• Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

     • pre školský rok 2022/2023

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor zdravotnícky asistent : Vysledky_Zdravotnicky_asistent.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor zdravotnícky záchranár : Vysledky_Zdravotnicky_zachranar.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra : Vysledky_DVS.pdf

      Prosíme prijatých uchádzačov, aby vyplnili a obratom emailom zaslali na szs@szsba.sk vyplnené 
      "Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na externé / vyššie denné štúdium": potvrdenie_o_nastupe-_ext.pdf

      Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie.
      Odvolanie je možné podať: 
      - osobne (doručiť na sekretariát školy v čase od 08:00 - 15:00 h),
      v printovej forme prostredníctvom poštového styku.

     • Prijímacie konanie

     • Záujemcovia o zvýšenie si kvalifikácie a vzdelania si sadli opäť do školských lavíc, kde ich v triedach osobne privítala pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. spolu s asistentkou riaditeľky PhDr. Katarínou Chandogovou, MBA a zaželali im veľa šťastia pri prijímacom konaní. Mali sme možnosť si pozrieť aj športové výkony našich uchádzačov o študijný odbor zdravotnícky záchranár, ktorí museli absolvovať testy fyzickej zdatnosti ako jednu z častí prijímacej skúšky. Veríme, že previerka fyzickej zdatnosti a teoretických vedomostí sa im podarila a prijatí uchádzači sa budú tešiť z výsledkov a rozhodnutia o prijatí na štúdium v našej škole. Štúdium popri zamestnaní nie je jednoduchou formou štúdia. Kto sa k štúdiu stavia zodpovedne a berie ho vážne, popri tom chodí do práce a má nočné služby, no v prvom rade rodinu, musí si tri roky veľa odriekať. S prijatými uchádzačmi o štúdium sa vidíme v septembri - želáme im veľa šťastia pri návrate do školských lavíc.

    • Erasmus+
     • Erasmus+

     • Naši desiati žiaci z tretích ročníkov denného štúdia už druhý týždeň (od 6. júna do 17. júna 2022) stážujú v Českej republike vo Fakultnej nemocnici Brno. Počas odbornej stáže spoznávajú kliniky a oddelenia, naberajú vedomosti a zručnosti v druhom najväčšom zdravotníckom zariadení. Pracujú na Internej, hematoonkologickej klinike, Neurochirurgickej klinike, Oddelení liečebnej výživy a Rehabilitačnom oddelení. Zúčastnili sa exkurzie v Detskej nemocnici, kde "stretli" azda tých najzraniteľnejších pacientov - predčasne narodených novorodencov. Na Klinike detskej onkológie si na modeli vyskúšali zavedenie Huberovej ihly do intravenózneho portu, cez ktorý detskí pacienti dostávajú protinádorovú liečbu.
      Veríme, že z odbornej stáže si žiaci prinesú nielen mnoho nových vedomostí a praktických zručností, ale že prídu aj obohatení o množstvo krásnych zážitkov a spomienok. Prajeme im šťastný návrat domov.

     • 30. a 31. mája – Účelové cvičenie 1. 2. ročníkov

     • Cieľom bolo plnenie športových stanovíšť, zvýšenie úrovne pohybových schopností, upevnenie zdravia, pobyt na čerstvom vzduchu, zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti, pohybové hry a aktivity,  orientácia a ochrana prírody. 
      Svoje schopnosti a zručnosti si overovali na stanovištiach:
      Hod granátom na cieľ 3 pokusy, volejbal vo dvojiciach – spočítavanie prihrávok bez prerušenia, nosenie zraneného na čas okolo méty 20 m, beh vo dvojici s priviazanou nohou – 20 m na čas, skok z miesta – jeden za druhým.
       V areáli školy na ihrisku žiaci plnili jednotlivé úlohy za podpory svojich spolužiakov. Zažili aj úsmevné chvíle dobre sa pobavili hlavne pri behu vo dvojiciach s priviazanou nohou pokiaľ si zvolili vhodnú taktiku. Po splnení úloh sa žiaci presunuli na Veľký Draždiak, kde sa počas prestávky  občerstvili v miestnych bufetoch.
      Veľký aj Malý Draždiak sú veľmi navštevované miestnym obyvateľstvom za účelom rekreácie, oddychu, športu aj loveniu rýb. Prechádzka okolo Draždiaka bola nenáročná, žiaci sa oboznamovali s faunou a flórou, pozorovali prírodu.  K pohode prispelo aj krásne slnečné počasie.
      Po vyhodnotení športových disciplín sa žiaci  s dobrým pocitom, plní dojmov  rozišli domov.

      Umiestnenie :
      1. ročníky : 1.m MAS, 2.m 1CPS, 3.m 1.AV, 4.m 1.APS, 5.m 1.BPS
      2. ročníky :  1.m 2 AV/MAS, 2.m 2.APS, 3.m 2.BPS
      Účelové cvičenie splnilo svoj cieľ, žiaci si zasúťažili, porovnávali, ale hlavne zvládli všetky disciplíny, čím si overili svoje pohybové schopnosti a zručnosti, prispeli k zvýšeniu telesnej zdatnosti a výkonnosti. Navzájom sa podporovali, rozvíjali spolupatričnosť, súťažili v duchu far-play. Pobytom na čerstvom vzduchu si podporili zdravie a imunitu, vedeli sa orientovať.  PaedDr. Mária Suchánková

     • Projekt je zmena – Botanická záhrada

     • Biodiverzita je všade okolo nás a my sme jej súčasťou. Vďaka biodiverzite – rozmanitosti života na Zemi, je naša planéta obývateľná a krásna. Mnohí z nás v prírode vyhľadávajú pookriatie, inšpiráciu alebo oddych. Napriek jej jedinečnosti často berieme prírodu ako samozrejmosť. Strata biodiverzity, ako tento fenomén zvykneme nazývať, je pričastá.
      Na ochrane biodiverzity sa výrazným spôsobom podieľajú aj botanické záhrady na celom svete, ktorých poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín. Inak tomu nie je ani v našej bratislavskej. Bola založená v roku 1942 s rozlohou 6,6 ha. Prostredníctvom Indexu seminum si vymieňa semená s 530 botanickými záhradami sveta čím prispieva k zachovaniu druhovej rozmanitosti.
      O jej jedinečnosti sa mali možnosť presvedčiť žiaci 1. AV a 1. A PS. Tieto triedy sú najaktívnejšie pri realizácii projektu PROJEKT JE ZMENA.  Počas prechádzky nádherne rozkvitnutou záhradou objavovali krásy prírody nielen vlastnými zmyslami, ale aj digitálnou technikou. Ich úlohou bolo vytvoriť  malé botanické projekty a dokumentácia príjemného doobedia pomocou fotografií i krátkych videí. Či sa im to podarilo, posúďte sami. Projekt je realizovaný v rámci grantovej výzvy VÝNIMOČNÉ ŠKOLY s finančnou podporou Nadácie ZSE.
      RNDr. Magdaléna Hessková

      Videá: https://drive.google.com/file/d/13SW5oZcU3bY73ECbmggkmXsV6f_exQXI/view

     • Škola škole – Asistenti výživy o zdravom stravovaní

     • Zdravý životný štýl je v súčasnosti častou témou u všetkých vekových kategórii. Žiaľ často sa na verejnosť dostávajú dezinformácie alebo neúplné informácie, ktoré môžu urobiť viac škody ako osohu. Preto je dôležité dostať sa do správneho obrazu. Žiaci odboru asistent výživy, ktorí naozaj do podrobností študujú všetko, čo sa týka výživy, si pripravili prednášku a ochutnávku pre žiakov Strednej odbornej školy podnikania. V prednáške im bol predstavený odbor asistent výživy a boli im vysvetlené základy výživy, čo je správne a čomu by sa mali vyhnúť. Čím si zdravie môžu poškodiť a naopak, čím si svoje zdravie upevnia.
      Žiaci I.AV si pre žiakov pripravili zdravé alternatívy šalátov a nátierok. Ochutnávka pozostávala z ovocného šalátu, šalátu z červenej repy, nátierky z avokáda a nátierky z červenej repy.
      Verím, že všetkým veľmi chutilo a z prednášky si odniesli všetko podstatné, čo im pomôže zlepšiť si zdravie správnym stravovaním. Ing. Janka Trebulová

     • Súvislá odborná prax

     • Od 23.mája do 17.júna 2022 študenti 1. ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra vykonávajú súvislú odbornú prax v UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Pracujú v dopoludňajších a popoludňajších službách na internom, chirurgickom, ortopedickom oddelení a oddelení dlhodobo chorých. Súvislá odborná prax má prehĺbiť a zdokonaliť hlavne praktické zručnosti, komunikačné zručnosti s pacientom aj s personálom, naučiť sa pracovať v tíme, naučiť sa  plánovať a organizovať pracovné činnosti, vykonávať ich v rámci svojich kompetencií a niesť za ne aj zodpovednosť. Na uvedených pracoviskách boli s našimi študentmi spokojní aj pacienti aj personál.
      Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu seba a aj našej školy. PhDr. V. Bebjaková, tr.učiteľka

     • Exkurzia - EKOTOPFILM

     • Dňa 1. 6. 2022 žiaci 1. AV a 1. MAS triedy sa zúčastnili prehliadky Ekotopfilmu v Senci. Hneď na začiatku a konci exkurzie mali „prekvapko“ vodiči autobusu, koľko nastupuje cestujúcich. Na začiatku exkurzie boli žiaci informovaní o histórii mesta, turistike /jazerá/, raste počtu obyvateľstva, ovocinárstve, vinohradníctve v rámci Malokarpatskej oblasti a spomenutý bol aj Ján Popluhár /futbalista storočia SR/ rodák z Bernolákova. Premietané filmy boli zamerané na  aktuálne ekologické témy.  Napríklad: a/ podiel človeka na znečisťovaní životného prostredia, b/ nevhodná likvidácia odpadu, c/ pozitívna úloha CO2 vo fotosyntéze, ale aj „všetkého veľa škodí“ – tvorba smogu. Žiaci pri odchode z kina Mier dostali od organizátora malý darček k MDD /sladkosť a tzv. slangovo nazývaný  „debilníček“ s perom, na zapisovanie si školských úloh a povinností. A celkom na záver: bol aj krásny slnečný deň. /Moravčíková/

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakov večerného štúdia II A PS 2.r.

     • Maturitná skúška sa dňa 31. mája 2022 skončila pre žiakov externého, večerného štúdia. Skončil im čas, ktorý im odoberal veľa priestoru pre aktivity v rodine, v súkromnom živote, čas, kedy sedeli v školských laviciach, aby si mohli rozšíriť vzdelanie. Vybrali ste si veľmi náročné povolanie, skôr poslanie a preto nikdy nezabudnite na to, že pomáhate chorému človeku, ktorý je odkázaný na Vašu pomoc, napĺňať jeho potreby. . Niekedy pohladenie, milé slovo a úsmev, pomôže viac ako všetky „lieky“ sveta.

     • Netradičná spolupráca študijných odborov PS a AV

     • Na odbornom predmete ošetrovateľské techniky sme netradične spojili žiakov študijných odborov praktická sestra a asistent výživy. Odborné vyučujúce PhDr. Ivana Mráziková a Mgr. Zlata Ondrejová  sa  dohodli na vzájomnej spolupráci. Žiaci I.C PS v rámci tematického celku – podávanie stravy chorým, pripravili rôzne druhy pokrmov pre chorých v odbornej učebni AV. Šikovné žiačky uvarili viac druhov pudingov a vkusne ich naservírovali s ovocím, ,,pokrm bol pripravený pre pacientov – spolužiakov.“ Následne žiaci III.AV/MAS so svojou vyučujúcou sa zúčastnili vyučovania v odbornej učebni ošetrovateľstva na hodine OTY, kde žiaci I.C PS ukázali žiakom z odboru asistent výživy ako pripraviť prostredie a polohu pacienta pri podávaní stravy, aké pomôcky sú k tomuto výkonu potrebné a ako postupovať pri kŕmení pacienta. Žiaci z odboru praktická sestra si pripravili rôzne modelové situácie, v ktorých priblížili postup kŕmenia imobilného pacienta, alebo i pacienta s rôznym druhom handicapu ( čiastočne imobilný, nevidiaci, pasívny a agresívny pacient).Takáto netradičná hodina ošetrovateľské techniky bola obojstranne zaujímavá pre všetkých zúčastnených žiakov.
      PhDr. Ivana Mráziková - odborný učiteľ

     • Úspech nášho žiaka

     • Mnohí naši žiaci sú aktívni športovci a reprezentanti na rôznych športových úrovniach. Ondrej Martanovič z III. AV/MAS získal spolu so svojimi spoluhráčmi florbalového klubu Snipers Bratislava majstrovský titul Slovenska v extralige juniorov. Svoju radosť a seba boli prezentovať aj v Primaciálnom paláci, kde ich privítala viceprimátorka Bratislavy Zdenka Zaťovičová. Ondrejovi želáme veľa športových úspechov a čo najmenej zranení! PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., triedna učiteľka

     • MDD na Železnej studničke

     • Medzinárodný deň detí patrí k najobľúbenejším dňom v roku. Je to deň, ktorý sa s malými výnimkami oslavuje po celom svete práve 1. júna. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí. Táto konferencia sa zaoberala chudobou, detskou prácou, ale aj vzdelaním našich detí. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
      Po dvoch rokoch sme mali konečne aj my možnosť užiť si ho naplno.  Rozhodli sme sa využiť ponuku BSK a so žiakmi prvých a druhých ročníkov sme sa vybrali na Železnú studničku, kde bol pre žiakov pripravený pestrý program. Každý žiak dostal mapku podľa ktorej sa mohol orientovať na jednotlivých stanovištiach. A že bolo z čoho vyberať. Okrem klasických kvízov boli pripravené stanovištia pole dancu, sokoliarstva a lesníctva. Každý si prišiel na svoje. Po absolvovaní súťaže mali žiaci možnosť oddýchnuť si pri jazere alebo absolvovať prechádzku po okolí. Niektorí žiaci vyhrali dokonca aj medaile a lopty.
      Tešíme sa, že sme aspoň na chvíľku vymenili lavice za čerstvý vzduch a krásnu prírodu.

     • Súvislá odborná prax našich žiakov v Piešťanoch

     • Vybraní žiaci III.AV/MAS dnes začali svoju súvislú odbornú prax v trvaní 4 týždne v Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Eszter Erseková a Laura Siváčková sú pridelené k nutričnej terapeutke v liečebnom dome Thermia. Ostatní žiaci zo študijného odboru masér - Adam Zelenka, Phan Tuong Vi, Ondrej Martanovič a Andrej Ihring sú pridelení k masérom a fyzioterapeutom v liečebných domoch Irma, Napoleon a Balnea. Tešíme sa, že žiaci si posilnia doterajšie praktické zručnosti a vedomosti, ale súčasne nadobudnú aj nové špecifické pre kúpeľnú liečbu. Naši žiaci nie sú jediní. Spolu s nimi tu budú vykonávať prax aj žiaci zo SZŠ Skalica a Levoča. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

     • Maturita 2022

     • Maturitná skúška v našej škole sa bude konať v dňoch 30. mája – 2. júna 2022 (pondelok – štvrtok). Za stoly pokryté zeleným plátnom si sadnú maturanti zo študijných odborov: praktická sestra (večerné štúdium), zdravotnícky asistent (denné štúdium), zdravotnícky záchranár (večerné štúdium).
      Milí maturanti,maturitná skúška je Váš prvý vážny krok do života.Vykročte správne, aby Váš život bol naplnený múdrosťou, láskou, nehou, porozumením a správnym životným smerovaním. Buďte sami sebou, dokážte sebe, svojim rodičom i Vašim učiteľom, že z Vás vychovali dobre pripravených mladých ľudí pre život v súčasnej spoločnosti.
      Vážení maturanti - externého, večerného štúdia, k Vám sa prihováram osobitne, aby obdobie maturitnej skúšky pre Vás znamenalo posun vo Vašej profesii a prinieslo Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
      Úspešnú maturitnú skúšku Vám želá PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka školy
      a kolektív zamestnancov SZŠ Strečnianska 20, Bratislava

    • Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou Slovenského Červeného kríža
     • Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou Slovenského Červeného kríža

     • Žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do aktivít Slovenského Červeného kríža či už dobrovoľníctvom vo veľkokapacitnom asistenčnom centre pomoci, prednášaním prvej pomoci, ukážkami prvej pomoci atď. Poskytujú svoj voľný čas, energiu, skúsenosti, zručnosti a empatiu. Svojou prácou a zaangažovanosťou zlepšujú kvalitu života iným a pritom osobnostne rastú a získavajú životné skúsenosti.
      Na fotke: žiaci (Júlia M.,Viki S., Pavol H., Ilija O.,). Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

     • XIX. Celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov

     • Istotne mi všetci dajú za pravdu, že v zdravotníctve je potrebné neustále sa vzdelávať. A to nielen učitelia, aby mohli študentom podať nové a aktuálne informácie a vedomosti, ale aj žiaci. Ukončením školy sa to však nekončí, ale naopak, pokračuje. V dňoch 16.-17.5.2022 sa v Banskej Bystrici konala XIX. Celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov. Hlavná téma bola „ Zdravotnícky pracovník – viac než povolanie“. Tejto úžasnej a prínosnej konferencie sa zúčastnili aj žiaci III.AV Tomáš Kasala a Ema Iványová, ktorí mali prednášku na tému „Nutričný terapeut alebo výživový poradca – koho si kedy vybrať“. V prednáške sa venovali zvýrazneniu rozdielov medzi nimi a hlavne poukázali na vyššiu odbornú vzdelanosť nutričných terapeutov – asistentov výživy. Taktiež zdôraznili, že nutričný terapeut môže edukovať aj pacientov s rôznymi ochoreniami, kdežto výživový poradca by sa mal zamerať len na zmenu stravovania u zdravých ľudí. Nezabudli tiež vyzdvihnúť odbor asistent výživy na našej škole. Tomáš aj Ema mali veľký úspech a rozprúdili aj pomerne dlhú diskusiu na danú tému. Druhú prednášku na tému „Základy výživy“ mala vyučujúca odborných predmetov asistentov výživy Ing. Janka Trebulová, ktorá sa v prednáške venovala základným pravidlám zdravého stravovania.
      Tešíme sa, že sme výborne reprezentovali našu školu a tiež dostali do povedomia odbor Asistent výživy.
      Ing. Janka Trebulová

     • Rozhovor do TVR

     • Na základe reportáže zo dňa 26.4. 2022 nafilmovanej na cvičení Pilakalajogy, bola dňa 25.5. 2022  naša telocvikárka Mgr. Anna Repková pozvaná na rozhovor do TVR, aby povedala niečo o pohybe a dôležitosti cvičenia v každom veku. Rozhovor s ňou začína v štvrtej minúte. Veríme, že sa inšpirujete a dozviete zaujímavé informácie. 
      https://www.youtube.com/watch?v=w9rjWNae8PY . 

     • Pracovná návšteva zo Strednej zdravotníckej školy v Prahe

     • Tento týždeň pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. v našej škole prijala a srdečne privítala pracovnú návštevu zo Strednej zdravotníckej školy v Prahe. Sú to odborné učiteľky Mgr. Taťána Janiková a Mgr. Taťána Janošová, ktoré prišli v rámci programu OP Praha - pól růstu ČR pozorovať vyučovanie odborných predmetov. Skôr ako sa začali venovať výučbe, prezreli si priestory školy, ktoré v tomto školskom roku boli vynovené. Veľkými zmenami v našej škole prešli triedy, chodby a zborovňa. Potom nasledovalo plnenie cieľov projektu. Okrem výučby odborných predmetov, ktoré sa vyučujú v škole, sa zúčastnili aj odbornej klinickej praxe v študijnom odbore praktická sestra v triede III. A PS v NÚSCH na Krásnej Hôrke. Žiačky, ktoré boli na praktickom vyučovaní na Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH vyjadrili pred českými kolegyňami veľké nadšenie, že tu môžu absolvovať odbornú prax a zdokonaľovať sa v ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov po operácii srdca. Skúsenosti, ktoré získajú sledovaním vyučovacieho procesu v našej škole následne implementujú do vyučovania u nich doma.

     • Orientačný beh - krajské kolo

     • Dňa 18.5.2022 sme sa zúčastnili krajského kola v orientačnom behu v kategórii Open. Konkurencia bola obrovská, zúčastnilo sa vyše 300 pretekárov v jednotlivých kategóriách.
      Našu školu reprezentovali študenti: z I.MAS: Marko Bergendi, z II.MAS: Adam Mercek, Martin Pálka a Peter Šaliga, z II.MAS: Adam Zelenka, z I.B PS: Eliška Bilinová a Veronika Beregházyová a z II.B PS: Nicolas Novák.
      Trasa bola náročná na orientáciu a vyhľadávanie jednotlivých stanovíšť. Najlepšie, na 8. mieste sa umiestnil Adam Mercek v konkurencii 68 pretekárov a Peter Šaliga na 13. mieste. Gratulujeme.