• Kryokomora

      Naši žiaci študijného odboru masér III. a IV. ročník si aktívne vyskúšali na vlastnej koži kryokomoru. Hoci je táto forma terapie „mrazom“ známa po celé tisícročia, v posledných rokoch si získava čoraz viac priaznivcov – predovšetkým spomedzi športovcov a mladých ľudí, ktorí chcú žiť zdravo a vyzerať čo najlepšie. Mnohé svetové i slovenské celebrity používajú lokálne pôsobenie chladu na organizmus s cieľom urýchliť svoju regeneráciu po náročných vystúpeniach. O otužovaní sme už zväčša počuli a poznáme jeho pozitívne účinky, kryoterapia je však „nadstavba“. Pôsobenie chladu, ktorý dosahuje extrémne nízke hodnoty  -120 až - 130st. C. Ľudský organizmus sa dostane do stavu kedy sa zvýši cirkulácia krvi a aktivujú sa protizápalové procesy v tele. Do tela sa uvoľňujú hormóny, ktoré prispievajú k celkovému zlepšeniu kondície a pocitu šťastia.

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

      Naši maturanti s učiteľkou anglického jazyka Mgr. Margarétou Ondrejkovou sa zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré bolo v anglickom jazyku Animal Farm. Teší nás, že si maturanti mohli vychutnať tuto kultúrnu udalosť, vďaka ktorej si opäť mali možnosť zdokonaliť komunikáciu v anglickom jazyku. Hercami boli členovia TNT Teatre Britain. Žiakom ponúkli nielen skvelý vizuálny a umelecký zážitok, ale mohli sa aj započúvať do krásy a pestrosti pravých britských prízvukov. Nakoľko bolo divadelné predstavenie podľa knihy britského spisovateľa Georga Orwella, žiakom určite pomôže pri odpovedi na ústnej maturitnej skúške v témach ako "Knihy a literatúra " či "Kultúra a umenie".

     • Deň vody

      Dňa 22.3. 2023 sme si so žiakmi na našej škole opäť pripomenuli deň vody, ktorý pripravili žiaci I. PS a II. PS večerného štúdia študijného odboru praktická sestra s odbornými učiteľkami Mgr. Monikou Gelenekyovou a Mgr. Evou Horkovičovou. Tento rok sa nesie v znamení témy „O urýchlení zmien k vyriešeniu krízy vody a hygieny“. O tom, že vodík nie je iba súčasťou vody, ale sa dá využiť aj pri testovaní vodíkovým výdychovým testom sme sa presvedčili aj my. Testom je možné stanoviť syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve/SIBO-SMALL INTESTINAL BAKTERIAL OVERGROWTH/. Dozvedeli sme sa, že je charakterizovaný zvýšeným počtom alebo aj abnormálnym zložením baktérií, v tenkom čreve. Možnosť testovania využili aj niektorí žiaci a zamestnanci školy. Žiaci a učitelia vypĺňali dotazník „Mám rád vodu“ a vyplnený posielali na Úrad verejného zdravotníctva. Ochutnávali a porovnávali vodu z vodovodu s vodou balenou z obchodu. Žiaci vytvorili projekty, ktorými apelovali na jej nenahraditeľnosť. V rozhlasovom okienku žiaci IV. B PS pripomenuli potrebu urýchlenia zmien v procese znečistenia odpadových vôd a úsilie Európy, aby toto znečistenie bolo nulové. Deň nám spríjemňoval aj film „Dunaj európska Amazonka“. Všetci sme si uvedomili, že voda je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.

     • Odborná prax na Neurológii

      Súčasť odbornej praxe v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra je oddelenie Neurológie. V tomto školskom roku žiaci absolvujú praktické vyučovanie v UNB Antolská. V rámci praxe im vrchná Mgr. Kramárová, ponúkla možnosť otestovať sa na Tetániu (tetanický syndróm Tetánia je syndróm spôsobený najčastejšie reakciou tela na stres, kedy telu chýba hlavne horčík. Prejavuje sa veľa rôznymi príznakmi. U každého sa môže prejaviť inak. Keďže to je “stresové” ochorenie, tak ním v dnešnej dobe trpí mnoho ľudí v produktívnom veku. Vyšetrenie sa robí pomocou EMG, no nejde o klasické EMG vyšetrenie, pri ktorom sa používajú elektrické impulzy. Pri tomto druhu EMG sa meria aktivita svalu počas jeho nedokrvenia (ischémie) a počas hyperventilácie. Manžetou sa stiahne rameno, vtedy je sval v ischémii a elektródy zaznamenávajú jeho aktivitu, po nejakom čase sa manžeta uvoľní a pacient je na chvíľu v kľude, neskôr podľa pokynov sestry začne hyperventilovať. Počas celého procesu sa na monitore objavujú krivky a je počuť ako sval pracuje, podľa toho vieme zistiť, či má pacient Tetániu. Ak sú rovné, výsledok je negatívny.

     • Exkurzia na Patologicko-anatomickom oddelení

      Patológia patrí k najdôležitejším odborom v zdravotníctve, ktoré sa podieľajú na tvorbe klinickej diagnostiky. Dlhodobá stáž českej žiačky Kláry Peškovej (š. o. diplomovaná všeobecná sestra) bola obohatená spolu so žiačkami študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra odbornou exkurziou na Patologicko-anatomickom oddelení v nemocnici UNB Antolská, kde ich privítal a vysvetlil chod oddelenia primár MUDr. Peter Martanovič.  Následne doktorka z oddelenia im vysvetlila, ako realizujú obhliadku tela, čo na každom ľudskom orgáne hľadajú a ako vyzerajú dané orgány. Žiačky si všimli, ako humánne a s úctou pracovníci oddelenia zaobchádzajú so zosnulými. Z exkurzie si odnášajú veľa zážitkov a sú vďačné primárovi a lekárom oddelenia, že im umožnili zúčastniť sa zážitkového vzdelávania, v ktorom mŕtvi učia živých.

     • Krajské kolo v hádzanej

      Výber žiačok, ktoré sa zúčastnili dňa 21. 03. 2023 Krajského kola v hádzanej v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave, musíme pochváliť. Bojovali a nevzdávali sa napriek výškovej prevahe a hráčskej skúsenosti súperiek. Umiestnili sa z ôsmych mužstiev na 5. mieste. Gratulujeme :-)

     • Odborná exkurzia v Centre sociálnych služieb prof. Karola Matulaya

      V piatok 17.3.2023 sme so spolužiačkami, spolužiakom a s našou pani profesorkou triednou absolvovali veľmi zaujímavú exkurziu. Navštívili sme Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Dúbravke na Lipského ulici. Privítala nás samotná pani riaditeľka Mgr. Jana Čajágiová a po úvodnom slove nás spolu so svojimi kolegyňami sprevádzala po jednotlivých častiach centra. Centrum je pomenované po profesorovi Karolovi Matulayovi, nestorovi slovenskej psychiatrie a neurológie. História centra siaha až do roku 1982, kedy bolo založené. Bolo prvým zariadením denného typu pre deti s mentálnym postihnutím na Slovensku. Odvtedy svoje služby značne rozšírilo a v súčasnosti poskytuje širokú škálu sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra, zariadenie podporovaného bývania, podpora samostatného bývania, regionálne diagnosticko-poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami. Veľmi sa nám páčilo, ako sú priestory centra  moderne zariadené. Mali sme možnosť navštíviť ubytovaciu časť, spoločenskú miestnosť, zúčastniť sa hodiny muzikoterapie, nahliadnuť do telocvične, či triedy, kde sa skúsené pedagogické pracovníčky venujú autistickým deťom . Najviac nás zaujali dielne na  rôzne formy terapie. Pani riaditeľka nás oboznámila s náplňou práce zdravotnej sestry v centre. Práca zdravotnej sestry v takomto zariadení si vyžaduje vysokú úroveň vedomostí, veľkú dávku empatie a trpezlivosti, schopnosť samostatného a rýchleho rozhodovania a v nemalej miere aj manažérske zručnosti. V každom prípade radi uvítajú nové posily do pracovného tímu. Pani riaditeľke za ochotu a čas, ktorý nám venovala, veľmi pekne ďakujeme.     Mária Trechová,II.DVS

     • Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy - 2. a 3. deň

      Ciele 3-dňového povinného Kurzu pohybových aktivít zameraných na zimné športy boli splnené. Obsahovú náplň kurzu naprojektovali Ing. Daniel Vadkerti – zástupca riaditeľky školy, PaedDr. Mária Suchánková – učiteľka telesnej a športovej výchovy a riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá sa osobne zapojila do jednotlivých disciplín.Biatlon, lukostreľba, golf, joga, 5. boj v areáli školy, túra, plávanie rozvíjali kondičné a koordinačné schopnosti, overili si svoje pohybové schopnosti, súťažili v zmysle fair – play, prekonávali prekážky, vedeli sa správať a orientovať v prírode, pobytom na čerstvom vzduchu podporili zdravie a imunitu, získali mnohé informácie, osvojili si zručnosti a v neposlednom rade sa aj dobre zabavili.

      2.3.- Pešia túra- Chorvátske rameno, Veľký, Malý Draždiak 

      Od školy sme sa presunuli Na Veľký Draždiak, kde sa žiaci oboznámili s okresmi Bratislavy, členením Petržalky na časti, s lužným ekosystémom- faunou a flórou, miestami oddychu a rekreácie, turistickými a cyklistickými chodníkmi. Urobili sme okruh k Chorvátskemu ramenu za nemocnicou. Žiaci dostali informácie o sieti zdravotníckych zariadení. Na Malom Draždiaku sme sa zastavili pri informačných tabuliach, kde sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti. Prechádzka bola nenáročná, k pohode prispelo aj krásne slnečné a teplé počasie. Obidve vodné plochy sú v lete veľmi navštevované za účelom rekreácie, oddychu, športu aj loveniu rýb. Miestni obyvatelia sa môžu občerstviť v bufetoch, reštauráciách, využiť športoviská, požičať vodné bicykle. Nie je to oficiálne kúpalisko z dôvodu vedenia elektrického vedenia.

      3.3. Petržalská plaváreň – plavecký výcvik 

      Žiaci absolvovali plavecký výcvik. Na začiatku nechýbala  krátka rozcvička na suchu, voľná rozplavba. Pri okraji bazéna rozcvičenie nôh rôznych plaveckých spôsobov, nácvik splývania, plávanie s pomocou plaveckej dosky – nácvik dýchania. Z plaveckých spôsobov trénovali kraul, prsia a znak. Vyskúšali sme aj plávanie pod vodou a vyhodnotili najlepších.

     • Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy - 1. deň

      Žiaci prvých ročníkov majú jarné prázdniny (sladké nič nerobenie) predĺžené, nakoľko v termíne od 27. februára – 3. marca 2023 sú na lyžiarskom kurze Hotel Zarrenpach, Látky. Žiaci ktorí sa nezúčastnili lyžiarskeho kurzu majú inú aktivitu 3-dňový povinný Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy. Prvý deň bol dňom hier a zábavy. Žiaci si vyskúšali golf vďaka Školskému športovému klubu Birdie. V telocvični školy predvádzali svoje umenie lukostrelci z 1. slovenského školského lukostreleckého klubu pod vedením pána Ing. arch. Branislava Kružela. V učebniach súťažili žiaci vo vedomostnom kvíze, zahrali sa na dobrodruhov prostredníctvom hry Kinect Adventures a predviedli svoj spevácky talent v karaoke. Na školskom dvore mali pripravené stanovištia s kreatívnymi úlohami, na ktorých sa spoločne výborne zabávali.

     • Exkurzia na KAIM

      Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny v UNB Ružinov je vysoko špecializovaným zdravotníckym pracoviskom, ktorú tvoria tri oddelenia; oddelenie anestéziológie, manažujúce starostlivosť o pacienta pred, počas a po operácii, oddelenie intenzívnej medicíny II – hrudníková chirurgia, poskytujúce starostlivosť o pacientov s ochorením pľúc a napokon oddelenie intenzívnej medicíny I.  Práve s týmto oddelením sa počas exkurzie oboznámili žiaci IV. A PS triedy pod vedením Mgr. Aleny Sušilovej.

      Resuscitačný vozík s pomôckami ku kardiopulmonálnej resuscitácii, defibrilátor, špeciálne polohovacie lôžka s antidekubitárnym matracom, prístroje na monitorovanie vitálnych a fyziologických funkcií, odsávacie zariadenie, prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu, prístroj na dialýzu boli len niektorými pomôckami, ktoré nám prezentovala vedúca sestra KAIM Mgr. Andrea Stanovská. Zároveň nás oboznámila s náročnou prácou sestier v poskytovaní tímovej komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov so srdcovým a respiračným zlyhávaním,  mnohopočetnými poraneniami, ťažkými akútnymi otravami.

      So slovami „viac ako poďakovanie pre nás všetkých bude, keď k nám prídete pracovať a stanete sa súčasťou nášho pracovného kolektívu“, sa s nami vedúca sestra KAIM Mgr. Andrea Stanovská rozlúčila.

     • Národná transfúzna služba 🩸🩸🩸

      Žiaci učebného odboru SANITÁR v rámci témy organizácie práce na jednotlivých úsekoch zdravotnej starostlivosti, navštívili Národnú transfúznu službu v Ružinove. Vedúca lekárka MUDr. Katarína Kusendová, PhD. ich previedla úsekom transfúznej služby. Žiaci sa oboznámili s úlohou darcovstva krvi a pracovným zaradením sanitára v danom úseku práce. Dozvedeli sa v čom spočívajú pracovné činnosti sanitára, mali možnosť byť súčasťou celého procesu od registrácie až po samotný odber. Exkurzný vstup ich zaujal natoľko, že sa dvaja žiaci rozhodli pre dobrovoľné darovanie krvi. Učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Gabriela Pénzesová, PhDr. Katarína Chandogová, MBA, Mgr. Katarína Adamová ich sprevádzali na odbornej exkurzií a tak tiež získali reálny pohľad na transfúziológiu a jej služby.

     • Exkurzia v CINRE ❤

      Exkurziami na špičkových zdravotníckych pracoviskách dávame praktickému vyučovaniu atraktívnejší rozmer. Tak tomu bolo aj pri návšteve Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, známe pod skratkou CINRE. Po jednotlivých lôžkových oddeleniach nás sprevádzala námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Barbara Kovariková, ktorá nám ukázala zanietenosť a srdečnosť jednotlivých členov zdravotníckeho tímu od lekárov, sestier, praktických sestier, rádiologických laborantov až po sanitárov. Dostali sme sa aj na rádiologické pracovisko, kde sa vykonáva rádiologická intervenčná liečba pri akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhodykoronárna angioplastika a stenting po infarkte myokardu, ošetrenie krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, endovaskulárna liečba akútnej či chronickej končatinovej ischémie a veľa ďalších zákrokov. Zaujímavé bolo tiež vidieť stavebné usporiadanie jednotlivých lôžkových oddelení do polkruhu. Sestra tak nemusí nabehať „dlhé kilometre“ od prvej izby po poslednú. Žiaci IV. APS so svojimi odbornými učiteľkami PhDr. Zuzanou Schmidtovou, PhD. a PhDr. Luciou Andelovou, PhD., MPH. srdečne ďakujú pani námestníčke, že im venovala svoj drahocenný pracovný čas.

     • Okresné kolo SŠ vo volejbale mix, Bratislava 5

      28. februára sa naši študenti zúčastnili OKRESNÉHO  KOLA SŠ vo volejbale mix, BA. Podľa pravidiel turnaja sa mohli zúčastniť spolu chlapci a dievčatá v jednom družstve. Desať stredných škôl z bratislavskej Petržalky si zmeralo svoje sily v troch skupinách: A, B, C. V „B“ skupine sme súperili s SPSE Hálova ,  Bil. gymnázium C.S.Lewisa, a Ev. lýceum z Vranovskej. Do finále postúpili dievčatá a chlapci z Ev. lýcea z Vranovskej. Tímy umiestnené na prvom mieste vo svojich skupinách postúpili do finálovej skupiny.

       PORADIE VO FINÁLOVEJ SKUPINE

      1. SŠ-Gymnázium Pankúchova – postup do „Krajského kola“ BSK !!!
      2. Evanjelické lýceum Vranovská
      3. SOŠ Farského
      4. SPSE Hálova
      5. SZS Strečnianska
      6. OA Dudova
      7. Biling. gymnázium C. S. Lewisa
      8. Súkr. stredná športová škola Sklodowska
      9. Súkr. ŠUP – Vlastenecké námestie
      10. Súkromné gymnázium Mercury

      Našu školu reprezentovali:

      A. Kohút, A. Zelenka - 4.MAS, T. Smelík, K. Vašek - 4.B, P. Šaliga, H. Šimeková, Z. Bertová, S. Šunderlíková – 3.MAS

      VŠETKÝM  NAŠIM  ŠTUDENTOM  ĎAKUJEME  ZA  REPREZENTÁCIU ŠKOLY. PaedDr. Mária Suchánková.

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      Dňa 28. 2. 2023 sa naša žiačka Tamara Šišoláková z III. APS triedy, zúčastnila 69. okresného kola celoslovenskej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy vo V-klube na Nám. SNP v Bratislave. Táto žiačka bola víťazkou školského kola tejto súťaže. Dnešný deň súťažili v tejto súťaži žiaci stredných škôl a dospelí z okresov Bratislava III., Bratislava V., Malacky a Pezinok. Podujatie sa konalo v čase od 9,00 do 16,30 hod. Naša žiačka si vybrala báseň od indicko-kanadskej autorky Rupi Kaur, ktorú prebásnila Mirka Ábelová pod názvom „Výkonnostná úzkosť“. Báseň rezonuje svojou aktuálnou témou dnešných dní, kedy mnoho ľudí zápasí s časom, všetko chcú stihnúť a pritom im niekedy unikajú podstatné veci v živote. Žiačka podala veľmi dobrý výkon. V dôsledku veľmi silnej konkurencie síce nezískala umiestnenie, ktoré by jej umožnilo postúpiť do ďalšieho kola súťaže, určite si však odniesla silný umelecký zážitok, cennú skúsenosť a mohla si vypočuť hodnotné rady od hodnotiacej poroty, pozostávajúcej z troch odborníkov v tejto oblasti. Bolo naozaj veľmi prínosné aj pre mňa, ako sprevádzajúcej učiteľky, stráviť veľmi podnetný čas na tomto skvelom podujatí. Mohli sme si vypočuť množstvo naozaj veľmi dobre pripravených poetických a prozaických textov na vysokej umeleckej úrovni. Súťažiaci si vybrali väčšinou úryvky diel zo súčasnosti, ale mohli sme sa stretnúť aj s ukážkami zo starších, klasických literárnych diel zo svetovej i slovenskej literatúry. Prekvapivé bolo napríklad vystúpenie súťažiacej, ktorá si vybrala úryvok z poviedky od Martina Kukučína „Keď báčik z Chochoľova umrie“. Po vypočutí si príspevkov všetkých súťažiacich sa porota asi od 15,00 hod. venovala podrobnému rozboru prednesu každého jedného súťažiaceho, čo bolo síce časovo náročné, ale zároveň  to všetkým účastníkom veľmi pomohlo uvedomiť si, v čom by sa prípadne mohli zlepšiť, na čom by mohli v budúcnosti viac popracovať, aby sa už takto výborné výkony stali ešte lepšími. Verím, že aj našu žiačku Tamarku Šišolákovú táto cenná skúsenosť posunie vpred v napĺňaní stále vyšších cieľov a v dosahovaní stále lepších výsledkov aj nad rámec jej študijných povinností.   Spracovala: Mgr. Miriam Beláňová          

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie