• Nemocnica Bory

      Nemocnica Bory bude najmodernejšou nemocnicou na Slovensku a bude poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť plne hradenú z verejného zdravotného poistenia. Odborní učitelia zo študijných odborov praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra prijali pozvanie a boli navštíviť tieto priestory ešte pred dňom otvorených dverí v Nemocnici Bory. Srdečne ich privítali riaditeľka ošetrovateľstva Alena Kendrick a manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície Lucia Lieskovská. Z prezentácie sa okrem iného dozvedeli aj o 7 princípoch, ktoré budú kľúčom k efektívnej, bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientovi. Prezentácia bola doplnená o prehliadku nemocničných priestorov jednotlivých úsekov. So záujmom si pozreli úseky s „plávajúcimi“ lôžkami. Ide o nový systém poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacienta u nás, kedy bude každé lôžko efektívne využité a zdieľané v rámci všeobecnej aj špecializovanej starostlivosti. Nemôže sa tak stať, že lôžka ostanú neobsadené pacientom. Na záver prezentácie ich bol pozdraviť generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

     • Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín

      Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo sa uskutočnilo v našej škole dňa 23.11.2022. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Našich recitátorov prišli povzbudiť spolužiaci a pán školník Branko Toman, ktorý zarecitoval báseň Branko od Sama Chalupku. Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Ľubomíra Petrová zabezpečila fotografovanie, a zároveň nám predniesla báseň svojej sestry.

      Prvé miesto získala žiačka Tamara Šišoláková (III. A PS) a postúpila na okresné kolo súťaže. Druhé miesto získala Skarleta Čičolová (I.AV), na treťom mieste sa umiestnila Tamara Krajčovičová (II. A PS). Za organizačné zabezpečenie ďakujeme organizátorom: Mgr. Miriam Beláňovej, Mgr. Lenke Bordjuhovej, Mgr. Zuzane Szeberényiovej a Mgr. Matejovi Kimličkovi ktorý pripravil výhercom diplomy. Porota mala skutočne ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže. Pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. odmenila víťazov. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne, všetci sme z nich mali krásne dojmy a pocity.

     • Odborná prax II. DVS

      Žiačky v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra II. DVS triedy sa počas svojej odbornej praxe na otorinolaryngologickom oddelení v NÚDCH na Kramároch zúčastňujú aj operácií, kde dodržiavajú prísne zásady asepsy a antisepsy. Na tejto operačnej sále mali možnosť vidieť adenotómie, tonzilektómie, bronchoskopie, rhinoplastiku a ďalšie zaujímavé operácie, ktorým sa ORL venuje. Ujala sa ich okrem chirurgov aj pani doktorka - anesteziologička, vysvetlila im fázy operácie a ukázala proces intubácie dieťaťa. Celému operačnému tímu, najmä pani prednostke kliniky ďakujeme za ochotu a pedagogický prístup.

     • Úspech našej žiačky

      Mnohí naši žiaci sú aktívni športovci a reprezentanti na rôznych športových úrovniach. Študentka I.A.PS Klaudia Šandorová sa stala Majsterkou Slovenska v taekewondo. Klaudi želáme veľa športových úspechov a čo najmenej zranení. Mgr. Zuzana Szeberényiová triedna učiteľka

     • 0. ročník súťaže - SUPER MASÉR

      Žiaci zo IV. MAS triedy Laura Pauhofová, Adam Kohút a Lukáš Bertók sa po prvýkrát zúčastnili 0. ročníka súťaže SUPER MASÉR. Žiaci zdravotníckych škôl v SR zo študijného odboru masér si mali možnosť vyskúšať svoje praktické zručnosti zo zostáv klasickej masáže. Súťažilo sa v individuálnom a synchrónnom prevedení masáže. Pedagogický doprovod našim žiakom robila Mgr. Natália Huťanová učiteľka odborných predmetov.

     • Olympiáda z anglického jazyka

      V adventnom období v pondelok 28 .11. 2022 a utorok 29. 11. 2022 bude na našej škole organizovaná Olympiáda z anglického jazyka. Žiaci si otestujú svoje vedomosti a komunikatívnosť v anglickom jazyku najskôr písomne – testom a potom ústne dokomunikujú zadania. Súťaže sa zúčastní 27 žiakov v 2 kategóriách. Konkurencia bude naozaj veľká a len víťaz môže postúpiť do vyššieho – okresného kola.

     • Prezentácia pracovísk - Univerzitná nemocnica Bratislava

      Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) pre žiakov končiacich ročníkov v študijnom odbore praktická sestra, pripravila prezentáciu svojich pracovísk. 

      Žiaci z tried IV. A PS a IV. B PS, dňa 26. 10. 2022 navštívili Nemocnicu Akademika L. Dérera na Kramároch a Nemocnicu Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici v Bratislave, kde si prezreli jednotlivé pracoviská – 1. Internú kliniku SZU a UNB; 3. Internú kliniku LF UK a UNB; Novorodenecké oddelenie UNB; I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku SZU a UNB Akademika L. Dérera na Kramároch a pracoviská UNB Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici v Bratislave: Chirurgickú kliniku; I. internú kliniku a I. neurologickú kliniku LF UK UNB. Kompetentní pracovníci im erudovaným spôsobom priblížili zdravotnícku problematiku a následne žiaci absolvovali exkurzie, kde videli priestorové a materiálno-technické vybavenia jednotlivých pracovísk. Žiaci, budúci maturanti si môžu aj takýmto spôsobom rozšíriť svoj obzor o pracovných pozíciách u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na základe nových skúseností sa môžu rozhodnúť, kam pôjdu pracovať po ukončení štúdia strednej zdravotníckej škole, prípadne budú pokračovať v štúdiu študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo na vysokej škole.

     • Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu

      Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu v rámci predmetu ošetrovateľské techniky. Žiaci študijného odboru praktická sestra z I.C PS triedy dňa 3.11.2022 spolu s odbornými učiteľkami PhDr. Gabrielou Pénzesovou a PhDr. Zuzanou Schmidtovou, PhD., absolvovali odbornú exkurziu v UNB Ružinov na špeciálnom pracovisku v sadrovni. Úlohou exkurzie bolo spojiť teoretické vyučovanie s problematikou praxe. Zdravotnícky pracovník sadrovne - sanitár Rastislav žiakom ukázal zariadenie a sklad sadrovne. Predviedol zhotovenie sadrového obväzu, ktorý si vyžaduje profesionálne zručnosti. Predstavil aj modernejšiu sadrovaciu pásku - SCOTCHCAST PLUS - ktorá je určená k zhotoveniu fixačných a imobilizačných obväzov, kde môže v plnej miere nahradiť doteraz používanú sadru. Sadrový obväz vykonával na dobrovoľnom figurantovi Šimonovi Kráľovi. Účel exkurzie sa splnil, nakoľko žiaci si prehĺbili poznatky o imobilizačných obväzoch, spoznali nový fixačný obväz a videli odstránenie sadrového obväzu kotúčovou pílou.

     • Pracovisko praktického vyučovania v NÚSCH - žiaci III. A PS

      Dištančné vyučovanie v uplynulých školských rokoch naučilo žiakov hľadať nové informácie predovšetkým na internete a praktické veci sa učili najmä z obrázkov a filmov. Vstupom na pracovisko praktického vyučovania v NÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1 v Bratislave sa žiaci III. A PS triedy spolu s učiteľkami odbornej praxe začali učiť v prirodzených podmienkach. To čo poznali z prvého ročníka len z obrázkov, mali možnosť vidieť naživo na oddelení centrálnej sterilizácie, ktorým ich sprevádzali PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MBA primárka Oddelenia centrálnej sterilizácie (OCS) a Mgr. Marian Petríček, vedúca sestra tohto oddelenia. OCS má na starosti prípravu sterilných zdravotníckych pomôcok, dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok opakovane používaných v liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetky zložky nemocnice tak, aby ich ďalšie použitie neohrozilo priamo alebo nepriamo klinický stav a bezpečnosť pacienta.

     • Prednáška o Fetálnom alkoholovom syndróme.

      V dňoch 21. októbra a 7. novembra 2022 sa konali na našej škole prednášky o Fetálnom alkoholovom syndróme. Prednášky spojenú s diskusiou viedli pracovníčky organizácie Fascinujúce deti – Mgr. Zuzana Tomanová, Mgr. Petra Šteinecker a Mgr. Zuzana Petrincová. Prostredníctvom prezentácií a videí nás oboznámili s charakteristikou FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorders – poruchy fetálneho alkoholového spektra vývinových porúch u ľudí, ktorých matky konzumovali v tehotenstve alkohol. Následky konzumácie alkoholu v tehotenstve môžu spôsobiť široké spektrum porúch, napr. vo fyzickom vývine – malý vzrast, dysmorfické črty tváre (tenšie horná pera, nevýrazná naso- labiálna ryha), problémy so zmyslovým vnímaním, problémy s rovnováhou, koordináciou, s jemnou a hrubou motorikou, problémy so správaním – strata sebakontroly, záchvaty zlosti, agresivita a mnohé ďalšie, ako znížené alebo nerovnomerné IQ , poruchy učenia, ťažkosti s porozumením a zo zdravotného hľadiska sa vyskytujú alergie a intolerancie potravín. Zážitkovou formou si žiaci vyskúšali ako vnímajú realitu ľudia s FASD, tak že im lektorky po inštrukcii zaviazať si oči šatkou a na ruky navliecť ponožky, dávali rôzne podnety - napr. zvukové, svetelné, dotykové a tým im sprostredkovali ako sa deti s FASD cítia v škole. Pracovníčky centra diagnostiky odporúčajú spraviť čo najskoršiu diagnostiku detí s podozrení na FASD – do 6-tich rokov a čo najskôr začať s terapiami. Najdôležitejšia je prevencia vzniku FASD – nekonzumovať alkohol v tehotenstve.

     • Prosíme Vás o zahlasovanie v Grantovej výzve Nadácie Penta

      Od roku 1941 si pripomíname 17. november aj ako  Deň študentstva. Oslávme ho aj my. Podporme hlasovaním získanie víťazstva v grante, ktoré umožní našej škole kúpiť pre žiakov automatický externý defibrilátor potrebný na vyučovanie prvej pomoci. 
      Naša škola sa prihlásila do 7.ročníka Grantovej výzvy Nadácie Penta, kde máme možnosť získať 1000€ na zakúpenie tréningového externého defibrilátora, ktorý pomôže pri vzdelávaní našim žiakom naučiť sa obsluhovať skutočný plnoautomatický AED. Súčasne ho využijeme na edukáciu verejnosti počas reprezentačných aktivít našej školy.
      Chceme  Vás poprosiť, aby ste za náš projekt s názvom „Učíme pre život“ zahlasovali na priloženom    linku : https://pentagrant.com/#hlasovanie
      Hlasovanie potrvá do 30.11.2022.
      Pre dokončenie hlasovania a započítania vašich hlasov, treba ešte kliknúť na odkaz, ktorý Vám príde do emailovej adresy. Takto ste odovzdali svoj hlas , za ktorý Vám veľmi pekne ďakujeme.🙏

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie