• SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+
  • Novinky

     • Druhé kolo prijímacích skúšok pre žiakov základných škôl

      Druhé kolo prijímacích skúšok pre žiakov základných škôl do študijných odborov 5304 M asistent výživy, 5361 M praktická sestra.

      Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla o konaní druhého kola prijímacích skúšok do študijných odborov 5304 asistent výživy, 5361 M praktická sestra (4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy) pre školský rok 2023/2024.

     • Deň Belasého motýľa, deň kedy môžeme darovať nádych a slobodný pohyb.

      Deň Belasého motýľa,deň kedy môžeme darovať nádych a slobodný pohyb. 29 žiakov našej školy sa dnes doobeda rozhodlo pomôcť pri verejnej zbierke Belasý motýľ na pomoc ľuďom s nervovo-svalovým ochorením.

      Zbierka bude určená na nákup pomôcok ľuďom s týmto vážnym ochorením. Prispieť môžete aj vy formou sms správy v tvare DMS START MOTYL na číslo 877. Cena jednej sms správy sú 2 eurá. Alebo príspevkom formou online darovania https://omdvsr.darujme.sk/belasymotyl/ poprípade príspevkom formou bankového prevodu na účet verejnej zbierky Belasý motýľ:

     • .

      Vážení zákonní zástupcovia novoprijatých žiakov v šk. roku 2023/2024,

      dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie (najneskôr do 23. 06. 2023) nasledovných tlačív:

      • Záväzná prihláška na vyučovanie povinne voliteľného predmetu
      • ISIC: Prihláška za člena – evidenčný list, Žiadosť o vydanie preukaz
     • ISIC - prolongácia pre nový školský rok 2023/2024

      Od dnešného dňa je čas prolongácie Vašich ISIC preukazov pre nový školský rok 2023/ 2024. Tak ako v minulom roku, tak aj tento rok je možnosť predĺžiť si túto platnosť aj prostredníctvom aplikácie UBIAN alebo SMS správou. Len s komplet predĺženým preukazom sa vyhnete problémom u poskytovateľov zliav a aj u niektorých dopravcov, ktorí overujú platnosť preukazu vizuálne aj čipovo. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať. Mgr. Natália Huťanová - Vedúca PK pre študijný odbor MAS

    • Máj 2023
     • Máj 2023

      V mesiaci máj začína maturitná skúška - skúška dospelosti pre žiakov končiacich štúdium na našej škole. Žiaci druhého ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a žiaci tretích ročníkov denného štúdia začínajú 4-týždňovú súvislú odbornú prax, kde si overia svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v praxi na zmluvných pracoviskách mimo školy. Žiaci II. DVS triedy budú po prvýkrát absolvovať súvislú odbornú prax v NOÚ na Klenovej v Bratislave a v UNB v striedavom cykle. Výber žiakov študijného odboru asistent výživy a masér využijú svoje zručnosti v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, UNB a NÚDCH v Bratislave. Žiaci tretích ročníkov študijného odboru praktická sestra absolvujú súvislú odbornú prax v UNB, NÚSCH a NÚDCH. Prajeme všetkým žiakom, veľa úspechov, aby zodpovedne reprezentovali seba a školu a boli nápomocní pacientom hospitalizovaným v zdravotníckych zari

     • Odborná prax trochu inak

      Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra v rámci odbornej praxe majú zaradenú starostlivosť nielen o choré dieťa, ale aj o zdravé dieťa. Na teoretických predmetoch zvládnu osobitosti jednotlivých vývinových období v rámci psychomotorického vývinu dieťaťa. Prakticky si tieto vedomosti overujú počas výchovných zamestnaní u detí v predškolských zariadeniach. Opakovane spolupracujeme so zamestnancami Materskej školy na Strečnianskej č.2 v Bratislave. Tento rok boli zamestnania zamerané na prvú pomoc. Deťom, primerane ich veku, žiačky s učiteľkou odborných predmetov PhDr. Veronikou Bebjakovou v dňoch 11.5. a 12.5.2023 vysvetlili, čo robiť pri náhlych kolapsoch, ako volať RZP, ošetriť drobné krvácajúce rany a popáleniny v domácnosti, čo robiť pri aspirácii cudzieho telesa do dýchacích ciest a ošetriť bodnutia hmyzom a ako sa správať v prírode, aby sme týmto nehodám predišli. Zam

     • Medzinárodný deň sestier

      12.mája 1820 sa narodila Florence Nightingaleová, známa v histórii ošetrovateľstva ako „Dáma s lampou“. ICN (Medzinárodná rada sestier) si každoročne tento deň pripomína ako Medzinárodný deň sestier. ICN oznámila tému Medzinárodného dňa sestier 2023: „Naše sestry. Naša budúcnosť.“

      Prezidentka ICN Dr. Pamela Cipriano k tomu povedala, že opatrenia pre budúcnosť majú zabezpečiť, aby sestry boli chránené, rešpektované a oceňované. Okrem podpory sestier sa majú posilniť zdravotnícke systémy, aby reagovali na rastúce požiadavky na zdravie obyvateľov v jednotlivých krajinách.

     • Deň ženského zdravia

      Dňa 4.5.2023 sa päť študentiek študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra z triedy II. DVS zúčastnilo podujatia Bratislavského samosprávneho kraja na tému Deň ženského zdravia. Cieľom tohto stretnutia bolo priorizovať tému ženského zdravia, prevenciu a diagnostiku zhubných ochorení. V diskusii odzneli názory odborníkov - lekárov, sestier, či pracovníkov poisťovní a iných organizácii. Na fotke s našimi študentkami je pani prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, PhDr. Mária Lévyová. Z tejto aktivity si študentky odniesli pragmatické skúsenosti, možné preniesť do praxe. V rámci šírenia osvety chceme osloviť všetky ženy aby o seba dbali a nezabúdali na prevenciu.

     • Maturita

      Májová zeleň je symbolom vitality a prebúdzania sa prírody. Zelená stužka je symbolom nádeje, vzdelanosti a lásky, ktorá zdobí maturantov. Obe zelene sú charakteristické a špecifikujú symboliku v období ľudského života. V stredu 10. mája 2023 na našej škole 77 žiakov (55 denného a 22 večerného štúdia) v študijnom odbore praktická sestra si losovalo oddelenie pre vykonanie praktickej časti maturitnej skúšky, a tak splnili podmienky, aby mohli pristúpiť k praktickej maturitnej skúške. V študijnom odbore asistent výživy 11 žiakov zasadlo do školských lavíc a písali písomnú časť praktickej časti maturitnej skúšky. Na maturitnú skúšku sa pripravuje aj 16 žiakov zo študijného odboru masér. Všetkým maturantom držíme palce, povzbudzujeme ich k pozitívnemu výkonu a veríme, že to, čo sa počas štúdia na pôde našej školy naučili, úspešne zúročia v nadchádzajúcich dňoch, kedy ich čaká praktická čas

     • Prijímacie konanie na SZŠ

      Brány našej školy sa dňa 4. mája 2023 opäť otvorili pre žiakov základných škôl – záujemcov o denné štúdium v študijných odboroch asistent výživy a praktická sestra. Konal sa prvý termín prijímacích skúšok z predmetov Slovenský jazyk a literatúra i Biológia.

     • Prijímacie konanie na SZŠ

      Po voľnom prvomájovom pondelku sa hneď v druhý deň konali na našej škole prijímacie skúšky – prvý termín do študijného odboru masér – denné štúdium. Uchádzači o štúdium zvládli náročný deň písaním testov zo slovenského jazyka a literatúry i biológie, absolvovali testy fyzickej zdatnosti a predviedli modelovanie v oblasti prezentácie jemnomotoriky. Všetky tieto ukazovatele boli súčasťou prijímacieho konania.

     • Olympiáda z Klinickej propedeutiky

      - žiačky našej školy získali 1. miesto

      Olympiáda nie je len športové podujatie. Ale je to aj druh školskej odbornej súťaže žiakov a študentov v rôznych oblastiach. Jednej takejto olympiády sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Sarah Hamarová a Tamara Krajčovičová vycestovali do susednej Českej republiky, kde sa 27. apríla 2023 na pôde SZŠ a VOŠZ Šumperk konal 8. ročník Olympiády v Klinickej propedeutike. Cieľom bolo odovzdať zaujímavé poznatky, ktoré sa žiaci naučili počas doterajšieho štúdia. Na Olympiáde odznelo osem prezentácii žiakov českých zdravotníckych škôl a jedna slovenská prezentácia, čo dodalo súťaži medzinárodný rozmer. Každá dvojica prezentujúcich si pripravila tému, ktorá im bola blízka a výnimočná. Porota hodnotila formu a štylizáciu spracovania, obsah a odbornosť témy, spôsob prezentácie a komunikáciu. Naša dvojica žiačok pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Zuzany Schmidt

     • Exkurzia BORY

      27.apríla 2023 sa II. DVS trieda zúčastnila exkurzie v Nemocnici Bory v Bratislave. V novo- otvorenej nemocnici už je v prevádzke ambulantná časť, rehabilitácia, rὅntgenologické pracovisko. V lôžkovej časti sa dokončuje zariaďovanie a vybavovanie pomôckami a prístrojmi. PhDr. L. Lieskovská nás zoznámila so systémom príjmu pacienta do nemocnice v prípade akútneho stavu cez červenú zónu, aj s postupom pri plánovanom príjme. Taktiež nám vysvetlila systém objednávania sa na ambulantné vyšetrenie k špecialistom. Mali sme odprezentovanú elektronickú dokumentáciu prijatého pacienta, stanovenie a zaznamenávanie pacientových problémov a ich následné riešenie.Zaujal nás spôsob vzdelávania pracovníkov. V súčasnosti je systém nastavený tak, že novoprijatí zamestnanci sa mesiac pred nástupom na konkrétne pracovisko vzdelávajú, aby zvládli nový systém práce a pracovné činnosti na danom úseku. Mno

     • Získanie zeleného certifikátu

      Zelený certifikát a logo naša škola získala za odovzdané použité batérii, tonery a elektroodpad v roku 2022. Logo je potvrdením, že naša škola aj vďaka študentom a zamestnancom školy pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov. Ďakujeme za spoluprácu SEWA, a.s. . V prípade, že sa chcete spolu s nami podieľať na šírení myšlienky ochrany životného prostredia pomocou správneho triedenia elektroodpadu a jeho ekologickej recyklácie, môžete použiť web: https://www.sewa.sk/sluzby/bezplatny-odvoz-elektroodpadu prostredníctvom ktorého je možné využiť služby SEWA na bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií.

     • Nové ošetrovateľské pomôcky a modely

      Dňa 26. 04. 2023 nám odborníci z dodávateľskej firmy HELAGO-SK s.r.o. odprezentovali moderné ošetrovateľské pomôcky, ktoré budú používané v odborných učebniach pri výučbe predmetu ošetrovateľské techniky. Zakúpené boli 2 figuríny Susie/Simon, nácviková paža na vnútrožilovú injekciu, model paže pre nácvik venepunkcie, simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie, model pre nácvik intramuskulárnej injekcie, štandardný katetrizačný trenažér. Veríme, že vďaka týmto novým moderným a hodnotným pomôckam sa stane výučba v predmete ošetrovateľské techniky pre žiakov kvalitnejšia a atraktívnejšia.

     • Prednáška

      O problematike pohlavného života spojenej s prevenciou predčasnej gravidity sa konala prednáška pre našich žiakov tried I. A PS, I. B PS a I. C PS pod názvom „Medzi nami“. Realizovali ju manželia z O.Z. Bocian. Predstavili činnosť vo svojej organizácii. Venujú sa párom, ktorí nemôžu splodiť deti. Pútavými metódami vysvetľovali podstatu pohlavného života a sexuálneho správania. Poukázali na význam prvej prehliadky u gynekológa a urológa. Prezentovali rôzne produkty na intímnu hygienu, ktoré žiaci mohli vyhrať v krátkom kvíze. Vypĺňali dotazník, ktorého výhodou bola možná spätná väzba cez mail, kde sa môžu dozvedieť ako ho vyplnili, a čo ich ešte zaujíma. Na záver boli žiakom zodpovedané otázky ako sa vysporiadať s rýchlymi zmenami, ktoré sa dejú v ich tele počas dospievania.

     • I.N.I INNOVATION CAMP 2023

      INNOVATION CAMP (IC) je celoštátna súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorá podporuje kreativitu, tímového ducha a rozvíja prezentačné zručnosti. Organizátorom je nezisková organizácia JA Slovensko, ktorej vzdelávacie programy realizujeme aj na našej škole. Tento ročník bol organizovaný v spolupráci s partnermi Impact Nation Institute a Nadační fond vzdělávaní a podnikání v rámci Erasmus+ projektu SEED. 25. apríla 2023 sa v Hoteli Color v Bratislave stretlo 100 stredoškolákov z celého Slovenska. Počas dňa mali navrhnúť vzdelávaciu aktivitu, program alebo projekt, ktorý pomôže rozvíjať podnikavosť študentov. Ich úlohou bolo vybrať si konkrétny druh školy, špecifikovať jednu z troch základných oblastí EntreCompu, ktorá bude navrhnutým vzdelávaním rozvíjaná. Idea návrhu mala byť kreatívna, inovačná, riešenie konkurencieschopné a ekonomicky efektívne. Medzi 20 slovenských stredných škôl

     • Škola škole - zdravie a krása

      ŠKOLA ŠKOLE je grantový program BSK, ktorého cieľom je podporiť vzájomnú spoluprácu medzi školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účelom vzájomného prospechu zo spoločných aktivít, skvalitnenia vzťahov medzi školami, vzájomného sa spoznania a zapojenia pedagogického zboru a žiakov do spoločných, resp. recipročných aktivít. Aj tento rok sme jeho súčasťou. Do tohto ročníka sme sa zapojili dvoma projektami: ZDRAVIE A KRÁSA v spolupráci so SOŠ beauty služba na Račianskej ulici s finančným grantom 500 € a EKOHACKATHON spolupráci so SOŠ Podnikania sídliacej v budove našej školy s finančným grantom 600 €. Spoločné projekty škôl každým rokom obohacujú žiakov o nové poznatky, skúsenosti a nenásilnou formou sa zoznamujú s odborným zameraním oboch škôl. Tento ročník sme odštartovali projektom ZDRAVIE A KRÁSA v piatok 14. apríla 2023 na SOŠ beauty služieb. Vybraných

     • Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

      - naše žiačky vybojovali strieborný pohár

      Boj o pohár víťaza začína prípravou na súťaž. Príležitosť zabojovať a ukázať čo sa počas prípravy naučili mali 20. apríla 2023 žiačky Viktória Suchánková, Sabína Kusová a Mariia Priadilia z III. A PS na V. ročníku regionálneho kola Súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. ročníka zdravotníckych škôl v odbore praktická sestra v priestoroch SZŠ Trnava. Pre našu školu vybojovali strieborný pohár, pre seba radosť, úsmev a diplom. Ďalšia odmena pre nich a ich učiteľky PhDr. Annu Faborovú a Mgr. Evu Kabinovú je postup do celoštátneho kola tejto súťaže. Všetkým patrí srdečná gratulácia.

  • Partneri

   • Aktívna škola
   • Aktívna škola
  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Aktuálne pracovné ponuky

   “Spolupracujeme s https://www.worki.sk/, spoľahlivým zdrojom pracovných ponúk.“

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 2. 2024
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2222224
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie