Prijímacie konanie pre šk.r. 2022/2023

    • V školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov  ZÁKLADNÝCH ŠKÔL štúdium v študijných odboroch: 

     • 5304 M asistent výživy (AV) 
     • 5370 M masér (MAS)
     • 5356 M zdravotnícky asistent (ZA) 
       

     V zmysle aktualizovaných informácií z MŠVVaŠ SR bude prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, pre uchádzačov o štúdium na našej škole budú realizované prezenčnou formou.


     EDUID školy: 100000937

     Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 - denná forma štúdia pre absolventov základných škol:

     5304_M_asistent_vyzivy.pdf

     5370_M_maser.pdf

     5356_M_zdravotnicky_asistent.pdf
      

     Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť tu:

     potvrdenie_o_zdravotnej_sposobilost.docx

      

     Termíny prijímacích skúšok sú v prvom kole:

     1. termín: 02.05.2022 - Zdravotnícky asistent

     1. termín: 03.05.2022 - Asistent výživy

     1. termín: 04.05.2022 - 05.05.2022- Masér
      

     2. termín: 09.05.2022- Zdravotnícky asistent

     2. termín: 09.05.2022 - Asistent výživy

     2. termín: 11.05.2022 - Masér 

     V deň prijímacieho konania je stretnutie účastníkov prijímacieho konania: od 7.50 h vo vestibule školy

     Pozvánka na prijímacie skúšky:

     Uchádzačom bude pozvánka na prijímacie konanie zaslaná prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom, alebo poštou.

      

     Milí uchádzači,
     teší nás váš záujem o štúdium na našej škole v študijných odboroch: asistent výživy, masér a zdravotnícky asistent – denná forma štúdia. Radi vás privítame v radoch budúcich zdravotníkov v čo najväčšom počte.
     Aby ste sa mohli lepšie pripraviť na prijímacie pohovory, ponúkame vám možnosť zúčastniť sa PREDPRIJÍMAČKOVÉHO SEMINÁRA zo slovenského jazyka. Na seminári sa dozviete, na aké témy sa treba pri príprave zamerať, aký typ úloh vás čaká a precvičíte si niektoré z nich aj prakticky. 
     Seminár sa uskutoční online prostredníctvom google meets. Na výber sú dva termíny: 5. apríl 2022 o 15:00 hod a 12. apríl 2022 o 17:00 hod.
     Prístupové údaje budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke školy dňa 4. apríla a 11. apríla 2022.
     Na všetkých uchádzačov sa teší učiteľka SJL.

      

     Študijný odbor PRAKTICKÁ SESTRA bol premenovaný MŠVVaŠ SR od 1. októbra 2021 na študijný odbor ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT. Obsah vzdelávania sa nemení. 

     Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva:

     Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaruje, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy, so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.
     Aj žiaci, ktorí v máji roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická sestra - asistent.

     Vládny návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešiel hlasovaním v NRSR 17. 2. o 17:57. Z prítomných 136 poslancov hlasovalo za 106. 
     Prijatá novela v § 27 mení názov povolania zdravotnícky asistent na nový názov PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT. Úprava umožní pokračovanie aktuálneho študijného odboru na našich školách.