• Novinky

     • 0. ročník súťaže - SUPER MASÉR

      Žiaci zo IV. MAS triedy Laura Pauhofová, Adam Kohút a Lukáš Bertók sa po prvýkrát zúčastnili 0. ročníka súťaže SUPER MASÉR. Žiaci zdravotníckych škôl v SR zo študijného odboru masér si mali možnosť vyskúšať svoje praktické zručnosti zo zostáv klasickej masáže. Súťažilo sa v individuálnom a synchrónnom prevedení masáže. Pedagogický doprovod našim žiakom robila Mgr. Natália Huťanová učiteľka odborných predmetov.

     • Brigáda na vytvorenie Komunitnej záhrady pre dve generácie

      Rodičia našich žiakov z tried I. AV, II. A PS a III. B PS spolu s učiteľmi a žiakmi v rámci dobrovoľníckej aktivity priložili ruku k dielu a dnes 14. októbra 2022 spoločne zveľaďovali okolie školy. V Komunitnej záhrade pre dve generácie - Projekt e-Petržalka (na ktorý nám finančnou sumou vo výške 4820 € prispela Mestská časť Petržalka) vybudovali náučný chodník a oddychové zóny, ktoré budú slúžiť žiakom aj učiteľom na relaxáciu. Exteriér školy esteticky dotvorili profesionálne floristky, ktoré sa postarali o kvetinovú výzdobu a ovocné kríky. Aktivitu podporila aj riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a žiaci z II. AV , ktorí navarili guláš a prispeli tak k spríjemneniu kreatívnej atmosféry ku skrášleniu školského dvora. Žiaci II. MAS, II. A PS. II. C PS, III. B PS, IV. AV/MAS a IV. B PS zapracovali na spoločnom diele, aby mohli tento priestor využívať na oddych a revitalizáciu s

     • Olympiáda z anglického jazyka

      V adventnom období v pondelok 28 .11. 2022 a utorok 29. 11. 2022 bude na našej škole organizovaná Olympiáda z anglického jazyka. Žiaci si otestujú svoje vedomosti a komunikatívnosť v anglickom jazyku najskôr písomne – testom a potom ústne dokomunikujú zadania. Súťaže sa zúčastní 27 žiakov v 2 kategóriách. Konkurencia bude naozaj veľká a len víťaz môže postúpiť do vyššieho – okresného kola.

     • Prezentácia pracovísk - Univerzitná nemocnica Bratislava

      Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) pre žiakov končiacich ročníkov v študijnom odbore praktická sestra, pripravila prezentáciu svojich pracovísk.

      Žiaci z tried IV. A PS a IV. B PS, dňa 26. 10. 2022 navštívili Nemocnicu Akademika L. Dérera na Kramároch a Nemocnicu Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici v Bratislave, kde si prezreli jednotlivé pracoviská – 1. Internú kliniku SZU a UNB; 3. Internú kliniku LF UK a UNB; Novorodenecké oddelenie UNB; I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku SZU a UNB Akademika L. Dérera na Kramároch a pracoviská UNB Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici v Bratislave: Chirurgickú kliniku; I. internú kliniku a I. neurologickú kliniku LF UK UNB. Kompetentní pracovníci im erudovaným spôsobom priblížili zdravotnícku problematiku a následne žiaci absolvovali exkurzie, kde videli priestorové a materiálno-technické vybavenia jednotlivých pracovísk. Žiaci, budúci maturant

     • Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu

      Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu v rámci predmetu ošetrovateľské techniky. Žiaci študijného odboru praktická sestra z I.C PS triedy dňa 3.11.2022 spolu s odbornými učiteľkami PhDr. Gabrielou Pénzesovou a PhDr. Zuzanou Schmidtovou, PhD., absolvovali odbornú exkurziu v UNB Ružinov na špeciálnom pracovisku v sadrovni. Úlohou exkurzie bolo spojiť teoretické vyučovanie s problematikou praxe. Zdravotnícky pracovník sadrovne - sanitár Rastislav žiakom ukázal zariadenie a sklad sadrovne. Predviedol zhotovenie sadrového obväzu, ktorý si vyžaduje profesionálne zručnosti. Predstavil aj modernejšiu sadrovaciu pásku - SCOTCHCAST PLUS - ktorá je určená k zhotoveniu fixačných a imobilizačných obväzov, kde môže v plnej miere nahradiť doteraz používanú sadru. Sadrový obväz vykonával na dobrovoľnom figurantovi Šimonovi Kráľovi. Účel exkurzie sa splnil, nakoľko žiaci si preh

     • Pracovisko praktického vyučovania v NÚSCH - žiaci III. A PS

      Dištančné vyučovanie v uplynulých školských rokoch naučilo žiakov hľadať nové informácie predovšetkým na internete a praktické veci sa učili najmä z obrázkov a filmov. Vstupom na pracovisko praktického vyučovania v NÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1 v Bratislave sa žiaci III. A PS triedy spolu s učiteľkami odbornej praxe začali učiť v prirodzených podmienkach. To čo poznali z prvého ročníka len z obrázkov, mali možnosť vidieť naživo na oddelení centrálnej sterilizácie, ktorým ich sprevádzali PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MBA primárka Oddelenia centrálnej sterilizácie (OCS) a Mgr. Marian Petríček, vedúca sestra tohto oddelenia. OCS má na starosti prípravu sterilných zdravotníckych pomôcok, dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok opakovane používaných v liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetky zložky nemocnice tak, aby ich ďalšie použitie neohrozilo priamo alebo nepriamo klinický stav a bezpe

     • Halloween na našej škole 27.10.2022

      Posledný deň pred jesennými prázdninami v našej škole bude trocha veselšie a strašidelnejšie, bude sa konať „Halloween“. Žiaci majú možnosť prísť do školy v maskách. Najkrajšia maska bude vyhodnotená. V školskej výdajne stravy v čase od 14.00 – 16.00 h bude veselo - hudba a občerstvenie. Tento deň nebude len „veselý“, žiaci denného štúdia si zmerajú sily v Halloweenskych hrách. Súťažiť proti sebe bude spolu 13 tried v 7-mich rôznych úlohách. Vyskúšajú si napríklad Eyeball Hunt, Eyeball Relay Race či hru Pin the Bow Tie on Mr. Bones („kostlivec“). Tešíme sa na prvý ročník a držíme palce všetkým súťažiacim.

     • Prednáška o Fetálnom alkoholovom syndróme.

      V dňoch 21. októbra a 7. novembra 2022 sa konali na našej škole prednášky o Fetálnom alkoholovom syndróme. Prednášky spojenú s diskusiou viedli pracovníčky organizácie Fascinujúce deti – Mgr. Zuzana Tomanová, Mgr. Petra Šteinecker a Mgr. Zuzana Petrincová. Prostredníctvom prezentácií a videí nás oboznámili s charakteristikou FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorders – poruchy fetálneho alkoholového spektra vývinových porúch u ľudí, ktorých matky konzumovali v tehotenstve alkohol. Následky konzumácie alkoholu v tehotenstve môžu spôsobiť široké spektrum porúch, napr. vo fyzickom vývine – malý vzrast, dysmorfické črty tváre (tenšie horná pera, nevýrazná naso- labiálna ryha), problémy so zmyslovým vnímaním, problémy s rovnováhou, koordináciou, s jemnou a hrubou motorikou, problémy so správaním – strata sebakontroly, záchvaty zlosti, agresivita a mnohé ďalšie, ako znížené alebo nerovnomerné IQ

     • Európsky deň jazykov

      Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (European Day of Languages) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001). Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

     • Erasmus+

      Aj keď nám krátkodobé mobilitné projekty Erasmus+ skončili teraz v októbri, koordinátorka našej školy PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. nezaháľa. Zúčastnila sa Medzinárodného kontaktného semináru s talianskou organizáciou Eprojectconsult, ktorá spolupracuje na medzinárodných mobilitách ako hostiteľská organizácia. Seminár sa konal na pôde SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava.

     • Prosíme Vás o zahlasovanie v Grantovej výzve Nadácie Penta

      Od roku 1941 si pripomíname 17. november aj ako Deň študentstva. Oslávme ho aj my. Podporme hlasovaním získanie víťazstva v grante, ktoré umožní našej škole kúpiť pre žiakov automatický externý defibrilátor potrebný na vyučovanie prvej pomoci.
      Naša škola sa prihlásila do 7.ročníka Grantovej výzvy Nadácie Penta, kde máme možnosť získať 1000€ na zakúpenie tréningového externého defibrilátora, ktorý pomôže pri vzdelávaní našim žiakom naučiť sa obsluhovať skutočný plnoautomatický AED. Súčasne ho využijeme na edukáciu verejnosti počas reprezentačných aktivít našej školy.
      Chceme Vás poprosiť, aby ste za náš projekt s názvom „Učíme pre život“ zahlasovali na priloženom linku : https://pentagrant.com/#hlasovanie
      Hlasovanie potrvá do 30.11.2022.
      Pre dokončenie hlasovania a započítania vašich hlasov, treba ešte kliknúť na odkaz, ktorý Vám príde do emailovej adresy. Takto ste odovzdali svoj hl

     • Návšteva divadla LUDUS

      „Úlohou literatúry je pomáhať človeku, aby rozumel sám sebe.“ — Maxim Gorkij

      Povinná literatúra je pre mnohých študentov, čakajúcich na maturitu, strašiakom. Mnohé diela, napriek svojej jedinečnosti, zostávajú neprečítané alebo nepochopené. Vďaka ponuke divadla LUDUS, ktoré ponúka povinné diela aj ako divadelné predstavenie, si žiaci druhého ročníka odboru AV a MAS mohli pozrieť svetoznáme dielo od francúzskeho spisovateľa Romaina Rollanda PETER A LUCIA v zaujímavom prevedení. Spoločne s profesorkou slovenského jazyka si neskôr toto dielo rozobrali aj na hodinách. Sme radi, že naši žiaci toto predstavenie zobrali aj ako možnosť pekne sa obliecť a vymeniť školské lavice za pohodlné sedadlá v štúdiu L+S.

     • #ErasmusDays - 14.10.2022 na našej škole

      Dnes sme boli súčasťou Erasmus+ komunity. 10 žiaci - účastníci medzinárodnej mobility - zdieľali svoje príbehy svojim mladším spolužiakom a učiteľom. Prezentácie mali veľký úspech. Žiaci z nižších ročníkov sú motivovaní prihlásiť sa do projektu (v prípade ďalšieho schválenia). PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

     • Prezentácie Župných škôl v OC Bory Mall

      16. novembra 2022 Deň otvorených dverí na pôde našej školy

      Ďakujeme všetkých záujemcom o štúdium v našej škole, ktorí sa zastavili v našom informačnom stánku SZŠ Strečnianska počas piatkovej prezentácie Župných škôl v OC Bory Mall, za ich prejavený záujem o získanie informácií k jednotlivým študijným odborom, ktoré im v budúcnosti možno poslúžia ako základné informácie pre zvolené zdravotnícke povolanie. Kto túto našu prezentáciu nestihol, alebo chce vidieť aj priestory školy, má možnosť dňa 16. novembra 2022 v Deň otvorených dverí nás navštíviť.

     • Úspešná akcia Biela pastelka

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Tento rok sa vybrali do ulíc aj naši študenti druhých ročníkov a študentky vyššieho odborného štúdia Diplomovaná všeobecná sestra. Žiaci boli rozdelení do šiestich skupín, kde ústretovo poskytovali informácie a rozdávali, okrem bielych pasteliek, úsmev a dobrú náladu. Spoločne sa im podarilo vyzbierať krásnych 670,58 €.

     • Župný športový deň BSK

      Župný športový deň BSK pre stredoškolákov 2022, ktorý sa konal 4.10.2022 v areáli Mladej Gardy, nám priniesol príjemné športové zážitky aj ocenenie. Za účasti vyše 50 škôl, 1200 študentov sme súťažili v atletických disciplínach: beh 100m a 800m, skok do diaľky, plážový volejbal a jedenkrát aj náročná vedomostná súťaž, v ktorej sme získali vďaka zástupcov I.MAS - Kristián Mikušiak, Pavol Ižvolt a Adam Tӧkӧly krásne tretie miesto. Gratulujeme

     • Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022, XXV.ročník

      V dňoch 4.- 6.10 2022 sa konal veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022, XXV.ročník.

      Pre nás pedagógov, bol zdrojom informácií o ponuke študijných programov vysokých škôl na Slovensku, Česku, Holandsku, Fínsku, Veľkej Británii, Írsku a ďalších krajinách.

     • 12. a 13. septembra žiaci 2.ročníkov sa zúčastnili túry z Rače na Biely kríž

      Naším cieľom bola horáreň Biely kríž. Na zastávke električiek 3, 7 boli žiaci oboznámení s programom a samotnou lokalitou. Z Detvianskej ulice autobusom č. 52 sme sa vyviezli na Potočnú, odtiaľ turistickým chodníkom po modrej značke sme smerovali k horárni Biely kríž. Pobyt na čerstvom vzduchu je dôležitý na upevnenie zdravia a imunity. Mali sme možnosť si preveriť svoje pohybové schopnosti a fyzickú kondíciu. Terén bol náročnejší, s mnohými prestávkami sme dorazili do cieľa kde sme sa občerstvili.

     • ÚČELOVÉ CVIČENIE 1. a 2. ročníkov

      V dňoch 8. a 9. 9. septembra sa žiaci 1. ročníkov zúčastnili účelového cvičenia v Dúbravke na trase : DK – Horianska studnička – Dúbravská hlavica – Biele skaly. Pri 1. zastávke Horianskej studničke boli žiaci oboznámení s programom,časovým harmonogramom a samotnou lokalitou. Pri 2. zastávke Dúbravskej hlavici pri informatívnej tabuli : Les nie je smetisko žiaci sa oboznámili s dobou rozkladu odpadu.

  • Partneri

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 29. 3. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1306664