• Novinky

     • V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie

      V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Najznámejším zvykom na sviatok svätej Lucie je chodenie bosoriek zahalených v bielych plachtách po chalupách, ktorých úlohou bolo vyhnať z gazdovských domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Zvyk sv. Lucie sme si uctili aj u nás v škole.

     • Mikuláš 06.12.2022

      Naša škola dnes žila odkazmi Svätého Mikuláša. Mikulášska tradícia sa uplatňuje s veľkou húževnatosťou už niekoľko storočí až dodnes. V súvislosti s týmto sviatkom sa dňa 6. decembra konala na našej škole Mikulášska párty. Žiaci zhotovovali adventné vence, priniesli upečené koláčiky, ktoré boli vyhodnotené a boli sladkým darom pre všetkých. Medzi žiakmi boli aj seniori s Denného centra pre seniorov na Strečnianskej ul. 18, ktorí ponúkali svoje vianočné produkty. Žiaci pripravili pre deti z NÚDCH Limbová 1, BA z chirurgického oddelenia Mikulášske balíčky, ktoré žiaci II. DVS triedy s pani riaditeľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. odnesú, aby potešili malých pacientov. Súčasne žiaci I. PS 2r. s triednou učiteľkou Mgr. Monikou Gelenekyovou spríjemnili mikulášsky deň seniorom z SSS Vavilovova a Mlynarovičova.

     • Odborná prax žiakov I. PS 2. r (večerné štúdium)

      Odborná prax žiakov I. PS 2. r (večerné štúdium) v SSS Vavilovova dňa 6. 12. 2022 na Mikuláša, bola trocha iná, ako po iné dni. Po prebudení klientov a raňajkách im žiaci a učitelia pripravili Mikulášske posedenie s balíčkami, ktoré im vlastnoručne pripravili. Klientov navštívil Mikuláš, anjel a čert s množstvom dobrôt, edukačných príhovorov a vianočných kolied. Vianočnú atmosféru priniesli aj ležiacim klientom na izbách. Následne sa s nimi porozprávali o ich životných príbehoch. Dúfame, že žiaci večerného štúdia, ktorí sa vrátili do detských liet, klientom takouto formou spríjemnili deň a priniesli radosť a pokoj do duše nielen im, ale aj sebe. Z ich láskavých pohľadov a zo silných stiskov ich rúk si myslíme, že sa nám podarilo naplniť naše snaženie. Tešíme sa, že sme niekomu tak krehkému a láskyplnému mohli aj my svojou prítomnosťou spríjemniť deň.

     • Teória v praxi

      "Prevencia nozokomiálnych nákaz sa začína na Oddelení centrálnej sterilizácie", hovorí Mgr. Alžbeta Malinová vedúca laborantka Oddelenia centrálnej sterilizácie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda UNB. O tom, že je to tak, sa boli presvedčiť žiaci I. C PS. So záujmom si prezreli jednotlivé úseky centrálnej sterilizácie. Videli to, čo im v škole nedokážeme sprostredkovať - dezinfekčné prístroje, sterilizačné prístroje, obalový materiál. Pani magistra im vysvetlila, akou cestou musí prejsť zdravotnícka pomôcka, aby sa stala sterilnou. Na záver exkurzie žiaci boli na centrálnej úprave postelí. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. a PhDr. Gabriela Pénzesová

     • Projekt „Zdravá  škola“ alebo „Škola podporujúca zdravie“ 

      Projekt „Zdravá škola“ alebo „Škola podporujúca zdravie“ je rámcovým programom WHO, ktorého podstatou je vytvorenie zdravého prostredia v školách a výchova žiakov ku zdravým životným návykom a zdraviu prospešnému správaniu. V rámci tohto projektu naša škola každoročne realizuje ukážku správneho poskytnutia laickej prvej pomoci žiakom Strednej elektrotechnickej školy v Bratislave na Zochovej ulici. Tento rok sme, s rovnakým zámerom (ukážka správneho poskytnutia laickej prvej pomoci) navštívili súkromnú Strednú odbornú školu veterinárnu v Bratislave Pod Brehmi. Prezentácia ukážok správne poskytnutej laickej prvej pomoci vyvolala u žiakov veľký záujem. Budúci „veterinári“ mali možnosť vyskúšať si kardio-pulmonálnu resuscitáciu (KPR) pod odborným dohľadom záchranárky Mgr. Michaely Černajovej. Okrem KPR si mohli žiaci osvojiť základné zručnosti pri poskytovaní laickej prvej pomoci form

     • Návšteva Nemocnice Bory

      Dňa 29.11 sme - žiaci IV.B triedy, odbor praktická sestra navštívili novopostavenú najmodernejšiu Nemocnicu Bory v Bratislave, ktorá sa plánuje otvoriť v marci 2023. Úvodnú prezentáciu a prehliadku nemocnice nám sprostredkovala manažérka vzdelávania pre zdravotnícke profesie PhDr. Lucia Lieskovská. Dozvedeli sme sa nové a zaujímavé informácie, o ktorých sme zatiaľ nemali šancu počuť. V Nemocnici Bory budú pracovať erudovaní odborníci nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Nemocnica bude pozostávať z takmer 1500 pracovníkov, ktorí sa budú naplno venovať pacientom. Taktiež sme sa dozvedeli 7 princípov Nemocnice Bory(nižšie fotka). Ošetrovateľskému personálu budú v práci pomáhať nové technológie a inovácie. Žiaci aj odborní pedagógovia boli oboznámený s tzv. systémom plávajúcich lôžok. Zaujalo nás pracovisko urgentného príjmu, ktoré zahŕňa nový systém triáže pacientov, tento proces zah

     • Rovesnícke vzdelávanie

      Dňa 23. 11. sa trieda IV.B PS spolu s triedou IV.AV podieľali na akcii s názvom Rovesnícke vzdelávanie. Spoločná hodina sa uskutočnila v priestoroch učebne oddelenia liečebnej výživy v UNB sv. Cyrila a Metoda na Antolskej. Diskutovali sme a rozprávali sa o kardiovaskulárnych chorobách ako je Hypertenzia a Infarkt myokardu. My, budúce praktické sestry sme si pripravili vysvetlenie problematiky týchto civilizačných ochorení, ich príčin, najmä ovplyvniteľných rizikových faktorov. Ďalej sme vysvetlili ich diagnostiku a terapiu. Zamerali sme sa na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s týmito ochoreniami. Naše spolužiačky zo IV. AV triedy na nás nadviazali a podrobnejšie oboznámili prítomných o diétnych postupoch. Prezentovali vhodné a nevhodné jedlá a nápoje pre pacientov, ktorí sa liečia na hypertenziu a sú po IM. Priblížili nám aj problematiku stravovania p

     • Odborná klinická prax II. DVS

      Žiaci vyššieho odborného štúdia študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra absolvujú odbornú klinickú prax na predpísaných školiacich pracoviskách, ktoré dávajú žiakom reálny pohľad na výkon ich budúceho povolania. V týchto dňoch II. DVS trieda vykonáva odbornú prax na Gastroenterologickej klinike SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul. Okrem práce na lôžkovom oddelení žiaci chodia aj na oddelenie gastrointestinálnej endoskopie, kde majú možnosť vidieť a asistovať pri endoskopických vyšetreniach. Asistujú pri bežných výkonoch ako je gastroskopia, kolonoskopia a rektoskopia, ale aj pri náročnejších a špecifickejších výkonoch ako je ERCP. ERCP je špecifické hlavne tým, že sa pri ňom využíva RTG, preto ženy prítomné pri vyšetrení nesmú byť tehotné a všetok personál sa pri vyšetrení musí chrániť ochrannými vestami. Ďakujeme personálu za možnosť absolvovania takejto pr

     • Milé stretnutie po 35 rokoch s našimi bývalými študentami SZŠ

      Milé stretnutie bolo po 35 rokoch s bývalými žiakmi Strednej zdravotníckej školy, MUDr. Ivana Hálka, Nedbalova 4, Bratislava z triedy IV. ZL (zdravotnícky laborant) so svojimi triednymi učiteľkami RNDr. Evou Kalužayovou a Mgr. Annou Repkovou. Väčšina absolventiek v súčasnosti pracuje v študijnom odbore, ktorý ukončili maturitnou skúškou a ktorá ich oprávňuje vykonávať pracovné činnosti v praxi či už na Slovensku, Švajčiarsku, Nemecku aj v Kanade. Ani roky im nevymazali spomienky na zážitky z čias študentských lavíc

     • Odborná exkurzia v dialyzačnom stredisku B. Braun

      Študenti študijného odboru II. PS 2 r. spolu s odbornými učiteľkami absolvovali odbornú exkurziu v Dialyzačnom stredisku B. Braun vo Vrakuni. Vedúca sestra strediska Mgr. Iveta Kobrtková predstavila študentom prostredníctvom prezentácie dialyzačné stredisko, priblížila funkciu obličiek, možnosti liečby ochorenia obličiek, druhy dialýzy (hemodialýza, peritoneálna dialýza), frekvenciu a dĺžku trvania dialýzy, diétne odporúčania pri zlyhávaní obličiek ,komplexnú dialyzačnú starostlivosť o pacientov. Následne sa študenti oboznámili s priestorovým a materiálno-technickým vybavením strediska B Braun, ako i so samotnou dialyzačnou terapiou pacientov v praxi. Súčasťou dialyzačného strediska je nefrologická ambulancia zameraná na prevenciu, poradenstvo, stanovenie diagnózy a na terapiu ochorení obličiek. V ambulancii venujú pozornosť aj pacientom zaradeným do transplantačného programu. Dialyzačn

     • II.DVS na odbornej exkurzii na pracovisku hemodialýzy

      Dňa 1.12. 2022 absolvovala trieda II.DVS spolu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou odbornú exkurziu na pracovisku hemodialýzy v UNB Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Skúsené a milé sestry im ukázali celý priebeh dialýzy, videli rôzne druhy špecifických cievnych vstupov, ktoré sa pri dialýze využívajú. Samotní pacienti im vyrozprávali život pacienta odkázaného na dialýzu. Ďakujeme celému personálu hemodialyzačného pracoviska a MUDr. Jozefovi Kalužayovi, PhD. zo IV. internej kliniky LFUK a UNB za milý prístup, odborný výklad a za možnosť absolvovať takúto odbornú exkurziu.

     • Prednášky na tému: Požívanie alkoholu medzi mladistvými, Trestnoprávna zodpovednosť a Kyberšikana

      Dňa 5. 12. 2022 našu školu navštívila kpt. Gabriela Grísová -referent špecialista zo skupiny prevencie z OR PZ Bratislava V. Žiaci prvých ročníkov I.A PS, I.B PS, I.C PS si vypočuli zaujímavé prednášky na tému Požívanie alkoholu medzi mladistvými, Trestnoprávna zodpovednosť a Kyberšikana. Cyklus preventívnych prednášok bude pokračovať aj u žiakov druhých a tretích ročníkov ešte v tomto roku v dňoch 14.12. 2022 a 19.12. 2022. Veríme, že toto je začiatok úspešnej spolupráce našej školy s pani preventistkou a to nielen formou prednášok, ale aj pri riešení aktuálnych problémov, ktoré by sa mohli vyskytnúť.

     • Celoslovenská súťaž - EXPERT geniality show aj na našej škole

      Do celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show, kto sa prihlásil, mal šancu ukázať svoje kvality, niečo nové sa naučiť a získať titul EXPERT. Naša škola sa zúčastnila tejto súťaže po prvýkrát s 35 žiakmi, ktorých prihlásila. Garantom aktivity bola učiteľka matematiky a fyziky RNDr. Alica Kubošková. Súťaž EXPERT spočívala vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém. Súťažiaci odpovedali na 40 otázok (20 v každej téme). V každej otázke vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu mal každý súťažiaci 60 minút. Okrem vyznačenia správnej odpovede mohol (ale nemusel) súťažiaci pri každej otázke vyznačiť aj voľbu „Som si istý(á)“. Ak vyznačil istotu pri správnej odpovedi, získal body navyše. Ak však vyznačil istotu pri nesprávnej odpovedi, body stratil. Súťažiacich prišla podporiť aj riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorej nie sú ľahostajné prez

     • Svetový deň boja proti AIDS/HIV

      Každoročne 1.decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS/HIV. Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS/HIV sa stala červená stužka. Červenou stužkou pripnutou na odeve sa symbolicky zapojte do tohto boja, vyjadrite podporu ľuďom žijúcim s AIDS/HIV, uctite si obete tejto prenosnej choroby. 1.decembra 2023 vo vstupnej hale našej školy majú žiaci možnosť vyplniť vedomostný kvíz týkajúci sa danej problematiky, ktorý po vyplnení vhodia do krabičky s označením AIDS/HIV. Kto sa zapojí do kvízu podpíše, uvedie si triedu, ktorú v tomto školskom roku navštevuje, bude vylosovaný a odmenený. Do výzdoby školy sa zapojili aj klienti Strediska sociálnych na Vavilovovej ulici v Bratislave a počas odbornej klinickej praxe so žiakmi večerného štúdia triedy I. PS 2r. vytvorili červené mašličky.

    • Nainštalujte si Microsoft 365 aj na svoje súkromné zariadenia
     • Nainštalujte si Microsoft 365 aj na svoje súkromné zariadenia

      Každý zamestnanec a žiak našej školy má vďaka zakúpenej licencii Microsoft 365 A3 možnosť nainštalovať si aplikáciu Office aj na svoje súkromné zariadenia – počítače, mobily a tablety. Pre záujemcov prikladáme podrobnú a praktickú príručku s návodom, ako si Office stiahnuť, nainštalovať a aktivovať pomocou školského konta. Dňa 24.11.2022 sa naša pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a učiteľka informatiky RNDr. Alica Kubošková zúčastnili konferencie, ktorú organizovala spoločnosť Microsoft v spolupráci s Bratislavským samospránym krajom. Konferencia bola zameraná na predstavenie prostredia Microsoft 365, ktoré prispeje k zlepšeniu práce žiakov, učiteľov a zamestnancov školy. Licencie boli zakúpené Bratislavským samospránym krajom -ĎAKUJEME. Viac informácii nájdete na odkaze:

     • Nemocnica Bory

      Nemocnica Bory bude najmodernejšou nemocnicou na Slovensku a bude poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť plne hradenú z verejného zdravotného poistenia. Odborní učitelia zo študijných odborov praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra prijali pozvanie a boli navštíviť tieto priestory ešte pred dňom otvorených dverí v Nemocnici Bory. Srdečne ich privítali riaditeľka ošetrovateľstva Alena Kendrick a manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície Lucia Lieskovská. Z prezentácie sa okrem iného dozvedeli aj o 7 princípoch, ktoré budú kľúčom k efektívnej, bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientovi. Prezentácia bola doplnená o prehliadku nemocničných priestorov jednotlivých úsekov. So záujmom si pozreli úseky s „plávajúcimi“ lôžkami. Ide o nový systém poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacienta u nás, kedy bude každé lôžko efektívne využi

     • Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín

      Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo sa uskutočnilo v našej škole dňa 23.11.2022. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Našich recitátorov prišli povzbudiť spolužiaci a pán školník Branko Toman, ktorý zarecitoval báseň Branko od Sama Chalupku. Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Ľubomíra Petrová zabezpečila fotografovanie, a zároveň nám predniesla báseň svojej sestry.

     • Odborná prax II. DVS

      Žiačky v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra II. DVS triedy sa počas svojej odbornej praxe na otorinolaryngologickom oddelení v NÚDCH na Kramároch zúčastňujú aj operácií, kde dodržiavajú prísne zásady asepsy a antisepsy. Na tejto operačnej sále mali možnosť vidieť adenotómie, tonzilektómie, bronchoskopie, rhinoplastiku a ďalšie zaujímavé operácie, ktorým sa ORL venuje. Ujala sa ich okrem chirurgov aj pani doktorka - anesteziologička, vysvetlila im fázy operácie a ukázala proces intubácie dieťaťa. Celému operačnému tímu, najmä pani prednostke kliniky ďakujeme za ochotu a pedagogický prístup.

     • Úspech našej žiačky

      Mnohí naši žiaci sú aktívni športovci a reprezentanti na rôznych športových úrovniach. Študentka I.A.PS Klaudia Šandorová sa stala Majsterkou Slovenska v taekewondo. Klaudi želáme veľa športových úspechov a čo najmenej zranení. Mgr. Zuzana Szeberényiová triedna učiteľka

     • Deň otvorených dverí na našej škole 16.11.2022

      Prvý Deň otvorených dverí v priestoroch našej školy máme za sebou. Naši noví potencionálni žiaci si mohli prezrieť priestory školy, porozprávať sa so žiakmi, učiteľmi aj manažmentom školy o svojom študijnom zámere. Chceme sa týmto poďakovať nielen žiakom, ktorí prišli, ale aj rodičom, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich detí a záleží im na správnom výbere povolania. Tí, ktorí nestihli prísť na Deň otvorených dverí, majú možnosť nás navštíviť dňa 01. február 2023, kedy sa bude konať druhý Deň otvorených dverí na našej škole.

  • Partneri

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 29. 3. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1306854