• COVID - 19
     • COVID - 19

      Vážení rodičia,  

      na základe školského semaforu platného v školskom roku 2021/2022 Vám oznamujeme nasledovné informácie. 

      Návštevník školy a  školského zariadenia môže do budovy školského zariadenia vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a  musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o  bezpríznakovosti“ pre návštevníka. 

      Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti sa predkladá s  cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie  v školách a  školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí  a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a  minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

      Na základe uvedeného Vás prosíme pred vstupom do budovy školy o vyplnenie  v prílohe nachádzajúcich sa  vyhlásení o bezpríznakovosti  pre návštevníka školy ako aj pre žiaka.  


      Bezpriznakovost_nepl._ziak.pdf

      Bezpriznakovost-_plnolety_ziak.pdf

      Bezpriznakovost-_navstevnik_skoly.pdf

      Bezpriznakovost__zamestnanec.pdf

      vynimka_z_karanteny-2.pdf

    • Rozhovor - Rádio Regina Západ
     • Rozhovor - Rádio Regina Západ

       Dňa 31.08.2021 od 10:00 do 11:00 v relácii Predpoludňajší magazín bude odvysielaný rozhovor v   Rádiu Regina Západ  na frekvencii 99.3 FM s našimi pani učiteľkami Mgr. Alžbetou Kriškovou, Ing. Jankou   Trebulovou a žiakmi Emou Ivanyovou a Tomášom Kasalom z III.AV zo študijného odboru Asistent výživy. V   rozhovore priblížia vznik študijného odboru   Asistent výživy a taktiež vysvetlia  dôležitosť pôsobenia našich   žiakov v zdravotníckych zariadeniach. Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve Rádia Regina   Západ https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1635413 .

    • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022 
     • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022 

      Denné štúdium:  2. september 2021 (štvrtok) 

      • 9.00 h – prvé ročníky  – študijné odbory: diplomovaná všeobecná sestra, praktická sestra, zdravotnícky asistent, asistent výživy, masér  pred hlavným vchodom do budovy školy si každého žiaka vyzdvihne triedny učiteľ (označený triedou). 

      • 10.00 h - druhé, tretie, štvrté ročníky – študijné odbory asistent výživy, masér, praktická sestra a  zdravotnícky asistent pôjdu do pridelených  učební.

      Večerné – externé štúdium: 

       6. september 2021 (pondelok) 

      • 8.00 h –  všetci žiaci  študijných  odborov:  praktická sestra, zdravotnícky záchranár a  učebného odboru sanitár pôjdu do pridelených  učební – viď harmonogram na vchodových dverách (informácie poskytne službu konajúci učiteľ pri vchodových dverách),   

      9. september 2021 (štvrtok) 

      • 8.00 h  žiaci II. A PS 2r.  

      Zadelenie tried v školskom roku 2021/2022:

      Zadelenie_tried__2021_2022-2.xlsx

    • Začiatok nového školského roka
     • Začiatok nového školského roka

      Vážení rodičia, milí kolegovia a predovšetkým vy, milí žiaci,

      dovoľte, aby som sa vám prihovorila na začiatku nového školského roka 2021/2022 a zaželala nám
      všetkým, aby nadchádzajúce mesiace boli úspešné, pokojnejšie ako tie, ktoré sme prežívali pred
      prázdninami a predovšetkým, aby sme ich všetci prežili v zdraví.
      Staré čínske príslovie hovorí, že každá katastrofa je zároveň príležitosťou...Predchádzajúce dva roky
      (ktoré sme vďaka covidu ako katastrofu vnímať mohli) boli skúškami, v ktorých sme sa veľa naučili :
      my - učitelia, vy - rodičia a vy- naši žiaci.
      Prichádza nový školský rok a s ním prichádzajú nové výzvy, nové príležitosti.
      Pre vás, milí žiaci, je to možnosť naučiť sa veľa zaujímavého a pripraviť sa na zdravotnícke povolanie
      zodpovedne a na vysokej úrovni.
      Vy, milí rodičia, dostávate príležitosť vidieť vo vašich deťoch potenciál a pomôcť im pri príprave na
      náročné povolanie, ktoré si zvolili.
      Pre vás, milí kolegovia, je to príležitosť vzbudiť v každom žiakovi túžbu po poznaní, chuť učiť sa,
      potrebu objavovať.
      Ja, ako vaša nová riaditeľka, vidím svoje poslanie v tom, aby som sa o vás všetkých postarala tak, že
      škola sa stane pre nás miestom, ktoré máme radi, miestom, kde sa cítime dobre a vnímame ho ako
      kúsok nášho spoločného domova.
      Verím, že vyučovanie v novom školskom roku bude prebiehať prezenčne. V prípade, že by  niektorej
      triede bola nariadená karanténa, sme pripravení na dištančnú výučbu a veríme, že ju zvládneme
      k spokojnosti všetkých.
      Podľa odporúčaní ministerstva školstva by sa aj triedne aktívy rodičov mali realizovať dištančnou
      formou.
      O všetkých týchto skutočnostiach budete vopred informovaní prostredníctvom triednych učiteľov
      alebo webovej stránky školy, na ktorej nájdete aj potrebné mailové a telefonické kontakty pre
      komunikáciu s vedením školy a triednymi učiteľmi.
      Milí kolegovia, rodičia, milí žiaci, želám vám, aby nový školský rok bol plný zaujímavých podujatí,
      projektov, aktivít, ale aj nových priateľstiev . Najviac zo všetkého si ale želám, aby sme všetci zostali
      zdraví.
      Mojím posledným úprimným prianím je , aby naša škola bola nielen úspešnou výchovno-vzdelávacou
      inštitúciou, ale stala sa nám všetkým miestom, ktoré zostane hlboko v našom srdci nielen počas
      rokov štúdia, ale ešte dlho po jeho ukončení.
      Latinské príslovie hovorí „Verba movent, exempla trahunt – Slová hýbu, príklady priťahujú“. Želám
      nám všetkým, aby sme si v novom školskom roku 2021/2022 boli navzájom inšpiráciou , oporou
      a vzájomným povzbudením.

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD.
      riaditeľka školy

     • Tajomstvá života národných parkov

      Zdravotníci a ochrancovia životného prostredia majú veľa spoločného a ich hlavným cieľom je  pomáhať. Aj to bol jeden z momentov, prečo sme sa rozhodli  venovať v posledných júnových dňoch priestor slovenským skvostom - NÁRODNÝM PARKOM. V priestoroch školy bola nainštalovaná výstava Tajomstvá života národných parkov. Na odkrývanie tajomstiev slúžili interaktívne aktivity. Žiaci prvých ročníkov pod vedením RNDr. Magdalény Hesskovej v jednotlivých parkoch mali za úlohu rozlúsknuť rôzne hlavolamy, čo sa im aj podarilo. Priraďovali obrázky symbolizujúce konkrétny park s jeho logom. Poslednou aktivitou bolo hľadanie superlatív, kedy sa dozvedeli napríklad, že TANAP je najstarší, NP Veľká Fatra najmladší, PIENAP najmenší, NAPANT najväčší NP. Verím, že výstava sa pre všetkých nás stane kľúčovým momentom pri rozhodovaní sa ako stráviť letné dni a mnohí z nás osobne navštívia najcennejšie prírodné klenoty Slovenska - národné parky.