• Novinky

     • Deň vody

      Dňa 22.3. 2023 sme si so žiakmi na našej škole opäť pripomenuli deň vody, ktorý pripravili žiaci I. PS a II. PS večerného štúdia študijného odboru praktická sestra s odbornými učiteľkami Mgr. Monikou Gelenekyovou a Mgr. Evou Horkovičovou. Tento rok sa nesie v znamení témy „O urýchlení zmien k vyriešeniu krízy vody a hygieny“. O tom, že vodík nie je iba súčasťou vody, ale sa dá využiť aj pri testovaní vodíkovým výdychovým testom sme sa presvedčili aj my. Testom je možné stanoviť syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve/SIBO-SMALL INTESTINAL BAKTERIAL OVERGROWTH/. Dozvedeli sme sa, že je charakterizovaný zvýšeným počtom alebo aj abnormálnym zložením baktérií, v tenkom čreve. Možnosť testovania využili aj niektorí žiaci a zamestnanci školy. Žiaci a učitelia vypĺňali dotazník „Mám rád vodu“ a vyplnený posielali na Úrad verejného zdravotníctva. Ochutnávali a porovnávali vodu z vodo

     • Odborná prax na Neurológii

      Súčasť odbornej praxe v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra je oddelenie Neurológie. V tomto školskom roku žiaci absolvujú praktické vyučovanie v UNB Antolská. V rámci praxe im vrchná Mgr. Kramárová, ponúkla možnosť otestovať sa na Tetániu (tetanický syndróm Tetánia je syndróm spôsobený najčastejšie reakciou tela na stres, kedy telu chýba hlavne horčík. Prejavuje sa veľa rôznymi príznakmi. U každého sa môže prejaviť inak. Keďže to je “stresové” ochorenie, tak ním v dnešnej dobe trpí mnoho ľudí v produktívnom veku. Vyšetrenie sa robí pomocou EMG, no nejde o klasické EMG vyšetrenie, pri ktorom sa používajú elektrické impulzy. Pri tomto druhu EMG sa meria aktivita svalu počas jeho nedokrvenia (ischémie) a počas hyperventilácie. Manžetou sa stiahne rameno, vtedy je sval v ischémii a elektródy zaznamenávajú jeho aktivitu, po nejakom čase sa manžeta uvoľní a pacient je na chvíľu v kľ

     • Exkurzia na Patologicko-anatomickom oddelení

      Patológia patrí k najdôležitejším odborom v zdravotníctve, ktoré sa podieľajú na tvorbe klinickej diagnostiky. Dlhodobá stáž českej žiačky Kláry Peškovej (š. o. diplomovaná všeobecná sestra) bola obohatená spolu so žiačkami študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra odbornou exkurziou na Patologicko-anatomickom oddelení v nemocnici UNB Antolská, kde ich privítal a vysvetlil chod oddelenia primár MUDr. Peter Martanovič. Následne doktorka z oddelenia im vysvetlila, ako realizujú obhliadku tela, čo na každom ľudskom orgáne hľadajú a ako vyzerajú dané orgány. Žiačky si všimli, ako humánne a s úctou pracovníci oddelenia zaobchádzajú so zosnulými. Z exkurzie si odnášajú veľa zážitkov a sú vďačné primárovi a lekárom oddelenia, že im umožnili zúčastniť sa zážitkového vzdelávania, v ktorom mŕtvi učia živých.

     • Krajské kolo v hádzanej

      Výber žiačok, ktoré sa zúčastnili dňa 21. 03. 2023 Krajského kola v hádzanej v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave, musíme pochváliť. Bojovali a nevzdávali sa napriek výškovej prevahe a hráčskej skúsenosti súperiek. Umiestnili sa z ôsmych mužstiev na 5. mieste. Gratulujeme :-)

     • Odborná exkurzia v Centre sociálnych služieb prof. Karola Matulaya

      V piatok 17.3.2023 sme so spolužiačkami, spolužiakom a s našou pani profesorkou triednou absolvovali veľmi zaujímavú exkurziu. Navštívili sme Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Dúbravke na Lipského ulici. Privítala nás samotná pani riaditeľka Mgr. Jana Čajágiová a po úvodnom slove nás spolu so svojimi kolegyňami sprevádzala po jednotlivých častiach centra. Centrum je pomenované po profesorovi Karolovi Matulayovi, nestorovi slovenskej psychiatrie a neurológie. História centra siaha až do roku 1982, kedy bolo založené. Bolo prvým zariadením denného typu pre deti s mentálnym postihnutím na Slovensku. Odvtedy svoje služby značne rozšírilo a v súčasnosti poskytuje širokú škálu sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra, zariadenie podporovaného bývania, podpora samostatného bývania, r

     • Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy - 2. a 3. deň

      Ciele 3-dňového povinného Kurzu pohybových aktivít zameraných na zimné športy boli splnené. Obsahovú náplň kurzu naprojektovali Ing. Daniel Vadkerti – zástupca riaditeľky školy, PaedDr. Mária Suchánková – učiteľka telesnej a športovej výchovy a riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá sa osobne zapojila do jednotlivých disciplín.Biatlon, lukostreľba, golf, joga, 5. boj v areáli školy, túra, plávanie rozvíjali kondičné a koordinačné schopnosti, overili si svoje pohybové schopnosti, súťažili v zmysle fair – play, prekonávali prekážky, vedeli sa správať a orientovať v prírode, pobytom na čerstvom vzduchu podporili zdravie a imunitu, získali mnohé informácie, osvojili si zručnosti a v neposlednom rade sa aj dobre zabavili.

     • Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy - 1. deň

      Žiaci prvých ročníkov majú jarné prázdniny (sladké nič nerobenie) predĺžené, nakoľko v termíne od 27. februára – 3. marca 2023 sú na lyžiarskom kurze Hotel Zarrenpach, Látky. Žiaci ktorí sa nezúčastnili lyžiarskeho kurzu majú inú aktivitu 3-dňový povinný Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy. Prvý deň bol dňom hier a zábavy. Žiaci si vyskúšali golf vďaka Školskému športovému klubu Birdie. V telocvični školy predvádzali svoje umenie lukostrelci z 1. slovenského školského lukostreleckého klubu pod vedením pána Ing. arch. Branislava Kružela. V učebniach súťažili žiaci vo vedomostnom kvíze, zahrali sa na dobrodruhov prostredníctvom hry Kinect Adventures a predviedli svoj spevácky talent v karaoke. Na školskom dvore mali pripravené stanovištia s kreatívnymi úlohami, na ktorých sa spoločne výborne zabávali.

     • Exkurzia na KAIM

      Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny v UNB Ružinov je vysoko špecializovaným zdravotníckym pracoviskom, ktorú tvoria tri oddelenia; oddelenie anestéziológie, manažujúce starostlivosť o pacienta pred, počas a po operácii, oddelenie intenzívnej medicíny II – hrudníková chirurgia, poskytujúce starostlivosť o pacientov s ochorením pľúc a napokon oddelenie intenzívnej medicíny I. Práve s týmto oddelením sa počas exkurzie oboznámili žiaci IV. A PS triedy pod vedením Mgr. Aleny Sušilovej.

     • Národná transfúzna služba 🩸🩸🩸

      Žiaci učebného odboru SANITÁR v rámci témy organizácie práce na jednotlivých úsekoch zdravotnej starostlivosti, navštívili Národnú transfúznu službu v Ružinove. Vedúca lekárka MUDr. Katarína Kusendová, PhD. ich previedla úsekom transfúznej služby. Žiaci sa oboznámili s úlohou darcovstva krvi a pracovným zaradením sanitára v danom úseku práce. Dozvedeli sa v čom spočívajú pracovné činnosti sanitára, mali možnosť byť súčasťou celého procesu od registrácie až po samotný odber. Exkurzný vstup ich zaujal natoľko, že sa dvaja žiaci rozhodli pre dobrovoľné darovanie krvi. Učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Gabriela Pénzesová, PhDr. Katarína Chandogová, MBA, Mgr. Katarína Adamová ich sprevádzali na odbornej exkurzií a tak tiež získali reálny pohľad na transfúziológiu a jej služby.

     • Exkurzia v CINRE ❤

      Exkurziami na špičkových zdravotníckych pracoviskách dávame praktickému vyučovaniu atraktívnejší rozmer. Tak tomu bolo aj pri návšteve Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, známe pod skratkou CINRE. Po jednotlivých lôžkových oddeleniach nás sprevádzala námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Barbara Kovariková, ktorá nám ukázala zanietenosť a srdečnosť jednotlivých členov zdravotníckeho tímu od lekárov, sestier, praktických sestier, rádiologických laborantov až po sanitárov. Dostali sme sa aj na rádiologické pracovisko, kde sa vykonáva rádiologická intervenčná liečba pri akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody, koronárna angioplastika a stenting po infarkte myokardu, ošetrenie krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, endovaskulárna liečba akútnej či chronickej končatinovej ischémie a veľa ďalších zákrokov. Zaujímavé bolo tiež vidieť stavebné usporia

     • Okresné kolo SŠ vo volejbale mix, Bratislava 5

      28. februára sa naši študenti zúčastnili OKRESNÉHO KOLA SŠ vo volejbale mix, BA. Podľa pravidiel turnaja sa mohli zúčastniť spolu chlapci a dievčatá v jednom družstve. Desať stredných škôl z bratislavskej Petržalky si zmeralo svoje sily v troch skupinách: A, B, C. V „B“ skupine sme súperili s SPSE Hálova , Bil. gymnázium C.S.Lewisa, a Ev. lýceum z Vranovskej. Do finále postúpili dievčatá a chlapci z Ev. lýcea z Vranovskej. Tímy umiestnené na prvom mieste vo svojich skupinách postúpili do finálovej skupiny.

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      Dňa 28. 2. 2023 sa naša žiačka Tamara Šišoláková z III. APS triedy, zúčastnila 69. okresného kola celoslovenskej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy vo V-klube na Nám. SNP v Bratislave. Táto žiačka bola víťazkou školského kola tejto súťaže. Dnešný deň súťažili v tejto súťaži žiaci stredných škôl a dospelí z okresov Bratislava III., Bratislava V., Malacky a Pezinok. Podujatie sa konalo v čase od 9,00 do 16,30 hod. Naša žiačka si vybrala báseň od indicko-kanadskej autorky Rupi Kaur, ktorú prebásnila Mirka Ábelová pod názvom „Výkonnostná úzkosť“. Báseň rezonuje svojou aktuálnou témou dnešných dní, kedy mnoho ľudí zápasí s časom, všetko chcú stihnúť a pritom im niekedy unikajú podstatné veci v živote. Žiačka podala veľmi dobrý výkon. V dôsledku veľmi silnej konkurencie síce nezískala umiestnenie, ktoré by jej umožnilo postúpiť do ďalšieho ko

     • Vyhodnotenie súťaže EXPERT geniality show

      Naši žiaci sa po prvýkrát zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show a dosiahli krásne výsledky. Garantom súťaže bola učiteľka matematiky a fyziky RNDr. Alica Kubošková, ktorá obdŕžala diplomy a ceny pre účastníkov. S pani riaditeľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. odovzdala žiakom ocenenia v priestoroch školy a poďakovala im za vzornú reprezentáciu. Každý zúčastnený žiak bol ocenený, extra ocenení boli „Expert v téme“, čo znamená, že žiak sa umiestnil medzi 25% najlepších žiakov na Slovensku a „Top Expert“ 25% najlepších na Slovensku celkom po vyhodnotení všetkých tém. Teší nás, že 13 žiakov bolo „Expert v téme“ a 7 žiakov „Top expert“. Gratulujeme.

     • EKO HACKATHON 2023 s UNICEF Slovensko

      9. február 2023 sa na SZŠ niesol v znamení EKO HACKATHONU 2023 pod záštitou riaditeľky školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. a odborným vedením 10 mladých spíkrov a mentorov UNICEF Slovensko. Zúčastnili sa ho žiaci dvoch škôl sídliacich v jednej budove na Strečnianskej 20, 50 žiakov SZŠ a 24 žiakov SOŠP.

     • ZÁŽITKOVÉ UČENIE

      Dňa 9. februára 2023 sa trieda II.C PS zúčastnila odbornej exkurzie v UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Odborné učiteľky PhDr. Ivana Mráziková a PhDr. Veronika Bebjaková sprevádzali žiakov na IV. internej klinike a gastroenterologickom oddelení. Žiaci si prezreli OJ - ošetrovacie jednotky, mali možnosť si vyskúšať manipuláciu s lôžkom pacienta pri jeho vertikalizácii, priamo komunikovali s pacientami na izbách ohľadom ich terajšej zdravotnej situácie a prezreli si dokumentáciu pacienta. Vo vyšetrovni sa oboznámili s uložením jednotlivých druhov liekov na oddelení a špecifikami aplikácie opiátov. V prirodzených podmienkach – v zdravotníckom zariadení, mali žiaci možnosť overiť si svoje vedomosti z predmetov: Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľské techniky a Administratíva a zdravotnícka dokumentácia. PhDr. Ivana Mráziková

     • Ako sme pripravovali liečivé čaje a masti - zážitkové učenie

      Na ošetrovateľských technikách si žiačky z II. APS v rámci témy podávania liekov pripravili liečivé čaje a masti. Triedna učiteľka PhDr. Oľga Füleová aj žiačky priniesli rôzne bylinky - nadchovník, rozmarín, harmanček, levanduľu. Úlohou žiačok bolo naštudovať si postup prípravy domácich čajov (lat. species) a mastí (lat. unguenta) a opísať ich účinky na organizmus. Väčšina pripravila čaj, ktorý sme, samozrejme, ochutnali. Ale niektoré odvážnejšie pripravili liečivú masť s chilli papričkami, ktorej základ tvorila bravčová masť. Strávili sme dve hodiny plné pracovného nasadenia a zážitkového učenia. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., PhDr. Oľga Füleová, Mgr. Eva Horkovičová

     • Prezentácia našej školy v Novom Čase aj denníku SME

      Prezentácia študijných odborov a učebného odboru našej školy je nielen na dopravných prostriedkoch MHD Bratislava ako mobilná reklama, ale aj v denníkoch Nový Čas a SME, ktoré priamo oslovujú čitateľov. Široká verejnosť sa môže oboznámiť so študijnými odbormi a učebným odborom - termínmi prijímacieho konania v dennej i externej-večernej forme štúdia a ponúkanými školskými bonitami. Veríme, že tieto médiá oslovia práve tých, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole a pomôžu im v rozhodovacom procese v smerovaní na prípravu ich budúceho povolania.

  • Partneri

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 29. 3. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1306619