• Zástupca riaditeľa školy

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.11.2022
   • Požiadavky:
    Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 ,850 07 Bratislava v zmysle § 84 odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu zástupca riaditeľa školy pre výchovno-vzdelávací proces od 01.11.2022.

    Kvalifikačné predpoklady:

    podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

    Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

    • zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou,
    • minimálna prax 5 rokov,
    • preferujeme učiteľa všeobecno- vzdelávacích predmetov- kombinácia matematika, informatika, jazyk
    • absolvovanie funkčného vzdelávania,
    • bezúhonnosť,
    • zdravotná spôsobilosť,
    • ovládanie štátneho jazyka,

    Požadované doklady:

    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
    • profesijný životopis
    • motivačný list,
    • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
    • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
    • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.

    Náplň práce a požiadavky:

    • zabezpečovanie úloh pedagogicko-organizačného charakteru z poverenia riaditeľky,
    • zabezpečovanie organizačno-administratívnych úloh (štatistiky, edu – zber),
    • správa elektronického systému školy (EDUPAGE),
    • kontrolná činnosť výchovno-vzdelávacej práce zamestnancov/účasť na ich hodnotení,
    • pedagogická činnosť v rozsahu vyplývajúcom zo zákona,
    • aktívna účasť na realizácii/tvorbe koncepcie školy,
    • znalosť a dodržiavanie legislatívy,
    • manažérske a organizačné schopnosti,
    • schopnosť viesť ľudí a prirodzene ich podporovať v osobnom i profesijnom rozvoji,
    • výborné komunikačné zručnosti, schopnosť budovať pozitívne vzťahy,
    • schopnosť vytvárať príjemné pracovné prostredie s atmosférou dôvery a kooperácie,
    • podávanie návrhov na vylepšenie vybavenia školy, na realizáciu nutných opráv a prípadných zmien v budove školy,
    • aktívna spoluúčasť na propagácii školy.


    Znalosť práce s PC:
    Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point,Office365, Edupage a AscAgenda


    Platové zaradenie a plat:
    Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


    Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.
    Výberové konanie môže byť kedykoľvek v jeho priebehu prerušené alebo zrušené, prípadne opakované, ak nebude vybraný vhodný uchádzač.    Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
  • Učiteľ/ka SŠ - Odborná prax, Odborné predmety, Zdravie a klinika chorôb

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.11.2022
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point,Office365

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky
    Hľadáme pedagogického zamestnanca s aprobáciou Ošetrovateľstvo, DPŠ

    Potrebné doklady:
    • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • motivačný list
    • profesijný životopis
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
    • zdravotná spôsobilosť
    • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.    Adresa školy alebo zariadenia
    SZŠ
    Strečnianska 20
    85105 Bratislava-Petržalka
    www.szsba.sk

    Kontaktná osoba:
    Simona Kolínková
    0915734018
  • Učiteľ/ka SŠ - Masáže

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.11.2022
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point,Office365

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky
    Hľadáme pedagogického zamestnanca do študijného odboru Masér s aprobáciou fyzioterapia, ošetrovateľstvo - rehabilitácia, diplomovaný fyzioterapeut.

    Potrebné doklady:
    • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • motivačný list
    • profesijný životopis
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
    • zdravotná spôsobilosť
    • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.


    Adresa školy alebo zariadenia
    SZŠ
    Strečnianska 20
    85105 Bratislava-Petržalka
    www.szsba.sk

    Kontaktná osoba
    Simona Kolínková
    0915734018
  • Učiteľ/ka SŠ - Anglický jazyk

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.11.2022
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point,Office365

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky
    Hľadáme pedagogického zamestnanca s aprobáciou anglický jazyk a literatúra.

    Potrebné doklady:
    • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • motivačný list
    • profesijný životopis
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
    • zdravotná spôsobilosť
    • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.


    Kontaktné informácie

    Adresa školy alebo zariadenia
    SZŠ
    Strečnianska 20
    P.O.BOX 14
    85105 Bratislava-Petržalka

    Kontaktná osoba
    Simona Kolínková
    0915734018
  • Školský digitálny koordinátor

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.11.2022
   • Požiadavky:
    Požiadavky na uchádzača:
    výborná znalosť digitálnych technológií

    Vzdelanie:
    Pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1, Zákon č. 138/2019 Z. z..

    Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia je to vzdelávací program Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu).

    Záujemca musí mať minimálne 3 ročnú pedagogickú prax.

    Viac informácií:
    https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/
    https://www.skolskyportal.sk/personalistika/nova-pozicia-skolsky-digitalny-koordinator

    Potrebné doklady:
    • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • motivačný list
    • profesijný životopis
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
    • zdravotná spôsobilosť
    • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

    Kontaktné informácie:
    Adresa školy alebo zariadenia
    SZŠ
    Strečnianska 20
    85105 Bratislava-Petržalka
    https://szsba.edupage.org/?

    Kontaktná osoba
    Simona Kolínková
    0915734018