• Veľkonočné prianie

      Veľkonočné sviatky dávajú nádej pre zajtrajšky, tak ako ich dáva prebúdzajúca sa jar po zime.

      Naše srdcia a mysle budú naplnené radosťou, ak tie vaše budú žiariť šťastím a spievať vznešenosťou.
       

      Prajem Vám zo srdca krásne a spokojné veľkonočné sviatky.

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

      riaditeľka

     • Lyžiarsky výcvikový kurz 2022

       V termíne od 14.3. do 18.3 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili LVK v Látkach. Ubytovaní sme boli v hoteli Zerrenpach. Hneď po príchode sme boli nadšení! Po dlhej dobe sme uvideli konečne sneh. Tak predsa budeme lyžovať! Mnohí ani neverili, že zažijeme krásnu jarnú lyžovačku. Lyžovali sme všetci. Začiatočníci sa naučili lyžovať a používať vlek. Pokročilí sa zdokonalili a naučili sa nové prvky. Veď o to išlo, lyžovať na čerstvom vzduchu, bližšie spoznať svojich spolužiakov, nadviazať priateľstvá medzi sebou,  triedami aj ročníkmi. Prvé dva dni nás hriali slnečné lúče, na tretí deň sme sa zobudili do bieleho snehom zasypaného rána. Všetko bolo krásne biele, stromy, strechy domov a chát. Napadlo asi 7 cm snehu a lyžovalo sa na ňom úplne ináč ako predchádzajúce dni. Večer bol zábavný program druhákov pre prvákov. Zabavili sme sa, nasmiali a zatancovali sme si až do večierky. Žiaľ stali sa aj úrazy, pri ktorých okrem učiteľov pomohli aj žiaci, Viktória Suchánková z II.A PS a Félix Farkaš z I.C PS, ktorí  poskytli prvú pomoc ako členovia ČK. Odbornú PP vykonali zdravotníci RZP a následné vyšetrenia lekári na CP. Odborné ošetrenie, fixácia a rehabilitácia bola uskutočnená v mieste ošetrenia službukonajúcimi lekármi a následne na druhý deň žiačka odvezená rodičmi domov. Zranenie si vyžaduje  určitý čas na zahojenie a rehabilitáciu. Prajeme skoré uzdravenie. Vo štvrtok na krásne upravenom svahu  boli preteky jednotlivcov v slalome. Umiestnenie bolo nasledovné: Dievčatá: 1. miesto: Valentína Čaklošová, I.MAS 2. miesto: Lucia Masarovičová, I.C PS  3. miesto: Viktória Suchánková, II.A PS Chlapci: 1. Pavol Horváth, I.MAS  2. Matej Kovács, I.MAS 3. Marko Bergendi, I.MAS.  Večer bol opäť zábavný a veselý až do večierky. V piatok sme opustili naše dočasné izby. Ešte posledný pohľad na zasnežený svah a ideme domov vylyžovaní,  opálení a plní zážitkov a dojmov. Mnohí chcú ísť na LVK aj na budúci rok.   

     • Exkurzia na špecializované oddelenie - pediatrické OAIM v NUSCH

      Na Slovensku sú rôzne špecializované oddelenia rôzneho zamerania. V Bratislave sa nachádza jedinečné špecializované oddelenie pre deti s vrodenými chybami srdca, pediatrické OAIM na NUSCH. Skupina siedmich študentov  III.B PS s pani profesorkou Mgr. Emíliou Trpíškovou mali možnosť dňa 24.3 2022 navštíviť toto oddelenie vrátane podrobného vysvetlenia činnosti oddelenia. Veľmi milá, sympatická a šikovná metodická sestra Mgr. Monika Molnárová nám ukázala ako sa toto oddelenie odlišuje od ostatných. Sú tu hospitalizovaní prevažne novorodenci ale môžu sa tu vyskytnúť aj deti do ukončeného 18 roku života . Jedna sestra sa stará o jedného pacienta. Personál je rozdelený na jednotlivé tímy podľa toho na čo sa špecializujú napr. resuscitačný alebo intubačný tím. Oddelenie je plne vybavené aj aktuálnymi novinkami. Každého nového pracovníka zaúčajú tri mesiace. Veľkým pomocníkom je SimBaby.  Je to model dieťaťa, ktoré vie nasimulovať konkrétnu diagnózu a nový potencionálny pracovník si môže vyskúšať zdravotnú starostlivosť na modeli. Sem prichádzajú pacienti z celého Slovenska a zdravotnícki pracovníci sa im snažia čo najlepšie pomôcť.

    • Erasmus+ - pracovná stáž na SZŠ v Prahe
     • Erasmus+ - pracovná stáž na SZŠ v Prahe

      V rámci nasej pracovnej stáže Erasmus+ sme nezabudli navštíviť najväčšiu nemocnicu v strednej Európe FN Motol v Prahe. Je to nemocnica, kde už dávno stravu pacientom na oddelenia rozvážajú robotické vozíky, tzv. želvy (korytnačky). V kuchyni na želvy naložia vyhrievané skrine s jedlom, pracovníci zadajú cieľovú adresu a roboti bez asistencie vyrazia do tunelov pod nemocnicou na jednotlivé oddelenia. Jedlo na oddeleniach servírujú pacientom servírky. FN Motol je plná aj iných zaujímavostí. Napr. na Internej klinike - diabetológii je prípravovňa liekov prístupná sestrám iba na "čipovú" kartu s osobným identifikačným kódom sestry z dôvodu ochrany pred zneužitím. Na pôrodnici nás zaujali štandardné pôrodné boxy, ktoré svojím vybavením pôsobia ako nadštandard. Poslednou zastávkou vo FN Motol bolo Oddelenie liečebnej výživy. Vedúca nutričná terapeutka nás oboznámila s programami Nutripro a Nutridata, ktoré im uľahčujú spoluprácu s pacientmi, tiež na zostavenie jedálnička "šitého na mieru" pacientom s rôznymi diagnózami. Nutriční terapeuti pracujú v nemocnici formou konzílií, o ktoré požiada pacientov ošetrujúci lekár.

      Posledný deň našej pracovnej stáže na SZŠ v Prahe sme zavŕšili účasťou na celoštátnom kole ošetrovateľskej súťaže v študijnom odbore praktická sestra s témou Fyziologické funkce a jejich sledování. Žiaci jednotlivých českých zdravotníckych skôl si vylosovali kazuistiku a na figurantke predstavujúcej pacientku pani Novákovú odmerali a posúdili fyziologické funkcie, z anamnézy spracovali ošetrovateľské problémy, navrhli ich riešenie (v rámci rozsahu praxe PS). Ďalej museli na figurantke, a tiež na ošetrovaľských modeloch realizovať ďalšie výkony vyplývajúce z kazuistiky. Súťažiaci boli hodnotení odbornými učiteľkami aj sestrami z nemocníc. Zároveň žiaci museli prezentovať novinky v meraní fyziologických funkcií. PhDr. Zuzana Schmidtová,
      PhD., Phdr. Renáta Puškarova, Ing. Janka Trebulová a Mgr. Janka Sedlárová

     • Exkurzia našich žiakov na Oddelení rizikových novorodencov

      Od septembra chodíme na prax aj na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku v nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Pacientky o ktoré sa staráme na oddelení neskôr porodia svoje dieťa a to je ošetrované na novorodeneckej klinike M. Rusnáka LF SZU a UNB . Špecializované oddelenie pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou je oddelenie rizikových novorodencov. Staničná sestra Mgr. Ľubica Kaiserová dipl.DS., nás sprevádzala na krátkej exkurzii na tomto oddelení. Zaujalo nás ako sestry zručne narábajú s deťmi s nízkou pôrodnou hmotnosťou, zavádzajú im sondu, odoberajú krv a videli sme inkubátory- špeciálne lôžka o ktorých sme sa učili na ošetrovateľstve v prvom ročníku. Aj takéto je vyučovanie v štúdijnom odbore praktická sestra v triede III. B PS pod vedením odborných učiteliek PhDr. Annou Faborovou a PhDr. Gabrielou Pénzesovou.

     • Exkurzia ako vyučovacia metóda

      Vyučovacie hodiny môžeme plnohodnotne využiť aj na to, aby žiaci teoretické vedomosti naučené v škole videli v reálnej praxi. Dňa 22. marca 2022 trieda I. DVS, absolvovala odbornú exkurziu na oddelení liečebnej výživy a stravovania, oddelení hematológie a krvnú banku v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Vďaka tejto exkurzii videli aké zásady musia dodržiavať pri odbere venóznej krvi na hematologické vyšetrenie, ako sa uskladňuje krv na ďalšie podanie v podobe transfúzneho lieku a kde je Národné hemofilické centrum v ktorom sa liečia pacienti z celého Slovenska.
      Na oddelení liečebnej výživy a stravovania videli ako sa pripravuje strava pre jednotlivé diéty a dozvedeli sa aj to, že na Veľkú noc pacienti aj zamestnanci nemocnice dostanú stravu, ktorá je na Slovensku spojená s tradíciami tohto sviatku.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

      Aj na našej škole sme dňa 22. marca oslávili deň vody. Vstup do školskej jedálni skrášľovala fontánka. Prezentáciou o význame vody a s hudbou o vode sme si spríjemnili obednú prestávku. Žiaci I.PS 2r. pod vedením triednej učiteľky Horkovičovej, žiaci II.B PS 2r. pod vedením triednej učiteľky Gelenekyovej, žiaci II.AV/MAS, II. A PS, II.B PS pod vedením učiteľky Suchánkovej a aj v nemeckom a v anglickom jazyku pod vedením učiteľky Gelčinskej a Bílekovej si pripomenuli deň vody kreatívnymi projektami. Bádaním, zisťovaním a hľadaním informácií zistili, že voda tvorí 80 percent novorodenca, že v dospelosti je ľudský mozog tvorený zo 70-tich percent z vody, že denná odporúčaná dávka je 8 šálok vody z vodovodu, najväčším zdrojom vody je Antarktída, kde sa nachádza až 90 percent zásob pitnej vody, že človek vydrží bez jedla aj mesiac, ale bez vody len 3-7 dní, a že voda môže spôsobiť obrovské katastrofy, ale podieľa sa aj na zachraňovaní životov pri požiaroch. A preto si uvedomili, že šetriť vodou sa oplatí. Veď z dostupnej vody na Zemi môžu ľudia používať iba tri desatiny, takže je vzácna a má cenu zlata. Naši žiaci sa rozhodli, že budú preferovať pitie vody z vodovodu a dodržiavať pitný režim, ktorý chcú dôsledne realizovať aj v nemocničnom prostredí u pacientov, ktorých ošetrujú. A tiež, že pri prechádzke  prírodou  budú myslieť na to, aby sa pramene našich potok a riek udržiavali čisté. Za heslo si zvolili, „Keď piješ vodu mysli na prameň“.

      Mgr. Monika Gelenekyová a Mgr. Eva Horkovičová

    • Erasmus +
     • Erasmus +

      Štvorica našich odborných učiteliek: PhDr. Renáta Puškárová, PhDr. Zuzana Schmidtová,PhD., Ing. Janka Trebulová a Mgr. Janka Sedlárová - sú v rámci projektu Erasmus+ "EuroMobilita-cesta k úspechu II" na týždňovej pracovnej stáži na Strednej zdravotníckej škole v Prahe. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa zúčastnili aj náboru štvrtákov v študijnom odbore praktická sestra do Fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe.

     • Zbierka pre Slobodu zvierat

      Pri poslednej návšteve sme sa dozvedeli   o zbierke a pomoci útulku pre Ukrajinu.
      Keďže nám osud zvierat nie je ľahostajný, vedenie školy sa v spolupráci so Žiackym školským parlamentom rozhodli zorganizovať finančnú zbierku na záchranu zvierat. Zvieratá prichádzajúce na Slovensko musia byť vyšetrené  očkované a čipované. Niektoré prichádzajú v zlom zdravotnom stave / podobne ako ich majitelia / a je potrebné okamžite zasiahnúť. Záťaž na útulky aj na veterinárnu ordináciu je veľká. To všetko však stojí nemalé financie. Vo vojne trpia ľudia, ale ich neodmysliteľnou súčasťou sú aj zvieratá, bez ktorých sú ich rodiny neúplné.
      Pomôžte zachrániť životy, ktoré sú často tým posledným , čo zostalo ťažko skúšaným rodinám na Ukrajine.

     • Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy

      – 1. ročníky SZŠ  14.,15. a 16.3.2022

      14.3.  Návšteva útulku na Poliankach

      Naši žiaci už po druhý raz / predtým druháci/ prispeli finančne aj vecnými darmi včítane krmiva. Dozvedeli sme sa o zbierke   a pomoci útulku pre Ukrajinu. Vypočuli sme si prednášku o živote, osudoch a starostlivosti o psov a mačky. Najviac radosti sme mali z venčenia psov v neďalekom lesíku. Domov sme odchádzali s dobrým pocitom, plní dojmov  a motiváciou prísť aj nabudúce. Aj z našich žiakov sú dobrovoľníci a veríme , že po tejto návšteve sa ich počet zvýši.

      15.3. Pešia túra Veľký, Malý Draždiak

      Od školy sme sa presunuli na Veľký Draždiak, kde sme sa oboznámili s okresmi Bratislavy, členením Petržalky na časti, s lužným ekosystémom – miestami oddychu a rekreácie, turistickými a cyklistickými chodníkmi. Urobili sme okruh k Chorvátskemu ramenu za nemocnicou. Pani Sušilová informovala o sieti  zdravotníckych zariadení a kde vyhľadať urgentnú pomoc v prípade potreby.  Na Malom Draždiaku sme sa zastavili pri informačných tabuliach kde sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti. Prechádzka bola nenáročná k pohode prispelo aj krásne slnečné i keď trochu mrazivé počasie. Obidve vodné plochy sú v lete veľmi navštevované za účelom rekreácie, oddychu , športu aj loveniu rýb. Miestni obyvatelia sa môžu občerstviť v bufetoch, reštauráciách, využiť športoviská, požičať vodné bicykle. Nie je to ako oficiálne kúpalisko z dôvodu elektrického vedenia.

      15.3.Túra z Rače na Biely kríž

      Z Detvianskej ulice turistickým chodníkom po modrej značke sme smerovali k horární Biely kríž.

      Ráno sme sa zobudili do upršaného dňa, ale ani to nás neodradilo od túry. Pobyt na čerstvom vzduchu je dôležitý na upevnenie zdravia a imunity. Mali sme možnosť si preveriť svoje pohybové schopnosti a fyzickú kondíciu. Terén bol náročnejší, s mnohými prestávkami sme dorazili do cieľa,  kde sme sa občerstvili. Žiaci boli oboznámení o Rači.  Horáreň Biely kríž je významný turistický uzol. Stretávajú sa tu turisti, v zime bežkári, cyklisti rodiny s malými deťmi- je to vyhľadávané miesto prepojené turistickými chodníkmi na Kamzík, Červený kríž, Kačín- Bratislavský lesopark. V blízkosti sa nachádza Svätý Jur- malé vinohradnícke mestečko.Za teplejšieho počasia sme zišli po chodníku dole na parkovisko a autobusom 52 sme sa na Detvianskej ulici vystúpili a rozišli sa.

      Tieto 3 dni sme spoznávali prírodu, jednotlivé okresy Bratislavy, pobytom na čerstvom vzduchu podporili zdravie a imunitu, hlavne na túre sme si overili pohybové schopnosti, prispeli k zvýšeniu telesnej zdatnosti a výkonnosti, vedeli sa orientovať, pookreli na duši - čím sme splnili náš cieľ.

      PaedDr. Mária Suchánková

     • Zbierka pre Ukrajinu

      „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

      Stredná zdravotnícka škola sa  v spolupráci s Červeným krížom rozhodla usporiadať zbierku hmotnej pomoci pre ľudí utekajúcich z vojnou zasiahnutej  Ukrajiny.

      Naši žiaci veľmi citlivo vnímajú aktuálnu situáciu a rovnako aj  potrebu pomáhať ľuďom v núdzi. Preto sa vedenie školy v spolupráci so Žiackym školským parlamentom rozhodlo usporiadať zbierku a diskusiu na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou. Sme hrdí, ako celú situáciu vnímajú naši študenti a akí otvorení sú diskusiám a hľadaniu nových riešení. Niektorí z nich sa prihlásili aj na výpomoc organizácií Červený kríž a priamo sa zúčastňujú na akciách a miestach pre príjimanie utečencov do našej krajiny. Ako symbol participácie s Ukrajinou sme vyrobili aj stužky, nesúce národné farby Ukrajiny- modrú a žltú.

      „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“
        
      Matka Tereza

     • Učebný odbor - SANITÁR

      Začala plynúť druhá polovica školského roka a naši žiaci učebného odboru SANITÁR (1-ročné večerné-externé štúdium) napriek nepriaznivej epidemickej situácie a pracovného vyťaženia v zamestnaní absolvujú hodiny odbornej klinickej praxe v UNB Ružinov pod vedením odborných učiteliek, kde získavajú praktické zručnosti na vykonávanie sanitárskych činností a takto sa intenzívne pripravujú na záverečné skúšky, ktoré ich čakajú v júni.

      Sanitár je pomocný zdravotnícky pracovník, ktorý je spôsobilý vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb. Sanitár je riadnym členom ošetrovateľského tímu.

     • Výnimočné školy

      - grantový program Nadácie ZSE

      VÝNIMOČNÉ ŠKOLY je  grantový program Nadácie ZSE, ktorý sa realizuje už tretí rok. Do programu v tomto ročníku bolo predložených 283 projektov učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí nestrácajú chuť učiť inak. Všetky predložené projekty boli predložené nezávislej hodnotiacej komisii na posúdenie. Správna rada Nadácie ZSE na základe hodnotenia komisie vybrala na podporu 23 z nich. PROJEKT JE ZMENA z dielne SZŠ  je medzi nimi a získali sme na jeho realizáciu finančný grant 1500 €.

      Cieľom projektu je zmeniť život na dvoch stredných odborných školách s rôznym odborným zameraním sídliacich v jednej budove. Spočíva v revitalizácii učebne prírodovedných predmetov na SZŠ a tvorbe študentských projektov. Vďaka tomu  budú hodiny biológie na oboch školách v réžii študentov.  Realizovať sa budú projektovým a rovesníckym vyučovaním, ktoré sú prechodom od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby a podporujú aktívne zapojenie žiaka do vyučovacieho procesu, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Študenti si projekt naplánujú vrátane rozpočtu, zrealizujú a vyhodnotia, vrátane vyúčtovania, čo nesporne prispeje k zvyšovaniu finančnej i matematickej gramotnosti mladých zdravotníkov. Výsledky žiackych projektov a získané poznatky v tematickom celku  Človek a jeho zdravie, Človek a ochrana prírody budú prezentované počas  študentskej konferencie "PROJEKT JE ZMENA".

      Na realizáciu  projektov spojenú s ochutnávkou zdravých produktov  žiakov I. AV so zameraním na Zdravý životný štýl a Zdravá výživa sa prišla pozrieť i riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

     • Farebný týždeň na SZŠ

      Bordová, červená, čierna...farby o ktorých sme za posledné mesiace počuli viac než dosť.

      Farby však majú veľký vplyv aj na našu psychiku. Ovplyvňujú našu náladu, postoje ale vieme nimi vyjadriť aj charakter našej osobnosti. Preto sa náš Žiacky školský parlament rozhodol na našej škole zrealizovať ,,Týždeň farieb“

      Každý deň bola určená farba, ktorú mali mať naši žiaci na sebe. Pondelok nám kraľovala modrá farba. Farba múdrosti, inšpirácie a odhodlania. Kombináciu, ktorú v pondelkové ráno ocení asi každý z nás. Utorok sme venovali farbe vášne a lásky červenej, symbolu krvi a teda života. Streda bola farbou pokoja a mieru- biela. Štvrtok bol v znamení našej odbornej farby- zelenej- farby porozumenia a rešpektu. Piatok sme zakončili čiernou farbou- odhodlania, aby sme v sebe prebudili odvahu čeliť najbližším skúškam, či už školským alebo osobným, v plnom nasadení.

      Každý deň boli žiaci prerátaní, aby hodnotenie bolo čo najspravodlivejšie. Do akcie sa zapojil aj náš učiteľský zbor, ktorý s nami statočne držal krok.

      Víťazom sa stal náš druhý ročník Asistentov výživy a Masérov, ktorým gratulujeme a ktorých za odmenu čaká chutná Pizza.:)

     • Praktická sestra na Slovensku ostáva

      Vládny návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešiel hlasovaním v NRSR 17. 2. o 17:57. Z prítomných 136 poslancov hlasovalo za 106. Prijatá novela v § 27 mení názov povolania zdravotnícky asistent na nový názov PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT. Úprava umožní pokračovanie aktuálneho študijného odboru na našich školách. Ďakujeme.

     • Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach

      Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach majú možnosť absolvovať žiaci denného aj večerného štúdia. Žiaci učebného odboru sanitár (večerné štúdium) sa zúčastnili odbornej exkurzie v nemocničnej lekárni UNB Ružinov. Vedúca laborantka pani Helena Šutková ich previedla lekárenským pracoviskom, ukázala im jeho vybavenie, porozprávala o hygienickom režime a organizácii práce sanitára v lekárni. Žiaci získali nové vedomosti o práci v nemocničnej lekárni. Zamestnancom lekárne patrí veľké „ĎAKUJEM“ za čas a ústretovosť, ktoré venovali žiakom

     • JA Innovation Camp

      Vzdelávanie potrebuje väčší priestor na aplikovanie praktických poznatkov do vyučovacieho procesu, online učebnice, inovatívne metódy, využívanie interaktívnych nástrojov, priateľský prístup učiteľov, odborníkov z praxe, menej memorovania. Zhodli sa tom 15. februára 2022 žiaci, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže JA Innovation Camp. Takmer 100 stredoškolákov sa zamyslelo ako si predstavujú moderné vzdelávanie v 21. storočí.
       

      Innovation Camp u žiakov podporuje kreativitu, tímového ducha a rozvíja ich prezentačné zručnosti. Na tohtoročnom IC mali navrhnúť konkrétne riešenia zmien v obsahu a súčasnej forme vzdelávania. Vychádzať pritom mali z vlastných skúseností. Ich úlohou bolo navrhnúť aj to, aké vedomosti a zručnosti by chceli na škole získať a rozvíjať, ako by vedeli oni sami prispieť k lepšiemu vzdelávaniu a čo by im pomohlo uplatniť sa v praxi. Svoje riešenia predstavili odbornej porote.  Tú tvorili: Katarína Kalašová, generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania - MŠVVaŠ SR (predsedníčka poroty); Milan Polešenský - regionálny koordinátor pre Bratislavský kraj - IUVENTA; Iveta Barkova, riaditeľka súkromnej základnej školy Senec, víťazka ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 a Miroslav Dravecký, produktový manažér Edujobs.sk, Profesia.

      Súťaž zorganizovala vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, ktorá je súčasťou celosvetovej siete JA Worldwide, ktorá je nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2022 za rozvoj mladých ľudí. Sme hrdí, že môžeme aj my byť jej súčasťou a realizovať tieto vzdelávacie programy na našej škole.

      Našu školu na JA INNOVATION CAMP reprezentoval tím TRIMASAV, ktorí tvorili žiaci III. AV/MAS zapojení do programu JA Slovensko – Viac ako peniaze, zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti pod vedením RNDr. Magdalény Hesskovej v zložení Mia Bujňáková, Tomáš Kasala, Laura Pauhofová, Ondrej Martanovič a Ema Bujňáková. Aj napriek tomu, že sa neumiestnili na prvých miestach, nesklamali a úspešne sa popasovali s tohtoročnou výzvou.

      „ Páčilo sa mi že sme mohli pracovať ako tím spolu, limitovaný čas na prezentáci - 4 minúty, lebo to je akurat podľa mna. Nepáčilo sa mi, že to tak dlho trvalo a museli sme byt na konci prítomní všetci. Čakanie na výsledky bola dosť strata času. Inak sa mi to páčilo a další rok sa znova zapojím.“

      Mia

      „ Páčilo sa mi, že sme mohli pracovať v školskom tíme, ktorý tvorili spolužiaci. Organizácia bola super, pretože k nám mali organizátori priateľský prístup.“

      Tomáš

      „Online práca na projekte mi vyhovovala, pretože sme mohli pracovať v priateľskej atmosfére a myslím si, že sa nám pomerne darilo. Nevadilo dokonca ani to, že program trval dlhšie, až do večera."

      Ema

    • ,,Od Tvojho Valentína“
     • ,,Od Tvojho Valentína“

      Aj naša ŽŠR sa rozhodla pokračovať v tradícií sv. Valentínarozniesť lásku aj do tried našej školy. Celý týždeň malí žiaci možnosť napísať milý odkaz svojmu milovanému, kamarátovi ale niektorí sa rozhodli touto cestou vyjadriť vďaku aj svojim  profesorom. A my sme naozaj veľmi radi, že táto akcia mala taký úspech.

      V pondelok ŽŠR poštu roztriedila a rozniesla do jednotlivých tried, aby sa každý lístok dostal k správnemu človeku.

      Každému z nás priveje osud lásku v iný čas. Sv, Valentín tú svoju našiel vo väzení čakajúc na smrť.
      Tento príkaz vydal cisár Claudius po tom ako zistil, že Valentín tajne zosobášil niekoľkých jeho vojakov. A tým sa nielenže vzoprel jeho nariadeniu, ale vysmial sa aj jeho odporu k manželstvu a rodine.
      Valentínovu lásku však nedokázalo zlomiť ani väzenie. V deň svojej popravy poslal dievčaťu odkaz ,,Od Tvojho Valentína" Bol to jeho posledný dar milovanému človeku.
      Práve odkazom sv. Valentína sa začala písať tradícia Valentínskej pošty. Prvá Valentínska pohľadnica bola vyrobená v Spojených štátoch v 19. storočí.
      V Škótsku sa každý rok usporadúva festival, na ktorom mladí ľudia losujú z klobúka meno svojho Valentína alebo Valentínky, s ktorou potom pretancujú celý večer.

      Veríme, že Vás odkazy potešili a urobili Váš pondelok o niečo krajší

      ,,Kvapka lásky je viac ako vodopád zlata.“ Frederich Von Bodenstedt

    • SZŠ v útulku Sloboda zvierat
     • SZŠ v útulku Sloboda zvierat

      Po odštartovaní zbierky pre bratislavský útulok Sloboda zvierat na Poliankach, sme sa so žiakmi
      2 ročníkov rozhodli útulok aj osobne navštíviť a vyvetrať sa spoločne, s jeho obyvateľmi na čerstvom vzduchu. Na úvod naši žiaci absolvovali prednášku o fungovaní útulku. Boli sme informovaní o celom procese od odchytu nahlásených zvierat až cez kompletnú zdravotnú starostlivosť a agendu. S pani Jankou Liptákovou, ktorá nás celým dňom sprevádzala, sme si zaspomínali aj na niekoľko šťastných príbehov, ktorých bola sama svedkom. Na konci prednášky bola aj krátka diskusia so žiakmi o niektorých témach z prednášky.  Žiaci si mohli vybrať o akého psíka by mali na venčení záujem a musíme uznať, že sa našlo aj niekoľko odvážlivcov, ktorí siahli aj po väčších plemenách. V rámci turistického krúžku sme prešli jednu z trás, ktoré nám lesík pri útulku ponúkal v sprievode našich profesoriek. Odchádzali sme síce zničení no šťastní, že sme aspoň malým kúskom mohli prispieť na dobrú vec. Určite si akciu zopakujeme a budeme sa snažiť aj naďalej viesť našich žiakov k láske k zvieratám a ochrane prírody.

     • Pomoc pre Matejka

      Malý Matejko vyzerá na prvý pohľad, ako zdravý chlapček. Avšak narodil sa so zriedkavou diagnózou Pes equinovarus congenitus známejšou pod pomenovaním Slonia noha. Matejko potrebuje špeciálnu operáciu, vďaka ktorej, by mohol v budúcnosti hrávať futbal behať a zabávať sa ako zdravé dieťa.

      Preto sme sa na podnet nášho školského časopisu Kyslík rozhodli, že vytvoríme zbierku plastových „vrchnáčikov" vďaka ktorým by sme Matejka priblížili o krok bližšie k novému životu. Možno ste si teraz pomysleli na zálohovanie fliaš, avšak podľa najnovších informácií môžete fľaše odovzdávať aj bez vrchnákov. Nádoba na vrchnáčiky je umiestnená v medzi vstupe do budovy školy. Veríme, že sa nám spoločne podarí pomôcť tomuto malému hrdinovi. A ktovie, možno ho o pár rokov stretneme aj v našej škole a bude našim žiakom – budúcim zdravotníkom.