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. vo svojom príhovore privítala žiakov i učiteľov a zaželala im veľa úspechov na prahu nového školského roku. K umocnenie slávnostnej atmosféry prispeli svojou účasťou aj zamestnanci zriaďovateľa BSK z Odboru školstva, ktorí vo svojom príhovore oslovili žiakov a učiteľov našej školy a súčasne vyzdvihli úsilie riaditeľky v smerovaní školy k jej pretransformovaniu sa na školu nového tisícročia.

     • Smútočné parte

      Nastalo zvláštne ticho a pretrváva tichá spomienka. Kolegyňa Ing. Alenka Gelčinská podala svoju dlaň anjelovi, ktorý ju sprevádzal životom a v uplynulých dňoch spolu prešli do večnosti. Prežívame hlboký smútok a cítime veľkú bolesť, ktorá nás zasiahla, keď nám smútiaca rodina oznámila, že Alenka už nie je medzi nami. Naše srdcia bojujú s realitou a myseľ spracováva osudovosť. Nech nám Alenka zostane navždy v našich mysliach tichou spomienkou na citlivého, statočného, úprimného a pracovitého človeka. Hlbokú a úprimnú sústrasť si dovoľuje vysloviť PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a kolektív zamestnancov SZŠ.

     • Teambuilding

      Necelých 20 km od našej školy sa nachádza jedno z najtajuplnejších múzeí moderného umenia v Európe – Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunove. Zamestnanci školy boli odmenení manažmentom školy za ich náročnú prácu v uplynulom školskom roku. Vo štvrtok dňa 06.07.2023 spoločne navštívili tento stánok kultúry, kde mali možnosť revitalizovať svoje sily a načerpať mnoho inšpirácií na prázdniny. V malebnej delte Dunaja sa poprechádzali, občerstvili a v príjemnom prostredí prežili neopakovateľné dopoludnie. Príjemné zážitky umocnil spoločný obed v neďalekej reštaurácii na lodi, na hladine rozvlneného Dunaja, kde si navzájom úprimne poďakovali za prácu a zaželali si príjemné leto.

     • Hurá na prázdniny....

      Blížia sa slnkom prežiarené letné prázdniny s prísľubom oddychu. Po namáhavom školskom roku ho uvítavajú nielen žiaci, ale aj pedagógovia a zamestnanci školy. Dovoľujeme si zaželať všetkým, aby prežili príjemné prázdniny a príjemnú dovolenku. Žiaci nech sa vrátili do školských lavíc plní síl a chuti si rozširovať vedomosti pre svoje zvolené povolanie. Pedagogickí zamestnanci nech sa vrátia pred katedry oddýchnutí a plní chuti do práce, ktorých výnimočným poslaním je viesť nielen mladých z detstva do dospelosti, ale aj ponúknuť im vedomosti. Manažmentu školy, želáme veľa pekných chvíľ prežitých v kruhu svojich rodín a oddychových aktivít na revitalizáciu svojich síl.

     • ​​​​​​​ Koniec školského roka 2022 /2023 na SZŠ Strečnianska 20

      Dnes 30. júna 2023 sa zatvorila brána našej školy. Pred odchodom na prázdniny si žiaci prevzali vysvedčenia z rúk svojich triednych učiteľov. Slávnostnú chvíľu odovzdávania vysvedčení umocnila prítomnosť zástupcov BSK z Odboru školstva, mládeže a športu v zastúpení Ing. Zuzanany Csókovej a Evy Matejovičovej. Spolu s manažmentom školy - riaditeľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD., zástupkyňou riaditeľky PhDr. Gabrielou Habdákovou, PhD., MPH, zástupcom riaditeľky Ing. Danielom Vadkertim a triednou učiteľkou PhDr. Annou Faborovou odovzdali vysvedčenia žiakom študijného odboru praktická sestra v III. A PS. V triede prospelo s vyznamenaním 13 žiakov, z toho 7 žiakov malo samé jednotky, 3 žiaci prospeli veľmi dobre a 2 žiaci prospeli.

  • Partneri

   • Aktívna škola
   • Aktívna škola
  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Aktuálne pracovné ponuky

   “Spolupracujeme s https://www.worki.sk/, spoľahlivým zdrojom pracovných ponúk.“

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 2. 2024
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2222165
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie