• Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • „Láskavosť je jazyk, ktorý nepočujúci počujú a nevidiaci vidia.“​​​​​​​

      Koľkokrát ráno cestujeme bez toho aby sme si všímali veci okolo nás. Videli slnko, ktoré vychádza, ľudí nastupujúcich do autobusu, dieťa držiace sa svojej mamy.....Veci bežné, prosté každodenné

      Niekomu však nebolo dopriate ani to. V čase pandémie sme zistili, ako veľa ľudí okolo nás  ostalo odrazu osamelých, bez možnosti informácií, bez akéhokoľvek kontaktu.

      Aj pre to je dnešný deň o to silnejší. Naši študenti a pedagógovia sa rozhodli poslať svetlo tam, kde doteraz bola len tma. Pomocou organizácie Bielej pastelky, pod záštitou ktorej, vyšli dnes aj naši žiaci do ulíc.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

     • Duševné zdravie je dôležité

     • Práca zdravotníka je ťažká nie len po fyzickej, ale najmä psychickej stránke. Vo svojej práci sa stretávame s rôznymi situáciami, osudmi a trápeniami. Preto si, ako škola, ktorá pripravuje mladých ľudí na prácu v zdravotníctve, uvedomujeme dôležitosť psychického zdravia a psycho-hygieny.

      Ako škola sme sa stali súčasťou Koalície škôl za duševné zdravie, kde sa školy navzájom podporujú a spolupracujú pri riešení problémov u svojich študentov a pedagógov pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Veríme, že aj takto pomôžeme našim študentom pracovať na sebe a nájsť v sebe silu posúvať sa ďalej a pomáhať ostatným.

     • Dôležitý oznam - školská jedáleň v rekonštrukcii !!!

     • od 05.09.2022 do 23.09.2022

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si od 05.09.2022 do 23.09.2022 zabezpečili stravu, nakoľko naša školská jedáleň je ešte v rekonštrukcii a nie sme schopní zabezpečiť Vám obedy. Sme si vedomí komplikácií, ktoré sme Vám možno spôsobili, ale robíme to pre zlepšenie a skvalitnenie prostredia, v ktorom sa budeme denne stretávať. Veríme, že našu snahu oceníte a budete sa v  novej jedálni cítiť príjemne. Ďakujem za pochopenie

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD

      riaditeľka školy

    • Nástup žiakov externého štúdia
     • Nástup žiakov externého štúdia

     • v školskom roku 2022/2023

      Nástup žiakov prvých ročníkov externého štúdia v študijnom odbore Praktická sestra, Zdravotnícky záchranár a v učebnom odbore Sanitár sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 v čase od 08.00 hod. do ukončenia.

      Žiaci prvých ročníkov externého štúdia  nastúpia do školy nasledovne:

      • Praktická sestra - prvý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (08.00hod. UNB Ružinov - poučenie BOZP a PO nemocničná časť poslucháreň prízemie - pedagogický doprovod zabezpečí Mgr. Monika Gelenekyová; po ukončení BOZP a PO sa presunú do priestorov školy, kde o 10. 00 hod. pokračujú v preškolení BOZP a PO pre podmienky školy a v programe s triednou učiteľkou.)
      • Zdravotnícky záchranár - prvý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (v priestoroch školy).
      • Sanitár - prvý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (08.00hod. UNB Ružinov - poučenie BOZP a PO nemocničná časť poslucháreň prízemie - pedagogický doprovod zabezpečí PhDr. Gabriela Pénzesová; po ukončení BOZP a PO sa presunú do priestorov školy, kde o 10. 00 hod. pokračujú v preškolení BOZP a PO pre podmienky školy a v programe s triednou učiteľkou.)

      Žiaci druhých ročníkov externého štúdia  nastúpia do školy nasledovne:

      • Praktická sestra - druhý ročník - 14. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (v priestoroch školy).
      • Zdravotnícky záchranár - druhý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (v priestoroch školy).

      Predpokladané ukončenie  návštevy školy  žiakmi externého štúdia je plánované v dopoludňajších hodinách (cca o 12. 00 hod.), po splnení si úloh vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu.

     • Prvý deň školského roku 2022/2023

     • Nevieme, kto sa viac tešil na tento deň – či učitelia, alebo žiaci ... . Už to nebudeme zisťovať, pretože dôležité je to, že sme sa po krásnom lete dňa 05. septembra 2022 opäť spolu stretli v našej Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave.

      Nový školský rok 2022/2023 otvorila pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. o 09.00 h pred budovou školy svojim príhovorom, v ktorom privítala žiakov prvých ročníkov a ich rodičov. Následne navštívila každú prvú triedu a priblížila žiakom študijný odbor, ktorý si zvolili ako svoje budúce zdravotnícke povolanie. Upútala ich pozornosť aktivitami, ktoré škola organizuje pre žiakov v rámci aktívneho relaxu a voľnočasových aktivít.

      Žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov v čase o 10.00 h čakali triedne učiteľky pred budovou školy, ktoré ich privítali a zaviedli do tried, aby im ponúkli program, ktorý spoločne absolvujú do konca týždňa. Želania k úspešnému školskému roku 2022/2023, v jeho prvý deň, sa niesli v duchu pozitívnych žičení a presiakli celú školu.

    • Príhovor riaditeľky na začiatok školského roka
     • Príhovor riaditeľky na začiatok školského roka

     • Každý koniec je začiatkom niečoho iného

      Vážení kolegovia a rodičia, milí žiaci,

      v úvode som použila citát neznámeho autora, ktorým nadviažem na realitu: prázdniny skončili  - ich koniec je zároveň začiatkom nového školského roka. Aký bude zatiaľ nevieme, no najskôr bude taký, aký si ho urobíme my sami – všetci, ktorí ním budeme žiť  - učitelia, rodičia a samozrejme vy – žiaci.

      Učitelia – vy ste pilierom školy, kvalita školy sa odvíja od vašich kvalít. Nielen od odbornosti a pedagogického majstrovstva, ale tiež od schopnosti učiť žiakov „kriticky myslieť“ a rozvíjať v nich túžbu po poznaní.

      Rodičia – vy ste tí, ktorí „zverili“ svoje deti nám – učiteľom v dobrej viere, že ich budeme rozvíjať ako osobnosti a pripravovať na povolanie, ktoré si zvolili.      

      Žiaci – vy ste tí, kvôli ktorým tu sme všetci – učitelia, rodičia. Každý ročník štúdia je iný, preto oslovujem každý ročník (klasického denného štúdia zvlášť):   

      Prváci vy ste celkom iste plní očakávaní, možno obáv, možno neistoty, ale tiež odhodlania, zvedavosti, túžby stať sa zdravotníkom, túžby pomáhať...

      Druháci  vy už viete „ako to v škole chodí“, no ešte neviete, že práve druhý ročník je pomerne náročný (najmä pre množstvo predmetov), ale verím, že túžba doštudovať a pomáhať vám zostala.

      Tretiaci vy máte po dvoch rokoch teoretického štúdia možnosť overiť si (ale aj nadobudnúť nové) vedomosti a zručnosti priamo v zdravotníckych zariadeniach a získať tak realistický obraz o svojom povolaní, možno aj zistiť či vaša voľba pomáhať bola správna.

      No a štvrtáci – na vás čaká skúška dospelosti. V tejto chvíli sa vám možno ani nechce veriť, že tie štyri roky tak rýchlo utiekli. Už viete, ako vyzerá realita v zdravotníckych zariadeniach a verím, že po úspešnom ukončení štúdia zostanete v systéme a budete pomáhať...

      Študenti večerného štúdia – vy už viete „o čom je život“ a zväčša poznáte realitu nášho zdravotníctva z každodennej vlastnej, bezprostrednej skúsenosti. O to viac si vážime, že ste sa rozhodli študovať na našej škole a pomáhať...   

      My všetci budeme tvoriť charakter začínajúceho školského roka 2022/2023. Od nás všetkých bude záležať či bude úspešným, priateľským, nezabudnuteľným, alebo strateným a bezvýznamným.

      Každý z nás máme v rukách jeho (aj svoju) budúcnosť. Za seba a vedenie školy môžem sľúbiť, že vynaložíme maximálne úsilie na to, aby bolo pracovné prostredie nás všetkých príjemné, priateľské, inšpiratívne a aby sa naplnil obsah citátu:

      „Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk všímať si aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie.” William Cory

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD. 
      riaditeľka školy

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

     • Pre žiakov prvých ročníkov denného štúdia v študijných odboroch  Asistent výživy, Masér a Praktická sestra bude realizované priamym vstupom riaditeľky školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. do jednotlivých tried dňa 05.09.2022 v čase od 09. 00 hod.  do 10. 00 hod..

      Žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov denného štúdia privíta riaditeľka školy  v jednotlivých triedach od 10. 00 hod. do  11. 00 hod, vrátane žiakov vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, druhý ročník. Žiaci sa sústredia pred budovou školy, odkiaľ spolu s triednymi učiteľkami odídu do tried.

      Predpokladané ukončenie  návštevy školy  žiakmi denného je plánované v dopoludňajších hodinách (cca o 12. 00 hod.), po splnení si úloh vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu.

     • „Zelená otvoreným školám“,

     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.  Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) na základe rozhodnutia ministra zo dňa 15.8.2022 číslo 2022/19036:1-A1810.  Vyhlásenie o bezpríznakovosti môže zákonný zástupca predložiť cez EDUPAGE alebo v papierovej forme 24230.pdf .

     • Oznam - ISIC preukazy

     • Dnes nám na školu prišli Vaše študentské ISIC preukazy. Prosím o vyzdvihnutie v termíne júl od 11.07.2022 - 21.07.2022 v čase od 8.00 do 13.00, alebo v auguste od 15.08.2022 - 18.08.2022 v čase od 8.00 do 13.00. Nezabudnúť si priniesť fotku o rozmere 25x25mm. Ak by boli otázky ohľadom ISIC preukazu, prosím kontaktovať prostredníctvom e-mailu: hutanova@szsba.sk .
      Z dôvodu práceneschopnosti p.Huťanovej od 22.08.2022, bude možné si ISIC vyzdvihnúť až od 05.09.2022. Ďakujeme za pochopenie. 

     • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

     • pre školský rok 2022/2023 zo dňa 24.08.2022

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra: DVS_druhy_termin_24.08.2022_.pdf

      Prosíme prijatých uchádzačov, aby vyplnili a obratom emailom zaslali na szs@szsba.sk vyplnené "Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na externé / vyššie denné štúdium": potvrdenie_o_nastupe-_ext.pdf

      Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie.Odvolanie je možné podať: 
      - osobne (doručiť na sekretariát školy v čase od 08:00 - 15:00 h),
      v printovej forme prostredníctvom poštového styku.

     • Teambuilding

     • Po zatvorení brány našej školy pre žiakov na konci tohto školského roka, my učitelia, ale i nepedagogickí zamestnanci ešte neoddychujeme. Skôr, ako odídeme na dovolenku, aby sme načerpali nové a svieže sily do ďalšieho školského roka, musíme ešte dokončiť množstvo písomnej aj elektronickej agendy. Ale, tentokrát sme si dovolili ešte jeden deň povinností odložiť a v piatok sme zažili na vlastnej koži, aké to je budovať kolektív alebo tím. Angličania tomu hovoria „teambuilding“. 😊 Teambuildingové aktivity pre nás pripravil Ing. Roman Kurnický so svojimi dvomi asistentkami. Hoci, počasie bolo veľmi horúce a dusné, po prvých slovách Romana som vedela, že na konci dňa si poviem: „Malo to zmysel!“ (aspoň pre mňa). Môže sa zdať, že aktivity v rámci teambuildingu sú iba hry prinášajúce bezprostrednú zábavu. Opak je pravdou. Každá aktivita, každá hra mi priniesla nielen zábavu, ale aj poznanie, ako fungujeme ako kolektív. Naučila som sa, že základom je budovať vzájomnú dôveru a dať priestor druhému, aby sa vyjadril. A hlavne, aby sme jeden druhého dokázali počúvať. Iba tak budeme dosahovať náš spoločný cieľ – fungujúcu školu s úspešnými absolventami a dobrú klímu na pracovisku. Tvoríme jeden kolektív, v ktorom má každý z nás svoje nezastupiteľné miesto. A len ako tím budeme výkonnejší a úspešnejší.

      Prvá aktivita – hviezda a zrkadlo bola zameraná na obkresľovanie hviezdy. Zdá sa to jednoduché. Jedinú informáciu, ktorú sme mali, že sa nesmieme pozerať na svoju ruku. Hviezdu a svoju ruku sme videli iba v zrkadle. A, nájsť zrkadlovo správny smer obkresľovania je fakt náročné. Cieľom bolo, aby ma druhý kolega navigoval a pomáhal mi s obkresľovaním.

      Druhá aktivita bola „intelektuálna“. Mali sme doplniť tzv. Lencioniho pyramídu. Je iná ako Maslowova pyramída potrieb. 😊

      Tretiu aktivitu sme realizovali vonku na našom školskom dvore v tieni stromov. Išlo o to, aby sme vytvorili kruh, držali sa za ruky a medzi sebou sme mali prevliekať veľkú a malú dušu (z bicykla). Cieľom bolo nepustiť sa a súčasne nájsť spôsob, ako si pomôcť s prevliekaním.

      Počas štvrtej aktivity sme vytvárali dva sústredné štvorce z dvoch lán – jedno dlhšie a jedno kratšie. Zádrhel bol v tom, že sme mali zaviazané oči a nič sme nevideli. Preto bolo potrebné, aby sme sa počúvali a koordinovali.

      Piata aktivita sa volala sabotéri. Všetci v skupine sme mali za úlohu držať kruh iba položený na dvoch prstoch a cieľom bolo položiť kruh na zem. Predtým sme, však, dostali informáciu, že medzi nami bude sabotér, ktorý chce prekaziť spoločné položenie kruhu na zem. Samozrejme, nikto taký medzi nami nebol. Ale len zmienka o tom, že by tam mohol byť sabotér nás viedla k tomu, že sme sa navzájom začali tak označovať.

      Poslednou šiestou aktivitou bola aktivita nazvaná zoom. Cieľom bolo sa skoordinovať a zoradiť obrázky, ktoré sme každý dostal v logickom poradí, hoci vôbec logikou neoplývali. Nakoniec sme prišli na to, že obrázkový príbeh má svoj začiatok, vývoj a koniec a že tvorí jeden celok.

      Jednotlivé aktivity odrážali náš život a fungovanie v škole. A cez tieto zážitkové hry sme zistili, čo vieme ako tím robiť dobre a na čom máme ešte popracovať. Aktivity sme nakoniec zvládli. Niektorú lepšie, inú horšie.

      Teambuilding bol realizovaný vďaka riaditeľke školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD., ktorá absolvovala na Akadémii pre riaditeľov, podporovanej portálmi www.profesia.skwww.edujobs.sk, vzdelávanie zamerané na kvalitnú starostlivosť o ľudské zdroje školy, a tiež, na zlepšenie vzťahov medzi riaditeľmi a zamestnancami. Akadémia prostredníctvom anonymných dotazníkov mapovala v januári 2022 potreby a priority zamestnancov našej školy. Prieskum ukázal, že jednou z priorít pre učiteľov je posilnenie vzájomnej spolupráce. A o tom teambuilding bol.

      PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

     • „ Krásne leto“.😉

     • Dnes žiaci prežili jeden zo svojich najobľúbenejších dní v školskom roku. Čas letných prázdnin a slnkom prežiarené leto je tu. Oddych po namáhavom školskom roku uvítajú žiaci a všetci zamestnanci školy. Želáme všetkým príjemne prežité prázdninové obdobie, aby k septembru načerpali nové sily pred zasadnutím do školských lavíc a za katedry.

     • Oceňovanie najúspešnejších študentov

     • Oceňovanie najúspešnejších študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022 sa dotýkal aj našej školy. Ocenená bola žiačka tretieho  ročníka študijného odboru masér Barbora Kapičáková za svoje dosiahnuté národné a medzinárodné ocenenia v oblasti ženského hokeju. Z rúk predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja si osobne prevzala ocenenie.

     • Druhé kolo prijímacieho konania (externá forma štúdia)

     • ​​​​​​pre školský rok 2022/2023

      Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 z dôvodu nenaplneného počtu miest žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka sa bude konať dňa 24. augusta 2022  o 8.00 h v budove školy  
      pre uvedené odbory:

      • denná forma štúdia –  vyššie odborné štúdium – diplomovaná všeobecná sestra (3 r.) – uchádzač priloží overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a životopis, - počet voľných miest 17.
      • večerná forma štúdia  – učebný odbor – sanitár (1r.)  –  uchádzač priloží overenú fotokópiu vysvedčenia o záverečnej skúške (prípadne výučný list) alebo maturitného vysvedčenia a životopis. - počet voľných miest 4. 

       Prihlášky na štúdium s požadovanými prílohami je potrebné doručiť v printovej forme prostredníctvo poštového styku na adresu školy najneskôr do  31. júla 2022.

      Prihlášky na stiahnutie: 
      5325_Q_diplomovana_vseobecna_sestra(1)(1).pdf
      5371_H_sanitar(2).pdf

      Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 
      5325_Q_diplomovana_vseobecna_sestra_-_kriteria_.pdf
      5371_H_sanitar_-_kriteria_.pdf 

      Pre druhé kolo prijímacieho konania platia tie isté kritéria ako pre prvé kolo.     
       

      Pre študijné odbory zdravotnícky záchranár a praktická sestra (večerné štúdium) - druhý termín prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 sa NEKONÁ – z dôvodu naplnenia počtu žiakov do jednotlivých tried.               

       

     • Záver školského roka.....

     • Posledné dni školského roka trieda I.C PS strávila veľmi aktívne. Dňa 28.6.2022 navštívili Botanickú záhradu v Bratislave, ktorá v tomto období hýri farbami a vôňami, najmä ruží a levandule. Krása prírody, pohoda a kľud priniesli potešenie nielen pre oko a dušu, ale aj príjemné schladenie sa pred horúcim slniečkom týchto dní.
      Predposledný deň školského roka I.C PS navštívila Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH). Žiaci absolvovali odbornú exkurziu na Klinike cievnej chirurgie a na transplantačnom oddelení. Vedúci zdravotnícki pracovníci oboznámili žiakov so zameraním jednotlivých pracovísk, špeciálnym materiálnym vybavením a technickým zariadením. Pracoviská sú na špičkovej odbornej úrovni, o čom svedčí aj profesionálny prístup, odbornosť, a tiež komunikácia jednotlivých zdravotníckych pracovníkov. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo osobné stretnutie sa s chorými priamo na izbe pacientov. Žiaci prváci, nielen že počuli, ale aj na vlastné oči sa mohli presvedčiť, že práca v zdravotníctve je nenahraditeľná pre človeka, ktorý sa nachádza v neľahkej životnej situácii.
      Žiaci plný dojmov na záver exkurzie skonštatovali: ,,Toto bola super bodka za 1. ročníkom,,.
      PhDr. Ivana Mráziková, tr. učiteľka

     • Sloboda zvierat

     • Sloboda zvierat pozitívne ohodnotila a verejne sa poďakovala študentom a pedagógom našej školy za aktivitu počas celého školského roka a odprezentovala nás na svojej stránke:
       https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk.

      Citujeme Slobodu zvierat:
      "Veľké ďakujem patrí študentom a pedagógom zo Strednej zdravotníckej školy zo Strenčianskej v Bratislave, ktorí boli počas tohto školského roka 3 x vyvenčiť psíkov. Zároveň, postupne, po triedach absolvovali vzdelávanie starostlivosti o spoločenské zvieratá. Na naše veľké prekvapenie, keď pedagógovia videli, ako sa zodpovedne o zvieratá v núdzi staráme a že pomáhame aj zvieratám z Ukrajiny, urobili nám zbierku a darovali 240 €. Píše nám to pani profesorka Suchánková v liste - pozrite foto. Vážime si to!"

      A čo dodať na záver ?
      Milí moji : p. riaditeľka, p. zástupkyne, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, študenti
      V E Ľ K É   Ď A K U J E M , že ste sa zapojili do finančnej zbierky a prispeli tak na dobrú vec.
      Pomáhať a chrániť je to čo nás spoločne spája.
      Najlepšou časťou života dobrého človeka sú jeho malé, nemenované, nezaťažené skutky lásky a dobroty.  Wordsworth
      A MY  SME  TEN  DOBRÝ  SKUTOK  UČINILI.......
      PRAJEM   VÁM   KRÁSNE   LETO   PLNÉ   LÁSKY   A   POHODY

     • Záverečné skúšky

     • Za žiakmi učebného odboru sanitár sa zatvorili brány našej školy po absolvovaní záverečnej skúšky v UNB Ružinov na chirurgickom a internom oddelení. Pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorila predsedníčka PhDr. Anita Szolnokiová zo SZŠ Dunajská Streda, podpredsedníčka PhDr. Eva Veselská, MPH, triedna učiteľka PhDr. Gabriela Pénzesová a učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Oľga Füleová odpovedali z praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky. Úspešní absolventi získali vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list, ako doklad o vzdelaní.