• Druhé kolo prijímacích skúšok pre žiakov základných škôl

      Druhé kolo prijímacích skúšok pre žiakov základných škôl do študijných odborov 5304 M asistent výživy, 5361 M praktická sestra.  

      Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla o konaní druhého kola prijímacích skúšok do študijných odborov 5304 asistent výživy, 5361 M praktická sestra (4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy) pre školský rok 2023/2024

      Prijímacie skúšky budú dňa 20. júna 2023 (utorok) o 8.00 hodine v budove Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava.  Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do 12. júna 2023. 

      Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium študijného odboru 5304 M asistent výživy 5361 M praktická sestra (4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy) pre školský rok 2023/2024 sú zverejnené na webovej stránke školy – https://szsba.edupage.org/a/prijimacie-konanie-pre-skolsky-rok-20232024 

     • .

      Vážení zákonní zástupcovia novoprijatých žiakov v šk. roku 2023/2024,

       

      dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie  (najneskôr do 23. 06. 2023) nasledovných tlačív:

       

      • Záväzná prihláška na vyučovanie povinne voliteľného predmetu 
      • ISIC: Prihláška za člena – evidenčný list, Žiadosť o vydanie preukazu žiaka. Pozorne si prečítajte pokyny na sprievodnom liste – úhrada poplatku 22,- EUR za vystavenie preukazu na uvedený účet. Po evidencii úhrady na uvedenom účte bude uchádzačovi vystavený preukaz ISIC.
      • V prípade záujmu o stravovanie (obedy) v školskej výdajni stravy na SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať tlačivo „Zápisný lístok stravníka ŠJ pri ZŠ ...“ na uvedenú adresu: Školská jedáleň pri ZŠ, Dunajská 13, 814 84 Bratislava).
      • Žiadosť o prijatie do školského internátu v šk. r. 2023/2024 je potrebné vyplniť podľa pokynov  na uvedenom tlačive „Upozornenie pre žiadateľov o školský internát“ -  pozor Školský internát nepatrí SZŠ, musíte komunikovať priamo s danou organizáciou !!!

      Prílohy na stiahnutie: 

      zapisny_listok_SZS_(1).docx

      prihlaska_ETV_NAB_ANJ_NEJ.doc

      BA_SZS_ISIC_.docx

      Ziadost_o_prij_Sarat.__23-24__ziaci_SS__VS_chlapci_a_dievcata.docx

      Ziadost_o_prij_Trn.__23-24_len_dievcata__Dopln.docx

     • ISIC - prolongácia pre nový školský rok 2023/2024

      Od dnešného dňa je čas prolongácie Vašich ISIC preukazov pre nový školský rok 2023/ 2024. Tak ako v minulom roku, tak aj tento rok je možnosť predĺžiť si túto platnosť aj prostredníctvom aplikácie UBIAN alebo SMS správou. Len s komplet predĺženým preukazom sa vyhnete problémom u poskytovateľov zliav a aj u niektorých dopravcov, ktorí overujú platnosť preukazu vizuálne aj čipovo. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať.    Mgr. Natália Huťanová - Vedúca PK pre študijný odbor MAS

    • Máj 2023
     • Máj 2023

      V mesiaci máj začína maturitná skúška - skúška dospelosti pre žiakov končiacich štúdium na našej škole. Žiaci druhého ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a žiaci tretích ročníkov denného štúdia začínajú 4-týždňovú súvislú odbornú prax, kde si overia svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v praxi na zmluvných pracoviskách mimo školy. Žiaci II. DVS triedy budú po prvýkrát absolvovať súvislú odbornú prax v NOÚ na Klenovej v Bratislave a v UNB v striedavom cykle. Výber žiakov študijného odboru asistent výživy a masér využijú svoje zručnosti v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, UNB a NÚDCH v Bratislave. Žiaci tretích ročníkov študijného odboru praktická sestra absolvujú súvislú odbornú prax v UNB, NÚSCH a NÚDCH. Prajeme všetkým žiakom, veľa úspechov, aby zodpovedne reprezentovali seba a školu a boli nápomocní pacientom hospitalizovaným v zdravotníckych zariadeniach.

     • Odborná prax trochu inak

      Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra v rámci odbornej praxe majú zaradenú starostlivosť nielen o choré dieťa, ale aj o zdravé dieťa. Na teoretických predmetoch zvládnu osobitosti jednotlivých vývinových období v rámci psychomotorického vývinu dieťaťa. Prakticky si tieto vedomosti overujú počas výchovných zamestnaní u detí v predškolských zariadeniach. Opakovane spolupracujeme so zamestnancami Materskej školy na Strečnianskej č.2 v Bratislave. Tento rok boli zamestnania zamerané na prvú pomoc.  Deťom, primerane ich veku, žiačky s učiteľkou odborných predmetov PhDr. Veronikou Bebjakovou v dňoch 11.5. a 12.5.2023 vysvetlili, čo robiť pri náhlych kolapsoch, ako volať RZP, ošetriť drobné krvácajúce rany a popáleniny v domácnosti, čo robiť pri aspirácii cudzieho telesa do dýchacích ciest a ošetriť bodnutia hmyzom a ako sa správať v prírode, aby sme týmto nehodám predišli. Zamestnania ukončili zopakovaním prostredníctvom vyrobeného puzzle, pexesa a hudobno – pohybovou aktivitou.  Aj takouto formou odbornej praxe si naši žiaci overujú teoretické vedomosti a získavajú praktické zručnosti, ktoré raz možno využijú vo svojom budúcom povolaní.

     • Medzinárodný deň sestier

      12.mája 1820 sa narodila Florence Nightingaleová, známa v histórii ošetrovateľstva ako „Dáma s lampou“. ICN (Medzinárodná rada sestier) si každoročne tento deň pripomína ako Medzinárodný deň sestier. ICN oznámila tému Medzinárodného dňa sestier 2023: „Naše sestry. Naša budúcnosť.“

      Prezidentka ICN Dr. Pamela Cipriano k tomu povedala, že opatrenia pre budúcnosť majú zabezpečiť, aby sestry boli chránené, rešpektované a oceňované. Okrem podpory sestier sa majú posilniť zdravotnícke systémy, aby reagovali na rastúce požiadavky na zdravie obyvateľov v jednotlivých krajinách.

      Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)  pri tejto príležitosti organizuje podujatia na regionálnej aj celoslovenskej úrovni pod názvom Biele srdce. Konajú sa pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Udeľovaním ocenenia Biele srdce SKSaPA poukazuje na náročnú prácu sestier a ich roly v zdravotníckom systéme. Sestry sú tie, ktoré sú pri narodení človeka, ale aj pri jeho odchode. Aj našich študentov počas štúdia pripravujeme a vedieme k tomu, aby  vedeli plnohodnotne vykonávať svoje úlohy a zabezpečili tak pacientom/klientom kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť.

      Naši žiaci poznajú túto dámu z vyučovania z jednotlivých odborných predmetov a z jej portrétu, ktorý je umiestnený v interiéri školy. Florence Nightingaleová je symbolikou sesterstva.

      Všetkým sestrám, aj tým, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie chceme vzdať úctu v ich namáhavom poslaní, bez ktorého si nevime predstaviť existenciu ľudstva.

     • Deň ženského zdravia

      Dňa 4.5.2023 sa päť študentiek študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra z triedy II. DVS zúčastnilo podujatia Bratislavského samosprávneho kraja na tému Deň ženského zdravia. Cieľom tohto stretnutia bolo priorizovať tému ženského zdravia, prevenciu a diagnostiku zhubných ochorení. V diskusii odzneli názory odborníkov - lekárov, sestier, či pracovníkov poisťovní a iných organizácii. Na fotke s našimi študentkami je pani prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, PhDr. Mária Lévyová. Z tejto aktivity si študentky odniesli pragmatické skúsenosti, možné preniesť do praxe. V rámci šírenia osvety chceme osloviť všetky ženy aby o seba dbali a nezabúdali na prevenciu.

     • Maturita

      Májová zeleň je symbolom vitality a prebúdzania sa prírody. Zelená stužka je symbolom nádeje, vzdelanosti a lásky, ktorá zdobí maturantov. Obe zelene sú charakteristické a špecifikujú symboliku v období ľudského života. V stredu 10. mája 2023 na našej škole 77 žiakov (55 denného a 22 večerného štúdia) v študijnom odbore praktická sestra si losovalo oddelenie pre vykonanie praktickej časti maturitnej skúšky, a tak splnili podmienky, aby mohli pristúpiť k praktickej maturitnej skúške. V študijnom odbore asistent výživy 11 žiakov zasadlo do školských lavíc a písali písomnú časť praktickej časti maturitnej skúšky. Na maturitnú skúšku sa pripravuje aj 16 žiakov zo študijného odboru masér. Všetkým maturantom držíme palce, povzbudzujeme ich k pozitívnemu výkonu a veríme, že to, čo sa počas štúdia na pôde našej školy naučili, úspešne zúročia v nadchádzajúcich dňoch, kedy ich čaká praktická časť odbornej zložky MS a po akademickom týždni ústna časť MS.

     • Prijímacie konanie na SZŠ

      Brány našej školy sa dňa 4. mája 2023  opäť otvorili pre žiakov základných škôl – záujemcov o denné štúdium v študijných odboroch asistent výživy a praktická sestra. Konal sa prvý termín prijímacích skúšok z predmetov Slovenský jazyk a literatúra i Biológia.

     • Prijímacie konanie na SZŠ

      Po voľnom prvomájovom pondelku sa hneď v druhý deň konali na našej škole prijímacie skúšky – prvý termín do študijného odboru masér – denné štúdium. Uchádzači o štúdium zvládli náročný deň písaním testov zo slovenského jazyka a literatúry i biológie, absolvovali testy fyzickej zdatnosti a predviedli modelovanie v oblasti prezentácie jemnomotoriky. Všetky tieto ukazovatele boli súčasťou prijímacieho konania.

     • Olympiáda z Klinickej propedeutiky

      - žiačky našej školy získali 1. miesto

      Olympiáda nie je len športové podujatie. Ale je to aj druh školskej odbornej súťaže žiakov a študentov v rôznych oblastiach. Jednej takejto olympiády sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Sarah Hamarová a Tamara Krajčovičová vycestovali do susednej Českej republiky, kde sa 27. apríla 2023 na pôde SZŠ a VOŠZ Šumperk konal 8. ročník Olympiády v Klinickej propedeutike. Cieľom bolo odovzdať zaujímavé poznatky, ktoré sa žiaci naučili počas doterajšieho štúdia. Na Olympiáde odznelo osem prezentácii žiakov českých zdravotníckych škôl a jedna slovenská prezentácia, čo dodalo súťaži medzinárodný rozmer. Každá dvojica prezentujúcich si pripravila tému, ktorá im bola blízka a výnimočná. Porota hodnotila formu a štylizáciu spracovania, obsah a odbornosť témy, spôsob prezentácie a komunikáciu. Naša dvojica žiačok pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Zuzany Schmidtovej, PhD. získala hneď dve prvé miesta – 1. miesto udelené študentskou porotou a 1. miesto udelené odbornou porotou, ktorú tvorilo osem odborných učiteliek a jedna vedúca sestra z Nemocnice Šumperk a.s. Naše výherkyne sa tešia z neoceniteľnej skúsenosti, ktorú získali pred auditóriom českých študentov a odborných učiteliek.

     • Exkurzia BORY

      27.apríla 2023 sa II. DVS trieda zúčastnila exkurzie v Nemocnici Bory v Bratislave. V novo- otvorenej nemocnici už je v prevádzke ambulantná časť, rehabilitácia, rὅntgenologické pracovisko. V lôžkovej časti sa dokončuje  zariaďovanie a  vybavovanie  pomôckami a prístrojmi. PhDr. L. Lieskovská nás zoznámila so systémom príjmu pacienta do nemocnice v prípade akútneho stavu cez červenú zónu, aj s postupom pri plánovanom príjme. Taktiež nám vysvetlila systém objednávania sa na ambulantné vyšetrenie k špecialistom. Mali sme odprezentovanú elektronickú dokumentáciu prijatého pacienta, stanovenie a zaznamenávanie pacientových problémov a ich následné riešenie.Zaujal nás spôsob vzdelávania pracovníkov. V súčasnosti je systém nastavený tak, že novoprijatí zamestnanci sa mesiac pred nástupom na konkrétne pracovisko vzdelávajú, aby zvládli nový systém práce a pracovné činnosti na danom úseku. Mnohé činnosti sú automatizované a centralizované, mnohé sa riešia elektronicky, napr. objednávanie liekov, dávkovanie liekov farmaceutickým laborantom v centrálnom stredisku, príprava a rozdávanie stravy nutričným pracovníkom, sestra pracuje na tzv. plávajúcich lôžkach, kde sú rozdelené pracovné činnosti podľa kompetencií jednotlivých pracovníkov. Každý zamestnanec absolvuje elektronicky prednášky, webináre podľa svojho voľného času, následne vypracuje testy z danej oblasti. Môže ich robiť opakovane, kým nedosiahne stanovené percento (tak, ako my v škole). Videli sme primára JIS, ako školil 6 budúcich sestier a praktických sestier v manipulácii s prístrojovým vybavení na tomto oddelení. Každý pracovník je vybavený mobilným telefónom slúžiacim na uľahčenie komunikácie a riešenie pracovných záležitostí. Samozrejme, zaujali nás aj nové postele s rôznymi funkciami, potrubná pošta na posielanie materiálu a žiadaniek, ktorá uľahčí prácu zamestnancom, tzv. liekový vozík vybavený prístrojmi na meranie a automatické zaznamenávanie vitálnych funkcií po zaevidovaní pacienta, steny vymaľované rôznymi farbami slúžiace aj na orientáciu a mnoho ďalšieho. V suteréne sa nachádza školiace pracovisko pre zamestnancov vybavené trenažérmi na nácvik rôznych ošetrovateľských výkonov a aj získanie patričných zručností.Aktuálnou úlohou manažmentu nemocnice je získať dostatok pracovníkov jednotlivých kategórií. My sme videli, že nemocnice môžu vyzerať aj inak, než sme zvyknutí z odbornej praxe. Ďakujeme PhDr. L. Lieskovskej za poskytnutie informácií, za sprievod po nemocnici. Aj exkurzie môžu obohatiť a doplniť výchovno – vzdelávací proces,  tiež môžu byť pre žiakov motiváciou k ďalšiemu vzdelávaniu.Prajeme novej Nemocnici Bory dostatok kvalitných a zanietených pracovníkov na jednotlivých pozíciách, čo bude smerovať ku skvalitneniu zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

     • Získanie zeleného certifikátu

      Zelený certifikát a logo naša škola získala za odovzdané použité batérii, tonery a elektroodpad v roku 2022. Logo je potvrdením, že naša škola aj vďaka študentom a zamestnancom školy pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov. Ďakujeme za spoluprácu SEWA, a.s. . V prípade, že sa chcete spolu s nami podieľať na šírení myšlienky ochrany životného prostredia pomocou správneho triedenia elektroodpadu a jeho ekologickej recyklácie, môžete použiť web: https://www.sewa.sk/sluzby/bezplatny-odvoz-elektroodpadu  prostredníctvom ktorého je možné využiť služby SEWA na bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií.

     • Nové ošetrovateľské pomôcky a modely

      Dňa 26. 04. 2023 nám odborníci z dodávateľskej firmy HELAGO-SK s.r.o. odprezentovali moderné ošetrovateľské pomôcky, ktoré budú používané v odborných učebniach pri výučbe predmetu ošetrovateľské techniky. Zakúpené boli 2 figuríny Susie/Simon, nácviková paža na vnútrožilovú injekciu, model paže pre nácvik venepunkcie, simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie, model pre nácvik intramuskulárnej injekcie, štandardný katetrizačný trenažér. Veríme, že vďaka týmto novým moderným a hodnotným pomôckam sa stane výučba v predmete ošetrovateľské techniky pre žiakov kvalitnejšia a atraktívnejšia.

     • Prednáška

      O problematike pohlavného života spojenej s prevenciou predčasnej gravidity sa konala prednáška pre našich žiakov tried I. A PS, I. B PS a I. C PS pod názvom „Medzi nami“. Realizovali ju manželia z O.Z. Bocian. Predstavili činnosť vo svojej organizácii. Venujú sa párom, ktorí nemôžu splodiť deti. Pútavými metódami vysvetľovali podstatu pohlavného života a sexuálneho správania. Poukázali na význam prvej prehliadky u gynekológa a urológa. Prezentovali rôzne produkty na intímnu hygienu, ktoré žiaci mohli vyhrať v krátkom kvíze. Vypĺňali dotazník, ktorého výhodou bola možná spätná väzba cez mail, kde sa môžu dozvedieť ako ho vyplnili, a čo ich ešte zaujíma. Na záver boli žiakom zodpovedané otázky ako sa vysporiadať s rýchlymi zmenami, ktoré sa dejú v ich tele počas dospievania.

     • I.N.I INNOVATION CAMP 2023

      INNOVATION CAMP (IC) je celoštátna súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorá podporuje kreativitu, tímového ducha a rozvíja  prezentačné zručnosti. Organizátorom je nezisková organizácia JA Slovensko, ktorej vzdelávacie programy realizujeme aj na našej škole. Tento ročník bol organizovaný v spolupráci s partnermi Impact Nation Institute a Nadační fond vzdělávaní a podnikání v rámci  Erasmus+ projektu SEED.  25. apríla 2023 sa  v Hoteli Color v Bratislave stretlo 100 stredoškolákov z celého Slovenska. Počas dňa mali navrhnúť vzdelávaciu aktivitu, program alebo projekt, ktorý pomôže rozvíjať podnikavosť študentov. Ich úlohou bolo vybrať si konkrétny druh školy, špecifikovať jednu z troch základných oblastí EntreCompu, ktorá bude navrhnutým vzdelávaním rozvíjaná. Idea návrhu mala byť kreatívna, inovačná, riešenie konkurencieschopné a ekonomicky efektívne. Medzi 20 slovenských stredných škôl patrila ako jediná zdravotnícka škola naša. Úspešne nás reprezentovali žiaci I. AV Gleb KashykLaura LincmaierováSkarleta Čičolová, Adriana Kovácsová, Monika Achbergerová. zapojení  do programu JA Slovensko – ZRUČNOSTI PRE ÚSPECH, zameraný na rozvoj projektového vyučovania, ekonomického myslenia a prezentačných zručností pod vedením RNDr. Magdalény Hesskovej. 

      AKO SME DOPADLI ?

      1. miesto BUSINESSBOOST, projekt so zameraním na rozvoj podnikavosti vytvorením špeciálnej aplikácie, s možnosťou získavania teoretických i praktických skúsenost. Súčasťou víťazného tímu bol Gleb Kashyk.

      3. miesto  PLAN B a naša Laura Lincmaierová sa zamerali na rozvoj podnikavosti športovcov, mať aj plán B po skončení kariéry.

      Ikeď bez umiestnenia, no veľmi podnetným bola prezentácia tímového produktu KURZ PODNIKANIA PRE ZDRAVOTNÍKOV, ktorého spoluautorkou bola Monika Achbergerová. Kurz má slúžiť k tomu, aby si aj zdravotníci uvedomili, že aj podnikateľské zručnosti majú v ich profesijnom raste významné miesto. Kurz je veľmi inšpiratívny aj možno sa stane aj realitou na našej škole.

      Skarleta Čičolová súčasť produktu BUSINESSEDU a Adriana Kovácsová projekte FINANCIE A ZRUČNOSTI sa zamýšľali nad vzdelávaním žiakov odborných škôl a inovatívnymi riešeniami formou workshopov, spájaním teórie s praxou. Všetci zúčastnení získali certifikáty o úspešnom absolvovaní celoštátnej súťaže. Víťazom srdečne blahoželáme  a ostatným aj napriek tomu, že sa neumiestnili na prvých priečkach tiež, lebo nesklamali a úspešne sa popasovali s tohtoročnou výzvou. 

      Víťazom srdečne blahoželáme  a ostatným aj napriek tomu, že sa neumiestnili na prvých priečkach tiež, lebo nesklamali a úspešne sa popasovali s tohtoročnou výzvou.

     • Škola škole - zdravie a krása

      ŠKOLA ŠKOLE je  grantový program BSK, ktorého cieľom je podporiť vzájomnú spoluprácu medzi školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účelom vzájomného prospechu zo spoločných aktivít, skvalitnenia vzťahov medzi školami, vzájomného sa spoznania a zapojenia pedagogického zboru a žiakov do spoločných, resp. recipročných aktivít. Aj tento rok sme jeho súčasťou. Do tohto ročníka sme sa zapojili dvoma projektami: ZDRAVIE A KRÁSA v spolupráci so SOŠ beauty služba na Račianskej ulici s finančným grantom 500 € EKOHACKATHON  spolupráci so SOŠ Podnikania sídliacej v budove našej školy s finančným grantom 600 €. Spoločné projekty škôl každým rokom obohacujú žiakov o nové poznatky, skúsenosti a nenásilnou formou sa zoznamujú s odborným zameraním oboch škôl. Tento ročník sme odštartovali projektom ZDRAVIE A KRÁSA v piatok 14. apríla 2023 na SOŠ beauty služieb. Vybraných 20 žiakov na pôde partnerskej školy privítala riaditeľka školy Ing. Žaneta Vrábelová. Pod vedením Mgr. Adriany Vaškovej sme potom absolvovali prednášky,  remeselné workshopy zamerané na odborné kozmetické ošetrenie pleti, úpravu rias, obočia, starostlivosť o ruky, masáže rúk, parafínový zábal, denné líčenie, úprava vlasov žehlením, kulmovaním v spolupráci s kozmetičkami a kaderníčkami. O dokumentáciu tohto príjemného dopoludnia sa postarali žiaci zo študijného odboru fotografia. Po revitalizujúcich procedúrach sme odchádzali oddýchnutí, s príjemnými pocitmi, obohatení o praktické informácie v storostlivosti o svoj zovňajšok, skúsenosti a nové priateľstvá. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v priestoroch našej školy a spoločne sa budeme zamýšľať nad zdravím človeka a uvedomením si náročnosti prípravy na zdravotnícke povolanie.   RNDr. Magdaléna Hessková

     • Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

      - naše žiačky vybojovali strieborný pohár

      Boj o pohár víťaza začína prípravou na súťaž. Príležitosť zabojovať a ukázať čo sa počas prípravy naučili mali 20. apríla 2023 žiačky Viktória Suchánková, Sabína Kusová a Mariia Priadilia z III. A PS na V. ročníku regionálneho kola Súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. ročníka zdravotníckych škôl v odbore praktická sestra v priestoroch SZŠ Trnava. Pre našu školu vybojovali strieborný pohár, pre seba radosť, úsmev a diplom. Ďalšia odmena pre nich a ich učiteľky PhDr. Annu Faborovú a Mgr. Evu Kabinovú je postup do celoštátneho kola tejto súťaže. Všetkým patrí srdečná gratulácia.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie