• Inovatívna výučba – pomocou simulátora pre nácvik cievkovania ženy 

      Odborné učiteľky PhDr. Gabriela Pénzesová, PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD a PhDr. Anna Faborová na vyučovacej hodine ošetrovateľské techniky použili simulátor pre nácvik zavádzania močového katétra - cievky (katetrizácia) ženy, aby žiaci II.C PS lepšie pochopili tému vyučovacej hodiny (katetrizácia - cievkovanie). Je to zavedenie sterilného močového katétra močovou rúrou do močového mechúra . Žiaci odbornej učiteľke asistovali pri zavádzaní Foleyovho  katétra cez močovú rúru do močového mechúra. Po správnom zavedení katétra začala vytekať tekutina ako u reálneho pacienta. Žiaci pozorovali katéter aj cez transparentný mechúr, kde bolo veľmi pekne vidieť, ako sa balónik na Foleyovom katétri nafúkol. Žiaci sa naučili pomocou realistickej ukážky nácviku  na hodine ošetrovateľské techniky lepšie pochopiť  tému a naučiť sa asistovať pri zavádzaní cievky tak aby dodržali zásady a sepsy, umožnilo im to viac pracovať na hodine, boli aktívni, spolupracovali , komunikovali a osvojili si nové zručnosti. 

     • Kurz pohybových aktivít so zameraním na zimné športy

      1. ročníky 10. - 12.1. 2024

      Ciele 3 – dňového Kurzu pohybových aktivít zameraných na zimné športy boli splnené. 

      Obsahovú náplň kurzu vhodne naprojektovali Ing. Daniel Vadkerti – zástupca riaditeľky školy , PaedDr. Mária Suchánková učiteľka TSV a PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka školy. Žiaci pri všetkých  aktivitách – volejbal, stolný tenis, lukostreľba, pohybová hra kinect, karaoke, tanečná príprava, hudobný kvíz, turistická vychádzka, rozvíjali kondičné a koordinačné schopnosti, overili si svoje pohybové schopnosti, súťažili v zmysle fair – play, prekonávali prekážky, vedeli sa správať, pobytom na čerstvom vzduchu podporili zdravie a imunitu, získali mnohé informácie, osvojili si zručnosti a  v neposlednom rade sa aj dobre zabavili.

      1. deň bol dňom  športových hier a zábavy. Konal sa v telocvični a  učebniach. V telocvični sa súťažilo vo volejbale kde zvíťazila 1 APS, druhá bola  1 MAS a tretia 1BPS. V učebniach sa zahrali  na dobrodruhov prostredníctvom hry Kinect Adventures a predviedli svoj spevácky talent v karaoke.

      2. deň v telocvični školy predvádzali svoje umenie lukostrelci z 1. slovenského školského lukostreleckého klubu pod vedením pána Ing. arch. Branislava Kružela.

       V hudobnom kvíze hádali známe melódie z filmov a rozprávok. V rámci tanca si osvojili základy rôznych tanečných štýlov, s dôrazom na správne držanie tela, melódiu a rytmus čo rozvíjali v rytme valčíka, walca, karičky, najmä čardáša či modernej hudby.

      3. deň počas turistickej vychádzky sa žiaci oboznámili s okresmi Bratislavy. Trasa viedla z Petržalky cez  Starý most do centra mesta kde spoznávali krásne zákutia, významné inštitúcie, nábrežie Dunaja a získali prehľad o našom hlavnom meste.

      Nad všetkým dohliadal, riadil a usmerňoval pán zástupca Ing. Daniel Vadkerti

                                                                PaedDr. Mária Suchánková, učiteľka TSV

     • Poďakovanie a ocenenie - Škola s dobrým srdcom

      Občianske združenia Koľko Lásky sa poďakovalo našej škole, ktorá sa zapojil do zbierky v roku 2023 – Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok. Aj vďaka našej škole bola zbierka úspešná a potešila desaťtisíce seniorov po celom Slovensku. Spoločne sme to dokázali! Ako poďakovanie sme obdržali čestné ocenenie Škola s dobrým srdcom. Certifikát nám bude pripomínať, že aj malá pomoc dokáže vyčariť teplo v duši a pekné spomienky v mysli obdarovaných.

     • Noc v škole

      Noc má čatovnú moc. A nehovoriac o tej v škole. Zo stredy 20.12 na štvrtok 21.12.2023 žiaci prvých ročníkov mali prespávačku v škole. Spolu ich bolo 65 a boli super partia. Noc v škole začala organizačnými pokynmi, pokračovala športovými aktivitami v telocvični - volejbal, futbal, basketbal. Časť žiakov tancovala, spievala a zabávala sa. Niektorí pozerali film či preberali rôzne témy. Na večeru si pripravili rôzne dobroty, pripravil sa punč navštívila nás aj pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorú žiaci milo pohostili. Zábava trvala až do ranných hodín, kedy sa žiaci uložili do tried na sladký spánok. Chcela by som sa poďakovať aj vyučujúcim, ktorí sa dobrovoľne akcie zúčastnili a to Jarka Franková, Katka Šprláková, Majka Suchánková, Števko Víg, Noro Jochman a Michal Průžek. Nielen žiaci ale aj učitelia si akciu užili, veľa sa o sebe dozvedeli a získali nové priateľstva. Verím, za sa nič v škole zopakuje. 

      Všetkým prajem pokojné a požehnané sviatky a všetko dobré v novom roku.  Janka Trebulova, odborná vyučujúca

     • UMENIE ROZPRÁVA PRÍBEHY...

      Aké príbehy rozpráva umenie?

      Odpoveď na túto otázku hľadala aj trieda III.C PS dňa 21.12.2023 pri návšteve novo zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Výnimočné priestory, očarujúca atmosféra nás všetkých príjemne naladili na očakávané Vianočné sviatky.

      PhDr. Ivana Mráziková, tr.uč.

     • ZDRAVIE, HISTÓRIA, KULTÚRA, UMENIE

      Nielen zdravé stravovacie návyky a pohyb, ale aj kultúra, ľudové tradície, zvyky a umenie výrazne vplývajú na našu  psychiku a sú dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. Preto žiaci 1. AV a 1. A PS v rámci projektu ČlOVEK A ZDRAVIE so zameraním na zdravý životný štýl absolvovali komentované vychádzky a workshopy lektorované  žiakmi SOŠP zo študentskej firmy GASTO.

      08. 12. 2023 Barbora Jankovičová si pripravila vychádzku KULTÚRA V STAROM MESTE pre žiakov 1. AV s akcentom na významné kultúrne dominanty v centre mesta, ich históriu i súčasnosť.

      15. 12. 2023 žiaci 1. B PS absolvovali komentovanú vychádzku so Sofiou Csováriovou  BRATISLAVA ZA ČIAS MÁRIE TERÉZIE. Poukázala na rozvoj Bratislavy – Prešporku počas jej panovania, najmä na rozvoj školstva, vzdelanosti, zlepšenie životnej úrovne.

      Následne prváci absolvovali workshopy v moderne zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie. Žiaci 1. AV v oddelení sakrálneho umenia spolu s Barborou Jankovičovou HĽADALI BARBORU. Študenti SOŠP porozprávali legendy stridžích dní, povery i ľudové tradície v predvianočnom období spájané s tromi sväticami Katarínou, Barborou a Luciou. Kreatívnymi aktivitami potom hľadali sv. Barboru v zbierkach na základe atribútov. 

      Žiaci 1. B PS mali workshop zameraný na Modernu. Nina Rácová ich zasvätila do tajov KUBIZMU, upriamila pozornosť na dva obrazy, ktoré následne dokresľovali. Nina Zacharová s nimi zrealizovala workshop BIBLIOMAN v Esterházyho paláci. Prehliadka bola umocnená o interaktívnu zábavnú prednášku Podivuhodné dejiny kultúry s profesorom škrečkom.

      Ďaľšie aktivity sme realizovali na Vianočných trhoch v Starom meste. Úlohou žiakov bolo zistiť, aké zdravé a prírodné produkty ponúkajú predajné stánky.

      Poslednou aktivitou bolo zistiť, koľko sme urobili krokov na základe aplikácií v mobiloch. Priemerne sme prešli 8 367 krokov, 6, 51 km a pohybovali sme sa na 4 poschodiach.

      Veľká vďaka patrí nielen študentom – lektorom, ale aj disciplinovaným a atívnym prvákom, ktorí si tento deň užili a načerpali nové poznatky, skúsenosti i príjemné zážitky adventného obdobia.

      RNDr. Magdaléna Hessková

     • Workshop v dielňach Fablab-u

      12.12.2023 študenti 1.B PS navštívili priestory vedeckého parku UK, kde si nielen pozorne prezreli areál univerzít, ale sa aj zúčastnili zaujímavého workshopu v dielňach Fablab-u. 
      FabLab je miesto technickej kreativity, kde sme si za pomoci umelej inteligencie vytvorili zaujímavé príbehy, ktoré spracovávali naše podnety a popisy, naučili sme sa ako generovať obrázky na základe slovných promptov, rozpohybovali sme vlastné kresbičky v animáciách. 
      Druhou časťou worshopu bolo vypaľovanie do drevenej preglejky. Študenti popustili uzdu svojej kreativite a pod rukami im vznikali naozaj krásne dielka. Je veľmi potešujúce vidieť, že naši študenti sú v jemnej práci rukami veľmi zruční a majú cit i trpezlivosť. 
      V tento deň sme si vyskúšali mnoho nových vecí, ktoré môžeme využiť pre náš vlastný rozvoj či štúdium, no zároveň sa dielňami nieslo aj množstvo smiechu a radosti z výtvorov našich vlastných rúk. Video si môžete pozrieť na linku: https://www.facebook.com/fablabslovakia/videos/1282918619055347/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing .

      Mgr. Veronika Ženišová 

     • 16. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      14. 12. 2023 sa v našej škole uskutočnil 16. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, tejto postupovej súťaže sa zúčastnili 6 žiaci školy. Súťažili v kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategórii B – prváci a druháci. Olympiáda zo slovenského jazyka je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku a literatúre, rozširovať záujem o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o krásny materinský jazyk. Súťaž pozostávala z 3 častí. Vedomostného testu, transformácie textu a rétoriky. Úspešnými riešiteľmi boli dve žiačky. V kategórii A : Kristína Šuchová 3.C PS, V kategórii B: Lucie Thinschmidtová 1.C PS. Obidve úspešné riešiteľky olympiády postúpia do okresného kola. Želáme im veľa šťastia a úspechov aj v okresnom kole!

     • MIKULÁŠSKE VIANOCE v SSS na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici

      MIKULÁŠSKE VIANOCE zažili dnes 13. 12. 2023 seniori z SSS na Vavilovovej aj Mlynarovičovej ulici v bratislavskej Petržalke. Žiaci z učebného odboru Sanitár s triednou učiteľkou PhDr. Gabrielou Pénzesovou a učiteľkou odborných zdravotníckych predmetov Mgr. Katarínou Adamovou vytvorili programové pásmo v spolupráci so žiakmi I. PS 2-ročnej (externá, večerná forma štúdia) pod vedením triednej učiteľky Mgr. Evy Horkovičovej a učiteľky odborných zdravotníckych predmetov Mgr. Márii Urbanovej. Kultúrny program s obdarovaním seniorov prispel k umocneniu adventného obdobia a k vykúzleniu príjemnej nálady a pocitov u každého, kto sa na danej aktivite zúčastnil. Z pekného dňa sa tešili seniori, žiaci, učitelia aj zamestnanci oboch SSS. Poďakujme si navzájom za vynaložené úsilie pri príprave aj realizácii charitatívnej aktivity, ktorá prispela k odprezentovaniu školy.

     • Súťaž vo florbale v okresnom kole

      Dňa 11.12. sme sa zúčastnili v súťaži vo florbale dievčat, 8 škôl, v okresnom kole. V skupine sme získali 1. miesto a vo finále sme získali 2. miesto o 1 bod menej oproti 1. miestu. Postupujeme do krajského kola. Veľmi dobre a hlavne úspešne nás reprezentovali: Sonja Bičianková z I. CPS, Lenka Barochová, Sabina Kollárová a  Lenka Riečická z I. DPS, Vanesa Khayat z III. AV a Sofia Šemeláková z III. MAS. Gratuľujem k úspechu. Anna Repková

     • Vianočná Viedeň

      Viedeň – hlavné mesto Rakúska, významná metropola v strednej Európe, lákajúca množstvo turistov z celého sveta, ktorí radi navštevujú aj tradičné vianočné trhy - Christkindlmärkte, patriace medzi najväčšie, najkrajšie, ale i najdrahšie v Európe.Tento rok sme sa do Viedne vybrali 11.12.2023 i my spolu s 38 žiakmi našej školy, aby sme si vychutnali predvianočnú atmosféru, obdivovali historické pamiatky, zaujímavé zbierky v Prírodovedeckom múzeu, spoznali históriu, ale aj súčasnosť. Žiaci, ktorí sa učia nemčinu, mali možnosť komunikovať po nemecky, v obchodoch a na vianočných trhoch a tak využiť to, čo sa v škole naučili. Samozrejme mnohí komunikovali aj v angličtine, takže opäť sa potvrdilo, že ovládať cudzie jazyky je dôležité.Hoci bolo veľmi chladno, odniesli sme si z Viedne pekné zážitky a určite sa tam opäť vrátime.Mgr. Štefan Víg, Mgr Filip Tkáčik, Mgr. Lucia Smažáková Karabínošová.

     • MIKULÁŠSKE VIANOCE

      MIKULÁŠSKE VIANOCE navštívili dvaja Mikuláši, ktorí rozdávali sladkosti a radosť žiakom denného a večerného štúdia i všetkým zamestnancom školy. Škola sa vo štvrtok 7. decembra 2023 rozozvučala vianočnými koledami. Žiaci v príjemnej atmosfére vyrábali adventné vence, piekli koláčiky a cigánske pečienky, varili kapustnicu a vianočný punč. Spoločne spievali koledy, tancovali a rozprávali sa o témach, na ktoré doteraz nemali čas. Dobrotami ponúkali učiteľov a zamestnancov školy, adventnými vencami zdobili interiér školy a odmenili učiteľov. Súťažili o najkrajší adventný veniec. Prvenstvo získali dve triedy I. B PS a za kreativitu aj IV. A PS. Na záver dopoludnia si zahrali žiaci verzus učitelia volejbalový turnaj, ktorý vyznel jednoznačne v prospech učiteľov.  Zamestnanci školy boli v poobedňajších hodinách pozvaní manažmentom na spoločné predvianočné posedenie pri kapustnici a iných kulinárskych produktoch. Prítomných privítala riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. , ktorá umocnila atmosféru svojim ďakovným príhovorom a symbolickými darčekmi pre všetkých. Následne sa všetci zamestnanci školy navzájom obdarovali darčekmi, ktoré vytvorili anonymne pre svojho kolegu. Krásny štvrtok je za nami, spomienok z príjemných zážitkov je veľa a čas do najkrajších sviatkov roka sa pomaly kráti. Tešme sa z toho, že sme si spríjemnili predvianočné obdobie a načerpali nové sily do dní nadchádzajúcich.

     • BSK - učiteľská kapustnica

      Bratislavská župa odmenila svojich učiteľov tradičnou kapustnicou, programom a darčekmi v utorok 5. 12. 2023. Stredná odborná škola technológii a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave pripravila v Centre odborného vzdelávania a prípravy autentické prostredie pre posedenie zábavu pred prichádzajúcimi vianočnými a novoročnými sviatkami. Učitelia prijali pozvanie pána župana a zamestnancov BSK, prišli s dobrou náladou vyzbrojení humorom i napriek spoločenskej situácii, ktorá nastala pre oblasť školstva pred mikulášskym večerom. Riaditeľka našej školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a kolektív zamestnancov SZŠ ďakuje predstaviteľom BSK za zážitkové poobedie, ktoré prinieslo povzbudenie mysle pre každého zúčastneného.

     • Olympiáda ľudských práv

      Dňa 05.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo 3 žiakov študijných odborov. Školské kolo bolo na základe možnosti výberu zorganizované formou testu a to pod vedením Mgr. Štefana Víga a Mgr. Filipa Tkáčika. Hlavným cieľom tejto súťaže bolo vzbudiť záujem u žiakov o oblasť presadzovania a ochrany ľudských práv a demokracie. Ďalšími témami boli aj Európska únia a jej inštitúcie, NR SR, OSN a v neposlednom rade aj na Ústava SR. Žiaci mohli preukázať aj svoj všeobecný prehľad a záujem o aktuálne dianie v SR. Medzi najlepšími riešiteľmi Olympiády ľudských práv boli nasledovní žiaci:1. Sofia Kinská III. B PS 2. Natália Veszprémiová III. B PS 3. Linda Piseneková II. A PS. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do Olympiády ľudských práv a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii našej školy.Štefan Víg a Filip Tkáčik

     • Okresná súťaž SŠ v basketbale

      V piatok 1.12.2023 sa naši chlapci zúčastnili okresnej súťaže SŠ v basketbale na Gymnáziu Alberta Einsteina. Naši reprezentanti boli vyžrebovaní do skupiny B, spolu s ďalšími piatimi školami. Odohrali celkovo päť zápasov, z ktorých tri zápasy boli výherné.Naši basketbalisti obsadili 3. miesto v skupine zo šiestich zúčastnených škôl. Na postup to žiaľ nestačilo, keďže ďalej postupovali najlepšie prvé dve školy.Chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov. Mgr. Norbert Jochman

     • 1. decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS

      Každoročne 1. decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Cieľom tohto dňa bolo na našej škole žiakov upozorniť na problém AIDS, zvýšiť vedomosti o danej chorobe, jej šírení a prevencii. Pokiaľ chceli žiaci získať viac informácií o HIV, AIDS mohli si preštudovať prezenčné materiály Prevencia infekcie HIV/AIDS, ktoré boli na stoloch vo vestibule školy. Zároveň si mohli zahrať sexeso - edukačné pexeso, venované danej problematike. Vo vestibule školy je vytvorená výstava prác našich žiakov zapojených do súťaže na tému: Svetový deň boja proti AIDS. Červenú stužku si v tento deň mohol pripnúť každý, kto sa zapojil kampane boja proti AIDS.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie