• Výstavu ľudských tiel – Body Worlds

      Výstavu ľudských tiel – Body Worlds – Nivy, ktorá prišla do Bratislavy z Nemecka navštívili dňa 13. 11. 2023 žiaci z tried II. A PS a I. MAS s učiteľkami odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Ivetou Valentovou, PhD. a PaedDr. Máriou Mihálechovou, PhD. a s triednou učiteľkou I. MAS Mgr. Katarínou Šprlákovou-Zmorovou. Výstava ponúkla edukatívny priestor na spoznanie anatómie ľudského tela v súvislosti s možnosťou porovnávať teoretické vedomosti a konkrétny modelový výstup.

     • Celoslovenská odborná konferencia nutričných terapeutov

      Dňa 10.11.2023 sa odborné vyučujúce študijného odboru asistent výživy Mgr. Alžbeta Krišková a Mgr. Zlata Ondrejová a dve žiačky študijného odboru Lenka Mihová IV.AV a Broňa Kovaľová II.AV, zúčastnili Celoslovenskej odbornej konferencie nutričných terapeutov, ktorá sa konala v Košiciach vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. Konferencia bola zameraná na tieto témy:

      • Benefity a riziká vegetariánstva
      • Vzťah medzi diabetes mellitus a kardiovaskulárne ochorenia
      • Výživa stomikov
      • Morfologické a funkčné zmeny pri malnutrícii
      • Na svaloch nám záleží
      • Manažment pacientov s hyperglykémiou na enterálnej a parenterálnej výžive
      • Kardiálna kachexia

      Panelové diskusie boli zamerané na podmienky a prekážky pri zabezpečovaní liečebnej výživy v ústavných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a na možnosti a riziká zabezpečovania výživy pacientov.

      Prednášky boli na vysoko odbornej úrovni s najnovšími poznatkami z vedy a výskumu zamerané na liečbu práve diabetikov, kardiovaskulárnych ochorení spojených s podvýživou. Z obsahu príspevkov sme sa utvrdili, že v rámci odborného vyučovania aplikujeme najnovšie poznatky v uvedenej tematike. Súčasne sme sa obohatili o nové postrehy z praxe.

      Konferencia bola prínosom nielen pre vyučujúce , ale hlavne pre žiačky, ktoré získali iný pohľad na reálnu prácu a problematiku priamo v odbornej praxi v nemocnici a v kúpeľoch.

     • FLORENCE ROKA 2023

      Uplynulý víkend od 10.11. do 12.11.2023 žiaci III.DVS triedy Lucia Darášová, Jaroslav Lošonský, Nina Ševcová reprezentovali našu školu v celoštátnej súťaži Florence roka 2023 v Topoľčanoch. Po registrácii a slávnostnom otvorení súťaže prebiehali dva dni workshopy, individuálne aj tímové úlohy. Naši študenti čestne obstáli, výborne reprezentovali nielen seba, ale aj našu školu, za čo im patrí POĎAKOVANIE. Predpokladáme, že skúsenosti, ktoré získali, využijú aj vo svojom budúcom profesionálnom živote . A určite týmto dali do povedomia verejnosti, že kvalitné vzdelanie získava budúca sestra nielen na vysokých školách v rámci bakalárskeho štúdia, ale aj na SZŠ v rámci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra. Ešte raz -ďakujeme. PhDr. Veronika Bebjaková, triedna učiteľka III. DVS

     • iBobor - INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

      Dňa 9.11.2023 sa na našej škole 98 žiakov 1. a 2.ročníkov zapojilo do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie (IKT). Zadané úlohy boli pomerne náročné, orientované na logické myslenie žiakov. Napriek tomu sa našim žiakom pomerne darilo. Najúspešnejším vyhodnoteným riešiteľom je Adriana Krčmová z II.B PS, ktorá správne vyriešila 82,27% zadaných úloh. Gratulujeme!

     • Nový školský rozhlas a tóny zvonenia

      Škola je miestom, kde sa zdržiavame viac ako polovicu dňa. Školské prostredie, popri tomu, že sa v ňom vzdelávame, by malo byť príjemné a motivujúce. K úprave školského prostredia aktívne prispieva naša pani riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá dala v minulom týždni nainštalovať nový školský rozhlas a tóny zvonenia. Starému zvoneniu definitívne odzvonilo. Veríme, že nové zvonenie s príjemní školskú atmosféru žiakom, učiteľom aj návštevám a známe melódie im budú oznamovať začiatok a koniec vyučovacej hodiny, ako aj prestávky.

     • Literatúra s Lukášom Latinákom veselo i vážne

      Dňa 26.10.2023 prišiel zasiať semienko motivácie i sprostredkovať krásu a múdrosť klasickej slovenskej poézie Lukáš Latinák,  slovenský herec a glosátor.  Bol členom hereckého súboru divadla Astorka Korzo ´90, hosťuje v Slovenskom národnom divadle, natočil niekoľko filmov a stvárnil množstvo seriálových postáv. V dvoch samostatných vystúpeniach, pre žiakov prvého a štvrtého ročníka, priblížil čarovný svet poézie, pootvoril dvere do farebného sveta, ktorý je jeho srdcovou záležitosťou. Originálnym spôsobom interpretoval mnohé diela klasických slovenských básnikov. Počas jednej hodiny priblíži mladým divákom diela, ktoré ani pre dnešný digitálny svet nemusia byť nudné a fádne, nezrozumiteľné. Nenásilným spôsobom prepojil minulosť s prítomnosťou a poukázal na posolstvo, ktoré  literatúra v sebe ukrýva. Nechýbal ani humor jemu vlastný. Užiť si hereckého majstra mohli žiaci aj po skončení programu. O autogramiádu a selfie s umelcom bol veľký záujem. Netradičná návšteva umelca i štvrtkové vyučovanie zostane tak v spomienkach našich žiakov určite dlho.    Mgr. Jarmila Franková. 

     • Prednáška pre ZSS Rosa

      Ako sa hovorí”Každá nová skúsenosť vás niekam posunie”. A môžem to potvrdiť. V utorok 24.10.2023 som sa spolu so žiačkou III.AV Broňou Kovaľovou zúčastnila na prednáške pre ZSS Rosa. V tomto zariadení sú klienti s mentálnym a často aj s telesným postihnutím. Prednáška bola o dôležitosti zdravého stravovanie, správneho pitného režimu a pohybu. Bolo úžasne sledovať, ako sa zaujímali o to, čo môžu, čo je pre nich zdravé a potrebné. A musím povedať, že toľko otázok sme nemali ešte na žiadnej prednáške. Bolo vidieť, že socialny pracovníci s nimi pracujú s neskutočnou trpezlivosťou. Empatia, ľudskosť a láskavosť, ktorá z klientov centra vyžarovala, bola neopísateľná. Verím, že naše rady si zobrali k srdcu a aspoň niečo z nich sa im podarí dodržať. Ďakujeme ZSS Rosa za takúto skúsenosť a všetkým ich klientom prajeme hlavne zdravie. Bronislava Kovaľova III. AV a Ing. Janka Trebulová, odborná učiteľka AV

     • Olympiáda na SZŠ - 2023

      Olympiáda Strečnianska sa konala po prvýkrát na našej škole dňa 11. októbra 2023. Úspešnú myšlienku ako rozhýbať mladých ľudí a navzájom sa spoznať na novej škole preniesli do života riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a zástupca riaditeľky školy Ing. Daniel Vadkerti. Zanietene pripravili celodenný program pre žiakov prvých ročníkov, ktorí športovali, súťažili a boli odmeňovaní v rôznych športových disciplínach. Olympiáda Strečnianska bola úspešnou aktivitou, do ktorej sa zapojilo aj veľa učiteľov, ktorí so svojimi žiakmi umocňovali atmosféru a napomáhali k vytvoreniu pozitívnych vzťahov medzi žiakmi prvých ročníkov. Športu zdar !

     • Prezentácia SZŠ v Novom Čase

      Prezentácia študijných odborov a učebného odboru našej školy bola uverejnená v denníku Nový Čas v prílohe Sprievodca školami a vzdelávaním dňa 20.10.2023. Široká verejnosť sa môže oboznámiť so študijnými odbormi a učebným odborom - termínmi prijímacieho konania v dennej i externej-večernej forme štúdia a ponúkanými školskými bonitami. Veríme, že tieto médiá oslovia práve tých, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole a pomôžu im v rozhodovacom procese v smerovaní na prípravu ich budúceho povolania

     • „Florence roka 2023“ pokračuje

      Žiaci 3.DVS triedy študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra po absolvovaní prvého kola súťaže „Florence roka 2023“ a po jeho vyhodnotení postupujú do finále. Nezisková organizácia Svet zdravia Akadémia, Svidník v spolupráci s Prešovskou univerzitou  každý rok vyhlasuje a organizuje súťaž v oblasti teoretickej aj praktickej prípravy pre študentov denného štúdia 3.ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo na vysokých školách a univerzitách a študentov 3. ročníka  denného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách. Súťažné finálové sústredenie sa uskutoční v Topoľčanoch v dňoch 10. – 12.novembra 2023. Zúčastní sa ho 12 najlepších z celého Slovenska. Z našej školy do finále postupujú až traja študenti. Lucii Darášovej, Jarovi Lošonskému a Nine Ševcovej prajeme veľa šťastia a úspechov pri reprezentácii našej školy. PhDr. Veronika Bebjaková, triedna učiteľka III. DVS

     • Centrum pre liečbu drogových závislostí

      18.októbra 2023 sa žiaci III.DVS triedy študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a žiaci II.AV triedy študijného odboru asistent výživy zúčastnili prednášky a exkurzie v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ul. V Bratislave. Dozvedeli sme sa, že už Štúrovci zakladali spolky triezvosti, ktorými šírili osvetu proti nadmernému užívaniu alkoholu, nedeľné školy tiež usmerňovali a vzdelávali Slovákov a v 60. rokoch 20. stor.  vznikajú protialkoholické poradne. Pani psychologička nás zoznámila s účinkom najčastejšie užívaných psychoaktívnych látok. Slováci spotrebujú 15 litrov alkoholu na osobu za rok. Je to, žiaľ, dvakrát viac než je priemer v Európe. Dozvedeli sme sa o mechanizme vzniku závislostí, ktoré orgány sú najviac postihnuté, aké sú trestnoprávne následky pre drogovo závislých, ale aj možnosti liečby. Konkrétne, v tomto pracovisku prebieha testovanie na drogy, ambulantná, ústavná aj substitučná liečba. Najčastejšia, ambulantná liečba prebieha ako skupinová (10 klientov v skupine) a trvá v priemere 1 rok. Tiež sme získali informácie o náplni práce sestry v jednotlivých službách. Exkurziami na špecializovaných pracoviskách  si naši žiaci rozširujú vedomosti, získavajú informácie, ktoré im pomôžu správne sa rozhodnúť po ukončení štúdia pri výbere budúceho pracoviska.      PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

     • SZŠBA v Osvienčime

      Udalosti posledných rokov nám ukazujú, že ľudia zabúdajú a vytesňujú nepríjemne udalosti zo svojho života. Dochádza dokonca k tendenciám popierať hrôzy, ktorým boli vystavení ľudia v minulom storočí. Ako škola si uvedomujeme dôležitosť vychovať zodpovedných občanov, ktorí si uvedomujú hodnotu ľudského života. Zároveň sami dobre vieme, že niekedy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.  A práve preto sme sa rozhodli pre zážitkový výlet do vyhladzovacieho tábora Auschwitz- Birkenau v Osvienčime. Výlet zorganizovala pani profesorka dejepisu Mgr. Zuzana Szeberényiová, ktorá spolu s pani profesorkou Mgr. Natáliou Huťanovou sprevádzali žiakov po oboch táboroch. Žiaci vyrazili v skorých ranných hodinách spred budovy školy, aby mali dostatok času prísť pred brány tábora, kde ich čakala delegátka s dvoma sprievodcami. Žiaci mali možnosť vidieť fotografie detí, žien a mužov, ktorí prežili v tábore niečo, čo si moderná spoločnosť dodnes nevie predstaviť. Mali možnosť vidieť ich osobné veci, fotografie a ubytovanie. Následne žiaci prešli aj plynovými komorami, ktoré boli pre všetkých veľmi silným zážitkom. Spolu s výkladom našich sprievodcov a pani delegátky mali možnosť spoznať chod tábora a život, ktorý čakal na ľudí dovozených aj s našej malej krajiny. Veríme, že aj v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať podobný výlet, aby sme upevňovali v našich žiakov empatiu a porozumenie a aby sme aj takýmto spôsobom vychovali novú generáciu, ktorej nebude jedno čo sa v našej krajine a vo svete odohráva.

     • Stužková IV. A PS

      Navždy sa zachová v pamäti stužková, spieva skupina Elán a všetci účastníci stužkovej slávnosti jej už štvrťstoročie dávajú za pravdu. Stužková patrí medzi najsilnejšie zážitky počas štúdia na strednej škole na ktorú, každý žiak spomína celý život ako na svoje zlaté časy. Rovnako to bude aj u žiakov IV. A PS triedy, ktorí dňa 13. 10. 2023 budú dekorovaní symbolom nádeje – zelenou stužkou triedou učiteľkou PhDr. Annou Faborovou. Prajeme im, aby ich večer bol ničím nerušený a bol pre nich, ich rodičov a učiteľov ten najkrajší.

     • Zbierka - Dni nezábudiek 2023

      Pomáhajúce profesie, akou je aj práca zdravotníkov, sú vystavované veľkému tlaku ktorý častokrát môže vyústiť aj do problémov s duševným zdravím. Pracovná nasadenosť, tempo a práca na smeny sú pre náš organizmus veľmi veľká záťaž. Ako škola si veľmi uvedomujeme aj dopad ,,Coronového obdobia” na našich  študentov. Rôznymi aktivitami, vzdelávaním a workshopmi sa našim študentom snažíme ukázať, ako sa o seba postarať a zvládnuť aj náročné situácie v živote a v škole. Dni nezábudiek 2023, ktorú usporadúva Liga za duševné zdravie. Táto zbierka má upozorniť na dôležitosť stigmatizovaných tém duševného zdravia. Liga za duševné zdravie (LDZ) SR jej vyhlásením pravidelne nadväzuje na Svetový deň duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. Októbra. Naši študenti vyrazili do ulíc a môžeme hrdo vyhlásiť, že sa zúčastnili dvoch dní a boli zapojení aj žiaci prvých ročníkov. Žiakom z II MAS- Samuelovi Režnému, Dominikovi Peceňovi, Palovi Ižvoltovi a Kristiánovi Mikušiakovi,  sa dokonca podarilo získať aj denný rekord v sume vyzbieraných peňazí.

      Ďakujeme aj všetkým tím, ktorí sa rozhodli zbierku podporiť zaslaním SMS správy a podporili to najcennejšie čo máme- naše zdravie.

     • Exkurzie na dvoch špecializovaných pracoviskách

      Žiačky 3.ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a žiačky 1.ročníka študijného odboru praktická sestra, večerné štúdium sa 11. 10.2023 zúčastnili exkurzie na dvoch špecializovaných pracoviskách.

      V Nitre sme navštívili Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, neštátne zdravotnícke zariadenie zriadené Diecéznou charitou Nitra. „Ak už nedokážeme naplniť život dňami, môžeme naplniť dni životom ...“ Týmto heslom sa riadia pracovníci pri starostlivosti o klientov v terminálnom štádiu ochorenia, kedy už ochorenie nereaguje na kauzálnu liečbu. Zariadenie bolo plánované aj postavené ako hospic, takže spĺňa požiadavky stavebné (vybavenie izieb, kaplnka, pietna miestnosť, zariadenie ošetrovne, miestnosť pre návštevy, možnosť prístelky na izbe pacienta a iné), aj organizačné (tímové ošetrovanie, prítomnosť príbuzných, duchovného, dobrovoľníkov, psychológa). Súčasťou je aj ambulancia chronickej bolesti a mobilný hospic.

      V Topoľčanoch sme navštívili hyperbarické centrum. Dozvedeli sme sa o účinkoch kyslíkovej liečby s tlakom 1,3 atm. Vysvetlili, aj názorne nám ukázali vstupný rozhovor s pacientom na začiatku liečby, prípravu pacienta,  vstup pacienta do hyperbarickej komory a jej prípravu. Tiež sme videli postup po uplynutí času vymedzeného na liečbu. Dozvedeli sme sa aj o možnosti doplniť kyslík prostredníctvom kyslíkovej vody Kaqun.

      Exkurziami chceme žiakom doplniť ich teoretické vedomosti a informovať ich aj o špecializovaných pracoviskách a náplne ich práce. PhDr. Veronika Bebjaková, učiteľka odborných predmetov

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie