• Novinky

     • Netradičná spolupráca študijných odborov PS a AV

      Na odbornom predmete ošetrovateľské techniky sme netradične spojili žiakov študijných odborov praktická sestra a asistent výživy. Odborné vyučujúce PhDr. Ivana Mráziková a Mgr. Zlata Ondrejová sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Žiaci I.C PS v rámci tematického celku – podávanie stravy chorým, pripravili rôzne druhy pokrmov pre chorých v odbornej učebni AV. Šikovné žiačky uvarili viac druhov pudingov a vkusne ich naservírovali s ovocím, ,,pokrm bol pripravený pre pacientov – spolužiakov.“ Následne žiaci III.AV/MAS so svojou vyučujúcou sa zúčastnili vyučovania v odbornej učebni ošetrovateľstva na hodine OTY, kde žiaci I.C PS ukázali žiakom z odboru asistent výživy ako pripraviť prostredie a polohu pacienta pri podávaní stravy, aké pomôcky sú k tomuto výkonu potrebné a ako postupovať pri kŕmení pacienta. Žiaci z odboru praktická sestra si pripravili rôzne modelové situácie, v ktorých p

     • Úspech nášho žiaka

      Mnohí naši žiaci sú aktívni športovci a reprezentanti na rôznych športových úrovniach. Ondrej Martanovič z III. AV/MAS získal spolu so svojimi spoluhráčmi florbalového klubu Snipers Bratislava majstrovský titul Slovenska v extralige juniorov. Svoju radosť a seba boli prezentovať aj v Primaciálnom paláci, kde ich privítala viceprimátorka Bratislavy Zdenka Zaťovičová. Ondrejovi želáme veľa športových úspechov a čo najmenej zranení! PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., triedna učiteľka

     • MDD na Železnej studničke

      Medzinárodný deň detí patrí k najobľúbenejším dňom v roku. Je to deň, ktorý sa s malými výnimkami oslavuje po celom svete práve 1. júna. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí. Táto konferencia sa zaoberala chudobou, detskou prácou, ale aj vzdelaním našich detí. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
      Po dvoch rokoch sme mali konečne aj my možnosť užiť si ho naplno. Rozhodli sme sa využiť ponuku BSK a so žiakmi prvých a druhých ročníkov sme sa vybrali na Železnú studničku, kde bol pre žiakov pripravený pestrý program. Každý žiak dostal mapku podľa ktorej sa mohol orientovať na jednotlivýc

     • Súvislá odborná prax našich žiakov v Piešťanoch

      Vybraní žiaci III.AV/MAS dnes začali svoju súvislú odbornú prax v trvaní 4 týždne v Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Eszter Erseková a Laura Siváčková sú pridelené k nutričnej terapeutke v liečebnom dome Thermia. Ostatní žiaci zo študijného odboru masér - Adam Zelenka, Phan Tuong Vi, Ondrej Martanovič a Andrej Ihring sú pridelení k masérom a fyzioterapeutom v liečebných domoch Irma, Napoleon a Balnea. Tešíme sa, že žiaci si posilnia doterajšie praktické zručnosti a vedomosti, ale súčasne nadobudnú aj nové špecifické pre kúpeľnú liečbu. Naši žiaci nie sú jediní. Spolu s nimi tu budú vykonávať prax aj žiaci zo SZŠ Skalica a Levoča. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

     • Maturita 2022

      Maturitná skúška v našej škole sa bude konať v dňoch 30. mája – 2. júna 2022 (pondelok – štvrtok). Za stoly pokryté zeleným plátnom si sadnú maturanti zo študijných odborov: praktická sestra (večerné štúdium), zdravotnícky asistent (denné štúdium), zdravotnícky záchranár (večerné štúdium).
      Milí maturanti,maturitná skúška je Váš prvý vážny krok do života.Vykročte správne, aby Váš život bol naplnený múdrosťou, láskou, nehou, porozumením a správnym životným smerovaním. Buďte sami sebou, dokážte sebe, svojim rodičom i Vašim učiteľom, že z Vás vychovali dobre pripravených mladých ľudí pre život v súčasnej spoločnosti.
      Vážení maturanti - externého, večerného štúdia, k Vám sa prihováram osobitne, aby obdobie maturitnej skúšky pre Vás znamenalo posun vo Vašej profesii a prinieslo Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
      Úspešnú maturitnú skúšku Vám želá PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľ

    • Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou Slovenského Červeného kríža
     • Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou Slovenského Červeného kríža

      Žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do aktivít Slovenského Červeného kríža či už dobrovoľníctvom vo veľkokapacitnom asistenčnom centre pomoci, prednášaním prvej pomoci, ukážkami prvej pomoci atď. Poskytujú svoj voľný čas, energiu, skúsenosti, zručnosti a empatiu. Svojou prácou a zaangažovanosťou zlepšujú kvalitu života iným a pritom osobnostne rastú a získavajú životné skúsenosti.
      Na fotke: žiaci (Júlia M.,Viki S., Pavol H., Ilija O.,). Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

     • XIX. Celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov

      Istotne mi všetci dajú za pravdu, že v zdravotníctve je potrebné neustále sa vzdelávať. A to nielen učitelia, aby mohli študentom podať nové a aktuálne informácie a vedomosti, ale aj žiaci. Ukončením školy sa to však nekončí, ale naopak, pokračuje. V dňoch 16.-17.5.2022 sa v Banskej Bystrici konala XIX. Celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov. Hlavná téma bola „ Zdravotnícky pracovník – viac než povolanie“. Tejto úžasnej a prínosnej konferencie sa zúčastnili aj žiaci III.AV Tomáš Kasala a Ema Iványová, ktorí mali prednášku na tému „Nutričný terapeut alebo výživový poradca – koho si kedy vybrať“. V prednáške sa venovali zvýrazneniu rozdielov medzi nimi a hlavne poukázali na vyššiu odbornú vzdelanosť nutričných terapeutov – asistentov výživy. Taktiež zdôraznili, že nutričný terapeut môže edukovať aj pacientov s rôznymi ochoreniami, kdežto vý

     • Rozhovor do TVR

      Na základe reportáže zo dňa 26.4. 2022 nafilmovanej na cvičení Pilakalajogy, bola dňa 25.5. 2022 naša telocvikárka Mgr. Anna Repková pozvaná na rozhovor do TVR, aby povedala niečo o pohybe a dôležitosti cvičenia v každom veku. Rozhovor s ňou začína v štvrtej minúte. Veríme, že sa inšpirujete a dozviete zaujímavé informácie.
      https://www.youtube.com/watch?v=w9rjWNae8PY .

     • Pracovná návšteva zo Strednej zdravotníckej školy v Prahe

      Tento týždeň pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. v našej škole prijala a srdečne privítala pracovnú návštevu zo Strednej zdravotníckej školy v Prahe. Sú to odborné učiteľky Mgr. Taťána Janiková a Mgr. Taťána Janošová, ktoré prišli v rámci programu OP Praha - pól růstu ČR pozorovať vyučovanie odborných predmetov. Skôr ako sa začali venovať výučbe, prezreli si priestory školy, ktoré v tomto školskom roku boli vynovené. Veľkými zmenami v našej škole prešli triedy, chodby a zborovňa. Potom nasledovalo plnenie cieľov projektu. Okrem výučby odborných predmetov, ktoré sa vyučujú v škole, sa zúčastnili aj odbornej klinickej praxe v študijnom odbore praktická sestra v triede III. A PS v NÚSCH na Krásnej Hôrke. Žiačky, ktoré boli na praktickom vyučovaní na Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH vyjadrili pred českými kolegyňami veľké nadšenie, že tu môžu absolvovať odbornú prax a zdokonaľ

     • Orientačný beh - krajské kolo

      Dňa 18.5.2022 sme sa zúčastnili krajského kola v orientačnom behu v kategórii Open. Konkurencia bola obrovská, zúčastnilo sa vyše 300 pretekárov v jednotlivých kategóriách.
      Našu školu reprezentovali študenti: z I.MAS: Marko Bergendi, z II.MAS: Adam Mercek, Martin Pálka a Peter Šaliga, z II.MAS: Adam Zelenka, z I.B PS: Eliška Bilinová a Veronika Beregházyová a z II.B PS: Nicolas Novák.
      Trasa bola náročná na orientáciu a vyhľadávanie jednotlivých stanovíšť. Najlepšie, na 8. mieste sa umiestnil Adam Mercek v konkurencii 68 pretekárov a Peter Šaliga na 13. mieste. Gratulujeme.

     • Praktické vyučovanie III. B PS triedy

      Za uplynulé dva roky sme si už zvykli a s pokorou prijali opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať vzhľadom na šíriaci sa koronavírus (COVID-19). Čo ak ho dostane tehotná žena alebo žena, ktorá potrebuje nemocničnú starostlivosť na gynekologickom oddelení? Pre úspešné riešenie takýchto prípadov bola na gynekologicko-pôrodníckej klinike v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave zriadená jednotka intenzívnej starostlivosti. V týchto novovybudovaných priestoroch poskytujú pacientkam pozitívne testovaných na COVID-19 ošetrovateľskú starostlivosť a v prípade, že je to potrebné odvedú aj pôrod. Žiaci III. B PS triedy počas praktického vyučovania mali možnosť tieto priestory navštíviť. Získali informácie o tom, ako sa tu odvádzajú pôrody a ako prebieha prvé ošetrenie novorodenca. Vyskúšali si pod odborným dozorom prácu s monitorovacím zariadením.

     • Prvá pomoc

      Poskytnúť prvú pomoc dieťaťu je veľmi náročná úloha. Pripraviť sa na situácie, kedy ide o život dieťaťa je veľmi náročné a je vhodné absolvovať takýto kurz, školenie alebo ukážku kedykoľvek, keď sa naskytne príležitosť. V sobotu 21. mája 2022 sa konalo v obci Rovinka slávnostné otvorenie novej požiarnej zbrojnice. Preto v tento deň v obci usporiadali hasičský deň, ktorý sa inak každoročne oslavuje 4. mája. Pripravený program bol naozaj bohatý. K jeho naplneniu prispeli aj naši žiaci - členovia krúžku prvej pomoci pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej, ktorých ukážky boli zamerané najmä na prvú pomoc pri náhlych stavoch bezprostredne ohrozujúcich život.

     • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

      pre školský rok 2022/2023

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor asistent výživy
      Vysledky_AV.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor masér
      Vysledky_MAS.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor zdravotnícky asistent
      Vysledky_ZA.pdf​​​​​​​

      Odvolanie je možné podať: Odvolanie.pdf​​​​​​​
      - osobne (doručiť na sekretariát školy v čase od 08:00 - 15:00 h),
      - prostredníctvo EduPage (pripojiť prílohu odvolania s podpisom zákonného zástupcu ),
      - v printovej forme prostredníctvom poštového styku.

     • IV.B ZA odovzdávanie maturitných stužiek

      Dňa 30.4.2022 mali študenti IV.B ZA vo Svätom Jure slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek. Bolo to netradične. Začínalo sa slávnostným obedom, hneď po príhovore zástupcu študentov Samka Balážiho, asistovali mu Danielka Búbelová a Ninka Gašparová. Po poďakovaní triednej učiteľke Mgr. Anne Repkovej a rodičom nastal ten dlho očakávaný okamih: stužkovanie. Všetci dostali svoju šťastnú stužku, strážneho anjelika a mincu pre materiálne aj duchovné bohatstvo. Držím palce všetkým maturantom IV.B ZA: Sofii Awniovej, Samkovi Balážovi, Natálke Bartalskej, Viki Bielovičovej, Danielke Búbelovej, Vaness Durovej, Ninke Gašparovej, Edine Hangyákovej, Kristýnke Kalkovej, Linde Kmeťovej, Alexandre Molnárovej, Miške Papaiovej, Terke Paráskovej, Natálke Pullmannovej, Natálke Rezákovej, Romanke Ružekovej, Saške Slaninovej a Paťke Sčasnárovej. Majte šťastnú ruku pri ťahaní otázok a nech si vyberiete

     • Príklady dobrej praxe „Vyučujeme inak“

      Po dvojročnej pandemickej pauze sa 12. a 13. apríla 2022 uskutočnilo rokovanie delegátov Asociácie stredných zdravotníckych škôl v Štiavničke pri Banskej Bystrici. Veľkým prínosom takýchto stretnutí je nielen výmena skúseností medzi školami, ale hlavne skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho procesu na SZŠ, čomu nasvedčuje aj bohatý pracovný program počas dvoch dní snemu:
      https://aszssr.sk/2022/04/15/vedenie-zdravotnickych-skol-dva-dni-rokovalo-v-sachtickach/
      Snem asociácie otvoril prezident Mgr. Miroslav Sekula, v úvode privítal hostí a uviedol program rokovania. Delegáti 28 škôl si minútou ticha uctili obete pandémie Covid-19 a vojny na Ukrajine. Medzi hosťami nechýbala riaditeľka odboru vzdelávania MZ SR prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., ktorá informovala delegátov o aktuálnych legislatívnych zmenách, výzvach a koncepcii zdravotníckeho vzdelávania. Súčasťou rokovaní bol aj blok p

     • Exkurzia I.DVS triedy na Anatomickom ústave LF UK

      Počas štúdia žiaci v našej škole absolvujú odborné exkurzie nielen v nemocničných zariadeniach, ale aj v inštitúciách, kde získajú veľa zaujímavých a cenných informácií. Žiaci I. DVS triedy dňa 9. mája 2022 absolvovali exkurziu v Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednostka anatomického ústavu doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH ich sprevádzala a ukázala jednotlivé miestnosti ústavu. Pitevňu-miestnosť, kde prebieha praktická výučba anatómie. Študenti medicíny tu môžu podrobne študovať stavbu kostí, úpony svalov a šliach, stavbu vnútorných orgánov, priebeh ciev a nervov. Druhá miestnosť predstavuje anatomické múzeum, kde videli anatomické preparáty orgánov ľudského tela. Anatomický ústav je miestom, kde mŕtvi učia živých.

     • Úspech našej kolegyne

      Uplynulý víkend sa v Košiciach konali Majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike a fitness, kde sa zúčastnila aj pani Kekeliová- tajomníčka našej školy a podarilo sa jej získať 3. miesto vo svojej kategórii. Gratulujeme!

     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

      Prišiel dlhoočakávaný deň, žiaci 4. A ZA triedy dnes a zajtra - 18. a 19. mája 2022 absolvujú praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Všetci im držíme palce a veríme, že aj napriek dištančnému vyučovaniu v uplynulých dvoch školských rokoch budú výborné nielen ich teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti.

     • II.B odbor praktická sestra

      Maturity sú už tu. Po príjemnom privítaní pani riaditeľky sme dnes zahájili úspešné losovanie oddelení so žiakmi II.B odbor praktická sestra, 2-ní večerní. Žiačky boli spokojné s oddelením, ktoré si vylosovali, pretože na niektorých už aj pracujú. Zaspomínali sme si, ako tie dva roky rýchlo ubehli a na koniec sme si zaželali, aby praktické maturity, ktoré nás čakajú o dva dni, kde žiačky obhajujú pacienta a prakticky vykonávajú jednotlivé ošetrovateľské výkony dopadli, čo najlepšie. A o týždeň teoretické maturitné skúšky, kde sa v náročnej forme charakterizujú jednotlivé ochorenia. V duchu myslíme aj na ostatných maturantov a želáme im veľa úspechov a dobrý štart do života, a nech je ich zamestnanie poslaním... Mgr. Monika Gelenekyová

  • Partneri

  • Zvonenia

   Piatok 19. 8. 2022
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 747781
  •  

   Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“

   Baruch Spinoza

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/