• Vyučovanie žiakov v študijnom odbore zdravotnícky záchranár

     • Nebol potrebný zásah záchrannej služby na našej školy, ale žiaci študijného odboru zdravotnícky záchranár počas vyučovania sa oboznamovali so sanitným vozidlom, s jeho jednotlivými časťami, aby boli schopní  pri záchrane ľudského života sa ľahko orientovať v jeho interiéri a súčasne vedeli manipulovať s transportnou technikou. A toto všetko  sa konalo na našej škole práve dnes, v pondelok  25. októbra 2021 v dopoludňajších hodinách.

    • Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia   1. ročníkov
     • Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 1. ročníkov

     • Dňa 18.10.2021 absolvovali žiaci 1. ročníkov Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Zo základne v Bratislave - Dúbravke sa vydali po trase na Biele skaly. Prostredie a príroda boli v tomto jesennom čase okúzlujúce. Žiaci zvládli orientáciu v teréne, topografiu i zdravotnícku prípravu. Ani nepríjemne chladné počasie neubralo na akčnosti žiakom I.C PS, ktorí zanietene pomáhali svojej triednej učiteľke PhDr. Ivane Mrázikovej na stanovišti prvej pomoci. Svojim spolužiakom zo študijných odborov AV, MAS a PS názornými  ukážkami približovali ošetrenie  zraneného v prírode, privolanie lekárskej prvej pomoci, a tiež transport zraneného v teréne.

      PhDr. Ivana Mráziková 

    • #ErasmusDays
     • #ErasmusDays

     • 15. 10. 2021 Na prezentácii projektov v rámci #ErasmusDays sme privítali aj naše bývalé žiačky – účastníčky odbornej stáže v rámci prvého Erasmus+ projektu, ktoré sa podelili s nami o skúsenosti a zážitky. Teší nás, že sú úspešné - jedna pokračuje v štúdiu diplomovanej všeobecnej sestry na našej škole a druhá pracuje ako sestra na Klinike otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB. Okrem toho si tretiaci vypočuli aj prezentáciu s informáciami o novom schválenom projekte, ktorý sa začne 15. decembra 2021 a bude trvať do 14. októbra 2022. Projekt s názvom „EuroMobilita – cesta k úspechu III“ je určený pre 10 vybraných žiakov tretích ročníkov. Hlavnou aktivitou v projekte je dvojtýždňová odborná stáž na vybraných klinikách Fakultnej nemocnice Brno, Česká republika. 

    • #ErasmusDays
     • #ErasmusDays

     • Dňa 15.10.2021 sa staneme aspoň na jeden deň súčasťou Erasmus komunity! Zapojíme sa do medzinárodnej aktivity #ErasmusDays. Pripravená je prezentácia programu Erasmus+ a nového schváleného projektu pre žiakov tretích ročníkov. Program: 9,00 hod. trieda III. AV/MAS, 10,00 hod. trieda III. APS. Stretneme sa v prednáškovej miestnosti č. 43. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí už tretíkrát. Minulý rok mnoho škôl urobilo veľa pre svoje okolie a svoju komunitu. Zorganizovali 65 podujatí, ktoré boli inšpiráciou pre ostatných po celom svete. Tento rok môžeme na mape sveta zviditeľniť Slovensko ešte viac!

    • Deň župných škôl
     • Deň župných škôl

     • Počas prezentácie našej školy v nákupnom centre Nivy sa o našu prácu a štúdium žiakov v našej škole zaujímali  minister školstva Mgr. Branislav Gröhling a župan Mgr. Juraj Droba, MA, MBA predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

      Na akcii Župné dni som sa zúčastnila prvýkrát, a musím povedať, najskôr ako matka ôsmaka, že to bola výborná akcia, ktorá celkom iste pomohla nerozhodným žiakom základných škôl, minimálne zorientovať sa v tom, čo by po skončení základnej školy chceli profesionálne robiť, kde by sa chceli ako odborníci uplatniť. No a pre tých žiakov základných škôl, ktorí už boli rozhodnutí, to bola možnosť utvrdiť sa vo svojom výbere budúceho štúdia/povolania. Pre rodičov to bola príležitosť získať/overiť si informácie o škole, čo v konečnom dôsledku im pomohlo usmerniť rozhodnutie svojich detí.

         Ako učiteľka musím povedať, že každá škola, ktoré sa tejto akcie zúčastnila, chcela ponúknuť maximum. Samozrejme ani naša Stredná zdravotnícka na Strečnianskej nebola výnimkou. Záujemcom – žiakom a aj ich rodičom – sme sa nielen my učitelia, ale aj naši žiaci snažili odpovedať na všetky zvedavé otázky. Z mojich postrehov sa záujemcovia o štúdiu, (žiaci základných škôl) usilovali získať informácie „z prvej ruky“ – teda od študentov našej školy. Určite im rozhovor s nimi bol bližší ako s dospelákom a ešte učiteľom.J

         Prezentácia bola perfektným prierezom všetkého, čo naša škola ponúka – od odborov, cez prijímacie skúšky, štúdium na škole, ale ponúkli sme aj možnosti uplatnenia v praxi, či možnosti ďalšieho vzdelávania. Nezabudli sme vyzdvihnúť naše super novinky a TOP BENEFITY – nové učebne pre študijné odbory masér a asistent výživy, program anatomyca - vynikajúcu učebnú pomôcku pri vyučovaní anatómie a fyziológie človeka, či modernú odbornú učebňu i pre praktické sestry. Podnetné boli tiež informácie o školiacich pracoviskách, kde sa realizuje praktické vyučovanie a kde vlastne dochádza k spojeniu teórie s praxou. Verím, že obe formy prezentácie školy (power-pointová aj osobná) pomohli mnohým žiakom rozhodnúť sa pre štúdium na našej škole.

      Ing. Janka Trebulová

       

    • Župné športové dni BSK
     • Župné športové dni BSK

     • Dňa 06.10.2021 sa v športovom areáli Mladá Garda v Bratislave, konal ďalší  ročník podujatia Župný športový deň pre stredoškolákov zorganizovaný Bratislavským samosprávnym krajom spolu s partnermi pôsobiacimi v oblasti športu. Vyše tisíc študentov si zmeralo sily v deviatich disciplínach – volejbal, florbal, futbal, plážový volejbal, vedomostná súťaž, beh na 100 m, beh na 800 m, štafeta a skok do diaľky. Cieľom bolo priniesť na školské ihriská takýto druh podujatia, motivovať študentov k športu, sebarealizácii, prekonávaniu samých seba a podporiť v nich súťaživosť. Zámerom župy je podpora športu, čo potvrdzuje budovaním a obnovou športovísk, podporou športových aktivít a projektov na školách či rôznych podujatiach. Pre našu školu sme si odniesli trofej za tretie miesto z plážového volejbalu.

     • ISIC

     • Známky ISIC a ITIC sa cez školu (bez poštovného) dajú objednať len do konca októbra. Potom už len cez eshop https://www.objednaj-preukaz.sk/ aj s poštovným navyše. Nové preukazy sa dajú objednávať stále.

      Mať platný preukaz s platnou známkou sa zvlášť oplatí maturantom. Prvýkrát budú môcť cestovať so zľavou aj cez nasledujúce letné prázdniny, až do 30.09.2022.

      Viac na https://isic.sk/cestujsappkou/ 

    • Naša škola v popredí inovácií
     • Naša škola v popredí inovácií

     • Vážení kolegovia a rodičia, milí študenti,

      dovoľte mi oznámiť Vám, že naša škola ako prvá stredná škola na Slovensku začína používať pri výučbe anatómie aplikáciu  Anatomyka  https://www.anatomyka.com  .

      Pre všetkých prvákov je táto aplikácia zdarma a môžu ju používať na svojich mobilných zariadeniach počas celého školského roka. Ostatní žiaci si ju môžu zakúpiť so zľavou 50 % a využijú ju nielen na mobilných zariadeniach, ale zároveň aj na svojom PC/Mac.

      Verím, že aplikácia Anatomyka, Vám uľahčí štúdium a zároveň Vám priblíži neskutočný svet ľudskej anatómie.

      Viac informácií u vyučujúcej PhDr. Ivety Valentovej PhD.

      Návod na inštaláciu https://www.anatomyka.com/anatomyka-atlas-for-students/szsba/ .

       

      PhDr. Janka Gabaľová PhD.

      riaditeľka školy

    • Praktické vyučovanie
     • Praktické vyučovanie

     • Žiakom III. A PS triedy sa začala odborná klinická prax na novom školiacom pracovisku NÚSCH, Pod Krásnou hôrkou v detskom kardiocentre a oddelení všeobecnej kardiológie.

    • Erasmus+
     • Erasmus+

     • Po náročných prípravách a dlhodobom odklade kvôli pandemickej situácii štvorica našich odborných učiteľov vycestovala na Strednú zdravotnícku školu do Šumperku v rámci projektu Erasmus+, aby zistili a porovnali vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Čechách. S nadšením a pozitívnymi pracovnými skúsenosťami sa vrátili po týždňovej odbornej stáži na domovskú školu.

    • Turistický krúžok
     • Turistický krúžok

     • Milí žiaci,

      pozývame Vás na prvý turistický výlet, ktorý sa bude konať dňa 01.10.2021. Zraz bude o 14:00 pred budovou školy, pôjdeme na výlet na Biele skaly - Dúbravka.
      Bližšie informácie nájdete v prílohe tejto správy.
      Pre záujemcov výletu poskytneme všetky ďalšie pokyny vo vestibule školy 30.09.2021 o 09:45.

      Tešíme sa na Vás.

      S pozdravom
      PhDr. Renáta Puškárová
      PaedDr. Mária Suchánková

    • Vzdelávacie poukazy
     • Vzdelávacie poukazy

     • Žiaci majú možnosť uplatniť Vzdelávacie poukazy prihlásením sa na niektorý z krúžkov, https://szsba.edupage.org/a/kruzky-v-skolskom-roku-20212022 . Na krúžok bude možné prihlásiť elektronicky cez Edupage. V prípade, že žiak nebude mať záujem o žiadny krúžok (a neuplatní tak Vzdelávací poukaz ani v iných záujmových združeniach), budeme radi, ak Vzdelávací poukaz  vrátite Vami podpísaný späť (najneskôr do 23.9.2021) triednemu učiteľovi. Takto vrátený Vzdelávací poukaz bude použitý na rozšírenie knižného fondu žiackej knižnice s cieľom podporovať záujem o čítanie a tak zvyšovať čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Štátny  príspevok určený na Vzdelávacie poukazy podľa usmernení MŠVVaŠ SR môže byť v čase mimoriadnej situácie použitý aj na zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z pandemickej situácie.

    • COVID - 19
     • COVID - 19

     • Vážení rodičia,  

      na základe školského semaforu platného v školskom roku 2021/2022 Vám oznamujeme nasledovné informácie. 

      Návštevník školy a  školského zariadenia môže do budovy školského zariadenia vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a  musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o  bezpríznakovosti“ pre návštevníka. 

      Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti sa predkladá s  cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie  v školách a  školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí  a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a  minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

      Na základe uvedeného Vás prosíme pred vstupom do budovy školy o vyplnenie  v prílohe nachádzajúcich sa  vyhlásení o bezpríznakovosti  pre návštevníka školy ako aj pre žiaka.  


      Bezpriznakovost_nepl._ziak.pdf

      Bezpriznakovost-_plnolety_ziak.pdf

      Bezpriznakovost-_navstevnik_skoly.pdf

      Bezpriznakovost__zamestnanec.pdf

      vynimka_z_karanteny-2.pdf

    • Rozhovor - Rádio Regina Západ
     • Rozhovor - Rádio Regina Západ

     •  Dňa 31.08.2021 od 10:00 do 11:00 v relácii Predpoludňajší magazín bude odvysielaný rozhovor v   Rádiu Regina Západ  na frekvencii 99.3 FM s našimi pani učiteľkami Mgr. Alžbetou Kriškovou, Ing. Jankou   Trebulovou a žiakmi Emou Ivanyovou a Tomášom Kasalom z III.AV zo študijného odboru Asistent výživy. V   rozhovore priblížia vznik študijného odboru   Asistent výživy a taktiež vysvetlia  dôležitosť pôsobenia našich   žiakov v zdravotníckych zariadeniach. Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve Rádia Regina   Západ https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1635413 .

    • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022 
     • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022 

     • Denné štúdium:  2. september 2021 (štvrtok) 

      • 9.00 h – prvé ročníky  – študijné odbory: diplomovaná všeobecná sestra, praktická sestra, zdravotnícky asistent, asistent výživy, masér  pred hlavným vchodom do budovy školy si každého žiaka vyzdvihne triedny učiteľ (označený triedou). 

      • 10.00 h - druhé, tretie, štvrté ročníky – študijné odbory asistent výživy, masér, praktická sestra a  zdravotnícky asistent pôjdu do pridelených  učební.

      Večerné – externé štúdium: 

       6. september 2021 (pondelok) 

      • 8.00 h –  všetci žiaci  študijných  odborov:  praktická sestra, zdravotnícky záchranár a  učebného odboru sanitár pôjdu do pridelených  učební – viď harmonogram na vchodových dverách (informácie poskytne službu konajúci učiteľ pri vchodových dverách),   

      9. september 2021 (štvrtok) 

      • 8.00 h  žiaci II. A PS 2r.  

      Zadelenie tried v školskom roku 2021/2022:

      Zadelenie_tried__2021_2022-2.xlsx

    • Začiatok nového školského roka
     • Začiatok nového školského roka

     • Vážení rodičia, milí kolegovia a predovšetkým vy, milí žiaci,

      dovoľte, aby som sa vám prihovorila na začiatku nového školského roka 2021/2022 a zaželala nám
      všetkým, aby nadchádzajúce mesiace boli úspešné, pokojnejšie ako tie, ktoré sme prežívali pred
      prázdninami a predovšetkým, aby sme ich všetci prežili v zdraví.
      Staré čínske príslovie hovorí, že každá katastrofa je zároveň príležitosťou...Predchádzajúce dva roky
      (ktoré sme vďaka covidu ako katastrofu vnímať mohli) boli skúškami, v ktorých sme sa veľa naučili :
      my - učitelia, vy - rodičia a vy- naši žiaci.
      Prichádza nový školský rok a s ním prichádzajú nové výzvy, nové príležitosti.
      Pre vás, milí žiaci, je to možnosť naučiť sa veľa zaujímavého a pripraviť sa na zdravotnícke povolanie
      zodpovedne a na vysokej úrovni.
      Vy, milí rodičia, dostávate príležitosť vidieť vo vašich deťoch potenciál a pomôcť im pri príprave na
      náročné povolanie, ktoré si zvolili.
      Pre vás, milí kolegovia, je to príležitosť vzbudiť v každom žiakovi túžbu po poznaní, chuť učiť sa,
      potrebu objavovať.
      Ja, ako vaša nová riaditeľka, vidím svoje poslanie v tom, aby som sa o vás všetkých postarala tak, že
      škola sa stane pre nás miestom, ktoré máme radi, miestom, kde sa cítime dobre a vnímame ho ako
      kúsok nášho spoločného domova.
      Verím, že vyučovanie v novom školskom roku bude prebiehať prezenčne. V prípade, že by  niektorej
      triede bola nariadená karanténa, sme pripravení na dištančnú výučbu a veríme, že ju zvládneme
      k spokojnosti všetkých.
      Podľa odporúčaní ministerstva školstva by sa aj triedne aktívy rodičov mali realizovať dištančnou
      formou.
      O všetkých týchto skutočnostiach budete vopred informovaní prostredníctvom triednych učiteľov
      alebo webovej stránky školy, na ktorej nájdete aj potrebné mailové a telefonické kontakty pre
      komunikáciu s vedením školy a triednymi učiteľmi.
      Milí kolegovia, rodičia, milí žiaci, želám vám, aby nový školský rok bol plný zaujímavých podujatí,
      projektov, aktivít, ale aj nových priateľstiev . Najviac zo všetkého si ale želám, aby sme všetci zostali
      zdraví.
      Mojím posledným úprimným prianím je , aby naša škola bola nielen úspešnou výchovno-vzdelávacou
      inštitúciou, ale stala sa nám všetkým miestom, ktoré zostane hlboko v našom srdci nielen počas
      rokov štúdia, ale ešte dlho po jeho ukončení.
      Latinské príslovie hovorí „Verba movent, exempla trahunt – Slová hýbu, príklady priťahujú“. Želám
      nám všetkým, aby sme si v novom školskom roku 2021/2022 boli navzájom inšpiráciou , oporou
      a vzájomným povzbudením.

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD.
      riaditeľka školy

     • Tajomstvá života národných parkov

     • Zdravotníci a ochrancovia životného prostredia majú veľa spoločného a ich hlavným cieľom je  pomáhať. Aj to bol jeden z momentov, prečo sme sa rozhodli  venovať v posledných júnových dňoch priestor slovenským skvostom - NÁRODNÝM PARKOM. V priestoroch školy bola nainštalovaná výstava Tajomstvá života národných parkov. Na odkrývanie tajomstiev slúžili interaktívne aktivity. Žiaci prvých ročníkov pod vedením RNDr. Magdalény Hesskovej v jednotlivých parkoch mali za úlohu rozlúsknuť rôzne hlavolamy, čo sa im aj podarilo. Priraďovali obrázky symbolizujúce konkrétny park s jeho logom. Poslednou aktivitou bolo hľadanie superlatív, kedy sa dozvedeli napríklad, že TANAP je najstarší, NP Veľká Fatra najmladší, PIENAP najmenší, NAPANT najväčší NP. Verím, že výstava sa pre všetkých nás stane kľúčovým momentom pri rozhodovaní sa ako stráviť letné dni a mnohí z nás osobne navštívia najcennejšie prírodné klenoty Slovenska - národné parky.