• SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+
  • Novinky

     • Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, Krakow

      Udalosti posledných rokov nám ukazujú, že ľudia zabúdajú a vytesňujú nepríjemne udalosti zo svojho života. Dochádza dokonca k tendenciám popierať hrôzy, ktorým boli vystavení ľudia v minulom storočí. Ako škola si uvedomujeme dôležitosť vychovať zodpovedných občanov, ktorí si uvedomujú hodnotu ľudského života. Zároveň sami dobre vieme, že niekedy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A práve preto sme sa rozhodli pre zážitkový výlet do vyhladzovacieho tábora Auschwitz- Birkenau v Osvienčime. Výlet zorganizovala pani profesorka Mgr. Zuzana Szeberényiová, Žiaci mali možnosť vidieť fotografie detí, žien a mužov, ktorí prežili v tábore niečo, čo si moderná spoločnosť dodnes nevie predstaviť. Mali možnosť vidieť ich osobné veci, fotografie a ubytovanie. Následne žiaci prešli aj plynovými komorami, ktoré boli pre všetkých veľmi silným zážitkom. Spolu s výkladom našich sprievodcov a pani

     • DETSKÝ PACIENT V NEMOCNICI

      Počas odbornej klinickej praxe sa žiaci III.C PS mali možnosť zúčastniť prednášky vedúcej sestry Mgr. Jany Sedliakovej z Detského kardiocentra v NÚSCH v Bratislave. Témou bola: Komunikácia zdravotníckych pracovníkov s detskými pacientami a ich rodičmi.

      Komu sa dieťa zdôveruje v nemocnici? Odpoveď na túto otázku je: Ten kto sa pýta. Je to naozaj tak. Dieťa vám samé od seba nikdy nič nepovie. A preto treba udržiavať komunikáciu a získavať si jeho dôveru. Nikdy neklamte dieťaťu pri žiadnom odbornom výkone, nemôžete mu povedať, že ho bolestivý výkon nebude bolieť, pretože stratíte jeho dôveru. Dieťa bude odmietať výkony, prípadne personál, pretože sa stretol s negatívnym zážitkom.

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      Po postupe do krajského kola olympiády v nemeckom jazyku dňa 15. 2. 2024, žiak Matej Búřil (III. B PS) získal bronzové 3. miesto, vďaka ovládaniu rečových zručností a jazykových schopností nad rámec učebných osnov. Aktívne ovládanie cudzieho jazyka otvára mnohé dvere. Víťazovi želáme, aby si vybral tie správne, ktoré mu umožnia splniť si svoje sny. Gratulujeme a tešíme sa z úspešnej reprezentácie školy. Poďakovanie vyslovila nielen riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ale aj učiteľka Mgr. Patrícia Danišová, ktorá vyučuje nemecký jazyk na škole.

     • Exkurzia v Slovenskom plynárenskom múzeu

      Žiaci 2. AV triedy absolvovali, v rámci predmetu CHE, 21. 2. 2024 exkurziu v Múzeu SPP. Z rozprávania lektorov/ bývalých zamestnancov SPP/ sa dozvedeli o histórii svietiplynu, jeho výrobe od 19. 3. 1856 na dnešnom Kollárovom námestí ako hlavného zdroja osvetlenia v meste. V polovici minulého storočia bol svietiplyn nahradený zemným plynom, ktorého zásoby v malom množstve, boli aj na území Slovenska. Od 70. rokov jeho hlavným zdrojom aj napriek momentálnej zlej politickej situácie je naďalej ropovod z Ruska. Predstaviť si život v dnešnej dobe bez zemného plynu je pomerne veľmi ťažké, nakoľko má mnohoraké použitie. RNDr. Silvia Moravčíková.

     • DOD 14.02.2024

      Streda 14. február 2024 patril na našej škole Dňu otvorených dverí. Uchádzači o štúdium sa oboznámili s podmienkami prijímacieho konania a mali príležitosť nahliadnuť do interiéru školy v sprievode našich žiakov a vypočuť si konzultácie učiteľov k jednotlivým odborom. Žiaci v rámci sprevádzania po škole im ukázali výučbové priestory a oddychové zóny. Prizvaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti im sprostredkovali informácie a benefity k pracovným príležitostiam po ukončení štúdia. K priaznivej atmosfére Dňa otvorených dverí na našej škole prispeli aj zamestnanci Zriaďovateľa našej školy BSK z odboru školstva.

     • „Valentínska kvapka krvi“

      Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave dnes, 14. februára 2024 žila aktivitou „Valentínska kvapka krvi“ – odberom krvi dobrovoľných darcov a prvodarcov. Precízne zorganizovaná a propagovaná humánna aktivita priviedla na odber krvi do priestorov školy 81 darcov najmä z radov mladých ľudí. Národná transfúzna služba SR – jej mobilná jednotka z UNB Ružinov zrealizovala prostredníctvom svojich pracovníkov 54 odberov, tie boli indikované na základe stanovených kritérií. Za progresívny nárast aktivity ďakujeme všetkým darcom i prvodarcom, zamestnancom NTS – mobilnej odberovej jednotky z UNB Ružinov. Osobitné poďakovanie patrí OZ Vzdelávanie a zdravie, Strečnianska 20 za finančnú podporu a Igorovi Spiegelovi – SPIEGEL Strečnianska 20 za sponzorskú podporu. Dovoľujeme si vysloviť úprimné poďakovanie najmä riaditeľke školy PhDr. Janke Gabaľovej, PhD., ktorá túto humánnu

     • Exkurzia v B - Braun

      Žiaci III.DVS triedy sa 8.februára 2024 zúčastnili exkurzie v ďalšom špecializovanom pracovisku. Tento krát sme navštívili dialyzačné centrum v Bratislave. Pani primárka a pán vedúci dialyzačného centra nás informovali o podstate hemodialýzy a peritoneálnej dialýzy, postupe pri prijímaní pacientov a ich napájaní na dialyzačný prístroj. Dozvedeli sme sa informácie o starostlivosti o arteriovenózne vstupy, o sledovaní pacientov počas dialýzy, o dodržiavaní vhodnej diéty počas liečby a tiež informácie o zaradení pacientov do transplantačného programu. Exkurzie majú rozšíriť vedomosti a informovanosť žiakov zo špecializovaných pracovísk. PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

     • Akreditácia na Erasmus+

      SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+

     • Lyžiarsky kurz

      Tento školský rok sme v dňoch 8.1.-12.1. a 15.1.-19.1. boli na LK pre 1. ročníky. LK splnil svoju úlohu, žiaci sa naučili a zdokonalili v lyžovaní. Okrem toho sa zregenerovali na čerstvom vzduchu, otužili a zlepšili si svoju kondíciu a zdravie. Kolektívy sa utužili a vzájomne lepšie spoznali.
      LK 1. turnus: I.A PS, I.B PS a I.MAS od 8.1.do12.1.2024 spolu 37 žiakov a 3 učitelia: Mgr. Anna Repková, Mgr. Norbert Jochman, Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová.
      LK 2. turnus: I.AV, I.C PS a I.D PS od 15.1. do 19.1. 2024 spolu 31 žiakov a 3 učitelia: Mgr. Anna Repková, Mgr. Norbert Jochman, Mgr. Štefan Víg.
      Počas výcviku bolo slnečno, mrazivo, hmlisto aj daždivo. Napadol aj čerstvý sneh, svah bol upravovaný, lyžovalo sa výborne. Žiaci sa zapájali do večerných aktivít a kvízov. Správanie bolo v rámci normy, bez žiadnych problémov.
      Všetci sa vrátili v poriadku a spokojní. Pár záberov na fotografiách

     • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Vo štvrtok 1. februára 2024 sa v Centre voľného času Klokan v Dúbravke uskutočnilo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Spolu s ďalšími šesťdesiatimi súťažiacimi si naše žiačky Kristína Šuchová z III. C PS v kategórii A a Lucia Thinschmidtová z I. C PS v kategórii B „merali svoje sily“ v didaktickom teste, tvorbe vlastného textu a jeho transformácii, v ktorej mali preukázať schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality. Ústna časť zadaní bola zameraná na prípravu rečníckeho prejavu na zadanú tému a na jeho prednesenie spamäti. I keď postupové miesta súťažiace nezískali, v početnej konkurencii so cťou obhájili status úspešného riešiteľa OSJL.

     • Odborná exkurzia v Anatomickom ústave LF UK v Bratislave

      Dňa 25. januára 2024 žiaci externého večerného štúdia „Sanitár“, absolvovali odbornú exkurziu v Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

      Odborná exkurzia bola zameraná na riešenie problematiky hygienicko – protiepidemiologickej ochrany pracovníkov vykonávajúcich špecifické hygienické činnosti vo vysoko náročných podmienkach práce.

     • Súvislá odborná prax III.DVS triedy

      Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra v januári 2024 absolvovali 2-týždňovú súvislú odbornú prax. Tento krát ju realizovali v Univerzitnej nemocnici Bratislava, v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na internom, chirurgickom a hematologickom oddelení. Pracovali v dopoludňajších a popoludňajších službách a mali jednu nočnú službu. Dopĺňali si teoretické vedomosti pri starostlivosti o pacientov na uvedených oddeleniach, ale hlavne praktické zručnosti. Je to ich posledná súvislá odborná prax pred ukončením štúdia a absolventskými skúškami. Zamestnancami uvedených pracovísk boli všetci hodnotení pozitívne, ďakujú im za prácu a dúfajú, že o pár mesiacov rozšíria rady zdravotníckych pracovníkov. PhDr. Veronika Bebjaková, triedna učiteľka

     • Rozsiahla rekonštrukcia sociálnych zariadení

      Po vianočných prázdninách časť priestorov školy bola odetá do nového šatu. Ukončila sa rozsiahla rekonštrukcia sociálnych zariadení v bloku B3 našej školy, čím bol dosiahnutý naprojektovaný cieľ. Žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci väčšinu času z dňa pôsobia na pôde školy a potrebujú mať vytvorené optimálne podmienky pre svoj pracovný výkon. Toto sa úspešne podarilo zvládnuť riaditeľke školy PhDr. Janke Gabaľovej, PhD., ktorá intenzívne dbá na modernizáciu školy a optimalizáciu pracovaných podmienok pre žiakov a zamestnancov školy.

     • Kurz pohybových aktivít so zameraním na zimné športy

      1. ročníky 17. - 19.1. 2024 ​​​​​​​​​​​​​

      Ciele 3 – dňového Kurzu pohybových aktivít zameraných na zimné športy boli splnené.

      1. deň bol dňom športových hier a zábavy. Konal sa v telocvični a v učebniach. V telocvični sa súťažilo vo volejbale kde zvíťazila 1 DPS, druhá bola 1AV a tretia 1CPS. V učebniach sa zahrali na dobrodruhov prostredníctvom hry Kinect Adventures a predviedli svoj spevácky talent v karaoke.

     • Deň otvorených dverí na SZŠ - 14.02.2024

      Valentínska kvapka krvi

      Zaznamenajte si prosím do virtuálneho kalendára, že dňa 14. februára 2024 bude Deň otvorených dverí a Mobilný odber krvi v našej škole. Privítame záujemcov o štúdium, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a darcov i prvodarcov krvi.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Jazykovo talentovaní žiaci Sofia Šemeláková (III. MAS) a Matej Búřil (III.B PS) reprezentovali našu školu v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku (18.1.2024, Gymnázium Mercury, Petržalka). Po úspešnom obsadení 1. miesta postupuje do krajského kola Matej Búřil (15.2.2024, Gymnázium Bilíkova, Dúbravka). Gratulujeme, držíme palce pri krajskom kole a želáme veľa dobrých študijných výsledkov.

     • Zbierka pre Nocľaháreň a Útulok Vincenta de Paul

      Na sociálnych sieťach sa objavila informácia s prosbou, že v Nocľahárni a Útulku sv. Vincenta de Paul na Ivanskej ceste 32 v Bratislave chýbajú deky. V zariadení v zimných mesiacoch prespáva až 220 bezdomovcov. Nakoľko v našom sklade odborných pomôcok sa nachádzali nepoužívané deky a posteľná bielizeň so súhlasom manažmentu školy sme sa rozhodli venovať ho zariadeniu. K darcovstvu sa pridala aj žiačka III. A PS Hassová Sofia, ktorá priniesla z domu deky a spolu so spolužiačkami a triednou učiteľkou PhDr. Oľgou Füleovou ich naložili do taxíka a doručili do zariadenia. V zariadení sa nášmu daru potešili a veríme, že ťažko životom skúšaným obyvateľom sme uľahčili život. V zariadení vypomáhajú dobrovoľníci rôznymi aktivitami aj z radov žiakov nad 18. rokov. Jednou z aktivít je aj príprava raňajok - poďme im spoločne pomôcť. Motto: „Ulica nie je domov“.

  • Partneri

   • Aktívna škola
   • Aktívna škola
  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Aktuálne pracovné ponuky

   “Spolupracujeme s https://www.worki.sk/, spoľahlivým zdrojom pracovných ponúk.“

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 2. 2024
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2222215
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie