• Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

     • Neodkladná zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiaca urgentná medicína to sú domény záchranárov. Jednou z kliník UNB v nemocnici Ružinov kde sa takáto starostlivosť poskytuje je Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB. Počas odbornej klinickej praxe sa žiaci 3. ročníka externého štúdia v študijnom odbore zdravotnícky záchranár oboznámili a aktívne zapojili do starostlivosti o pacientov na tomto oddelení. V spolupráci s vedúcou sestrou oddelenia Mgr. Miroslavovou Banárovou a pod vedením Mgr. Evy Kabinovej a PhDr. Anny Faborovej (odborných učiteliek) mali možnosť získať vedomosti o ošetrovaní popálenín, transplantáciách kože, inhalačných popáleninách a dokumentácii, ktorá sa na klinike používa a špeciálnych pieskových lôžkach, ktoré sa používajú na takýchto špecializovaných klinikách a slúžia aj na prevenciu a liečbu dekubitov.

    • Erasmus +
     • Erasmus +

     • Príbeh učiteľskej zahraničnej mobility pokračuje. Riaditeľka našej školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a odborná učiteľka PhDr. Iveta Valentová, PhD. zavŕšia mobilitný projekt Erasmus+ pre učiteľov týždňovou návštevou v Prahe na Strednej zdravotníckej škole. Čaká ich tam bohatý pracovný aj spoločenský program. Šťastnú cestu im bola zaželať koordinátorka projektu Erasmus+ PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

    • Držíme palce, aby každý zvládol prijímačky bez stresu a s čo najlepším výsledkom.
     • Držíme palce, aby každý zvládol prijímačky bez stresu a s čo najlepším výsledkom.

     • Už o pár dní čakajú deviatakov prijímacie skúšky na stredné školy. Za nimi je náročné obdobie, kedy časť svojho štúdia museli tráviť pred monitormi počítačov. Dištančné vzdelávanie bolo pre nás všetkých niečím celkom novým a nie vždy sa dalo učivo zvládnuť rovnako ľahko a kvalitne ako pri prezenčnom vyučovaní v školských laviciach.  Uchádzači o štúdium na našej škole ale dokázali, že keď sa chce, cesta sa nájde.
      Naša škola im ponúkla možnosť zúčastniť sa predprijímačkového seminára zo slovenského  jazyka. Viac ako 60 žiakov sa pripojilo k online stretnutiu s p.profesorkou SJL - Mgr. Ľubicou Solárovou a spoločne si prešli témami, ktoré by mali mať zvládnuté pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Precvičili si niekoľko vzorových úloh , odpovedali na otázky, hľadali riešenia ... S radosťou musíme konštatovať, že naši potenciálni študenti boli veľmi aktívni, nebáli sa komunikovať, klásť otázky a hľadať správne odpovede. Veríme, že seminár im pomohol vytvoriť si  obraz o tom, čo sa od nich na prijímacej skúške bude očakávaťzároveň ukázal, že atmosféra v našej škole je plná pohodynemusia mať stres ani z prijímacej skúšky, ani z následného
      štúdia, na ktoré všetkých úspešných veľmi radi prijmeme. Tešíme sa a držíme palce , aby každý zvládol prijímačky bez stresu a s čo najlepším výsledkom.

     • “Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.”

     • ― Marcus Tullius Cicero

      Marec už tradične, od roku 1955, patrí knihám a knižniciam. V dnešnej dobe je niekedy ťažké nájsť si chvíľku na dobrú knihu a začítať sa do fascinujúcich príbehov. Mnohí z nás však stále hľadajú aspoň malý únik z reality práve prostredníctvom kníh.
      Aj naša škola v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania, sa v rámci projektu Škola škole, rozhodla uskutočniť besedu s jednou slovenskou autorkou Katarínou Gillerovou, ktorá je uznávanou slovenskou autorkou kníh pre ženy. Pani Katarína našim študentom predostrela svoj životný príbeh, svoje začiatky plné neúspechov a následne šťastia pri vydaní jej debutu v podobe knižky pre deti. Žiaci tak mohli vidieť, že tvrdá hlava a práca prinášajú úspechy. Rovnako nám priblížila aj niektoré príbehy z kníh a inšpirácie, ktoré ju viedli k napísaniu týchto príbehov. Žiaci oboch škôl sa napokon zapojili aj do diskusie a pani Gillerová venovala našej knižnici aj jednu zo svojich obľúbených kníh.
      Veríme, že aspoň touto cestou sme vzbudili u našich študentov záujem o literatúru, aj tú našu slovenskú, na ktorú máme byť prečo hrdí.

     • Veľkonočné prianie

     • Veľkonočné sviatky dávajú nádej pre zajtrajšky, tak ako ich dáva prebúdzajúca sa jar po zime.

      Naše srdcia a mysle budú naplnené radosťou, ak tie vaše budú žiariť šťastím a spievať vznešenosťou.
       

      Prajem Vám zo srdca krásne a spokojné veľkonočné sviatky.

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

      riaditeľka

     • Lyžiarsky výcvikový kurz 2022

     •  V termíne od 14.3. do 18.3 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili LVK v Látkach. Ubytovaní sme boli v hoteli Zerrenpach. Hneď po príchode sme boli nadšení! Po dlhej dobe sme uvideli konečne sneh. Tak predsa budeme lyžovať! Mnohí ani neverili, že zažijeme krásnu jarnú lyžovačku. Lyžovali sme všetci. Začiatočníci sa naučili lyžovať a používať vlek. Pokročilí sa zdokonalili a naučili sa nové prvky. Veď o to išlo, lyžovať na čerstvom vzduchu, bližšie spoznať svojich spolužiakov, nadviazať priateľstvá medzi sebou,  triedami aj ročníkmi. Prvé dva dni nás hriali slnečné lúče, na tretí deň sme sa zobudili do bieleho snehom zasypaného rána. Všetko bolo krásne biele, stromy, strechy domov a chát. Napadlo asi 7 cm snehu a lyžovalo sa na ňom úplne ináč ako predchádzajúce dni. Večer bol zábavný program druhákov pre prvákov. Zabavili sme sa, nasmiali a zatancovali sme si až do večierky. Žiaľ stali sa aj úrazy, pri ktorých okrem učiteľov pomohli aj žiaci, Viktória Suchánková z II.A PS a Félix Farkaš z I.C PS, ktorí  poskytli prvú pomoc ako členovia ČK. Odbornú PP vykonali zdravotníci RZP a následné vyšetrenia lekári na CP. Odborné ošetrenie, fixácia a rehabilitácia bola uskutočnená v mieste ošetrenia službukonajúcimi lekármi a následne na druhý deň žiačka odvezená rodičmi domov. Zranenie si vyžaduje  určitý čas na zahojenie a rehabilitáciu. Prajeme skoré uzdravenie. Vo štvrtok na krásne upravenom svahu  boli preteky jednotlivcov v slalome. Umiestnenie bolo nasledovné: Dievčatá: 1. miesto: Valentína Čaklošová, I.MAS 2. miesto: Lucia Masarovičová, I.C PS  3. miesto: Viktória Suchánková, II.A PS Chlapci: 1. Pavol Horváth, I.MAS  2. Matej Kovács, I.MAS 3. Marko Bergendi, I.MAS.  Večer bol opäť zábavný a veselý až do večierky. V piatok sme opustili naše dočasné izby. Ešte posledný pohľad na zasnežený svah a ideme domov vylyžovaní,  opálení a plní zážitkov a dojmov. Mnohí chcú ísť na LVK aj na budúci rok.   

     • Exkurzia na špecializované oddelenie - pediatrické OAIM v NUSCH

     • Na Slovensku sú rôzne špecializované oddelenia rôzneho zamerania. V Bratislave sa nachádza jedinečné špecializované oddelenie pre deti s vrodenými chybami srdca, pediatrické OAIM na NUSCH. Skupina siedmich študentov  III.B PS s pani profesorkou Mgr. Emíliou Trpíškovou mali možnosť dňa 24.3 2022 navštíviť toto oddelenie vrátane podrobného vysvetlenia činnosti oddelenia. Veľmi milá, sympatická a šikovná metodická sestra Mgr. Monika Molnárová nám ukázala ako sa toto oddelenie odlišuje od ostatných. Sú tu hospitalizovaní prevažne novorodenci ale môžu sa tu vyskytnúť aj deti do ukončeného 18 roku života . Jedna sestra sa stará o jedného pacienta. Personál je rozdelený na jednotlivé tímy podľa toho na čo sa špecializujú napr. resuscitačný alebo intubačný tím. Oddelenie je plne vybavené aj aktuálnymi novinkami. Každého nového pracovníka zaúčajú tri mesiace. Veľkým pomocníkom je SimBaby.  Je to model dieťaťa, ktoré vie nasimulovať konkrétnu diagnózu a nový potencionálny pracovník si môže vyskúšať zdravotnú starostlivosť na modeli. Sem prichádzajú pacienti z celého Slovenska a zdravotnícki pracovníci sa im snažia čo najlepšie pomôcť.

    • Erasmus+ - pracovná stáž na SZŠ v Prahe
     • Erasmus+ - pracovná stáž na SZŠ v Prahe

     • V rámci nasej pracovnej stáže Erasmus+ sme nezabudli navštíviť najväčšiu nemocnicu v strednej Európe FN Motol v Prahe. Je to nemocnica, kde už dávno stravu pacientom na oddelenia rozvážajú robotické vozíky, tzv. želvy (korytnačky). V kuchyni na želvy naložia vyhrievané skrine s jedlom, pracovníci zadajú cieľovú adresu a roboti bez asistencie vyrazia do tunelov pod nemocnicou na jednotlivé oddelenia. Jedlo na oddeleniach servírujú pacientom servírky. FN Motol je plná aj iných zaujímavostí. Napr. na Internej klinike - diabetológii je prípravovňa liekov prístupná sestrám iba na "čipovú" kartu s osobným identifikačným kódom sestry z dôvodu ochrany pred zneužitím. Na pôrodnici nás zaujali štandardné pôrodné boxy, ktoré svojím vybavením pôsobia ako nadštandard. Poslednou zastávkou vo FN Motol bolo Oddelenie liečebnej výživy. Vedúca nutričná terapeutka nás oboznámila s programami Nutripro a Nutridata, ktoré im uľahčujú spoluprácu s pacientmi, tiež na zostavenie jedálnička "šitého na mieru" pacientom s rôznymi diagnózami. Nutriční terapeuti pracujú v nemocnici formou konzílií, o ktoré požiada pacientov ošetrujúci lekár.

      Posledný deň našej pracovnej stáže na SZŠ v Prahe sme zavŕšili účasťou na celoštátnom kole ošetrovateľskej súťaže v študijnom odbore praktická sestra s témou Fyziologické funkce a jejich sledování. Žiaci jednotlivých českých zdravotníckych skôl si vylosovali kazuistiku a na figurantke predstavujúcej pacientku pani Novákovú odmerali a posúdili fyziologické funkcie, z anamnézy spracovali ošetrovateľské problémy, navrhli ich riešenie (v rámci rozsahu praxe PS). Ďalej museli na figurantke, a tiež na ošetrovaľských modeloch realizovať ďalšie výkony vyplývajúce z kazuistiky. Súťažiaci boli hodnotení odbornými učiteľkami aj sestrami z nemocníc. Zároveň žiaci museli prezentovať novinky v meraní fyziologických funkcií. PhDr. Zuzana Schmidtová,
      PhD., Phdr. Renáta Puškarova, Ing. Janka Trebulová a Mgr. Janka Sedlárová

     • Exkurzia našich žiakov na Oddelení rizikových novorodencov

     • Od septembra chodíme na prax aj na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku v nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Pacientky o ktoré sa staráme na oddelení neskôr porodia svoje dieťa a to je ošetrované na novorodeneckej klinike M. Rusnáka LF SZU a UNB . Špecializované oddelenie pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou je oddelenie rizikových novorodencov. Staničná sestra Mgr. Ľubica Kaiserová dipl.DS., nás sprevádzala na krátkej exkurzii na tomto oddelení. Zaujalo nás ako sestry zručne narábajú s deťmi s nízkou pôrodnou hmotnosťou, zavádzajú im sondu, odoberajú krv a videli sme inkubátory- špeciálne lôžka o ktorých sme sa učili na ošetrovateľstve v prvom ročníku. Aj takéto je vyučovanie v štúdijnom odbore praktická sestra v triede III. B PS pod vedením odborných učiteliek PhDr. Annou Faborovou a PhDr. Gabrielou Pénzesovou.

     • Exkurzia ako vyučovacia metóda

     • Vyučovacie hodiny môžeme plnohodnotne využiť aj na to, aby žiaci teoretické vedomosti naučené v škole videli v reálnej praxi. Dňa 22. marca 2022 trieda I. DVS, absolvovala odbornú exkurziu na oddelení liečebnej výživy a stravovania, oddelení hematológie a krvnú banku v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Vďaka tejto exkurzii videli aké zásady musia dodržiavať pri odbere venóznej krvi na hematologické vyšetrenie, ako sa uskladňuje krv na ďalšie podanie v podobe transfúzneho lieku a kde je Národné hemofilické centrum v ktorom sa liečia pacienti z celého Slovenska.
      Na oddelení liečebnej výživy a stravovania videli ako sa pripravuje strava pre jednotlivé diéty a dozvedeli sa aj to, že na Veľkú noc pacienti aj zamestnanci nemocnice dostanú stravu, ktorá je na Slovensku spojená s tradíciami tohto sviatku.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Aj na našej škole sme dňa 22. marca oslávili deň vody. Vstup do školskej jedálni skrášľovala fontánka. Prezentáciou o význame vody a s hudbou o vode sme si spríjemnili obednú prestávku. Žiaci I.PS 2r. pod vedením triednej učiteľky Horkovičovej, žiaci II.B PS 2r. pod vedením triednej učiteľky Gelenekyovej, žiaci II.AV/MAS, II. A PS, II.B PS pod vedením učiteľky Suchánkovej a aj v nemeckom a v anglickom jazyku pod vedením učiteľky Gelčinskej a Bílekovej si pripomenuli deň vody kreatívnymi projektami. Bádaním, zisťovaním a hľadaním informácií zistili, že voda tvorí 80 percent novorodenca, že v dospelosti je ľudský mozog tvorený zo 70-tich percent z vody, že denná odporúčaná dávka je 8 šálok vody z vodovodu, najväčším zdrojom vody je Antarktída, kde sa nachádza až 90 percent zásob pitnej vody, že človek vydrží bez jedla aj mesiac, ale bez vody len 3-7 dní, a že voda môže spôsobiť obrovské katastrofy, ale podieľa sa aj na zachraňovaní životov pri požiaroch. A preto si uvedomili, že šetriť vodou sa oplatí. Veď z dostupnej vody na Zemi môžu ľudia používať iba tri desatiny, takže je vzácna a má cenu zlata. Naši žiaci sa rozhodli, že budú preferovať pitie vody z vodovodu a dodržiavať pitný režim, ktorý chcú dôsledne realizovať aj v nemocničnom prostredí u pacientov, ktorých ošetrujú. A tiež, že pri prechádzke  prírodou  budú myslieť na to, aby sa pramene našich potok a riek udržiavali čisté. Za heslo si zvolili, „Keď piješ vodu mysli na prameň“.

      Mgr. Monika Gelenekyová a Mgr. Eva Horkovičová

    • Erasmus +
     • Erasmus +

     • Štvorica našich odborných učiteliek: PhDr. Renáta Puškárová, PhDr. Zuzana Schmidtová,PhD., Ing. Janka Trebulová a Mgr. Janka Sedlárová - sú v rámci projektu Erasmus+ "EuroMobilita-cesta k úspechu II" na týždňovej pracovnej stáži na Strednej zdravotníckej škole v Prahe. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa zúčastnili aj náboru štvrtákov v študijnom odbore praktická sestra do Fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe.

     • Zbierka pre Slobodu zvierat

     • Pri poslednej návšteve sme sa dozvedeli   o zbierke a pomoci útulku pre Ukrajinu.
      Keďže nám osud zvierat nie je ľahostajný, vedenie školy sa v spolupráci so Žiackym školským parlamentom rozhodli zorganizovať finančnú zbierku na záchranu zvierat. Zvieratá prichádzajúce na Slovensko musia byť vyšetrené  očkované a čipované. Niektoré prichádzajú v zlom zdravotnom stave / podobne ako ich majitelia / a je potrebné okamžite zasiahnúť. Záťaž na útulky aj na veterinárnu ordináciu je veľká. To všetko však stojí nemalé financie. Vo vojne trpia ľudia, ale ich neodmysliteľnou súčasťou sú aj zvieratá, bez ktorých sú ich rodiny neúplné.
      Pomôžte zachrániť životy, ktoré sú často tým posledným , čo zostalo ťažko skúšaným rodinám na Ukrajine.

     • Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy

     • – 1. ročníky SZŠ  14.,15. a 16.3.2022

      14.3.  Návšteva útulku na Poliankach

      Naši žiaci už po druhý raz / predtým druháci/ prispeli finančne aj vecnými darmi včítane krmiva. Dozvedeli sme sa o zbierke   a pomoci útulku pre Ukrajinu. Vypočuli sme si prednášku o živote, osudoch a starostlivosti o psov a mačky. Najviac radosti sme mali z venčenia psov v neďalekom lesíku. Domov sme odchádzali s dobrým pocitom, plní dojmov  a motiváciou prísť aj nabudúce. Aj z našich žiakov sú dobrovoľníci a veríme , že po tejto návšteve sa ich počet zvýši.

      15.3. Pešia túra Veľký, Malý Draždiak

      Od školy sme sa presunuli na Veľký Draždiak, kde sme sa oboznámili s okresmi Bratislavy, členením Petržalky na časti, s lužným ekosystémom – miestami oddychu a rekreácie, turistickými a cyklistickými chodníkmi. Urobili sme okruh k Chorvátskemu ramenu za nemocnicou. Pani Sušilová informovala o sieti  zdravotníckych zariadení a kde vyhľadať urgentnú pomoc v prípade potreby.  Na Malom Draždiaku sme sa zastavili pri informačných tabuliach kde sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti. Prechádzka bola nenáročná k pohode prispelo aj krásne slnečné i keď trochu mrazivé počasie. Obidve vodné plochy sú v lete veľmi navštevované za účelom rekreácie, oddychu , športu aj loveniu rýb. Miestni obyvatelia sa môžu občerstviť v bufetoch, reštauráciách, využiť športoviská, požičať vodné bicykle. Nie je to ako oficiálne kúpalisko z dôvodu elektrického vedenia.

      15.3.Túra z Rače na Biely kríž

      Z Detvianskej ulice turistickým chodníkom po modrej značke sme smerovali k horární Biely kríž.

      Ráno sme sa zobudili do upršaného dňa, ale ani to nás neodradilo od túry. Pobyt na čerstvom vzduchu je dôležitý na upevnenie zdravia a imunity. Mali sme možnosť si preveriť svoje pohybové schopnosti a fyzickú kondíciu. Terén bol náročnejší, s mnohými prestávkami sme dorazili do cieľa,  kde sme sa občerstvili. Žiaci boli oboznámení o Rači.  Horáreň Biely kríž je významný turistický uzol. Stretávajú sa tu turisti, v zime bežkári, cyklisti rodiny s malými deťmi- je to vyhľadávané miesto prepojené turistickými chodníkmi na Kamzík, Červený kríž, Kačín- Bratislavský lesopark. V blízkosti sa nachádza Svätý Jur- malé vinohradnícke mestečko.Za teplejšieho počasia sme zišli po chodníku dole na parkovisko a autobusom 52 sme sa na Detvianskej ulici vystúpili a rozišli sa.

      Tieto 3 dni sme spoznávali prírodu, jednotlivé okresy Bratislavy, pobytom na čerstvom vzduchu podporili zdravie a imunitu, hlavne na túre sme si overili pohybové schopnosti, prispeli k zvýšeniu telesnej zdatnosti a výkonnosti, vedeli sa orientovať, pookreli na duši - čím sme splnili náš cieľ.

      PaedDr. Mária Suchánková

     • Zbierka pre Ukrajinu

     • „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

      Stredná zdravotnícka škola sa  v spolupráci s Červeným krížom rozhodla usporiadať zbierku hmotnej pomoci pre ľudí utekajúcich z vojnou zasiahnutej  Ukrajiny.

      Naši žiaci veľmi citlivo vnímajú aktuálnu situáciu a rovnako aj  potrebu pomáhať ľuďom v núdzi. Preto sa vedenie školy v spolupráci so Žiackym školským parlamentom rozhodlo usporiadať zbierku a diskusiu na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou. Sme hrdí, ako celú situáciu vnímajú naši študenti a akí otvorení sú diskusiám a hľadaniu nových riešení. Niektorí z nich sa prihlásili aj na výpomoc organizácií Červený kríž a priamo sa zúčastňujú na akciách a miestach pre príjimanie utečencov do našej krajiny. Ako symbol participácie s Ukrajinou sme vyrobili aj stužky, nesúce národné farby Ukrajiny- modrú a žltú.

      „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“
        
      Matka Tereza

     • Učebný odbor - SANITÁR

     • Začala plynúť druhá polovica školského roka a naši žiaci učebného odboru SANITÁR (1-ročné večerné-externé štúdium) napriek nepriaznivej epidemickej situácie a pracovného vyťaženia v zamestnaní absolvujú hodiny odbornej klinickej praxe v UNB Ružinov pod vedením odborných učiteliek, kde získavajú praktické zručnosti na vykonávanie sanitárskych činností a takto sa intenzívne pripravujú na záverečné skúšky, ktoré ich čakajú v júni.

      Sanitár je pomocný zdravotnícky pracovník, ktorý je spôsobilý vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb. Sanitár je riadnym členom ošetrovateľského tímu.

     • Výnimočné školy

     • - grantový program Nadácie ZSE

      VÝNIMOČNÉ ŠKOLY je  grantový program Nadácie ZSE, ktorý sa realizuje už tretí rok. Do programu v tomto ročníku bolo predložených 283 projektov učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí nestrácajú chuť učiť inak. Všetky predložené projekty boli predložené nezávislej hodnotiacej komisii na posúdenie. Správna rada Nadácie ZSE na základe hodnotenia komisie vybrala na podporu 23 z nich. PROJEKT JE ZMENA z dielne SZŠ  je medzi nimi a získali sme na jeho realizáciu finančný grant 1500 €.

      Cieľom projektu je zmeniť život na dvoch stredných odborných školách s rôznym odborným zameraním sídliacich v jednej budove. Spočíva v revitalizácii učebne prírodovedných predmetov na SZŠ a tvorbe študentských projektov. Vďaka tomu  budú hodiny biológie na oboch školách v réžii študentov.  Realizovať sa budú projektovým a rovesníckym vyučovaním, ktoré sú prechodom od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby a podporujú aktívne zapojenie žiaka do vyučovacieho procesu, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Študenti si projekt naplánujú vrátane rozpočtu, zrealizujú a vyhodnotia, vrátane vyúčtovania, čo nesporne prispeje k zvyšovaniu finančnej i matematickej gramotnosti mladých zdravotníkov. Výsledky žiackych projektov a získané poznatky v tematickom celku  Človek a jeho zdravie, Človek a ochrana prírody budú prezentované počas  študentskej konferencie "PROJEKT JE ZMENA".

      Na realizáciu  projektov spojenú s ochutnávkou zdravých produktov  žiakov I. AV so zameraním na Zdravý životný štýl a Zdravá výživa sa prišla pozrieť i riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

     • Farebný týždeň na SZŠ

     • Bordová, červená, čierna...farby o ktorých sme za posledné mesiace počuli viac než dosť.

      Farby však majú veľký vplyv aj na našu psychiku. Ovplyvňujú našu náladu, postoje ale vieme nimi vyjadriť aj charakter našej osobnosti. Preto sa náš Žiacky školský parlament rozhodol na našej škole zrealizovať ,,Týždeň farieb“

      Každý deň bola určená farba, ktorú mali mať naši žiaci na sebe. Pondelok nám kraľovala modrá farba. Farba múdrosti, inšpirácie a odhodlania. Kombináciu, ktorú v pondelkové ráno ocení asi každý z nás. Utorok sme venovali farbe vášne a lásky červenej, symbolu krvi a teda života. Streda bola farbou pokoja a mieru- biela. Štvrtok bol v znamení našej odbornej farby- zelenej- farby porozumenia a rešpektu. Piatok sme zakončili čiernou farbou- odhodlania, aby sme v sebe prebudili odvahu čeliť najbližším skúškam, či už školským alebo osobným, v plnom nasadení.

      Každý deň boli žiaci prerátaní, aby hodnotenie bolo čo najspravodlivejšie. Do akcie sa zapojil aj náš učiteľský zbor, ktorý s nami statočne držal krok.

      Víťazom sa stal náš druhý ročník Asistentov výživy a Masérov, ktorým gratulujeme a ktorých za odmenu čaká chutná Pizza.:)

     • Praktická sestra na Slovensku ostáva

     • Vládny návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešiel hlasovaním v NRSR 17. 2. o 17:57. Z prítomných 136 poslancov hlasovalo za 106. Prijatá novela v § 27 mení názov povolania zdravotnícky asistent na nový názov PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT. Úprava umožní pokračovanie aktuálneho študijného odboru na našich školách. Ďakujeme.