• SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+
  • Novinky

     • Prijímacie konanie

      Záujemcovia o zvýšenie si kvalifikácie a vzdelania si sadli opäť do školských lavíc, kde ich v triedach osobne privítala pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. zaželala im veľa šťastia pri prijímacom konaní. Mali sme možnosť si pozrieť aj športové výkony našich uchádzačov o študijný odbor zdravotnícky záchranár, ktorí museli absolvovať testy fyzickej zdatnosti ako jednu z častí prijímacej skúšky. Veríme, že previerka fyzickej zdatnosti a teoretických vedomostí sa im podarila a prijatí uchádzači sa budú tešiť z výsledkov a rozhodnutia o prijatí na štúdium v našej škole. S prijatými uchádzačmi o štúdium sa vidíme v septembri - želáme im veľa šťastia pri návrate do školských lavíc.

     • Sloboda zvierat

      V stredu, 21.6.2023, sme ako trieda I.C. PS navštívili útulok pre psíky Slobody Zvierat v Bratislave Dúbravke. Naše budúce praktické sestry sa dozvedeli, čo znamená starostlivosť o zvieratká v útulku, aké psíky sa tam dostávajú a prečo, alebo aké dôležité je očkovanie zvieratiek. Následne sme si vyskúšali venčenie psíkov a porozprávali nám príbehy o niektorých z nich. Zvieratkám sme priniesli drobné pamlsky. My sme si deň celkom užili a dúfame, že aj venčené psíky.-) Mgr. Lucia Smažáková Karabínošová

     • Celoštátna súťaž v poskytovaní prvej pomoci

      Naše žiačky získali krásne 2. miesto, GRATULUJEME.

      Celoštátnu súťaž v poskytovaní prvej pomoci 13. júna 2023 zorganizovala Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín spolu s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl. Súťaže sa zúčastnil 12 najlepších žiackych tímov z celého Slovenska. Súťaž sa konala v prostredí kempu Tília Gäceľ. Pre súťažiacich bolo pripravených 6 súťažných stanovíšť (z toho 5 modelových situácií a 1 vedomostné stanovište). Úlohy boli náročné. Veď podľa fotografií posúďte sami. Družstvo tvorené žiačkami III.A PS triedy ktorému velila Viktória Suchánková a jej členov okrem nej tvorili Sabína Kusová a Mariia Priadilia na súťaž pripravovala odborná učiteľka, PhDr. Anna Faborová. Na súťaž vycestovali v deň vopred. Naspäť sa vrátili bohatší o zážitky, skúsenosti, pohár a strieborné medaile „krásne 2. miesto“. GRATULUJEME !!!

     • Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023

      Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je venovaná deťom, ktoré sa trápia. Aj naša škola sa pripája k tejto dobrovoľnej zbierke. Žiaci, učitelia, zamestnanci a priatelia školy si v tento deň pripnú na svoje oblečenie modrý gombík. Milióny detí na svete, vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život. Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých s deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť.

     • Worlds Largest Lesson

      Každý z nás si uvedomuje, že príroda okolo nás sa mení. Veľký vplyv – pozitívny aj negatívny - na ňu máme práve my ľudia. Nie nadarmo sa hovorí „Chrániš prírodu, chrániš seba“. Naša škola sa zúčastnila projektu, ktorý má za cieľ vzbudiť záujem o zdravšie a udržateľnejšie stravovanie a motivovať žiakov k tomu, aby vyskúšali nové spôsoby stravovania. Tento projekt realizovala organizácia AIESEC v spolupráci s Európskou úniou a Svetovým fondom na ochranu prírody a prebiehal v anglickom jazyku. Žiaci spojili príjemné s užitočným – angličtinu s ochranou prírody.

     • Súvislá odborná prax II.DVS triedy

      Súčasťou predmetu klinické cvičenie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra je aj súvislá odborná prax. Tento rok ju žiaci II.DVS triedy absolvovali v dvoch nemocniciach. Prvou bol Národný onkologický ústav na Klenovej ulici, oddelenie klinickej onkológie, kde sa všetci vystriedali v týždňových intervaloch. Spoznali a v praxi si overili špecifiká starostlivosti u pacienta s rôznymi onkologickými ochoreniami.

     • Erasmus +

      Program Erasmus je program Európskej únie podporujúci zahraničnú mobilitu študentov aj pedagógov. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore. Program existuje od roku 1987, bol súčasťou programu Socrates, tiež bol účasťou Programu celoživotného vzdelávania. Názov Erasmus je odvodený od priezviska holandského renesančného humanistu Erasma Rotendarmského. Program od roku 2014 pokračuje pod názvom Erasmus+.

     • Po stopách Matúša Čáka a účinkoch oxygenoterapie ....

      V čase ústnych maturitných skúšok, dňa 29. mája 2023, sa trieda II.C PS vybrala do mesta Trenčín. Zámer bol navštíviť kultúrne pamiatky tohoto, na históriu bohatého mesta, ale aj rozšíriť si svoje odborné vedomosti. Kroky študentov najprv smerovali na Trenčiansky hrad, kde po jeho prehliadke vystúpili až na jeho najvyššie miesto – Matúšovu vežu, odkiaľ mali nádherný výhľad na okolie. Následne zavítali do Fakultnej nemocnice Trenčín, kde navštívili špičkové pracovisko HBO - oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie.

     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

      V týchto dňoch uplynie 50 rokov od 1. konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala 5. až 16. júna 1972 v Štokholme a niesla sa pod heslom ,,Je len jedna Zem.“ Každoročne od roku 1973 sa oslavuje – ľudia na celom svete v rôznych metropolách organizujú koncerty a dobročinné akcie.

      Téma upozorňuje na enviromentálne limity našej planéty. Naša neúmerná spotreba , poškodzovanie životného prostredia , biodiverzity a neúmerné ovplyvňovanie klímy sa odklonili od uplatňovania zásad života trvalo udržateľným spôsobom v súlade s prírodou.

     • Súvislá odborná prax

      Súvislá odborná prax predstavuje pre žiakov tretieho ročníka denného štúdia obrovskú príležitosť naučiť sa pracovať samostatne, každý deň pri dodržaní zmennosti v prevádzke poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vytvára príležitosť pre žiaka naučiť sa veľa nového a nepoznaného. Žiačky študijného odboru praktická sestra z III. A PS triedy počas súvislej odbornej praxe v NÚSCH Bratislava, asistovali v spolupráci s odbornou učiteľkou Mgr. Martinou Biksadskou lekárovi pri zavádzaní centrálneho venózneho katétra.

     • Zážitkové učenie poskytovania prvej pomoci

      Učiť sa prvú pomoc môžu už tí najmenší. Prvé základné informácie sa naučili deti z materskej školy na Podzáhradnej ulici v Bratislave pod vedením našich žiačok z III. A PS spolu s odbornou učiteľkou Mgr. Martinou Biksadskou. Po krátkej prednáške sa deti učili ako prvú pomoc poskytnúť aj prakticky. 25. máj 2023 sa tak pre nich stal dňom plným zážitkov a dojmov obohatený o nové vedomosti a informácie.

     • Deň mlieka na našej škole

      Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretneme po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Je jednou zo základných potravín pre všetky vekové skupiny populácie vzhľadom na nezastupiteľný význam jeho biologickej hodnoty pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva. Mlieko sa svojím zložením môže označiť ako ochranný výživový prostriedok s najširším účinným spektrom. Jeho hlavné zložky – bielkoviny, tuky, mliečny cukor-laktóza, prítomné esenciálne látky, vitamíny a minerálie tvoria komplexnú vyváženú požívatinu.

     • Na cvičeniach v laboratórnych podmienkach - I. C PS

      Žiačky I. C PS študijného odboru praktická sestra v rámci tematického celku – hygienická starostlivosť na hodine ošetrovateľské techniky s učiteľkou odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Gabrielou Pénzesovou. V skupinách si precvičovali umývanie vlasov, česanie a sušenie. Aj takýto bežný výkon, je vážnym ošetrovateľským problémom u pacientov ležiacich alebo s porušenou hybnosťou končatín a iných časti tela. Živého figuranta v rámci modelovej situácie robila žiačka Viktória Veselovská , čím sa stal výkon autentický a žiačky mohli nacvičovať umývanie vlasov u ležiaceho pacienta na posteli. Vyučovacia hodina bola názorná a potvrdilo sa slovenské príslovie, ktoré hovorí, že „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“.

     • Slávnostná akadémia SZŠ

      Dom kultúry Zrkadlový háj sa vo štvrtok 11. mája 2023 naplnil budúcimi zdravotníckymi pracovníkmi, pre ktorých bola zorganizovaná prvá slávnostná akadémia pri príležitosti ukončovania štúdia žiakov maturitných ročníkov v študijných odboroch asistent výživy, masér a praktická sestra. Súčasne žiačky druhého ročníka vyššieho odborného štúdia študijného odboru Diplomovaná všeobecná sestra prijímali žiakov prvých ročníkov do cechu zdravotníkov, aby ich podporili v ich študijnom zámere. Manažment školy, Žiacky školský parlament a projektový manažment školy odprezentovali svoje aktivity pragmatickými prezentáciami, ktoré poukázali ako sa zmenilo smerovanie školy a jej vzdelávacie aktivity za obdobie dvoch rokov. Myšlienku na zrealizovanie akadémie preniesla do reálnej podoby riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. v spolupráci s podporným tímom zanietených spolupracovníkov. Slávnostný ch

     • Exkurzie s odbornými učiteľkami

      Exkurzie s odbornými učiteľkami vždy obohatia a doplnia vedomosti nadobudnuté na odbornej praxi. Žiaci III. A PS preto v rámci praxe na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení boli so svojou učiteľkou Mgr. Martinou Biksadskou na exkurzii na ambulantnej časti tohto oddelenia a videli tú časť nemocnice do ktorej chodia pacienti, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu. V rámci praxe na gynekologické-pôrodníckeho oddelenie navštívili oddelenie predčasne narodených detí. Tieto deti vyžadujú v prvých týždňoch niekedy aj mesiacoch aby boli v nepretržitej starostlivosti kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov.

     • Celoštátne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

      Do celoštátneho kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci postúpili v apríli žiačky III. A PS Viktória Suchánková, Sabína Kusová a Mariia Priadilia. Dnes spolu s učiteľkou odborných predmetov PhDr. Annou Faborovou vycestovali do Dolného Kubína, kde sa zajtra bude súťažiť o víťazstvo. Držíme im palce.

     • Praktická maturitná skúška 2023

      Skúšobné maturitné komisie tento týždeň posudzujú zručnosti a vedomosti našich žiakov denného aj večerného štúdia na praktickej maturitnej skúške, ktorá sa koná na zmluvných školiacich pracoviskách v UNB Antolská a Ružinov. Maturantov a členov maturitných komisií prišli povzbudiť členovia manažmentu školy. Riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. bola účastná pri výkonoch žiakov na jednotlivých oddeleniach, kde sa maturovalo a následne sa bude maturovať do konca týždňa.

     • Praktická maturitná skúška - IV. AV/ MAS, IV. B PS

      V dnešný deň, v UNB na Antolskej ulici po prvýkrát v histórii našej školy maturovali maturanti IV. AV/ MAS zo študijných odborov asistent výživy a masér. Maséri prezentovali svoje manuálne zručnosti v podpornej fyzioterapeutickej liečbe a asistenti výživy edukovali pacientov v oblasti diétoterapie a výživového spektra. Maturanti IV. B PS zo študijného odboru praktická sestra poskytovali svoje služby pacientom na internom a chirurgickom oddelení, riešili naordinované výkony a pred maturitnou komisiou prezentovali svoje zručnosti. Všetkých maturantov prišla povzbudiť riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá prešla všetky oddelenia nemocnice, kde sa maturovalo.

  • Partneri

   • Aktívna škola
   • Aktívna škola
  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Aktuálne pracovné ponuky

   “Spolupracujeme s https://www.worki.sk/, spoľahlivým zdrojom pracovných ponúk.“

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 2. 2024
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2222024
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie