• Novinky

     • Prosba o pomoc

      Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 v Bratislave v letných mesiacoch realizuje rekonštrukčné práce, ktoré sú finančne náročné. Dovoľujeme si preto osloviť verejnosť a obrátiť sa na ňu s prosbou o pomoc pri zabezpečovaní plávajúcej podlahy prípadne iných podlahových krytín formu daru, ktorými by sa sanoval interiér školy. V prípade ak by ste mohli škole pomôcť kontaktujte nás na email: szs@szsba.sk. Napomôžete tým k vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, ktorých potrebujeme do systému súčasného zdravotníctva pre skvalitnenie starostlivosti o zdravie každého z nás. Ďakujeme za každú možnú pomoc.

     • Oznam - ISIC preukazy

      Dnes nám na školu prišli Vaše študentské ISIC preukazy.
      Prosím o vyzdvihnutie v termíne júl od 11.07.2022 - 21.07.2022 v čase od 8.00 do 13.00
      alebo v auguste od 15.08.2022 - 18.08.2022 v čase od 8.00 do 13.00 a od 22.8.2022 - 31.08.2022 v čase od 13:30 do 15:30.
      Nezabudnúť si priniesť fotku o rozmere 25x25mm.
      Ak by boli otázky ohľadom ISIC preukazu, prosím kontaktovať prostredníctvom e-mailu: hutanova@szsba.sk .

     • Druhé kolo prijímacieho konania (externá forma štúdia)

      ​​​​​​pre školský rok 2022/2023

      Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 z dôvodu nenaplneného počtu miest žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka sa bude konať dňa 24. augusta 2022 o 8.00 h v budove školy
      pre uvedené odbory:

      • denná forma štúdia – vyššie odborné štúdium
     • Teambuilding

      Po zatvorení brány našej školy pre žiakov na konci tohto školského roka, my učitelia, ale i nepedagogickí zamestnanci ešte neoddychujeme. Skôr, ako odídeme na dovolenku, aby sme načerpali nové a svieže sily do ďalšieho školského roka, musíme ešte dokončiť množstvo písomnej aj elektronickej agendy. Ale, tentokrát sme si dovolili ešte jeden deň povinností odložiť a v piatok sme zažili na vlastnej koži, aké to je budovať kolektív alebo tím. Angličania tomu hovoria „teambuilding“. 😊 Teambuildingové aktivity pre nás pripravil Ing. Roman Kurnický so svojimi dvomi asistentkami. Hoci, počasie bolo veľmi horúce a dusné, po prvých slovách Romana som vedela, že na konci dňa si poviem: „Malo to zmysel!“ (aspoň pre mňa). Môže sa zdať, že aktivity v rámci teambuildingu sú iba hry prinášajúce bezprostrednú zábavu. Opak je pravdou. Každá aktivita, každá hra mi priniesla nielen zábavu, ale aj poznanie

     • „ Krásne leto“.😉

      Dnes žiaci prežili jeden zo svojich najobľúbenejších dní v školskom roku. Čas letných prázdnin a slnkom prežiarené leto je tu. Oddych po namáhavom školskom roku uvítajú žiaci a všetci zamestnanci školy. Želáme všetkým príjemne prežité prázdninové obdobie, aby k septembru načerpali nové sily pred zasadnutím do školských lavíc a za katedry.

     • Oceňovanie najúspešnejších študentov

      Oceňovanie najúspešnejších študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022 sa dotýkal aj našej školy. Ocenená bola žiačka tretieho ročníka študijného odboru masér Barbora Kapičáková za svoje dosiahnuté národné a medzinárodné ocenenia v oblasti ženského hokeju. Z rúk predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja si osobne prevzala ocenenie.

     • Záver školského roka.....

      Posledné dni školského roka trieda I.C PS strávila veľmi aktívne. Dňa 28.6.2022 navštívili Botanickú záhradu v Bratislave, ktorá v tomto období hýri farbami a vôňami, najmä ruží a levandule. Krása prírody, pohoda a kľud priniesli potešenie nielen pre oko a dušu, ale aj príjemné schladenie sa pred horúcim slniečkom týchto dní.
      Predposledný deň školského roka I.C PS navštívila Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH). Žiaci absolvovali odbornú exkurziu na Klinike cievnej chirurgie a na transplantačnom oddelení. Vedúci zdravotnícki pracovníci oboznámili žiakov so zameraním jednotlivých pracovísk, špeciálnym materiálnym vybavením a technickým zariadením. Pracoviská sú na špičkovej odbornej úrovni, o čom svedčí aj profesionálny prístup, odbornosť, a tiež komunikácia jednotlivých zdravotníckych pracovníkov. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo osobné stretnutie sa s chorými

     • Sloboda zvierat

      Sloboda zvierat pozitívne ohodnotila a verejne sa poďakovala študentom a pedagógom našej školy za aktivitu počas celého školského roka a odprezentovala nás na svojej stránke:
      https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk.

      Citujeme Slobodu zvierat:
      "Veľké ďakujem patrí študentom a pedagógom zo Strednej zdravotníckej školy zo Strenčianskej v Bratislave, ktorí boli počas tohto školského roka 3 x vyvenčiť psíkov. Zároveň, postupne, po triedach absolvovali vzdelávanie starostlivosti o spoločenské zvieratá. Na naše veľké prekvapenie, keď pedagógovia videli, ako sa zodpovedne o zvieratá v núdzi staráme a že pomáhame aj zvieratám z Ukrajiny, urobili nám zbierku a darovali 240 €. Píše nám to pani profesorka Suchánková v liste - pozrite foto. Vážime si to!"

     • Záverečné skúšky

      Za žiakmi učebného odboru sanitár sa zatvorili brány našej školy po absolvovaní záverečnej skúšky v UNB Ružinov na chirurgickom a internom oddelení. Pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorila predsedníčka PhDr. Anita Szolnokiová zo SZŠ Dunajská Streda, podpredsedníčka PhDr. Eva Veselská, MPH, triedna učiteľka PhDr. Gabriela Pénzesová a učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Oľga Füleová odpovedali z praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky. Úspešní absolventi získali vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list, ako doklad o vzdelaní.

     • Prijímacie konanie

      Záujemcovia o zvýšenie si kvalifikácie a vzdelania si sadli opäť do školských lavíc, kde ich v triedach osobne privítala pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. spolu s asistentkou riaditeľky PhDr. Katarínou Chandogovou, MBA a zaželali im veľa šťastia pri prijímacom konaní. Mali sme možnosť si pozrieť aj športové výkony našich uchádzačov o študijný odbor zdravotnícky záchranár, ktorí museli absolvovať testy fyzickej zdatnosti ako jednu z častí prijímacej skúšky. Veríme, že previerka fyzickej zdatnosti a teoretických vedomostí sa im podarila a prijatí uchádzači sa budú tešiť z výsledkov a rozhodnutia o prijatí na štúdium v našej škole. Štúdium popri zamestnaní nie je jednoduchou formou štúdia. Kto sa k štúdiu stavia zodpovedne a berie ho vážne, popri tom chodí do práce a má nočné služby, no v prvom rade rodinu, musí si tri roky veľa odriekať. S prijatými uchádzačmi o štúdium sa vidím

    • Erasmus+
     • Erasmus+

      Naši desiati žiaci z tretích ročníkov denného štúdia už druhý týždeň (od 6. júna do 17. júna 2022) stážujú v Českej republike vo Fakultnej nemocnici Brno. Počas odbornej stáže spoznávajú kliniky a oddelenia, naberajú vedomosti a zručnosti v druhom najväčšom zdravotníckom zariadení. Pracujú na Internej, hematoonkologickej klinike, Neurochirurgickej klinike, Oddelení liečebnej výživy a Rehabilitačnom oddelení. Zúčastnili sa exkurzie v Detskej nemocnici, kde "stretli" azda tých najzraniteľnejších pacientov - predčasne narodených novorodencov. Na Klinike detskej onkológie si na modeli vyskúšali zavedenie Huberovej ihly do intravenózneho portu, cez ktorý detskí pacienti dostávajú protinádorovú liečbu.
      Veríme, že z odbornej stáže si žiaci prinesú nielen mnoho nových vedomostí a praktických zručností, ale že prídu aj obohatení o množstvo krásnych zážitkov a spomienok. Prajeme im šťastný návra

     • 30. a 31. mája – Účelové cvičenie 1. 2. ročníkov

      Cieľom bolo plnenie športových stanovíšť, zvýšenie úrovne pohybových schopností, upevnenie zdravia, pobyt na čerstvom vzduchu, zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti, pohybové hry a aktivity, orientácia a ochrana prírody.
      Svoje schopnosti a zručnosti si overovali na stanovištiach:
      Hod granátom na cieľ 3 pokusy, volejbal vo dvojiciach – spočítavanie prihrávok bez prerušenia, nosenie zraneného na čas okolo méty 20 m, beh vo dvojici s priviazanou nohou – 20 m na čas, skok z miesta – jeden za druhým.
      V areáli školy na ihrisku žiaci plnili jednotlivé úlohy za podpory svojich spolužiakov. Zažili aj úsmevné chvíle dobre sa pobavili hlavne pri behu vo dvojiciach s priviazanou nohou pokiaľ si zvolili vhodnú taktiku. Po splnení úloh sa žiaci presunuli na Veľký Draždiak, kde sa počas prestávky občerstvili v miestnych bufetoch.
      Veľký aj Malý Draždiak sú veľmi navštevované miestnym obyvateľ

     • Projekt je zmena – Botanická záhrada

      Biodiverzita je všade okolo nás a my sme jej súčasťou. Vďaka biodiverzite – rozmanitosti života na Zemi, je naša planéta obývateľná a krásna. Mnohí z nás v prírode vyhľadávajú pookriatie, inšpiráciu alebo oddych. Napriek jej jedinečnosti často berieme prírodu ako samozrejmosť. Strata biodiverzity, ako tento fenomén zvykneme nazývať, je pričastá.
      Na ochrane biodiverzity sa výrazným spôsobom podieľajú aj botanické záhrady na celom svete, ktorých poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín. Inak tomu nie je ani v našej bratislavskej. Bola založená v roku 1942 s rozlohou 6,6 ha. Prostredníctvom Indexu seminum si vymieňa semená s 530 botanickými záhradami sveta čím prispieva k zachovaniu druhovej rozmanitosti.
      O jej jedinečnosti sa mali možnosť presvedčiť žiaci 1. AV a 1. A PS. Tieto triedy sú najaktívnejšie pri realizácii projektu PROJEKT JE ZMENA. Počas prechádzky nádherne r

     • Škola škole – Asistenti výživy o zdravom stravovaní

      Zdravý životný štýl je v súčasnosti častou témou u všetkých vekových kategórii. Žiaľ často sa na verejnosť dostávajú dezinformácie alebo neúplné informácie, ktoré môžu urobiť viac škody ako osohu. Preto je dôležité dostať sa do správneho obrazu. Žiaci odboru asistent výživy, ktorí naozaj do podrobností študujú všetko, čo sa týka výživy, si pripravili prednášku a ochutnávku pre žiakov Strednej odbornej školy podnikania. V prednáške im bol predstavený odbor asistent výživy a boli im vysvetlené základy výživy, čo je správne a čomu by sa mali vyhnúť. Čím si zdravie môžu poškodiť a naopak, čím si svoje zdravie upevnia.
      Žiaci I.AV si pre žiakov pripravili zdravé alternatívy šalátov a nátierok. Ochutnávka pozostávala z ovocného šalátu, šalátu z červenej repy, nátierky z avokáda a nátierky z červenej repy.
      Verím, že všetkým veľmi chutilo a z prednášky si odniesli všetko podstatné, čo im pomôže

     • Súvislá odborná prax

      Od 23.mája do 17.júna 2022 študenti 1. ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra vykonávajú súvislú odbornú prax v UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Pracujú v dopoludňajších a popoludňajších službách na internom, chirurgickom, ortopedickom oddelení a oddelení dlhodobo chorých. Súvislá odborná prax má prehĺbiť a zdokonaliť hlavne praktické zručnosti, komunikačné zručnosti s pacientom aj s personálom, naučiť sa pracovať v tíme, naučiť sa plánovať a organizovať pracovné činnosti, vykonávať ich v rámci svojich kompetencií a niesť za ne aj zodpovednosť. Na uvedených pracoviskách boli s našimi študentmi spokojní aj pacienti aj personál.
      Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu seba a aj našej školy. PhDr. V. Bebjaková, tr.učiteľka

     • Exkurzia - EKOTOPFILM

      Dňa 1. 6. 2022 žiaci 1. AV a 1. MAS triedy sa zúčastnili prehliadky Ekotopfilmu v Senci. Hneď na začiatku a konci exkurzie mali „prekvapko“ vodiči autobusu, koľko nastupuje cestujúcich. Na začiatku exkurzie boli žiaci informovaní o histórii mesta, turistike /jazerá/, raste počtu obyvateľstva, ovocinárstve, vinohradníctve v rámci Malokarpatskej oblasti a spomenutý bol aj Ján Popluhár /futbalista storočia SR/ rodák z Bernolákova. Premietané filmy boli zamerané na aktuálne ekologické témy. Napríklad: a/ podiel človeka na znečisťovaní životného prostredia, b/ nevhodná likvidácia odpadu, c/ pozitívna úloha CO2 vo fotosyntéze, ale aj „všetkého veľa škodí“ – tvorba smogu. Žiaci pri odchode z kina Mier dostali od organizátora malý darček k MDD /sladkosť a tzv. slangovo nazývaný „debilníček“ s perom, na zapisovanie si školských úloh a povinností. A celkom na záver: bol aj krásny slnečný deň. /

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakov večerného štúdia II A PS 2.r.

      Maturitná skúška sa dňa 31. mája 2022 skončila pre žiakov externého, večerného štúdia. Skončil im čas, ktorý im odoberal veľa priestoru pre aktivity v rodine, v súkromnom živote, čas, kedy sedeli v školských laviciach, aby si mohli rozšíriť vzdelanie. Vybrali ste si veľmi náročné povolanie, skôr poslanie a preto nikdy nezabudnite na to, že pomáhate chorému človeku, ktorý je odkázaný na Vašu pomoc, napĺňať jeho potreby. . Niekedy pohladenie, milé slovo a úsmev, pomôže viac ako všetky „lieky“ sveta.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Piatok 19. 8. 2022
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 747763
  •  

   Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“

   Baruch Spinoza

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/