• Poradenský psychológ

  •  

   Mgr. Oľga Kapcárová

    

   Konzultačné hodiny: PONDELOK 9.00 - 12.30 (každý nepárny v mesiaci)
   Miestnosť: Kabinet výchovného poradcu blok B-3,2. poschodie, miestnosť č.55
   Telefonický kontakt: 02/63812059 kl. 16 (SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava)

    

    

   Poradenský psychológ poskytuje poradenstvo v oblastiach:
   • osobnostného vývinu – osobnostný vývin a hodnotenie, sebapoznanie, životné smerovanie
   • vzdelávacieho vývinu – vzdelávacie a výchovné problémy, sťažená adaptácia na podmienky školy
   • sociálneho vývinu – vzťahovo-postojové problémy (rodičia, učitelia, spolužiaci), interpersonálna komunikácia
   • profesijného vývinu – voľba štúdia, povolania, identifikácia predpokladov pre ďalšie štúdium, nerozhodnosť
   • overovanie správnosti voľby, životné orientácie (osobné a profesijné smerovanie)
   • Osobný kontakt v konzultačných hodinách po dohode s výchovnou poradkyňou PhDr. Evou Veselskou, MPH alebo v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Hrobákovej 3 v Bratislave (kontakt 02/62312249, 02/62411963).