• Učebný odbor - SANITÁR

      Začala plynúť druhá polovica školského roka a naši žiaci učebného odboru SANITÁR (1-ročné večerné-externé štúdium) napriek nepriaznivej epidemickej situácie a pracovného vyťaženia v zamestnaní absolvujú hodiny odbornej klinickej praxe v UNB Ružinov pod vedením odborných učiteliek, kde získavajú praktické zručnosti na vykonávanie sanitárskych činností a takto sa intenzívne pripravujú na záverečné skúšky, ktoré ich čakajú v júni.

      Sanitár je pomocný zdravotnícky pracovník, ktorý je spôsobilý vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb. Sanitár je riadnym členom ošetrovateľského tímu.

     • Praktická sestra na Slovensku ostáva

      Vládny návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešiel hlasovaním v NRSR 17. 2. o 17:57. Z prítomných 136 poslancov hlasovalo za 106. Prijatá novela v § 27 mení názov povolania zdravotnícky asistent na nový názov PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT. Úprava umožní pokračovanie aktuálneho študijného odboru na našich školách. Ďakujeme.

     • Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach

      Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach majú možnosť absolvovať žiaci denného aj večerného štúdia. Žiaci učebného odboru sanitár (večerné štúdium) sa zúčastnili odbornej exkurzie v nemocničnej lekárni UNB Ružinov. Vedúca laborantka pani Helena Šutková ich previedla lekárenským pracoviskom, ukázala im jeho vybavenie, porozprávala o hygienickom režime a organizácii práce sanitára v lekárni. Žiaci získali nové vedomosti o práci v nemocničnej lekárni. Zamestnancom lekárne patrí veľké „ĎAKUJEM“ za čas a ústretovosť, ktoré venovali žiakom

     • JA Innovation Camp

      Vzdelávanie potrebuje väčší priestor na aplikovanie praktických poznatkov do vyučovacieho procesu, online učebnice, inovatívne metódy, využívanie interaktívnych nástrojov, priateľský prístup učiteľov, odborníkov z praxe, menej memorovania. Zhodli sa tom 15. februára 2022 žiaci, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže JA Innovation Camp. Takmer 100 stredoškolákov sa zamyslelo ako si predstavujú moderné vzdelávanie v 21. storočí.
       

      Innovation Camp u žiakov podporuje kreativitu, tímového ducha a rozvíja ich prezentačné zručnosti. Na tohtoročnom IC mali navrhnúť konkrétne riešenia zmien v obsahu a súčasnej forme vzdelávania. Vychádzať pritom mali z vlastných skúseností. Ich úlohou bolo navrhnúť aj to, aké vedomosti a zručnosti by chceli na škole získať a rozvíjať, ako by vedeli oni sami prispieť k lepšiemu vzdelávaniu a čo by im pomohlo uplatniť sa v praxi. Svoje riešenia predstavili odbornej porote.  Tú tvorili: Katarína Kalašová, generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania - MŠVVaŠ SR (predsedníčka poroty); Milan Polešenský - regionálny koordinátor pre Bratislavský kraj - IUVENTA; Iveta Barkova, riaditeľka súkromnej základnej školy Senec, víťazka ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 a Miroslav Dravecký, produktový manažér Edujobs.sk, Profesia.

      Súťaž zorganizovala vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, ktorá je súčasťou celosvetovej siete JA Worldwide, ktorá je nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2022 za rozvoj mladých ľudí. Sme hrdí, že môžeme aj my byť jej súčasťou a realizovať tieto vzdelávacie programy na našej škole.

      Našu školu na JA INNOVATION CAMP reprezentoval tím TRIMASAV, ktorí tvorili žiaci III. AV/MAS zapojení do programu JA Slovensko – Viac ako peniaze, zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti pod vedením RNDr. Magdalény Hesskovej v zložení Mia Bujňáková, Tomáš Kasala, Laura Pauhofová, Ondrej Martanovič a Ema Bujňáková. Aj napriek tomu, že sa neumiestnili na prvých miestach, nesklamali a úspešne sa popasovali s tohtoročnou výzvou.

      „ Páčilo sa mi že sme mohli pracovať ako tím spolu, limitovaný čas na prezentáci - 4 minúty, lebo to je akurat podľa mna. Nepáčilo sa mi, že to tak dlho trvalo a museli sme byt na konci prítomní všetci. Čakanie na výsledky bola dosť strata času. Inak sa mi to páčilo a další rok sa znova zapojím.“

      Mia

      „ Páčilo sa mi, že sme mohli pracovať v školskom tíme, ktorý tvorili spolužiaci. Organizácia bola super, pretože k nám mali organizátori priateľský prístup.“

      Tomáš

      „Online práca na projekte mi vyhovovala, pretože sme mohli pracovať v priateľskej atmosfére a myslím si, že sa nám pomerne darilo. Nevadilo dokonca ani to, že program trval dlhšie, až do večera."

      Ema

    • ,,Od Tvojho Valentína“
     • ,,Od Tvojho Valentína“

      Aj naša ŽŠR sa rozhodla pokračovať v tradícií sv. Valentínarozniesť lásku aj do tried našej školy. Celý týždeň malí žiaci možnosť napísať milý odkaz svojmu milovanému, kamarátovi ale niektorí sa rozhodli touto cestou vyjadriť vďaku aj svojim  profesorom. A my sme naozaj veľmi radi, že táto akcia mala taký úspech.

      V pondelok ŽŠR poštu roztriedila a rozniesla do jednotlivých tried, aby sa každý lístok dostal k správnemu človeku.

      Každému z nás priveje osud lásku v iný čas. Sv, Valentín tú svoju našiel vo väzení čakajúc na smrť.
      Tento príkaz vydal cisár Claudius po tom ako zistil, že Valentín tajne zosobášil niekoľkých jeho vojakov. A tým sa nielenže vzoprel jeho nariadeniu, ale vysmial sa aj jeho odporu k manželstvu a rodine.
      Valentínovu lásku však nedokázalo zlomiť ani väzenie. V deň svojej popravy poslal dievčaťu odkaz ,,Od Tvojho Valentína" Bol to jeho posledný dar milovanému človeku.
      Práve odkazom sv. Valentína sa začala písať tradícia Valentínskej pošty. Prvá Valentínska pohľadnica bola vyrobená v Spojených štátoch v 19. storočí.
      V Škótsku sa každý rok usporadúva festival, na ktorom mladí ľudia losujú z klobúka meno svojho Valentína alebo Valentínky, s ktorou potom pretancujú celý večer.

      Veríme, že Vás odkazy potešili a urobili Váš pondelok o niečo krajší

      ,,Kvapka lásky je viac ako vodopád zlata.“ Frederich Von Bodenstedt

    • SZŠ v útulku Sloboda zvierat
     • SZŠ v útulku Sloboda zvierat

      Po odštartovaní zbierky pre bratislavský útulok Sloboda zvierat na Poliankach, sme sa so žiakmi
      2 ročníkov rozhodli útulok aj osobne navštíviť a vyvetrať sa spoločne, s jeho obyvateľmi na čerstvom vzduchu. Na úvod naši žiaci absolvovali prednášku o fungovaní útulku. Boli sme informovaní o celom procese od odchytu nahlásených zvierat až cez kompletnú zdravotnú starostlivosť a agendu. S pani Jankou Liptákovou, ktorá nás celým dňom sprevádzala, sme si zaspomínali aj na niekoľko šťastných príbehov, ktorých bola sama svedkom. Na konci prednášky bola aj krátka diskusia so žiakmi o niektorých témach z prednášky.  Žiaci si mohli vybrať o akého psíka by mali na venčení záujem a musíme uznať, že sa našlo aj niekoľko odvážlivcov, ktorí siahli aj po väčších plemenách. V rámci turistického krúžku sme prešli jednu z trás, ktoré nám lesík pri útulku ponúkal v sprievode našich profesoriek. Odchádzali sme síce zničení no šťastní, že sme aspoň malým kúskom mohli prispieť na dobrú vec. Určite si akciu zopakujeme a budeme sa snažiť aj naďalej viesť našich žiakov k láske k zvieratám a ochrane prírody.

     • Pomoc pre Matejka

      Malý Matejko vyzerá na prvý pohľad, ako zdravý chlapček. Avšak narodil sa so zriedkavou diagnózou Pes equinovarus congenitus známejšou pod pomenovaním Slonia noha. Matejko potrebuje špeciálnu operáciu, vďaka ktorej, by mohol v budúcnosti hrávať futbal behať a zabávať sa ako zdravé dieťa.

      Preto sme sa na podnet nášho školského časopisu Kyslík rozhodli, že vytvoríme zbierku plastových „vrchnáčikov" vďaka ktorým by sme Matejka priblížili o krok bližšie k novému životu. Možno ste si teraz pomysleli na zálohovanie fliaš, avšak podľa najnovších informácií môžete fľaše odovzdávať aj bez vrchnákov. Nádoba na vrchnáčiky je umiestnená v medzi vstupe do budovy školy. Veríme, že sa nám spoločne podarí pomôcť tomuto malému hrdinovi. A ktovie, možno ho o pár rokov stretneme aj v našej škole a bude našim žiakom – budúcim zdravotníkom.

     • Krúžok - Prvej pomoci

      Poskytnúť prvú pomoc nepotrebujú vedieť iba profesionálni záchranári, je to povinnosť nás všetkých. Kde sa ju naučiť? V našej škole je Prvá pomoc povinným vyučovacím predmetom v dennom štúdiu v študijných  odboroch  - praktická sestra, zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra v 2. ročníku; asistent výživy a masér vo 4. ročníku;  vo večernom štúdiu študijných  odboroch praktická sestra, zdravotnícky asistent v 2. ročníku a v učebnom odbore sanitár v 1. ročníku. Rozšíriť si vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci si môžu žiaci  denného štúdia na krúžku prvej pomoci, ktorý začal v škole pracovať od septembra tohto školského roka pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej. Epidemická situácia nedovoľuje stretávať sa na krúžku v odbornej učebni preto sa  realizuje zatiaľ on line. Prínosom krúžku pre našich žiakov je aj to, že sme mali možnosť kúpiť nové pomôcky na nácvik prvej pomoci. Žiaci môžu nacvičovať vypudzovanie cudzieho telesa z dýchacích ciest na zaujímavej pomôcke, ktorá túto situáciu imituje a jedna z nich je určené pre deti a druhá pre dospelého. Okrem toho sme kúpili model dieťaťa na nácvik resuscitácie, ktorý je plne v súlade s odporúčaniami Európskej rady pre resuscitáciu platnými od roku 2020.

      Všetky tieto nové pomôcky prezentovali žiaci II. A PS triedy, ktorí krúžok prvej pomoci navštevujú.  
      Počas DOD 2. februára 2022  záujemcom o štúdium v našej škole  v odbornej učebni  pre prvú  pomoc a zdravotnú záchrannú službu ukázali niektoré základné postupy používané v prvej pomoci. Dôležitou pomôckou, ktorou naša škola disponuje je aj AED – automatický externý defibrilátor, určený na nácvik poskytovania rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie laikmi. Aj tento bol súčasťou prezentovaných pomôcok. Veríme, že v tejto učebni bohatej na pomôcky sa budeme stretávať aj s tými, ktorí sa zúčastnili DOD a stanú sa našimi žiakmi.

     • Túra na Lužný most

      Vo štvrtok 27. 01. 2022 sa uskutočnila ďalšia akcia zimnej pešej turistiky na našej škole. Bolo to spojenie poznávania Bratislavy a okolia prostredníctvom vzdelávacích cieľov v rámci predmetu Geografia, ale aj turistického krúžku na škole.Pedagogický dozor: prof .Renáta Puškárová, prof. Mária Suchánková

      So žiakmi 2. B PS triedy  sme sa vybrali zo školy pešo popri Chorvátskom ramene na dunajskú hrádzu.   Turistickým cieľom  bol Lužný most pri Jarovciach, z ktorého sú krásne výhľady na prírodu lužných lesov dunajského ekosystému. Pozorovali sme 4 vodné systémy, ktoré sú jedinečne viditeľné len vďaka postavenému mostu alebo z leteckej perspektívy /Jarovecké rameno, kanál na trénovanie vodných športov, hlavný tok Dunaja a Biskupský kanál. Mostom sa  pešo, bicyklom či autom dostaneme na opačnú stranu Dunaja, ale aj hrádzu smerom na Hamuliakovo. Počasie nám prialo – bol krásny slnečný deň, aj keď pofukoval mrazivý vetrík. Cestou naspäť po hrádzi do Rusoviec sme sa zastavili v Bufete Vyza, kde sme sa za odmenu zohriali  a osviežili teplým čajom a sladkosťami. Celá túra dlhá 12 km trvala 3,5 hodiny, ale všetci sme mali príjemný pocit fyzickej únavy z  pohybu na čerstvom vzduchu a radosť z  poznania malebnej prírody okolia Dunaja v „dobrej spoločnosti“.
      Milí druháci – boli ste skvelí! Verím, že sa k nám nabudúce pridáte aj vy ostatní!

     • Hodina slovenského jazyka môže byť aj zábavná.

      Prvým národom, ktorý začal používať písmo, boli Sumeri. Žili v Mezopotámii - v krajine medzi riekami Eufratom a Tigrisom. Ich písmo nazývame klinové (sú to odtlačky ich písacieho nástroja - klina). Vzniklo už pred 5500 rokmi. Klinovým písmom je na hlinené tabuľky napísaná jedna z najstarších povestí na svete: Epos o Gilgamešovi. Rozpráva o márnom úsilí muža, ktorý prekonal veľa nástrah v snahe dosiahnuť, aby mu bohovia dali nesmrteľný život. Žiaci prvých ročníkov sa na hodine slovenčiny zoznamovali nielen s dobrodružstvami Gilgameša, ale uvažovali aj nad svojou vlastnou „nesmrteľnosťou“ a zmyslom nášho pozemského života ....

      A aby si vyskúšali, aké náročné bolo v staroveku byť spisovateľom, pokúsili sa „vytesať“ do hlinených tabuliek svoje vlastné meno klinovým písmom.

     • Zbierka pre Slobodu zvierat

      Stredná zdravotnícka škola pomáha nemým tváram.

      Darčeky dokážu príjemne prekvapiť, potešiť a dojať. Niektoré darčeky, najmä tie nepremyslené, však môžu priniesť aj smútok. Takýmito darčekmi sa častokrát stávajú aj domáci miláčikovia. Po eufórií z nového člena prichádzajú problémy. Kto ho vyvenčí, okúpe, kto mu pôjde nakúpiť..... Nakoniec končia sami, so zlomeným srdiečkom za bránami útulkov. A práve v tomto období sa útulky plnia najviac.
      Preto sa aj žiaci našej školy rozhodli zorganizovať zbierku pre chlpáčov z útulku na Poliankach Sloboda zvierat. V hornom vestibule školy sme pripravili krabicu, kde môžete priniesť staré deky, uteráky, vankúše, hračky, ryžu.... Zbierka bude trvať do 9.2.2022. Následne ju s vybranými triedami druhých ročníkov  odnesieme priamo do útulku, kde sa žiaci zúčastnia prednášky o ochrane zvierat a spoločne vyvenčíme malých chlpáčov.

      Veríme, že sa nám aj takýmto spôsobom podarí u žiakov vypestovať rešpekt a lásku k zvieratám a ochrane prírody.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie