• Vyhodnotenie súťaže EXPERT geniality show

      Naši žiaci sa po prvýkrát zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show a dosiahli krásne výsledky. Garantom súťaže bola učiteľka matematiky a fyziky RNDr. Alica Kubošková, ktorá obdŕžala diplomy a ceny pre účastníkov. S pani riaditeľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. odovzdala žiakom ocenenia v priestoroch školy a poďakovala im za vzornú reprezentáciu. Každý zúčastnený žiak bol ocenený, extra ocenení boli „Expert v téme“, čo znamená, že žiak sa umiestnil medzi 25% najlepších žiakov na Slovensku a „Top Expert“ 25% najlepších na Slovensku celkom po vyhodnotení všetkých tém. Teší nás, že 13 žiakov bolo „Expert v téme“ a 7 žiakov „Top expert“. Gratulujeme.

     • EKO HACKATHON 2023 s UNICEF Slovensko

      9. február 2023 sa na SZŠ niesol v znamení EKO HACKATHONU 2023 pod záštitou riaditeľky školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. a odborným vedením 10 mladých spíkrov a mentorov UNICEF Slovensko. Zúčastnili sa ho žiaci dvoch škôl sídliacich v jednej budove na Strečnianskej 20, 50 žiakov SZŠ a 24 žiakov SOŠP. 

      Ráno sa začal program prezentáciami projektov a práce UNICEF. Následne sa účastníci podujatia rozdelili do šiestich pracovných skupín v troch blokoch, ktorí pracovali v doobedňajších hodinách na vlastných  riešeniach pod vedením mentorov z praxe. Nosnou  témou EKO HACKATHONU 2023 boli KLIMATICKÉ ZMENY. Prváci z oboch škôl hľadali spôsoby ako reálne prispieť k čistejšiemu ovzdušiu, motivovaniu k ekologickému správaniu sa, zlepšeniu okolia školy.

      1. BLOK – KLIMATICKÉ ZMENY - kampaň

      a) Stručná prezentácia, čo všetko je v ovzduší. 

      b) Príprava kampane SKUPINA 1:  Čo je vo vzduchu? - ako o tom jednoducho hovoriť.

      SKUPINA 2:  Aké dopady na naše zdravie má zlé ovzdušie. 

      c) Meranie ovzdušia a monitor - starostlivosť (pomôcť sledovať keď to nefunguje).

      d) Návrh organizačného zabezpečenia spolupráce s UNICEF Slovensko (kampane na monitor, hlásenie nefunkčnosti monitoru, ..).

      2. BLOK – KRAJŠIA ŠKOLA – návrh revitalizácie školskej záhrady

      a) Prezentácia nápadov z predošlého Hackathonu. 

      b) Návrh záhrady a okolia (nápady), kto sa bude o ňu starať počas školského roku, počas prázdnin- 

      c) Informačné tabule - aké a čo na nich, kde umiestniť. 

      d) Návrh organizačného zabezpečenia spolupráce s UNICEF Slovensko (ako budú pokračovať v realizácii projektu).

      3. BLOK FUNDRAIZINGU - zbieranie prostriedkov na záhradku cez Darujme.sk a Donio 

      a) Prezentácia fundraizingových možností a jednoduchých kampaní.

      b) SKUPINA 1: Príprava kampane pre Darujme.sk, SKUPNA 2: Príprava kampane pre Donio 

      c) Návrh organizačného zabezpečenia spolupráce s UNICEF Slovemsko.

      Po obede sme sa opäť všetci stretli a jednotlivé skupiny odprezentovali výsledky svojej práce. Okrem nových poznatkov žiaci získavali i nové praktické prezentačné zručnosti, pracovali s rôznymi prezentačnými platformami, technikami, nadviazali nové priateľstvá. Prezentácie výsledkov prác jednotlivých skupín sa zúčastnila aj riaditeľka, ktorá poďakovala mladým ľuďom za ich motiváciu, spíkrom a mentorom za zdieľanie skúseností. V závere si lídri jednotlivých skupín a mentori ujasnili pravidlá komunikácie a postupu do budúcnosti. Všetci si z tohto náročného, no zmysluplného podujatia odniesli medový darček od UNICEF Slovensko.

      Potom už nasledovalo pozvanie riaditeľky školy na príjemné stretnutie mentorov s vedením školy a spoločná debata o ďalšom postupe v zmene k lepšiemu. Poďakovala mentorom a odovzdala im  malý ekologický a praktický darček. Riaditeľka UNICEf Slovensko Ing. Mária Sliacka poďakovala riaditeľke školy za možnosť zrealizovať toto náročné podujatie. Tešíme sa, že sme sa aj v tejto hektickej dobe spoločne pozreli na to, ako byť súčasťou riešenia problémov a spolupracovať.     RNDr. Magdaléna Hessková

     • ZÁŽITKOVÉ UČENIE

      Dňa 9. februára 2023 sa trieda II.C PS zúčastnila odbornej exkurzie v UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Odborné učiteľky PhDr. Ivana Mráziková a PhDr. Veronika Bebjaková sprevádzali žiakov na IV. internej klinike a gastroenterologickom oddelení. Žiaci si prezreli OJ - ošetrovacie jednotky, mali možnosť si vyskúšať manipuláciu s lôžkom pacienta pri jeho vertikalizácii, priamo komunikovali s pacientami na izbách ohľadom ich terajšej zdravotnej situácie a prezreli si dokumentáciu pacienta. Vo vyšetrovni sa oboznámili s uložením jednotlivých druhov liekov na oddelení a špecifikami aplikácie opiátov. V prirodzených podmienkach – v zdravotníckom zariadení, mali žiaci možnosť overiť si svoje vedomosti  z predmetov: Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľské techniky a Administratíva a zdravotnícka dokumentácia.   PhDr. Ivana Mráziková

     • Ako sme pripravovali liečivé čaje a masti - zážitkové učenie

      Na ošetrovateľských technikách si žiačky z II. APS v rámci témy podávania liekov pripravili liečivé čaje a masti. Triedna učiteľka PhDr. Oľga Füleová aj žiačky priniesli rôzne bylinky - nadchovník, rozmarín, harmanček, levanduľu. Úlohou žiačok bolo naštudovať si postup prípravy domácich čajov (lat. species) a mastí (lat. unguenta) a opísať ich účinky na organizmus. Väčšina pripravila čaj, ktorý sme, samozrejme, ochutnali. Ale niektoré odvážnejšie pripravili liečivú masť s chilli papričkami, ktorej základ tvorila bravčová masť. Strávili sme dve hodiny plné pracovného nasadenia a zážitkového učenia. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., PhDr. Oľga Füleová, Mgr. Eva Horkovičová

     • Prezentácia našej školy v Novom Čase aj denníku SME

      Prezentácia študijných odborov a učebného odboru našej školy je nielen na dopravných prostriedkoch MHD Bratislava ako mobilná reklama, ale aj v denníkoch Nový Čas a SME, ktoré priamo oslovujú čitateľov. Široká verejnosť sa môže oboznámiť so študijnými odbormi a učebným odborom - termínmi prijímacieho konania v dennej i externej-večernej forme štúdia a ponúkanými školskými bonitami. Veríme, že tieto médiá oslovia práve tých, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole a pomôžu im v rozhodovacom procese v smerovaní na prípravu ich budúceho povolania.

     • Víťazná trieda II. DVS

      Žiaci z II. DVS triedy – víťazí súťaže o najväčší počet darcov krvi prebrali z rúk pani riaditeľky PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. darčeky ktoré venovala VH cosmetics s.r.o. Drieňová 1, 821 01 Bratislava. Ďakujeme spoločnosti za to, že podporila takúto humánnu aktivitu, ktorá vedie k záchrane života.

     • Mobilný odber krvi

      Naša škola v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – mobilná jednotka z UNB Ružinov  zorganizovali mobilný odber krvi. Najcennejšiu a nenahraditeľnú tekutinu pre tých, ktorí ju potrebujú, sa rozhodli darovať viacerí žiaci a ich kamaráti. Medzi darcami mali zastúpenie aj rodičia a priatelia školy. Aktivita mala charakter súťaže. Triedy súťažili medzi sebou, kto získa najväčší počet darcov.  Celkovo sa prihlásilo 79 darcov. Pri prvom vstupe  u lekára neuspeli 20-ti darcovia, ich zdravotný profil nespĺňal kritériá darcu. Zaevidovaní 18-ti  darcovia boli v druhom vstupe lekára vyradení vzhľadom na ich zdravotný stav. Odindikovaných  bolo 41 darcov krvi. Teší nás, že medzi darcami krvi bola pani riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a  z Bratislavského samosprávneho kraja  Mgr. Jana Zápalová riaditeľka odboru školstva v sprievode svojich kolegov. Obe dámy splnili podmienky a indikácie k odberu krvi, čím ruka v ruke dokázali, že prepojenie medzi realitou a aktivitou môže napomôcť k zviditeľneniu oboch subjektov, ktoré úspešne manažujú. Za učiteľov darovala krv Mgr. Lenka Neumannová Počet darcov za jednotlivé triedy: I. SAN – 1obder, I. B PS 2 – 2 odbery, III. A PS – 2 odbery, IV. B PS – 6 odberov, IV. AV/MAS – 2 odbery, III. AV/MAS – 9 odberov, IV. A PS – 9 odberov a víťazná trieda II. DVS – 10 odberov. Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra boli za najväčší počet darcov odmenení motivačnými darmi od riaditeľky školy.  Ďakujeme sponzorom Igorovi Spiegelovi – SPIEGEL Strečnianska 20, 850 07 Bratislava, Masážnemu  salónu Euphoria, Bezručova 8, 811 09 BratislavaVH cosmetics, Drieňová 1, 821 01 Bratislava, ktorí podporili túto humánnu aktivitu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akoukoľvek  formou prispeli k tejto úspešnej aktivite, pani riaditeľke PhDr. Janke Gabaľovej, PhD. a organizátorom Mgr. Zlatici Tongelovej a Redakčnej rade školského časopisu Kyslík.

     • Meranie kvality ovzdušia na našej škole

      KAŽDÝ NÁDYCH DIEŤAŤA JE OHROZENÝ, pomôžme to zmeniť.

      Vďaka úspešnej účasti žiakov našej školy na EKOHACKATHONE 2022 bola naša škola vybraná do pilotného projektu Kvalita ovzdušia a eko-vzdelávanie ako implementácia nápadov mladých ľudí z tohto podujatia v spolupráci so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO EuropeCiele projektu spočívajú v zbere dát a ich zobrazovaní, prepojení vzdelávania s praxou – viesť mladých ľudí k praktickým riešeniam, zameraným na zlepšenie kvality ovzdušia, umožniť študentom kreatívne pracovať na kampani o téme, ktorá nie je až taká populárna, analyzovať získané dáta z meraní a dopĺňať ich dátami z oblasti zdravotníctva, prezentovať výstupy zo študentských aktivít cez monitor aj širokej verejnosti na podujatiach „Populair“. Spolupráca školy  so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO Europe spočíva  v  umiestnení meracieho zariadenia na streche školy, ktoré zbiera dáta o kvalite ovzdušia počas dlhšieho obdobia (minimálne počas roka 2023), nainštalovaní monitorovacieho zariadenie a jeho upevnení aj so statickým posudkom.  Žiaci budú mať každý deň, keď pôjdu do školy na obrazovke svetlo červené, zelené alebo oranžové, ktoré bude informovať o stave kvality ovzdušia, uvidia či je to horšie na jar, v lete, na jeseň alebo v zime..Monitorovacia jednotka obrazovky monitoruje základné ukazovatele kvality vzduchu v danom priestore ako: teplota [°C], vlhkosť [%], rosný bod [°C], tlak vzduchu [hPa], rýchlosť vetra [m/s], nárazy vetra [m/s], smer vetra, zrážky [mm/h], PM1.0 prachové častice,ktorých 50 % je menších ako 1 μm [μg/m3], PM2.5 prachové častice, ktorých 50 % je menších ako 2.5 μm [μg/m3], PM10 prachové častice, ktorých 50 % je menších ako 10 μm [μg/m3], koncentrácia ozónu [ppb], UV index, blesky v okruhu 20 km, AQI prepočet na základe 24 hod, koncentrácia ozónu. Zaznamenané údaje je možné analyzovať v čase, napr. v hodinových, denných a mesačných !intervaloch. Do analýzy dát je zapojená firma SAMO EUROPE, ktorá vznikla ako univerzitný startup popri Fakulte ekonomiky a marketingu SPÚ v Nitre s hlavným cieľom transferu poznatkov a inovácií do praxe.  Zozbierané dáta bude možné porovnať s dátami z iných zdrojov - napríklad meraní SHMU, zdravotníctva (výskyt alergie, astmy...). Slovenská nadácia pre UNICEF bude s dátami ďalej pracovať pri advokačnej činnosti. Čo nás čaká ?  ria prezentácií a workshopov čo je kvalita ovzdušia, prečo je dôležitá, aké má dopady na zdravie detí, prezentáciou inovačných ekologických projektov, ktoré vo svete vytvorili mladí ľudia,  vytvorenie "kampaňového videa" pre verejnosť - čo zlá kvalita ovzdušia spôsobuje 

     • Návšteva Nemocnice BORY

      Na Svätého Valentína dňa 14. 02. 2023 navštívili žiaci III. B PS v doprovode odborných učiteliek PhDr. Renáty Puškárovej, PhDr. Gabriely Pénzesovej a Mgr. Eriky Černej najmodernejšiu Nemocnicu BORY na Slovensku. Nemocničná manažérka zmeny PhDr. Renáta Šiňanská, MBA ich previedla jednotlivými pracoviskami. Žiaci sa oboznámili ako bude vyzerať práca praktickej sestry. Dozvedeli sa, v čom bude ošetrovateľská starostlivosť inovatívna a čím bude práca v nemocnici zaujímavejšia, než na aké sme na Slovensku zvyknutí. Veľmi ich zaujali priestory novej budovy, vybavenie najmodernejšími technológiami princípy nemocnice orientované na pacienta, prístup, prostredie aj izby pre pacientov. Po prehliadke, by si radi prácu praktickej sestry v rámci praxe na jednotlivých úsekoch radi vyskúšali, aby získali skúsenosť nového konceptu v praxi ošetrovateľskej starostlivosti.

     • Prezentácia školy

      Dnes 1. februára 2023 v čase od 9. 00 – 15. 00 h naša škola prezentovala Deň otvorených dverí pre každého, kto mal záujem si prezrieť priestory školy, porozprávať sa so žiakmi, učiteľmi aj manažmentom školy o svojom študijnom zámere v zdravotníckych povolaniach.

     • Ukážka prvej pomoci - II. DVS

      Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra si vyskúšali rolu učiteľa. Dňa 30. januára 2023 trieda II. DVS spolu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou navštívili základnú školu na Budatínskej ulici v Bratislave. Žiakom 5. až 9. ročníka vysvetlili a názorne ukázali prvú pomoc pri krvácaní, popáleninách, zlomeninách, dusení sa a správny postup resuscitácie. Žiaci mali možnosť vyskúšať si praktické výkony na sebe či na figurínach. Pre našich žiakov to bola veľká skúsenosť. Teoretické vedomosti z pedagogiky si vyskúšali v reálnom živote a pochopili aká rozmanitá a neľahká je práca pedagóga.

     • EXKURZIA V KRVNEJ BANKE

      Dňa 25.1. 2023 sa trieda IV.B PS zúčastnila odbornej exkurzie v KRVNEJ BANKE UNB,  v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave . Žiaci sa oboznámili s organizáciou a systémom práce zdravotníckych laborantov v krvnej banke. Rozšírili si vedomosti v oblasti: príjmu a kontroly krvných vzoriek do laboratória, s postupom vyšetrenia krvnej skupiny a vykonania križnej skúšky, objednávania krvných konzerv, jednotlivými druhmi transfúznych prípravkov, s označením a podmienkami ich uskladnenia. Dozvedeli sme sa aké sú špecifiká aplikácie transfúzie krvi u detí. Zaujímavé pre nás boli jednotlivé vyšetrovacie metódy a postupy. Zistili sme, že tímová práca zdravotníckych pracovníkov je aj v tomto prípade dôležitá.
      Táto exkurzia nás natoľko motivovala, že sa mnohí z nás rozhodli pre darovanie krvi . 

      PhDr. Ivana Mráziková, odborný učiteľ - K. Franková, A. Kadrliaková, žiačky IV.B PS