• Dôležitý oznam - školská jedáleň v rekonštrukcii !!!

      od 05.09.2022 do 23.09.2022

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si od 05.09.2022 do 23.09.2022 zabezpečili stravu, nakoľko naša školská jedáleň je ešte v rekonštrukcii a nie sme schopní zabezpečiť Vám obedy. Sme si vedomí komplikácií, ktoré sme Vám možno spôsobili, ale robíme to pre zlepšenie a skvalitnenie prostredia, v ktorom sa budeme denne stretávať. Veríme, že našu snahu oceníte a budete sa v  novej jedálni cítiť príjemne. Ďakujem za pochopenie

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD

      riaditeľka školy

    • Príhovor riaditeľky na začiatok školského roka
     • Príhovor riaditeľky na začiatok školského roka

      Každý koniec je začiatkom niečoho iného

      Vážení kolegovia a rodičia, milí žiaci,

      v úvode som použila citát neznámeho autora, ktorým nadviažem na realitu: prázdniny skončili  - ich koniec je zároveň začiatkom nového školského roka. Aký bude zatiaľ nevieme, no najskôr bude taký, aký si ho urobíme my sami – všetci, ktorí ním budeme žiť  - učitelia, rodičia a samozrejme vy – žiaci.

      Učitelia – vy ste pilierom školy, kvalita školy sa odvíja od vašich kvalít. Nielen od odbornosti a pedagogického majstrovstva, ale tiež od schopnosti učiť žiakov „kriticky myslieť“ a rozvíjať v nich túžbu po poznaní.

      Rodičia – vy ste tí, ktorí „zverili“ svoje deti nám – učiteľom v dobrej viere, že ich budeme rozvíjať ako osobnosti a pripravovať na povolanie, ktoré si zvolili.      

      Žiaci – vy ste tí, kvôli ktorým tu sme všetci – učitelia, rodičia. Každý ročník štúdia je iný, preto oslovujem každý ročník (klasického denného štúdia zvlášť):   

      Prváci vy ste celkom iste plní očakávaní, možno obáv, možno neistoty, ale tiež odhodlania, zvedavosti, túžby stať sa zdravotníkom, túžby pomáhať...

      Druháci  vy už viete „ako to v škole chodí“, no ešte neviete, že práve druhý ročník je pomerne náročný (najmä pre množstvo predmetov), ale verím, že túžba doštudovať a pomáhať vám zostala.

      Tretiaci vy máte po dvoch rokoch teoretického štúdia možnosť overiť si (ale aj nadobudnúť nové) vedomosti a zručnosti priamo v zdravotníckych zariadeniach a získať tak realistický obraz o svojom povolaní, možno aj zistiť či vaša voľba pomáhať bola správna.

      No a štvrtáci – na vás čaká skúška dospelosti. V tejto chvíli sa vám možno ani nechce veriť, že tie štyri roky tak rýchlo utiekli. Už viete, ako vyzerá realita v zdravotníckych zariadeniach a verím, že po úspešnom ukončení štúdia zostanete v systéme a budete pomáhať...

      Študenti večerného štúdia – vy už viete „o čom je život“ a zväčša poznáte realitu nášho zdravotníctva z každodennej vlastnej, bezprostrednej skúsenosti. O to viac si vážime, že ste sa rozhodli študovať na našej škole a pomáhať...   

      My všetci budeme tvoriť charakter začínajúceho školského roka 2022/2023. Od nás všetkých bude záležať či bude úspešným, priateľským, nezabudnuteľným, alebo strateným a bezvýznamným.

      Každý z nás máme v rukách jeho (aj svoju) budúcnosť. Za seba a vedenie školy môžem sľúbiť, že vynaložíme maximálne úsilie na to, aby bolo pracovné prostredie nás všetkých príjemné, priateľské, inšpiratívne a aby sa naplnil obsah citátu:

      „Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk všímať si aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie.” William Cory

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD. 
      riaditeľka školy

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

      Pre žiakov prvých ročníkov denného štúdia v študijných odboroch  Asistent výživy, Masér a Praktická sestra bude realizované priamym vstupom riaditeľky školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. do jednotlivých tried dňa 05.09.2022 v čase od 09. 00 hod.  do 10. 00 hod..

      Žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov denného štúdia privíta riaditeľka školy  v jednotlivých triedach od 10. 00 hod. do  11. 00 hod, vrátane žiakov vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, druhý ročník. Žiaci sa sústredia pred budovou školy, odkiaľ spolu s triednymi učiteľkami odídu do tried.

      Predpokladané ukončenie  návštevy školy  žiakmi denného je plánované v dopoludňajších hodinách (cca o 12. 00 hod.), po splnení si úloh vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu.

     • „Zelená otvoreným školám“,

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.  Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) na základe rozhodnutia ministra zo dňa 15.8.2022 číslo 2022/19036:1-A1810.  Vyhlásenie o bezpríznakovosti môže zákonný zástupca predložiť cez EDUPAGE alebo v papierovej forme 24230.pdf .