• Prijímacie konanie

      Záujemcovia o zvýšenie si kvalifikácie a vzdelania si sadli opäť do školských lavíc, kde ich v triedach osobne privítala pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. zaželala im veľa šťastia pri prijímacom konaní. Mali sme možnosť si pozrieť aj športové výkony našich uchádzačov o študijný odbor zdravotnícky záchranár, ktorí museli absolvovať testy fyzickej zdatnosti ako jednu z častí prijímacej skúšky. Veríme, že previerka fyzickej zdatnosti a teoretických vedomostí sa im podarila a prijatí uchádzači sa budú tešiť z výsledkov a rozhodnutia o prijatí na štúdium v našej škole. S prijatými uchádzačmi o štúdium sa vidíme v septembri - želáme im veľa šťastia pri návrate do školských lavíc.

     • Sloboda zvierat

      V stredu, 21.6.2023, sme ako trieda I.C. PS navštívili útulok pre psíky Slobody Zvierat v Bratislave Dúbravke. Naše budúce praktické sestry sa dozvedeli, čo znamená starostlivosť o zvieratká v útulku, aké psíky sa tam dostávajú a prečo, alebo aké dôležité je očkovanie zvieratiek. Následne sme si vyskúšali venčenie psíkov a porozprávali nám príbehy o niektorých z nich. Zvieratkám sme priniesli drobné pamlsky. My sme si deň celkom užili a dúfame, že aj venčené psíky.-) Mgr. Lucia Smažáková Karabínošová

     • Celoštátna súťaž v poskytovaní prvej pomoci

      Naše žiačky získali krásne 2. miesto, GRATULUJEME. 

      Celoštátnu súťaž v poskytovaní prvej pomoci 13. júna 2023 zorganizovala Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín spolu s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl. Súťaže sa zúčastnil 12 najlepších žiackych tímov z celého Slovenska. Súťaž sa konala v prostredí kempu Tília Gäceľ. Pre súťažiacich bolo pripravených 6 súťažných stanovíšť (z toho 5 modelových situácií a 1 vedomostné stanovište). Úlohy boli náročné. Veď podľa fotografií posúďte sami. Družstvo tvorené žiačkami III.A PS triedy ktorému velila Viktória Suchánková a jej členov okrem nej tvorili Sabína Kusová a Mariia Priadilia na súťaž pripravovala odborná učiteľka, PhDr. Anna Faborová. Na súťaž vycestovali v deň vopred. Naspäť sa vrátili bohatší o zážitky, skúsenosti, pohár a strieborné medaile „krásne 2. miesto“. GRATULUJEME !!!

     • Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023

      Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je venovaná deťom, ktoré sa trápia. Aj naša škola sa pripája k tejto dobrovoľnej zbierke. Žiaci, učitelia, zamestnanci a priatelia školy si v tento deň  pripnú na svoje oblečenie modrý gombík. Milióny detí na svete, vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život. Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých s deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť.

     • Worlds Largest Lesson

           Každý z nás si uvedomuje, že príroda okolo nás sa mení. Veľký vplyv – pozitívny aj negatívny - na ňu máme práve my ľudia. Nie nadarmo sa hovorí „Chrániš prírodu, chrániš seba“.  Naša škola sa zúčastnila projektu, ktorý má za cieľ vzbudiť záujem o zdravšie a udržateľnejšie stravovanie a motivovať žiakov k tomu, aby vyskúšali nové spôsoby stravovania. Tento projekt realizovala organizácia AIESEC v spolupráci s Európskou úniou a Svetovým fondom na ochranu prírody a prebiehal v anglickom jazyku. Žiaci spojili príjemné s užitočným – angličtinu s ochranou prírody.

           Projekt bol určený pre žiakov vo veku 15 - 18 rokov. Každá skupina mala 2-3 dobrovoľníkov, z ktorých minimálne jeden hovoril po slovensky a s triedou alebo učiteľom komunikoval v prípade akýchkoľvek problémov. Dobrovoľníci pochádzali z rôznych krajín, ako napríklad Česka, Maďarska, Talianska, Venezuely, Brazílie, Turecka, a podobne. Všetci dobrovoľníci boli z organizácie AIESEC a na našej škole boli študenti z Maďarska.

           Žiaci sa zapájali do jednotlivých aktivít a veľmi pekne komunikovali v anglickom jazyku. Verím, že aktivity im priniesli aj nové informácie, ktoré budú vedieť využiť aj v budúcnosti.

           Akcie sa zúčastnili žiaci I.AV, I.BPS, II.AV a II.BPS spolu s vyučujúcimi PhDr. Zuzanou Schmidtovou, PhD.  a Mgr. Margarétou Ondrejkovou. Verím, že aj v budúcnosti budú takéto osvetové aktivity na našej škole. 

      Ing. Janka Trebulová, odborná vyučujúca AV

     • Súvislá odborná prax II.DVS triedy

      Súčasťou predmetu klinické cvičenie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra je aj súvislá odborná prax. Tento rok ju žiaci II.DVS triedy absolvovali v dvoch nemocniciach. Prvou bol Národný onkologický ústav na Klenovej ulici, oddelenie klinickej onkológie, kde sa všetci vystriedali v týždňových intervaloch. Spoznali a v praxi si overili špecifiká starostlivosti u pacienta s rôznymi onkologickými ochoreniami.

      Druhým pracoviskom bola UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, kde sa žiaci v týždňových intervaloch vystriedali na JIS internej, JIS chirurgickej, gastroenterologickom oddelení, traumatologickom oddelení a ORL oddelení.

      Striedali sa v dopoludňajších a odpoludňajších službách a mali dve nočné služby. Prax bola zameraná na zoznámenie sa so špecifikami pri starostlivosti o pacientov na uvedených pracoviskách.

      Veríme, že získané vedomosti, skúsenosti a zručnosti využijú aj počas ďalšieho štúdia.

      PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

     • Erasmus +

      Program Erasmus je program Európskej únie podporujúci zahraničnú mobilitu študentov aj pedagógov. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore. Program existuje od roku 1987, bol súčasťou programu Socrates, tiež bol účasťou Programu celoživotného vzdelávania. Názov Erasmus je odvodený od priezviska holandského renesančného humanistu Erasma Rotendarmského. Program od roku 2014 pokračuje pod názvom Erasmus+.

      V rámci Erasmu+ sa ponúkajú príležitosti v oblasti mobility a spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Študenti majú  možnosť vycestovať do zahraničia za poznaním, skúsenosťami v rámci štúdia a prípravy na odbornú prax.

      V rámci tohto programu od začiatku marca do polovice júna 2023 bola na naše školiace pracovisko do Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb vyslaná žiačka Klára z Vyšší zdravotnické školy z Hradca Králové v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Naši žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra so študentkou nadviazali kontakt a vymenili a porovnali sme si informácie o organizácii štúdia na našich školách. Študentke sme ukázali našu školu, odborné učebne, učebne prvej pomoci a anatómie, zúčastnila sa prednášok z gynekológie, neurológie, psychiatrie. V apríli sme spolu zabsolvovali Narcisy, tiež exkurziu v Nemocnici Bory. V škole sa zúčastnila prednášky s pracovníčkou PZ SR o obchodovaní s ľuďmi a o násilí na ženách. Tiež sa zúčastnila s nami patologickej pitvy v Nemocnici na Antolskej, exkurzie v Zariadení sociálnych služieb K.Matulaya, bola s nami na praxi v UNB na Antolskej na JIS, na endoskopii, v NÚDCH na ortopédii, v NOÚ na Klenovej na oddelení klinickej onkológie. Ukázali sme jej pozitíva aj negatíva slovenského zdravotníctva, vrátane nedostatku personálu. Podstatným rozdielom v českom zdravotníckom školstve je možnosť plynulého prechodu žiakov z nižších učebných (sanitár) a študijných odborov  až k diplomovanej sestre.Prajeme študentke Kláre, aby skúsenosti a vedomosti, ktoré získala na Slovensku, obohatili jej osobný aj profesionálny život a aby jej na Bratislavu zostali čo najkrajšie spomienky. 

      PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

     • Po stopách Matúša Čáka a účinkoch oxygenoterapie ....

      V čase ústnych maturitných skúšok, dňa 29. mája 2023, sa trieda II.C PS vybrala do mesta Trenčín. Zámer bol navštíviť kultúrne pamiatky tohoto, na históriu bohatého mesta, ale aj rozšíriť si svoje odborné vedomosti. Kroky študentov najprv smerovali na Trenčiansky hrad, kde po jeho prehliadke vystúpili až na jeho najvyššie miesto – Matúšovu vežu, odkiaľ mali nádherný výhľad na okolie.  Následne zavítali do Fakultnej nemocnice Trenčín, kde navštívili špičkové pracovisko HBO - oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie.

      HBO je liečebná metóda založená na jednoduchom fyzikálnom princípe, pacient dýcha 100% kyslík za podmienok zvýšeného atmosférického tlaku.

      V tlakovej komore (hyperbarickej komore) sa vytvára pretlak, vďaka čomu sa kyslík mnohonásobne viac rozpúšťa v krvnej plazme, ako pri normálnom tlaku, a tak sa kyslík dostane aj do  tkanív, ktoré z akýchkoľvek príčiny trpia jeho nedostatkom. Vyšší obsah kyslíka v krvi pôsobí v tkanivách komplexne a podporuje obnovu poškodených buniek. 

      Na oddelení HBO nás veľmi srdečne prijali, primár MUDr. Oto Herman a vedúca sestra Mgr. Veronika Gogová, ktorí nás veľmi podrobne oboznámili s indikáciami liečby, prípravou pacienta pred vstupom do komory, postupom a účinkami tejto terapie. HBO pracovisko sa nezaobíde bez technických pracovníkov, ktorí dohliadajú na bezpečnosť celej prevádzky HBO. Liečia sa tu pacienti s akútnymi i chronickými stavmi, najčastejšie ochorením, kde došlo k poškodeniu a nedostatku kyslíka, vzduchová alebo plynová embólia, dekompresná choroba, otrava oxidom uhoľnatým, nekrotizujúce infekcie mäkkých tkanív, náhla hluchota, ťažké anémie a ďalšie. Najväčším zážitkom pre študentov bola osobná skúsenosť a pobyt priamo v hyperbarickej komore. 

      PhDr. Ivana Mráziková

     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

      V týchto dňoch uplynie 50 rokov od 1. konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala  5. až 16. júna  1972 v Štokholme a niesla sa pod heslom ,,Je len jedna Zem.“ Každoročne od roku 1973 sa oslavuje – ľudia na celom svete v rôznych metropolách organizujú koncerty a dobročinné akcie.

      Téma upozorňuje na enviromentálne limity našej planéty. Naša neúmerná spotreba , poškodzovanie životného prostredia , biodiverzity a neúmerné ovplyvňovanie klímy sa odklonili od uplatňovania zásad života trvalo udržateľným spôsobom v súlade s prírodou.

      Tento rok organizuje konferenciu Pobrežie Slonoviny a podporuje ho Holandsko.

      Tohtoročnou témou je riešenie plastového odpadu. Téma sa zameriava na riešenie plastového znečistenia v rámci kampane Beat Plastic Pollution.

      V tento deň by sme si mali pripomínať, že naša planéta Zem  je našim jediným domovom, že na činnosti ľudí v oblasti znečistenia plastmi záleží. Bez aktívnej činnosti nás ľudí sa plastov na našej planéte jednoducho nezbavíme.

      Aj my sme si na našej škole pripomenuli tento deň rozhlasovým okienkom, Felix Farkaš z II. C PS vyzdvihol význam a dôležitosť tohto dňa. Výzdobou v  respíriu – na paneloch a plagátoch si môžu študenti rozšíriť vedomosti k aktuálnej téme.

      Zavítal k nám významný a vážený pán Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Veľmi výstižne a rozsiahlo zdôraznil význam ochrany a starostlivosti o životné prostredie, jeho plodné pedagogické pôsobenie s mládežou, výsledky výskumu z praxe a možnosti uplatnenia na trhu práce.

      Otázka životného prostredia sa týka nás všetkých. Každý chce pre seba len to najlepšie – zdravé ovzdušie, čistú vodu, nekontaminovanú pôdu, krásnu a bezpečnú prírodu.

      Závisí na každom z nás ako sa budeme správať. Deti od útleho veku treba povzbudzovať v láske k životnému prostrediu, k citlivému vnímaniu svojho okolia a ochrane. Mali by sme obnoviť naše odhodlanie k tomu, aby sme našli cesty a riešenia kľúčových environmentálnych problémov tak, aby sme naďalej nežili na úkor prírody.

      PaedDr. Mária Suchánková

     • Súvislá odborná prax

      Súvislá odborná prax predstavuje pre žiakov tretieho ročníka denného štúdia obrovskú príležitosť naučiť sa pracovať samostatne, každý deň pri dodržaní zmennosti v prevádzke poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vytvára príležitosť pre žiaka naučiť sa veľa nového a nepoznaného. Žiačky študijného odboru praktická sestra z III. A PS triedy počas súvislej odbornej praxe v NÚSCH Bratislava, asistovali v spolupráci s odbornou učiteľkou Mgr. Martinou Biksadskou lekárovi pri zavádzaní centrálneho venózneho katétra.

     • Zážitkové učenie poskytovania prvej pomoci

      Učiť sa prvú pomoc môžu už tí najmenší. Prvé základné informácie sa naučili deti z materskej školy na Podzáhradnej ulici v Bratislave pod vedením našich žiačok z III. A PS spolu s odbornou učiteľkou Mgr. Martinou Biksadskou. Po krátkej prednáške sa deti učili ako prvú pomoc poskytnúť aj prakticky. 25. máj 2023 sa tak pre nich stal dňom plným zážitkov a dojmov obohatený o nové vedomosti a informácie.

     • Deň mlieka na našej škole

      Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretneme po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Je jednou zo základných potravín pre všetky vekové skupiny populácie vzhľadom na nezastupiteľný význam jeho biologickej hodnoty pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva. Mlieko sa svojím zložením môže označiť ako ochranný výživový prostriedok s najširším účinným spektrom. Jeho hlavné zložky – bielkoviny, tuky, mliečny cukor-laktóza, prítomné esenciálne látky, vitamíny a minerálie tvoria komplexnú vyváženú požívatinu.

      Pri príležitosti dňa mlieka žiaci študijného odboru asistent výživy s odbornými učiteľkami Ing. Jankou Trebulovou a Mgr. Zlatou Ondrejovov pripravili pre žiakov a zamestnancov školy ochutnávku mliečnych koktailov. Ich ovocné a čokoládové koktaily boli pripravené nielen z kravského, ale aj z rastlinného a bezlaktózového mlieka. Veríme, že všetkým pripravené koktaily chutili a spríjemnili im deň.

     • Na cvičeniach v laboratórnych podmienkach - I. C PS

      Žiačky I. C PS študijného odboru praktická sestra v rámci tematického celku – hygienická starostlivosť na hodine ošetrovateľské techniky s učiteľkou odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Gabrielou Pénzesovou. V skupinách si precvičovali umývanie vlasov, česanie a sušenie. Aj takýto bežný výkon, je vážnym ošetrovateľským problémom u pacientov ležiacich alebo s porušenou hybnosťou končatín a iných časti tela. Živého figuranta v rámci modelovej situácie robila žiačka Viktória Veselovská , čím sa stal výkon autentický a žiačky mohli nacvičovať umývanie vlasov u ležiaceho pacienta na posteli. Vyučovacia hodina bola názorná a potvrdilo sa slovenské príslovie, ktoré hovorí, že „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“.

     • Slávnostná akadémia SZŠ

      Dom kultúry Zrkadlový háj sa vo štvrtok 11. mája 2023 naplnil budúcimi zdravotníckymi pracovníkmi, pre ktorých bola zorganizovaná prvá slávnostná akadémia pri príležitosti ukončovania štúdia žiakov maturitných ročníkov v študijných odboroch asistent výživy, masér a praktická sestra. Súčasne žiačky druhého ročníka vyššieho odborného štúdia študijného odboru Diplomovaná všeobecná sestra prijímali žiakov prvých ročníkov do cechu zdravotníkov, aby ich podporili v ich študijnom zámere. Manažment školy, Žiacky školský parlament a projektový manažment školy odprezentovali svoje aktivity pragmatickými prezentáciami, ktoré poukázali ako sa zmenilo smerovanie školy a jej vzdelávacie aktivity za obdobie dvoch rokov. Myšlienku na zrealizovanie akadémie preniesla do reálnej podoby riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. v spolupráci s podporným tímom zanietených spolupracovníkov. Slávnostný charakter uvedenej aktivity podporili aj zamestnanci odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Oľga Zaťková a Mgr. Tibor Varga. Taktiež veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim.

     • Exkurzie s odbornými učiteľkami

      Exkurzie s odbornými učiteľkami vždy obohatia a doplnia vedomosti nadobudnuté na odbornej praxi. Žiaci III. A PS preto v rámci praxe na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení boli so svojou učiteľkou Mgr. Martinou Biksadskou na exkurzii na ambulantnej časti tohto oddelenia a videli tú časť nemocnice do ktorej chodia pacienti, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu. V rámci praxe na gynekologické-pôrodníckeho oddelenie navštívili oddelenie predčasne narodených detí. Tieto deti vyžadujú v prvých týždňoch niekedy aj mesiacoch aby boli v nepretržitej starostlivosti kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov.

     • Praktická maturitná skúška 2023

      Skúšobné maturitné komisie tento týždeň posudzujú zručnosti a vedomosti našich žiakov denného aj večerného štúdia na praktickej maturitnej skúške, ktorá sa koná na zmluvných školiacich pracoviskách v UNB Antolská a Ružinov. Maturantov a členov maturitných komisií prišli povzbudiť členovia manažmentu školy. Riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. bola účastná pri výkonoch žiakov na jednotlivých oddeleniach, kde sa maturovalo a následne sa bude maturovať do konca týždňa.

     • Praktická maturitná skúška - IV. AV/ MAS, IV. B PS

      V dnešný deň, v UNB na Antolskej ulici po prvýkrát v histórii našej školy maturovali maturanti IV. AV/ MAS zo študijných odborov asistent výživy a masér. Maséri prezentovali svoje manuálne zručnosti v podpornej fyzioterapeutickej liečbe a asistenti výživy edukovali pacientov v oblasti diétoterapie a výživového spektra. Maturanti IV. B PS zo študijného odboru praktická sestra poskytovali svoje služby pacientom na internom a chirurgickom oddelení, riešili naordinované výkony a pred maturitnou komisiou prezentovali svoje zručnosti. Všetkých maturantov prišla povzbudiť riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá prešla všetky oddelenia nemocnice, kde sa maturovalo.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie