• „ Krásne leto“.😉

      Dnes žiaci prežili jeden zo svojich najobľúbenejších dní v školskom roku. Čas letných prázdnin a slnkom prežiarené leto je tu. Oddych po namáhavom školskom roku uvítajú žiaci a všetci zamestnanci školy. Želáme všetkým príjemne prežité prázdninové obdobie, aby k septembru načerpali nové sily pred zasadnutím do školských lavíc a za katedry.

     • Druhé kolo prijímacieho konania (externá forma štúdia)

      ​​​​​​pre školský rok 2022/2023

      Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 z dôvodu nenaplneného počtu miest žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka sa bude konať dňa 24. augusta 2022  o 8.00 h v budove školy  
      pre uvedené odbory:

      • denná forma štúdia –  vyššie odborné štúdium – diplomovaná všeobecná sestra (3 r.) – uchádzač priloží overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a životopis, - počet voľných miest 17.
      • večerná forma štúdia  – učebný odbor – sanitár (1r.)  –  uchádzač priloží overenú fotokópiu vysvedčenia o záverečnej skúške (prípadne výučný list) alebo maturitného vysvedčenia a životopis. - počet voľných miest 4. 

       Prihlášky na štúdium s požadovanými prílohami je potrebné doručiť v printovej forme prostredníctvo poštového styku na adresu školy najneskôr do  31. júla 2022.

      Prihlášky na stiahnutie: 
      5325_Q_diplomovana_vseobecna_sestra(1)(1).pdf
      5371_H_sanitar(2).pdf

      Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 
      5325_Q_diplomovana_vseobecna_sestra_-_kriteria_.pdf
      5371_H_sanitar_-_kriteria_.pdf 

      Pre druhé kolo prijímacieho konania platia tie isté kritéria ako pre prvé kolo.     
       

      Pre študijné odbory zdravotnícky záchranár a praktická sestra (večerné štúdium) - druhý termín prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 sa NEKONÁ – z dôvodu naplnenia počtu žiakov do jednotlivých tried.               

       

     • Záverečné skúšky

      Za žiakmi učebného odboru sanitár sa zatvorili brány našej školy po absolvovaní záverečnej skúšky v UNB Ružinov na chirurgickom a internom oddelení. Pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorila predsedníčka PhDr. Anita Szolnokiová zo SZŠ Dunajská Streda, podpredsedníčka PhDr. Eva Veselská, MPH, triedna učiteľka PhDr. Gabriela Pénzesová a učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Oľga Füleová odpovedali z praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky. Úspešní absolventi získali vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list, ako doklad o vzdelaní.

     • Prijímacie konanie

      Záujemcovia o zvýšenie si kvalifikácie a vzdelania si sadli opäť do školských lavíc, kde ich v triedach osobne privítala pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. spolu s asistentkou riaditeľky PhDr. Katarínou Chandogovou, MBA a zaželali im veľa šťastia pri prijímacom konaní. Mali sme možnosť si pozrieť aj športové výkony našich uchádzačov o študijný odbor zdravotnícky záchranár, ktorí museli absolvovať testy fyzickej zdatnosti ako jednu z častí prijímacej skúšky. Veríme, že previerka fyzickej zdatnosti a teoretických vedomostí sa im podarila a prijatí uchádzači sa budú tešiť z výsledkov a rozhodnutia o prijatí na štúdium v našej škole. Štúdium popri zamestnaní nie je jednoduchou formou štúdia. Kto sa k štúdiu stavia zodpovedne a berie ho vážne, popri tom chodí do práce a má nočné služby, no v prvom rade rodinu, musí si tri roky veľa odriekať. S prijatými uchádzačmi o štúdium sa vidíme v septembri - želáme im veľa šťastia pri návrate do školských lavíc.

    • Erasmus+
     • Erasmus+

      Naši desiati žiaci z tretích ročníkov denného štúdia už druhý týždeň (od 6. júna do 17. júna 2022) stážujú v Českej republike vo Fakultnej nemocnici Brno. Počas odbornej stáže spoznávajú kliniky a oddelenia, naberajú vedomosti a zručnosti v druhom najväčšom zdravotníckom zariadení. Pracujú na Internej, hematoonkologickej klinike, Neurochirurgickej klinike, Oddelení liečebnej výživy a Rehabilitačnom oddelení. Zúčastnili sa exkurzie v Detskej nemocnici, kde "stretli" azda tých najzraniteľnejších pacientov - predčasne narodených novorodencov. Na Klinike detskej onkológie si na modeli vyskúšali zavedenie Huberovej ihly do intravenózneho portu, cez ktorý detskí pacienti dostávajú protinádorovú liečbu.
      Veríme, že z odbornej stáže si žiaci prinesú nielen mnoho nových vedomostí a praktických zručností, ale že prídu aj obohatení o množstvo krásnych zážitkov a spomienok. Prajeme im šťastný návrat domov.

     • 30. a 31. mája – Účelové cvičenie 1. 2. ročníkov

      Cieľom bolo plnenie športových stanovíšť, zvýšenie úrovne pohybových schopností, upevnenie zdravia, pobyt na čerstvom vzduchu, zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti, pohybové hry a aktivity,  orientácia a ochrana prírody. 
      Svoje schopnosti a zručnosti si overovali na stanovištiach:
      Hod granátom na cieľ 3 pokusy, volejbal vo dvojiciach – spočítavanie prihrávok bez prerušenia, nosenie zraneného na čas okolo méty 20 m, beh vo dvojici s priviazanou nohou – 20 m na čas, skok z miesta – jeden za druhým.
       V areáli školy na ihrisku žiaci plnili jednotlivé úlohy za podpory svojich spolužiakov. Zažili aj úsmevné chvíle dobre sa pobavili hlavne pri behu vo dvojiciach s priviazanou nohou pokiaľ si zvolili vhodnú taktiku. Po splnení úloh sa žiaci presunuli na Veľký Draždiak, kde sa počas prestávky  občerstvili v miestnych bufetoch.
      Veľký aj Malý Draždiak sú veľmi navštevované miestnym obyvateľstvom za účelom rekreácie, oddychu, športu aj loveniu rýb. Prechádzka okolo Draždiaka bola nenáročná, žiaci sa oboznamovali s faunou a flórou, pozorovali prírodu.  K pohode prispelo aj krásne slnečné počasie.
      Po vyhodnotení športových disciplín sa žiaci  s dobrým pocitom, plní dojmov  rozišli domov.

      Umiestnenie :
      1. ročníky : 1.m MAS, 2.m 1CPS, 3.m 1.AV, 4.m 1.APS, 5.m 1.BPS
      2. ročníky :  1.m 2 AV/MAS, 2.m 2.APS, 3.m 2.BPS
      Účelové cvičenie splnilo svoj cieľ, žiaci si zasúťažili, porovnávali, ale hlavne zvládli všetky disciplíny, čím si overili svoje pohybové schopnosti a zručnosti, prispeli k zvýšeniu telesnej zdatnosti a výkonnosti. Navzájom sa podporovali, rozvíjali spolupatričnosť, súťažili v duchu far-play. Pobytom na čerstvom vzduchu si podporili zdravie a imunitu, vedeli sa orientovať.  PaedDr. Mária Suchánková

     • Projekt je zmena – Botanická záhrada

      Biodiverzita je všade okolo nás a my sme jej súčasťou. Vďaka biodiverzite – rozmanitosti života na Zemi, je naša planéta obývateľná a krásna. Mnohí z nás v prírode vyhľadávajú pookriatie, inšpiráciu alebo oddych. Napriek jej jedinečnosti často berieme prírodu ako samozrejmosť. Strata biodiverzity, ako tento fenomén zvykneme nazývať, je pričastá.
      Na ochrane biodiverzity sa výrazným spôsobom podieľajú aj botanické záhrady na celom svete, ktorých poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín. Inak tomu nie je ani v našej bratislavskej. Bola založená v roku 1942 s rozlohou 6,6 ha. Prostredníctvom Indexu seminum si vymieňa semená s 530 botanickými záhradami sveta čím prispieva k zachovaniu druhovej rozmanitosti.
      O jej jedinečnosti sa mali možnosť presvedčiť žiaci 1. AV a 1. A PS. Tieto triedy sú najaktívnejšie pri realizácii projektu PROJEKT JE ZMENA.  Počas prechádzky nádherne rozkvitnutou záhradou objavovali krásy prírody nielen vlastnými zmyslami, ale aj digitálnou technikou. Ich úlohou bolo vytvoriť  malé botanické projekty a dokumentácia príjemného doobedia pomocou fotografií i krátkych videí. Či sa im to podarilo, posúďte sami. Projekt je realizovaný v rámci grantovej výzvy VÝNIMOČNÉ ŠKOLY s finančnou podporou Nadácie ZSE.
      RNDr. Magdaléna Hessková

      Videá: https://drive.google.com/file/d/13SW5oZcU3bY73ECbmggkmXsV6f_exQXI/view

     • Škola škole – Asistenti výživy o zdravom stravovaní

      Zdravý životný štýl je v súčasnosti častou témou u všetkých vekových kategórii. Žiaľ často sa na verejnosť dostávajú dezinformácie alebo neúplné informácie, ktoré môžu urobiť viac škody ako osohu. Preto je dôležité dostať sa do správneho obrazu. Žiaci odboru asistent výživy, ktorí naozaj do podrobností študujú všetko, čo sa týka výživy, si pripravili prednášku a ochutnávku pre žiakov Strednej odbornej školy podnikania. V prednáške im bol predstavený odbor asistent výživy a boli im vysvetlené základy výživy, čo je správne a čomu by sa mali vyhnúť. Čím si zdravie môžu poškodiť a naopak, čím si svoje zdravie upevnia.
      Žiaci I.AV si pre žiakov pripravili zdravé alternatívy šalátov a nátierok. Ochutnávka pozostávala z ovocného šalátu, šalátu z červenej repy, nátierky z avokáda a nátierky z červenej repy.
      Verím, že všetkým veľmi chutilo a z prednášky si odniesli všetko podstatné, čo im pomôže zlepšiť si zdravie správnym stravovaním. Ing. Janka Trebulová

     • Súvislá odborná prax

      Od 23.mája do 17.júna 2022 študenti 1. ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra vykonávajú súvislú odbornú prax v UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Pracujú v dopoludňajších a popoludňajších službách na internom, chirurgickom, ortopedickom oddelení a oddelení dlhodobo chorých. Súvislá odborná prax má prehĺbiť a zdokonaliť hlavne praktické zručnosti, komunikačné zručnosti s pacientom aj s personálom, naučiť sa pracovať v tíme, naučiť sa  plánovať a organizovať pracovné činnosti, vykonávať ich v rámci svojich kompetencií a niesť za ne aj zodpovednosť. Na uvedených pracoviskách boli s našimi študentmi spokojní aj pacienti aj personál.
      Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu seba a aj našej školy. PhDr. V. Bebjaková, tr.učiteľka

     • Exkurzia - EKOTOPFILM

      Dňa 1. 6. 2022 žiaci 1. AV a 1. MAS triedy sa zúčastnili prehliadky Ekotopfilmu v Senci. Hneď na začiatku a konci exkurzie mali „prekvapko“ vodiči autobusu, koľko nastupuje cestujúcich. Na začiatku exkurzie boli žiaci informovaní o histórii mesta, turistike /jazerá/, raste počtu obyvateľstva, ovocinárstve, vinohradníctve v rámci Malokarpatskej oblasti a spomenutý bol aj Ján Popluhár /futbalista storočia SR/ rodák z Bernolákova. Premietané filmy boli zamerané na  aktuálne ekologické témy.  Napríklad: a/ podiel človeka na znečisťovaní životného prostredia, b/ nevhodná likvidácia odpadu, c/ pozitívna úloha CO2 vo fotosyntéze, ale aj „všetkého veľa škodí“ – tvorba smogu. Žiaci pri odchode z kina Mier dostali od organizátora malý darček k MDD /sladkosť a tzv. slangovo nazývaný  „debilníček“ s perom, na zapisovanie si školských úloh a povinností. A celkom na záver: bol aj krásny slnečný deň. /Moravčíková/

     • Netradičná spolupráca študijných odborov PS a AV

      Na odbornom predmete ošetrovateľské techniky sme netradične spojili žiakov študijných odborov praktická sestra a asistent výživy. Odborné vyučujúce PhDr. Ivana Mráziková a Mgr. Zlata Ondrejová  sa  dohodli na vzájomnej spolupráci. Žiaci I.C PS v rámci tematického celku – podávanie stravy chorým, pripravili rôzne druhy pokrmov pre chorých v odbornej učebni AV. Šikovné žiačky uvarili viac druhov pudingov a vkusne ich naservírovali s ovocím, ,,pokrm bol pripravený pre pacientov – spolužiakov.“ Následne žiaci III.AV/MAS so svojou vyučujúcou sa zúčastnili vyučovania v odbornej učebni ošetrovateľstva na hodine OTY, kde žiaci I.C PS ukázali žiakom z odboru asistent výživy ako pripraviť prostredie a polohu pacienta pri podávaní stravy, aké pomôcky sú k tomuto výkonu potrebné a ako postupovať pri kŕmení pacienta. Žiaci z odboru praktická sestra si pripravili rôzne modelové situácie, v ktorých priblížili postup kŕmenia imobilného pacienta, alebo i pacienta s rôznym druhom handicapu ( čiastočne imobilný, nevidiaci, pasívny a agresívny pacient).Takáto netradičná hodina ošetrovateľské techniky bola obojstranne zaujímavá pre všetkých zúčastnených žiakov.
      PhDr. Ivana Mráziková - odborný učiteľ

     • Úspech nášho žiaka

      Mnohí naši žiaci sú aktívni športovci a reprezentanti na rôznych športových úrovniach. Ondrej Martanovič z III. AV/MAS získal spolu so svojimi spoluhráčmi florbalového klubu Snipers Bratislava majstrovský titul Slovenska v extralige juniorov. Svoju radosť a seba boli prezentovať aj v Primaciálnom paláci, kde ich privítala viceprimátorka Bratislavy Zdenka Zaťovičová. Ondrejovi želáme veľa športových úspechov a čo najmenej zranení! PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., triedna učiteľka

     • MDD na Železnej studničke

      Medzinárodný deň detí patrí k najobľúbenejším dňom v roku. Je to deň, ktorý sa s malými výnimkami oslavuje po celom svete práve 1. júna. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí. Táto konferencia sa zaoberala chudobou, detskou prácou, ale aj vzdelaním našich detí. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
      Po dvoch rokoch sme mali konečne aj my možnosť užiť si ho naplno.  Rozhodli sme sa využiť ponuku BSK a so žiakmi prvých a druhých ročníkov sme sa vybrali na Železnú studničku, kde bol pre žiakov pripravený pestrý program. Každý žiak dostal mapku podľa ktorej sa mohol orientovať na jednotlivých stanovištiach. A že bolo z čoho vyberať. Okrem klasických kvízov boli pripravené stanovištia pole dancu, sokoliarstva a lesníctva. Každý si prišiel na svoje. Po absolvovaní súťaže mali žiaci možnosť oddýchnuť si pri jazere alebo absolvovať prechádzku po okolí. Niektorí žiaci vyhrali dokonca aj medaile a lopty.
      Tešíme sa, že sme aspoň na chvíľku vymenili lavice za čerstvý vzduch a krásnu prírodu.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie